post powanie s dowo administracyjne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 106
Download Presentation

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

tegan
438 Views
Download Presentation

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POSTĘPOWANIESĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Wykład 1 Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 2. Cel postępowania sądowo- administracyjnego CEL celem postępowania sądowo- administracyjnego jest sprawdzenie przez organ niezawisły i niezależny od organów administracji publicznej czy działania tych organów są zgodne z prawem INICJATYWA CZAS REZULTAT SKARGA STRONY WYROK SĄDOWY Ustawowo nieokreślony

 3. Przedmiot skargi do sądu administracyjnego 1 Decyzje administracyjne 2 Postanowienia na które służy zażalenie 3 Postanowienia kończące postępowanie 4 Akty dotyczące przyznania uprawnień wynikających z przepisów prawa 5 Bezczynność w przypadkach 1-4 6 Interpretacja podatkowa 7 Akty prawa miejscowego wydane przez jednostki samorządu terytorialnego 8 Akty prawa miejscowego wydane przez organy terenowej administracji rządowej 9 Uchwały jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej

 4. wykład 2 Podmioty postępowania sądowo-administracyjnego

 5. Strony postępowania sądowo-administracyjnego Sąd administracyjny organ skarżący Uczestnik na prawach strony uczestnik

 6. Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym Organ administrujący za pomocą form zdefiniowanych w prawie

 7. Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym każdy, kto ma w tym interes prawny, (prokurator, RPO oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.) skarżący Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego Uczestnik na prawach strony osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna Uczestnik

 8. wykład 2 Model postępowania sądowo-administracyjnego

 9. Model postępowania przed sądem administracyjnym /1/ etap przed organem, który wydał decyzję rozstrzygnięcie Inicjatywa: Skarga strony Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji) Zakres badań: Czy skarga zasługuje na uwzględnienie Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Czy nie było pierwszej rozparawy przed sądem etap przed wojewódzkim sądem adm. rozstrzygnięcie Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Postanowienie o odrzuceniu skargi Zakres badań: Czy skarga została złożona w terminie Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu Czy skarga zawiera wszystkie elementy Wyrok oddalający skargę Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym

 10. Model postępowania przed sądem administracyjnym /2/ etap przed Naczelnym Sądem Adm. rozstrzygnięcie Skarga kasacyjna strony, Zakres badań: Postanowienie o odrzuceniu skargi Czy skarga została złożona w terminie Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i skierowujący sprawę do ponownego rozpoznania Czy skarga zawiera wszystkie elementy Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego Wyrok oddalający skargę kasacyjną Czy postępowanie sądu I instancji jest zgodne z prawem procesowym Czy wyrok sądu I instancji est zgodny z prawem materialnym

 11. Postępowanie przed sądem administracyjnym i instancji Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi I etap przed organem, który wydał decyzję czynność Inicjatywa: Skarga strony Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji) Zakres badań: Czy skarga zasługuje na uwzględnienie Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Czy nie było pierwszej rozprawy przed sądem

 12. Środki dyscyplinujące organ administracji Organ, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia I etap przed organem, który wydał decyzję Inicjatywa: Skarga strony Bezczynność organu sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów

 13. Postępowanie przed sądem administracyjnym I instancji II etap przed sądem rozstrzygnięcie Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Postanowienie o odrzuceniu skargi Zakres badań: 1 Czy zostal wyczerpany zwyczajny tryb zaskarżenia Wyrok uchylający zaskarżone rozstrzygnięcie 2 Czy skarga została złożona w terminie Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonego rozstrzygnięcia 3 Czy skarga zawiera wszystkie elementy 4 Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Wyrok oddalający skargę Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym

 14. /1/ Wyczerpanie zwyczajnych środków zaskarżenia Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, (chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich) Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

 15. Wyczerpanie zwyczajnych środków zaskarżenia jako warunek skutecznego wniesienia skargi DZIAŁANIE ORGANU ADMINISTRACJI DZIAŁANIE STRONY odwołanie Wydanie decyzji Wydanie postanowienia zażalenie Wydanie aktu prawa miejscowego Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Wydanie uchwały z zakresu administracji publicznej Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Bezczynność w sprawach indywidualnych Zażalenie na bezczynność Inny akt lub czynność Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

 16. /2/ Termin do wniesienia skargi Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadkach, gdy prawo nie przewiduje zwyczajnych środków zaskarżenia, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. (Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowe).

