post powanie s dowo administracyjne
Download
Skip this Video
Download Presentation
POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 106

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 421 Views
 • Uploaded on

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE. Wykład 1. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Cel postępowania sądowo- administracyjnego. CEL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE' - tegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
post powanie s dowo administracyjne

POSTĘPOWANIESĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Wykład 1

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

cel post powania s dowo administracyjnego
Cel postępowania sądowo- administracyjnego

CEL

celem postępowania sądowo- administracyjnego jest sprawdzenie przez organ niezawisły i niezależny od organów administracji publicznej czy działania tych organów są zgodne z prawem

INICJATYWA

CZAS

REZULTAT

SKARGA STRONY

WYROK SĄDOWY

Ustawowo

nieokreślony

przedmiot skargi do s du administracyjnego
Przedmiot skargi do sądu administracyjnego

1

Decyzje administracyjne

2

Postanowienia na które służy zażalenie

3

Postanowienia kończące postępowanie

4

Akty dotyczące przyznania uprawnień wynikających z przepisów prawa

5

Bezczynność w przypadkach 1-4

6

Interpretacja podatkowa

7

Akty prawa miejscowego wydane przez jednostki samorządu terytorialnego

8

Akty prawa miejscowego wydane przez organy terenowej administracji rządowej

9

Uchwały jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej

wyk ad 2

wykład 2

Podmioty postępowania sądowo-administracyjnego

strony post powania s dowo administracyjnego
Strony postępowania sądowo-administracyjnego

Sąd administracyjny

organ

skarżący

Uczestnik na prawach

strony

uczestnik

podmioty uczestnicz ce w post powaniu administracyjnym
Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym

Organ administrujący za pomocą form zdefiniowanych w prawie

podmioty uczestnicz ce w post powaniu administracyjnym1
Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym

każdy, kto ma w tym interes prawny, (prokurator, RPO oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.)

skarżący

Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego

Uczestnik na prawach strony

osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna

Uczestnik

wyk ad 21

wykład 2

Model postępowania sądowo-administracyjnego

model post powania przed s dem administracyjnym 1
Model postępowania przed sądem administracyjnym /1/

etap przed organem, który wydał decyzję

rozstrzygnięcie

Inicjatywa:

Skarga strony

Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji)

Zakres badań:

Czy skarga zasługuje na uwzględnienie

Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Czy nie było pierwszej rozparawy przed sądem

etap przed wojewódzkim sądem adm.

rozstrzygnięcie

Przekazanie

akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Postanowienie o odrzuceniu skargi

Zakres badań:

Czy skarga została złożona w terminie

Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt

Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu

Czy skarga zawiera wszystkie elementy

Wyrok oddalający skargę

Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym

Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym

model post powania przed s dem administracyjnym 2
Model postępowania przed sądem administracyjnym /2/

etap przed Naczelnym Sądem Adm.

rozstrzygnięcie

Skarga kasacyjna strony,

Zakres badań:

Postanowienie o odrzuceniu skargi

Czy skarga została złożona w terminie

Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i skierowujący sprawę do ponownego rozpoznania

Czy skarga zawiera wszystkie elementy

Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego

Wyrok oddalający skargę kasacyjną

Czy postępowanie sądu I instancji jest zgodne z prawem procesowym

Czy wyrok sądu I instancji est zgodny z prawem materialnym

post powanie przed s dem administracyjnym i instancji
Postępowanie przed sądem administracyjnym i instancji

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi

I etap przed organem, który wydał decyzję

czynność

Inicjatywa:

Skarga strony

Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji)

Zakres badań:

Czy skarga zasługuje na uwzględnienie

Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Czy nie było pierwszej rozprawy przed sądem

rodki dyscyplinuj ce organ administracji
Środki dyscyplinujące organ administracji

Organ, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia

I etap przed organem, który wydał decyzję

Inicjatywa:

Skarga strony

Bezczynność organu

sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów

post powanie przed s dem administracyjnym i instancji1
Postępowanie przed sądem administracyjnym I instancji

II etap przed sądem

rozstrzygnięcie

Przekazanie

akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Postanowienie o odrzuceniu skargi

Zakres badań:

1

Czy zostal wyczerpany zwyczajny tryb zaskarżenia

Wyrok uchylający zaskarżone rozstrzygnięcie

2

Czy skarga została złożona w terminie

Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonego rozstrzygnięcia

3

Czy skarga zawiera wszystkie elementy

4

Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

Wyrok oddalający skargę

Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym

Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym

1 wyczerpanie zwyczajnych rodk w zaskar enia
/1/ Wyczerpanie zwyczajnych środków zaskarżenia

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, (chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich)

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.

W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

wyczerpanie zwyczajnych rodk w zaskar enia jako warunek skutecznego wniesienia skargi
Wyczerpanie zwyczajnych środków zaskarżenia jako warunek skutecznego wniesienia skargi

DZIAŁANIE ORGANU ADMINISTRACJI

DZIAŁANIE

STRONY

odwołanie

Wydanie decyzji

Wydanie postanowienia

zażalenie

Wydanie aktu prawa miejscowego

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Wydanie uchwały z zakresu administracji publicznej

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Bezczynność w sprawach indywidualnych

Zażalenie na bezczynność

Inny akt lub czynność

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

2 termin do wniesienia skargi
/2/ Termin do wniesienia skargi

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W przypadkach, gdy prawo nie przewiduje zwyczajnych środków zaskarżenia, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa

Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. (Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowe).

termin do skutecznego wniesienia skargi do s du administracyjnego
Termin do skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Moment czasowy:

30 dni

Doręczenie decyzji/ postanowienia

Skarga

60 dni od daty doręczenia wezwania organowi,

Ewent.

30 dni od daty otrzymania odpowiedzi

Akty prawa miejscowego

Skarga

30 dni

Bezczynność w sprawach indywidualnych

Skarga

3 wpis w sprawach s dowo administracyjnych
/3/ Wpis w sprawach sądowo-administracyjnych

Rodzaj wpisu i jego wysokość zależy od tego, czy przedmiot zaskarżenia wyrażony jest formie należności pieniężnej (wpis stosunkowy), czy też nie jest możliwe oznaczenie w taki sposób wartości przedmiotu zaskarżenia (wpis stały). W tym celu na wnoszącego pismo wszczynające postępowanie w danej instancji nałożono obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty (art. 215 i 216 p.p.s.a.).

W § 1 rozporządzenia unormowano wysokość wpisu stosunkowego, wynoszącego: odpowiednio 4% wartości przedmiotu zaskarżenia (przy należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem do 10 000 zł, nie mniej jednak niż 100 zł), 3% (ponad 10 000 zł do 50 000 zł, nie mniej niż 400 zł); 2% (ponad 50 000 zł do 100 000 zł, nie mniej niż 1500 zł) i 1% (ponad 100 000 zł, nie mniej niż 2000 zł i nie więcej niż 100 000 zł).

Wpis stały w sprawach skarg w sprawach nieobjętych wpisem stosunkowym wynosi w sprawach budownictwa 500 zł, zagospodarowania przestrzennego – 500 zł, nieruchomości – 200 zł, ewidencji ludności – 100 zł, a w przypadku skarg w sprawach niewymienionych – 200 zł.

wpis w sprawach s dowo administracyjnych
Wpis w sprawach sądowo-administracyjnych

RODZAJ SKARGI

OPLATA

4 % lub 200 zl

Skarga na decyzję

Skarga na postanowienie

4% lub 200 zl

Skarga na akt prawa miejscowego

200 zl

Skarga na bezczynność w sprawach indywidualnych

300 zl

Skarga na inny akt lub czynność

300 zl

4 obligatoryjne elementy skargi
/4/ Obligatoryjne elementy skargi

Art. 57. § 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1)wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

2)oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;

3)określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Art. 46. § 1. Każde pismo strony powinno zawierać:

1)oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron,

ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2)oznaczenie rodzaju pisma;

3)osnowę wniosku lub oświadczenia;

4)podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5)wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

obligatoryjne elementy skargi
 (DATA) Warszawa, 14 lipca 2000 r.
     • (OZNACZENIE SĄDU ADMINISTRACYJNEGO)
     • Sąd Administracyjny
     • ul. Jasna 600-018 Warszawa
     • OZNACZENIE SKARŻĄCEGO
     • Skarżący: X. Y. Zamieszkały w Warszawie ul. S. 10/15, 30-550 Warszawa
     • miejsce zamieszkania
     • OZNACZENIE ORGANU
     • Strona przeciwna: Samorządowe Kolegium Odwoławczego w .................. 10,
     • Wójt Gminy ............., ul ...................100, 30-220 S....................
 • WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA
 • 40 000 (czterysta tysięcy) zł
 • SKARGA
 • (OZNACZENIE RODZAJU PISMA)
 • (OZNACZENIE ZASKARŻONEGO AKTU I ORGANU KTÓREGO SKARGA DOTYCZY(
 • Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .................. z dnia .......... sygn. ....................... utrzymującą w mocy decyzję organu Wójta Gminy ................... z dnia sygn
 • (OSNOWA WNIOSKU)
 • Wnoszę o:Stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .......... z dnia ......... sygn. ................ utrzymującej w mocy decyzję organu I instancjiStwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy ............. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nr. ............. z dnia .............. .
 • UZASADNIENIE
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego
 • (...) Plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza wyżej wskazany przebieg nie tylko godzi w prawo własności, lecz narusza również odpowiednie przepisy, które stanowią o dopuszczalności prowadzenia ciągów komunikacyjnych w pobliżu domu.(...)PODPIS strony lub przedstawiciela
     • PODPIS
     • X.Y podpis
 • ZAŁĄCZNIKI
 • 1. odpis skargi
 • 2. mapa projektu modernizowanej drogi
Obligatoryjne elementy skargi
post powanie s dowo administracyjne1

POSTĘPOWANIESĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Wykład 3

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

wyk ad 3

wykład 3

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Wstrzymanie wykonania decyzji

Autorewizja decyzji

Przekazanie akt

Odpowiedź na skargę

wstrzymanie wykonania zaskar onego aktu przez organ
Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez organ

W razie wniesienia skargi:

1)na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części,

2)na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie aktu lub czynności w całości lub w części;

3)na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

post powanie przed przed organem administracji wstrzymanie wykonania aktu
Postępowanie przed przed organem administracji /wstrzymanie wykonania aktu/

I etap przed organem, który wydał decyzję

czynność

Inicjatywa:

Wniosek skarżącego

Postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu

Zakres badań:

Z urzędu

Czy zasadne jest wstrzymanie wykonania aktu w całości lub części

Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania aktu

Czy zachodzą przesłanki z art. 108 k.p.a. /w przypadku decyzji

Czy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie wykonania aktu

wstrzymanie wykonania zaskar onego aktu przez s d
Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez sąd

Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.

autorewizja decyzji podstawa prawna
Autorewizja decyzji /podstawa prawna/

Art. 54. § 3. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

post powanie przed organem administracji autorewizja decyzji
Postępowanie przed organem administracji /autorewizja decyzji/

I etap przed organem, który wydał decyzję

czynność

Inicjatywa:

Skarga strony

Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji)

Zakres badań:

Czy skarga zasługuje na uwzględnienie

Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Czy nie było pierwszej rozprawy przed sądem

autorewizja decyzji wyja nienie poj
Autorewizja decyzji /wyjaśnienie pojęć/

„w zakresie swojej właściwości”

Artykuł 54 § 3 nie stanowi samoistnej podstawy dokonania weryfikacji decyzji, jego stosowanie musi pozostawać w powiązaniu z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisami szczególnymi, do których odsyła Kodeks postępowania administracyjnego. I OSK 843/07, VI SA/Wa 1235/05

„uwzględnić skargę w całości”

uznanie za uzasadnione zarówno zarzuty, wnioski jak i wskazaną w niej argumentację. Jeżeli organ nie podziela niektórych zarzutów, nie uwzględnia w całości wniosków, kwestionuje przedstawioną w niej podstawę lub ocenę prawną naruszeń, to wówczas nie może wydać rozstrzygnięcia I OSK 581/07

autorewizja decyzji nowa decyzja
Autorewizja decyzji /nowa decyzja/

Autorewizja – wydanie decyzji „w zakresie swojej właściwości”

rozstrzygnięcie

Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji

I etap przed organem, który wydał decyzję

Inicjatywa:

Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i wydanie nowej w jej miejsce

Skarga strony

Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i i umorzeniu postępowania przed organem I instancji

Decyzja o i umorzeniu postępowania przed organem I instancji

autorewizja decyzji post powanie przed s dem
Autorewizja decyzji /postępowanie przed sądem/

co dzieje się z postępowaniem sadowo-administracyjnym j po wydaniu decyzji autorewizyjnej:

etap przed sądem adm.

Orzeczenie sądu

Inicjatywa:

Przekazanie:

Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowego

/165 par 1 pkt 3 wzw z art. 54 par 3 upsa/

Zakres badań:

skargi

Czy została wydana nowa decyzjia

akt

odpowiedzi

decyzji

wyk ad 4

wykład 4

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Ukaranie organu grzywną

Orzeczenie na podstawie akt

Wystąpienie sygnalizacyjne

wyk ad 41

wykład 4

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Ukaranie organu grzywną

Orzeczenie na podstawie akt

Wystąpienie sygnalizacyjne

rodki dyscyplinuj ce organ administracji podstawa prawna
Środki dyscyplinujące organ administracji /podstawa prawna/

Art. 55. § 1. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 154. §6.Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

rodki dyscyplinuj ce organ administracji aspekty proceduralne
Środki dyscyplinujące organ administracji /aspekty proceduralne/

Organ, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia

rozstrzygnięcie

Etap postępowania przed sądem

Inicjatywa:

Postanowienie o ukaraniu grzywną

Skarga skarżącego na bezczynność

Zakres badań:

Postanowienie o odmowie ukarania grzywną

Bezczynność organu

rozpoznanie sprawy przez s d w razie bezczynno ci organu podstawa prawna
Rozpoznanie sprawy przez sąd w razie bezczynności organu /podstawa prawna/