 17. Termin do skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego Moment czasowy: 30 dni Doręczenie decyzji/ postanowienia Skarga 60 dni od daty doręczenia wezwania organowi, Ewent. 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi Akty prawa miejscowego Skarga 30 dni Bezczynność w sprawach indywidualnych Skarga

 18. /3/ Wpis w sprawach sądowo-administracyjnych Rodzaj wpisu i jego wysokość zależy od tego, czy przedmiot zaskarżenia wyrażony jest formie należności pieniężnej (wpis stosunkowy), czy też nie jest możliwe oznaczenie w taki sposób wartości przedmiotu zaskarżenia (wpis stały). W tym celu na wnoszącego pismo wszczynające postępowanie w danej instancji nałożono obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty (art. 215 i 216 p.p.s.a.). W § 1 rozporządzenia unormowano wysokość wpisu stosunkowego, wynoszącego: odpowiednio 4% wartości przedmiotu zaskarżenia (przy należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem do 10 000 zł, nie mniej jednak niż 100 zł), 3% (ponad 10 000 zł do 50 000 zł, nie mniej niż 400 zł); 2% (ponad 50 000 zł do 100 000 zł, nie mniej niż 1500 zł) i 1% (ponad 100 000 zł, nie mniej niż 2000 zł i nie więcej niż 100 000 zł). Wpis stały w sprawach skarg w sprawach nieobjętych wpisem stosunkowym wynosi w sprawach budownictwa 500 zł, zagospodarowania przestrzennego – 500 zł, nieruchomości – 200 zł, ewidencji ludności – 100 zł, a w przypadku skarg w sprawach niewymienionych – 200 zł.

 19. Wpis w sprawach sądowo-administracyjnych RODZAJ SKARGI OPLATA 4 % lub 200 zl Skarga na decyzję Skarga na postanowienie 4% lub 200 zl Skarga na akt prawa miejscowego 200 zl Skarga na bezczynność w sprawach indywidualnych 300 zl Skarga na inny akt lub czynność 300 zl

 20. /4/ Obligatoryjne elementy skargi Art. 57. § 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 1)wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2)oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; 3)określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Art. 46. § 1. Każde pismo strony powinno zawierać: 1)oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2)oznaczenie rodzaju pisma; 3)osnowę wniosku lub oświadczenia; 4)podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5)wymienienie załączników. § 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. § 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. § 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

 21.  (DATA) Warszawa, 14 lipca 2000 r. • (OZNACZENIE SĄDU ADMINISTRACYJNEGO) • Sąd Administracyjny • ul. Jasna 600-018 Warszawa • OZNACZENIE SKARŻĄCEGO • Skarżący: X. Y. Zamieszkały w Warszawie ul. S. 10/15, 30-550 Warszawa • miejsce zamieszkania • OZNACZENIE ORGANU • Strona przeciwna: Samorządowe Kolegium Odwoławczego w .................. 10, • Wójt Gminy ............., ul ...................100, 30-220 S.................... • WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA • 40 000 (czterysta tysięcy) zł • SKARGA • (OZNACZENIE RODZAJU PISMA) • (OZNACZENIE ZASKARŻONEGO AKTU I ORGANU KTÓREGO SKARGA DOTYCZY( • Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .................. z dnia .......... sygn. ....................... utrzymującą w mocy decyzję organu Wójta Gminy ................... z dnia sygn • (OSNOWA WNIOSKU) • Wnoszę o:Stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .......... z dnia ......... sygn. ................ utrzymującej w mocy decyzję organu I instancjiStwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy ............. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nr. ............. z dnia .............. . • UZASADNIENIE • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego • (...) Plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza wyżej wskazany przebieg nie tylko godzi w prawo własności, lecz narusza również odpowiednie przepisy, które stanowią o dopuszczalności prowadzenia ciągów komunikacyjnych w pobliżu domu.(...)PODPIS strony lub przedstawiciela • PODPIS • X.Y podpis • ZAŁĄCZNIKI • 1. odpis skargi • 2. mapa projektu modernizowanej drogi Obligatoryjne elementy skargi

 22. POSTĘPOWANIESĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Wykład 3 Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 23. wykład 3 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Wstrzymanie wykonania decyzji Autorewizja decyzji Przekazanie akt Odpowiedź na skargę

 24. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez organ W razie wniesienia skargi: 1)na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, 2)na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie aktu lub czynności w całości lub w części; 3)na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

 25. Postępowanie przed przed organem administracji /wstrzymanie wykonania aktu/ I etap przed organem, który wydał decyzję czynność Inicjatywa: Wniosek skarżącego Postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu Zakres badań: Z urzędu Czy zasadne jest wstrzymanie wykonania aktu w całości lub części Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania aktu Czy zachodzą przesłanki z art. 108 k.p.a. /w przypadku decyzji Czy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie wykonania aktu

 26. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez sąd Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.

 27. Autorewizja decyzji /podstawa prawna/ Art. 54. § 3. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

 28. Postępowanie przed organem administracji /autorewizja decyzji/ I etap przed organem, który wydał decyzję czynność Inicjatywa: Skarga strony Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji) Zakres badań: Czy skarga zasługuje na uwzględnienie Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Czy nie było pierwszej rozprawy przed sądem

 29. Autorewizja decyzji /wyjaśnienie pojęć/ „w zakresie swojej właściwości” Artykuł 54 § 3 nie stanowi samoistnej podstawy dokonania weryfikacji decyzji, jego stosowanie musi pozostawać w powiązaniu z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisami szczególnymi, do których odsyła Kodeks postępowania administracyjnego. I OSK 843/07, VI SA/Wa 1235/05 „uwzględnić skargę w całości” uznanie za uzasadnione zarówno zarzuty, wnioski jak i wskazaną w niej argumentację. Jeżeli organ nie podziela niektórych zarzutów, nie uwzględnia w całości wniosków, kwestionuje przedstawioną w niej podstawę lub ocenę prawną naruszeń, to wówczas nie może wydać rozstrzygnięcia I OSK 581/07

 30. Autorewizja decyzji /nowa decyzja/ Autorewizja – wydanie decyzji „w zakresie swojej właściwości” rozstrzygnięcie Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji I etap przed organem, który wydał decyzję Inicjatywa: Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i wydanie nowej w jej miejsce Skarga strony Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i i umorzeniu postępowania przed organem I instancji Decyzja o i umorzeniu postępowania przed organem I instancji

 31. Autorewizja decyzji /postępowanie przed sądem/ co dzieje się z postępowaniem sadowo-administracyjnym j po wydaniu decyzji autorewizyjnej: etap przed sądem adm. Orzeczenie sądu Inicjatywa: Przekazanie: Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowego /165 par 1 pkt 3 wzw z art. 54 par 3 upsa/ Zakres badań: skargi Czy została wydana nowa decyzjia akt odpowiedzi decyzji

 32. wykład 4 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Ukaranie organu grzywną Orzeczenie na podstawie akt Wystąpienie sygnalizacyjne

 33. wykład 4 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Ukaranie organu grzywną Orzeczenie na podstawie akt Wystąpienie sygnalizacyjne

 34. Środki dyscyplinujące organ administracji /podstawa prawna/ Art. 55. § 1. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Art. 154. §6.Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

 35. Środki dyscyplinujące organ administracji /aspekty proceduralne/ Organ, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia rozstrzygnięcie Etap postępowania przed sądem Inicjatywa: Postanowienie o ukaraniu grzywną Skarga skarżącego na bezczynność Zakres badań: Postanowienie o odmowie ukarania grzywną Bezczynność organu

 36. Rozpoznanie sprawy przez sąd w razie bezczynności organu /podstawa prawna/ Art. 55. § 2. Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości. rozstrzygnięcie Etap postępowania przed sądem Inicjatywa: Postanowienie o odrzuceniu skargi wniosek skarżącego o rozpoznanie + Odpis skargi Zakres badań: Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt Bezczynność organu Stan prawny /brak wątpliwości/ Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu Stan faktyczny /brak wątpliwości/ Wyrok oddalający skargę