Art. 55. § 2. Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości.

rozstrzygnięcie

Etap postępowania przed sądem

Inicjatywa:

Postanowienie o odrzuceniu skargi

wniosek skarżącego o rozpoznanie

+

Odpis skargi

Zakres badań:

Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt

Bezczynność organu

Stan prawny /brak wątpliwości/

Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu

Stan faktyczny /brak wątpliwości/

Wyrok oddalający skargę

wyst pienie sygnalizacyjne podstawa prawna
Wystąpienie sygnalizacyjne /podstawa prawna/

Art. 55. § 3. O rażących przypadkach naruszenia obowiązków, o których mowa w § 2 lub w art. 54 § 2, skład orzekający lub prezes sądu zawiadamia organy właściwe do rozpatrywania petycji, skarg i wniosków.

czynność /19 pkt 8 regulaminu sa/

Inicjatywa:

Etap postępowania przed sądem

Prezes sądu

Lub

Skład orzekający

Postanowienie o zawiadomieniu

Zakres badań:

Rażące przypadki naruszenia obowiązków

Zarządzenie o zawiadomieniu

wyk ad 5

wykład 5

Postępowanie przed wojewódzkim sadem administracyjnym

ii etap post powania przed wojew dzkim s dem administracyjnym
II etap postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym

etap przed wojewódzkim sądem adm.

rozstrzygnięcie

Przekazanie

akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt

Zakres badań:

Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym

Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu

Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym

Wyrok stwierdzający naruszenie prawa przez zaskarżona decyzję

Wyrok oddalający skargę

zakres orzekania
Zakres orzekania

Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Sąd bada istniejące naruszenia OBIEKTYWNEGO porządku prawnego

Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

i etap post powania przed wojew dzkim s dem administracyjnym
I etap postępowania przed wojewódzkimsądem administracyjnym

etap przed wojewódzkim sądem adm.

rozstrzygnięcie

Przekazanie

akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Postanowienie o odrzuceniu skargi

Zakres badań formalnych:

Czy sąd jest właściwy

Czy nie zachodzi res iudicata

Czy nie zachodzi lis pendens

Czy skarżący ma właściwą reprezentację

Czy skarga została złożona w terminie

Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

Czy skarga zawiera wszystkie elementy

przywr cenie terminu do wniesienia skargi
przywrócenie terminu do wniesienia skargi

Art. 87.

§ 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność

miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy

w uchybieniu terminu.

§ 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem

organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

§ 4. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała

w terminie.

reakcja

Inicjatywa:

Etap postępowania przed organem

Wniosek skarżącego o przywrócenie terminu

Przekazanie akt sądowi

rozstrzygnięcie

Skarga strony

Etap postępowania przed sądem

Postanowienie przywróceniu terminu

Zakres badań:

Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu

okoliczności wskazujące na brak winyw uchybieniu terminu

Termin ustania przyczynyuchybienia terminu /7 dni, 1 rok/

Dołączenie do wniosku tekstu skargi

wyk ad 9

wykład 9

Sytuacje procesowe w postępowaniu przed wojewódzkim sadem administracyjnym

etapy post powania w ka dej sprawie s dowo administracyjnej
ETAPY POSTĘPOWANIA W KAŻDEJ SPRAWIE SĄDOWO ADMINISTRACYJNEJ

I etap

II etap

III etap

Sprawdzenie właściwości sądu

Zbadanie zgodności z prawem postępowania

Rozstrzygnięcie sprawy

Sprawdzenie zachowania terminu

Zbadanie zgodności z prawem decyzji

Sprawdzenie kompletności skargi

Sytuacja procesowa

Sytuacja procesowa

Sprawdzenie litis pendentio i res iudicata

Sytuacja procesowa

Sprawdzenie zdolności strony do występowania w obrocie prawnym

Sytuacja procesowa

Sytuacja procesowa

Sytuacja procesowa

Sprawdzenie wyczerpania zwyczajnych środków zaskarżenia

Sytuacja procesowa

zawieszenie obligatoryjne
Zawieszenie - obligatoryjne
 • Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:
 • 1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3;
 • 2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
 • 3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
 • 4) jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości;
 • w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu;
 •  Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.
zawieszenie fakultatywne
Zawieszenie - fakultatywne

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:

1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym;

2) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej;

3) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu;

4) w razie śmierci pełnomocnika, chyba że strona działa przed sądem osobiście.

Jeżeli postępowanie karne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania, w innych przypadkach może zwrócić się do właściwego organu.

Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

wy czenie s dziego
Wyłączenie sędziego

Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

1)w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

2)swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3)osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4)w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;

5)w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

7)w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niezależnie od wymienionych przyczyn sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki.

brak reprezentacji
Brak reprezentacji

Dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność niecierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

pe nomocnictwo
pełnomocnictwo
 • Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.
 • Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.
 • Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Dotyczy to również państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej świadczący na podstawie odrębnych przepisów pomoc prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej, mogą udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, któremu świadczą pomoc prawną - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli zostały do tego upoważnione przez ten podmiot
 • Pełnomocnictwo może być:
 • ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi;
 • do prowadzenia poszczególnych spraw;
 • 3) do niektórych tylko czynności w postępowaniu.
wyk ad 10

wykład 10

Orzeczenia

Wojewódzkiego sądu administracyjnego

wyrok uchylaj cy zaskar on decyzj podstawa prawna
Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję /podstawa prawna/

Art. 145.

§ 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:

a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,

c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny

wpływ na wynik sprawy;

wyrok stwierdzaj cy niewa no zaskar onej decyzji podstawa prawna
Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji /podstawa prawna/

Art. 145.

§ 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżelizachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego

lub w innych przepisach;

wyrok stwierdzaj cy wydanie zaskar onej decyzji z naruszeniem prawa
Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa

Art. 145.

§ 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżelizachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnegolub w innych przepisach.

wyrok oddalaj cy skarg podstawa prawna
Wyrok oddalający skargę /podstawa prawna/

Art. 151.

W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala

Oddalenie skargi na niezgodność decyzji z prawem zamyka organowi administracyjnemu drogę do stwierdzenia nieważności decyzji, ze względu na związanie go oceną prawną zawartą w wyroku sądu, a próby stwierdzenia nieważności decyzji rozpoznawanej już wcześniej przez Sąd (oddalający skargę na niezgodność tej decyzji z prawem) są w istocie w odniesieniu do przedmiotu rozstrzygnięcia sądowego, niedopuszczalną ingerencją w prawomocne orzeczenie sądu.

IV SA 1816/03 VII SA/Wa 1997/07

wyk ad 11

wykład 11

Związanie organu wyrokiem

wyrok konsekwencje dla organu
Wyrok /konsekwencje dla organu/

Art. 153.

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

zakres zwi zania organu wyrokiem wsa ocena prawna
zakres związania organu wyrokiem WSA /ocena prawna/

może dotyczyć zarówno stanu faktycznego,

I SA/Bk 277/09  I SA/Gd 909/08 I SA/Go 681/08

wykładni przepisów prawa materialnego

I SA/Bk 277/09  I SA/Gd 909/08 I SA/Go 681/08

Ocena

Prawna

wykładni przepisów procesowego,

I SA/Bk 277/09  I SA/Gd 909/08 I SA/Go 681/08

prawidłowości korzystania z uznania administracyjnego, I SA/Bk 277/09 

kwestii zastosowania określonego przepisu prawa jako podstawy do wydania właśnie takiej decyzji.I SA/Bk 277/09  I SA/Gd 909/08

ocena prawna pozostająca w związku z rozpatrywaną sprawą, /anie wykładnią in abstracto/. I SA/Go 676/08  I SA/Go 681/08

zakres zwi zania organu wyrokiem wsa wskazania co do dalszego post powania
zakres związania organu wyrokiem WSA /wskazania co do dalszego postępowania/

wskazania co do dalszego postępowania

konsekwencje oceny prawnejI SA/Gd 909/08  I SA/Gd 635/08

sposobu działania w toku ponownego rozpoznania sprawyI SA/Gd 909/08  I SA/Gd 635/08

wskazanie kierunku, w którym powinno zmierzać przyszłe postępowanie dla uniknięcia wadliwościI SA/Gd 909/08  I SA/Gd 635/08

zakres zwi zania organu ustaleniami wsa post powania przysz e
zakres związania organu ustaleniami WSA/postępowania przyszłe/

postępowanie sądowoadministracyjne

postępowanie administracyjne, w którym zapadło zaskarżone rozstrzygnięcie administracyjne

przyszłe postępowanie administracyjne,

w sprawie stwierdzenia nieważności aktu

Jak głęboko sięga zakres związania organu oceną prawną

I SA/Łd 1230/08 

wznowienia postępowania administracyjnego,

ewentualne przyszłe postępowanie sądowoadministracyjne,

także przed NSA w przypadku ewentualnego rozpoznawania skargi kasacyjnej od ponownego wyroku sądu pierwszej instancji

post powanie s dowo administracyjne2

POSTĘPOWANIESĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Wykład

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

zakres czynno ci s du kasatoryjny model orzekania
Zakres czynności sądu – kasatoryjny model orzekania

Art. 133. § 1. Sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, chyba że organ nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 54 § 2. Wyrok może być wydany na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym albo jeżeli ustawa tak stanowi.

Czy sąd ma obowiązek uwzględnić zmiany stanu faktycznego, które nastąpiły po wydaniu decyzji przez organ

nie

nie

Czy sąd ma obowiązek uwzględnić zmiany stanu prawnego, które nastąpiły po wydaniu decyzji przez organ

postanowienie o odrzuceniu skargi
Postanowienie o odrzuceniu skargi

 Sąd odrzuca skargę:

1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;

3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;

5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

wyrok oddalaj cy skarg podstawa prawna1
Wyrok oddalający skargę /podstawa prawna/

Art. 151.

W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala

Oddalenie skargi na niezgodność decyzji z prawem zamyka organowi administracyjnemu drogę do stwierdzenia nieważności decyzji, ze względu na związanie go oceną prawną zawartą w wyroku sądu, a próby stwierdzenia nieważności decyzji rozpoznawanej już wcześniej przez Sąd (oddalający skargę na niezgodność tej decyzji z prawem) są w istocie w odniesieniu do przedmiotu rozstrzygnięcia sądowego, niedopuszczalną ingerencją w prawomocne orzeczenie sądu. IV SA 1816/03 VII SA/Wa 1997/07

wyrok uchylaj cy zaskar on decyzj podstawa prawna1
Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję /podstawa prawna/

Art. 145.

§ 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:

a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,

c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny

wpływ na wynik sprawy;

wyrok stwierdzaj cy niewa no zaskar onej decyzji podstawa prawna1
Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji /podstawa prawna/

Art. 145.

§ 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżelizachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;

wyrok stwierdzaj cy wydanie zaskar onej decyzji z naruszeniem prawa1
Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa

Art. 145.

§ 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżelizachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnegolub w innych przepisach.

wyrok w sprawie aktu lub interpretacji
Wyrok w sprawie aktu lub interpretacji

Sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, oraz interpretację prawa podatkowego, uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności.

sąd może również w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikające z przepisów prawa

wyrok stwierdzaj cy niewa no zaskar onej uchwa y lub aktu prawa miejscowego podstawa prawna
Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały lub aktu prawa miejscowego /podstawa prawna/

Art. 147. § 1. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

Art. 91 USG

1. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne.

Art. 79 USP

1. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna.

Art. 82 USW

1. Uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem jest nieważna.

slide69
Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej uchwały lub aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa/podstawa prawna 1/

Art. 147. § 1. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

Art. 91 USG

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważnościuchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałęlub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa..

Art. 79 USP

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważnościuchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniemprawa.

Art. 82 USW

5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważnościuchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniemprawa.

slide70
Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej uchwały lub aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa/podstawa prawna 2/

Art. 94. USG

1. Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływiejednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożeniauchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżelisą one aktem prawa miejscowego.

2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu upływuterminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności,sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. Uchwała lub zarządzenietracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności z prawem.

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczeniastosuje się odpowiednio.

Art. 82.USP

1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu powiatu po upływie 1 roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 1, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego.

2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyj

ny orzeka niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.

Art. 83.USW

1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu samorządu województwa po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie określonym w art. 81, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego.

2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

los rozstrzygni spraw indywidualnych wydanych na podstawie uchwa y lub aktu
Los rozstrzygnięć spraw indywidualnych wydanych na podstawie uchwały lub aktu

Art. 147. § 2. Rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, wydane na podstawie uchwały lub aktu, o których mowa w § 1, podlegają wzruszeniu w trybie określonym w postępowaniu administracyjnym albo w postępowaniu szczególnym.

nakazanie podj cia aktu lub czynno ci
Nakazanie podjęcia aktu lub czynności

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność organów zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa

skutki poszczeg lnych typ w rozstrzygni wojew dzkiego s du administracyjnego
skutki poszczególnych typów rozstrzygnięć wojewódzkiego sądu administracyjnego

zaskarżona

Decyzja

postanowienie o

odrzuceniu skargi

skutki

Decyzji

Wyrok

oddalający

skargę

zaskarżona

Decyzja

skutki

Decyzji

Wyrok

Uchylający

decyzję

skutki

Decyzji

Od momentu jej uchylenia

Zaskarżona

Decyzja

Roszczenie o

odszkodowanie

Wyrok

Stwierdzający

nieważność

decyzji

Roszczenie o

odszkodowanie

Zaskarżona

Decyzja

skutki

Decyzji od momentu jej wydania

Wyrok o

stwierdzeniu

wydania z

decyzji

z naruszeniem

prawa

zaskarżona

Decyzja

Roszczenie o

odszkodowanie

skutki

Decyzji

wyk ad 12

wykład 12

Obowiązki organu po wydaniu wyroku przez sąd administracyjny

co to znaczy niewykonanie wyroku
Co to znaczy „niewykonanie wyroku”

II SAB/Ol 16/08 

niewydanie w określonym terminie aktu lub niedokonanie, określonych przez sąd czynności procesowych. Dotyczy to zarówno obowiązków objętych sentencją wyroku jak też wskazań zawartych w jego uzasadnieniu.