 37. Wystąpienie sygnalizacyjne /podstawa prawna/ Art. 55. § 3. O rażących przypadkach naruszenia obowiązków, o których mowa w § 2 lub w art. 54 § 2, skład orzekający lub prezes sądu zawiadamia organy właściwe do rozpatrywania petycji, skarg i wniosków. czynność /19 pkt 8 regulaminu sa/ Inicjatywa: Etap postępowania przed sądem Prezes sądu Lub Skład orzekający Postanowienie o zawiadomieniu Zakres badań: Rażące przypadki naruszenia obowiązków Zarządzenie o zawiadomieniu

 38. wykład 5 Postępowanie przed wojewódzkim sadem administracyjnym

 39. II etap postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym etap przed wojewódzkim sądem adm. rozstrzygnięcie Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt Zakres badań: Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym Wyrok stwierdzający naruszenie prawa przez zaskarżona decyzję Wyrok oddalający skargę

 40. Zakres orzekania Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd bada istniejące naruszenia OBIEKTYWNEGO porządku prawnego Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

 41. I etap postępowania przed wojewódzkimsądem administracyjnym etap przed wojewódzkim sądem adm. rozstrzygnięcie Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Postanowienie o odrzuceniu skargi Zakres badań formalnych: Czy sąd jest właściwy Czy nie zachodzi res iudicata Czy nie zachodzi lis pendens Czy skarżący ma właściwą reprezentację Czy skarga została złożona w terminie Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Czy skarga zawiera wszystkie elementy

 42. przywrócenie terminu do wniesienia skargi Art. 87. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. § 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. § 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. § 4. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. reakcja Inicjatywa: Etap postępowania przed organem Wniosek skarżącego o przywrócenie terminu Przekazanie akt sądowi rozstrzygnięcie Skarga strony Etap postępowania przed sądem Postanowienie przywróceniu terminu Zakres badań: Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu okoliczności wskazujące na brak winyw uchybieniu terminu Termin ustania przyczynyuchybienia terminu /7 dni, 1 rok/ Dołączenie do wniosku tekstu skargi

 43. wykład 9 Sytuacje procesowe w postępowaniu przed wojewódzkim sadem administracyjnym

 44. ETAPY POSTĘPOWANIA W KAŻDEJ SPRAWIE SĄDOWO ADMINISTRACYJNEJ I etap II etap III etap Sprawdzenie właściwości sądu Zbadanie zgodności z prawem postępowania Rozstrzygnięcie sprawy Sprawdzenie zachowania terminu Zbadanie zgodności z prawem decyzji Sprawdzenie kompletności skargi Sytuacja procesowa Sytuacja procesowa Sprawdzenie litis pendentio i res iudicata Sytuacja procesowa Sprawdzenie zdolności strony do występowania w obrocie prawnym Sytuacja procesowa Sytuacja procesowa Sytuacja procesowa Sprawdzenie wyczerpania zwyczajnych środków zaskarżenia Sytuacja procesowa

 45. Zawieszenie - obligatoryjne • Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: • 1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3; • 2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie; • 3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; • 4) jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości; • w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu; •  Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

 46. Zawieszenie - fakultatywne Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym; 2) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej; 3) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu; 4) w razie śmierci pełnomocnika, chyba że strona działa przed sądem osobiście. Jeżeli postępowanie karne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania, w innych przypadkach może zwrócić się do właściwego organu. Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

 47. Wyłączenie sędziego Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach: 1)w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki; 2)swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3)osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4)w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron; 5)w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą; 6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator; 7)w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Niezależnie od wymienionych przyczyn sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki.

 48. Brak reprezentacji Dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność niecierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

 49. pełnomocnictwo • Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. • Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. • Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Dotyczy to również państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. • Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej świadczący na podstawie odrębnych przepisów pomoc prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej, mogą udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, któremu świadczą pomoc prawną - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli zostały do tego upoważnione przez ten podmiot • Pełnomocnictwo może być: • ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi; • do prowadzenia poszczególnych spraw; • 3) do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

 50. wykład 10 Orzeczenia Wojewódzkiego sądu administracyjnego