II SAB/Ol 16/08 

nierespektowanie przy ponownym rozstrzyganiu sprawy oceny prawnej czy wskazań sąduco do dalszego postępowania wyrażonych w wyroku Sądu uchylającym wcześniej

I OSK 154/08 

Niewykonanie wyroku w części dotyczącej zwrotu zasądzonych na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania nie jest podstawą do podjęcia środków dyscyplinujących

post powanie dyscyplinuj ce organ wymierzenie grzywny podstawa prawna
Postępowanie dyscyplinujące organ - wymierzenie grzywny /podstawa prawna/

Art. 154.

§ 1. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz wrazie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważnośćaktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwegoorganu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieśćskargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny

§ 6. Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

post powanie dyscyplinuj ce organ wymierzenie grzywny post powanie
Postępowanie dyscyplinujące organ - wymierzenie grzywny /postępowanie/

Inicjatywa:

reakcja

Etap postępowania przed organem

Wykonanie wyroku

Wezwanie

skarżącego do wykonania wyroku

Zakres badań:

Niewykonanie wyroku

Okoliczność niewykonania wyroku

rozstrzygnięcie

Etap postępowania przed sądem

Skarga na bezczynność

Postanowienie o ukaraniu grzywną

Zakres badań:

Postanowienie o odmowie ukarania grzywną

bezczynności po wyroku uwzględniającym skargę na bezczynność

bezczynności po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność decyzji

pisemne wezwanie organu do wykonania wyroku

post powanie dyscyplinuj ce organ orzeczenie przez s d w razie bezczynno ci organu podstawa prawna
Postępowanie dyscyplinujące organ - orzeczenie przez sąd w razie bezczynności organu /podstawa prawna/

Art. 154

§ 2. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec o istnieniu lubnieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawyoraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznegoi prawnego.

Inicjatywa

rozstrzygnięcie

Etap postępowania przed sądem

Wniosek o wymierzenie grzywny złożony przez skarżącego

Orzeczenie na podstawie skargi na czynność art. 3 par. 2 pkt 4 UPSA /Woś/

Zakres badań:

Bezczynność organu

Orzeczenie na podstawie skargi na bezczynność w zakresie art. 3 par. 2 pkt 4 UPSA /Woś/

Stan prawny /brak wątpliwości/

Stan faktyczny /brak wątpliwości/

Charakter sprawy

Postanowienie o wymierzeniu grzywny /woś/

post powanie dyscyplinuj ce organ wyst pienie sygnalizacyjne bezczynno ci organu podstawa prawna
Postępowanie dyscyplinujące organ - wystąpienie sygnalizacyjne bezczynności organu /podstawa prawna/

Art. 155.

§ 1. W razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawalub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może,w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organyzwierzchnie o tych uchybieniach.

§ 2. Organ, który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomićw terminie trzydziestu dni sąd o zajętym stanowisku.

Inicjatywa:

rozstrzygnięcie

postępowanie przed sądem

skład orzekający sądu

Postanowienie o przedstawieniu informacji organom własciwym lub zwierzchnim

Zakres badań:

istotne naruszeń prawa

okoliczności mających wpływ na ich powstanie istotnych naruszeń prawa

Inicjatywa:

rozstrzygnięcie

postępowanie przed organem

organ

Postanowienie – stanowisko w sprawie informacji

Zakres badań:

Wg informacji sądu

roszczenie o odszkodowanie w w przypadku niewykonania podstawa prawna
Roszczenie o odszkodowanie w w przypadku niewykonania /podstawa prawna/

Art. 154

§ 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służyroszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje od organu, który nie wykonałorzeczenia sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożeniawniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania uprawniony podmiotmoże wnieść powództwo do sądu powszechnego.

post powanie s dowo administracyjne3

POSTĘPOWANIESĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Wykład

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

w a ciwo naczelnego s du administracyjnego
Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny:

1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy;

2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;

4) rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4;

5) rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw.

§ 2. Do rozstrzygania sporów, o których mowa w art. 4, oraz do rozpoznawania innych spraw należących do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Spory, o których mowa w art. 4, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na wniosek postanowieniem przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy

podstawy skargi kasacyjnej
PODSTAWY SKARGI KASACYJNEJ

Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:

1)naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

2)naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

slide84
WYMÓG ZASTĘPSTWA

Art. 175. § 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

§ 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez:

1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych;

2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

wymogi formalne pisma procesowego skargi kasacyjnej
WYMOGI FORMALNE PISMA PROCESOWEGO - SKARGI KASACYJNEJ

Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany

tryb wniesienia skargi kasacyjnej
TRYB WNIESIENIA SKARGI KASACYJNEJ

Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich mogą w terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem

etap post powania przed wojew dzkim s dem administracyjnym
Etap postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

I etap przed sądem

rozstrzygnięcie

Skarga kasacyjna strony,

Zakres badań:

Postanowienie o odrzuceniu skargi

Czy skarga została złożona w terminie

Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

Przekazanie akt i skargi NSA

Czy skarga zawiera wszystkie elementy

Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego

Czy braki skargi zostały usunięte

etap post powania przed naczelnym s dem administracyjnym
Etap postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

II etap przed sądem

rozstrzygnięcie

Skarga kasacyjna strony,

Zakres badań:

Postanowienie o odrzuceniu skargi

Czy skarga została złożona w terminie

Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i skierowujący sprawę do ponownego rozpoznania

Czy skarga zawiera wszystkie elementy

Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego

Wyrok oddalający skargę kasacyjną

Czy postępowanie sądu I instancji jest zgodne z prawem procesowym

Czy wyrok sądu I instancji est zgodny z prawem materialnym

tryb rozpoznawania skargi kasacyjnej
TRYB ROZPOZNAWANIA SKARGI KASACYJNEJ

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Strony mogą przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.

§ 2. Nieważność postępowania zachodzi:

1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

3) jeżeli w tej samej sprawie toczy się postępowanie wcześniej wszczęte przed sądem administracyjnym albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;

4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;

5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;

6) jeżeli wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy Naczelny Sąd Administracyjny.

oddalenie skargi kasacyjnej
ODDALENIE SKARGI KASACYJNEJ

Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu

uwzgl dnienie skargi kasacyjnej
UWZGLĘDNIENIE SKARGI KASACYJNEJ

Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, a gdyby sąd ten nie mógł rozpoznać jej w innym składzie innemu sądowi.

zagadnienie prawne przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej
ZAGADNIENIE PRAWNE PRZY ROZPATRYWANIU SKARGI KASACYJNEJ

Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu.

Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu administracyjnego jest w danej sprawie wiążąca.

orzeczenie merytoryczne przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej
ORZECZENIE MERYTORYCZNE PRZY ROZPATRYWANIU SKARGI KASACYJNEJ

Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę. W tym przypadku Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku

post powanie s dowo administracyjne4

POSTĘPOWANIESĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Wykład

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

prawo pomocy
PRAWO POMOCY

Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych.

Przyznanie prawa pomocy przed lub w toku postępowania rozpoznawczego obejmuje także postępowanie egzekucyjne.

prawo pomocy1
PRAWO POMOCY

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

 Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego stanowi uprawnienie strony do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia przez nią wynagrodzenia i wydatków adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

prawo pomocy2
PRAWO POMOCY

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

1) w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane:

1) w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania;

2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

tryb przyznawania prawa pomocy
TRYB PRZYZNAWANIA PRAWA POMOCY

Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru

Rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomocy należy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy.

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości sądu, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się niezwłocznie do sądu właściwego

post powanie s dowo administracyjne5

POSTĘPOWANIESĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Wykład 7

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

post powanie mediacyjne
POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

CEL

Celem postępowania mediacyjnego jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa

post powanie mediacyjne1
POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

Na wniosek skarżącego lub organu, złożony przed wyznaczeniem rozprawy, może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne, którego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.

Postępowanie mediacyjne może być prowadzone mimo braku wniosku stron o przeprowadzenie takiego postępowania.

post powanie mediacyjne2
POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

 Postępowanie mediacyjne prowadzi sędzia lub referendarz sądowy wyznaczony przez przewodniczącego wydziału.

 Posiedzenie mediacyjne odbywa się z udziałem stron.

Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego spisuje się protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności dokonane przez strony ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy. Protokół podpisuje prowadzący postępowanie mediacyjne oraz strony.

 Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji.

Jeżeli strony nie dokonają ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy, podlega ona rozpoznaniu przez sąd.

post powanie mediacyjne3
POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

Na akt wydany na podstawie ustaleń, można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia czynności. Skargę sąd rozpoznaje łącznie ze skargą wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.

Jeżeli skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń, nie zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie oddalona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne

post powanie uproszczone
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

CEL

Celem postępowania uproszczonego jest zaoszczędzenie pracy sądowi – i orzekanie w składzie jednego sędziego bez wyznaczania rozprawy w sprawach prostych (zdaniem ustawodawcy)

post powanie uproszczone1
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

2) strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.

Sprawa może być również rozpoznana w trybie uproszczonym w przypadku, o którym mowa w art. 55 § 2 - Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości.

Sąd rozpoznający sprawę w trybie uproszczonym może przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie.

ad