Stanbul ayd n niversitesi teknoloji transfer ofisi
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı. Programın Amacı Nedir?. Y eni bilgiler üretilmesi , B ilimsel yorumların yapılması , T eknolojik problemlerin çözümlenmesi için ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hagen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stanbul ayd n niversitesi teknoloji transfer ofisi

İstanbul Aydın ÜniversitesiTeknoloji Transfer Ofisi

TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı


Program n amac nedir
Programın Amacı Nedir?

 • Yenibilgilerüretilmesi,

 • Bilimselyorumlarınyapılması,

 • Teknolojikproblemlerinçözümlenmesiiçin,

  bilimselesaslarauygunolarak,

  yurtiçinde*

  yapılan projeleri desteklemektir.

  * Yurtdışından araştırmacı da projede yer alabilmektedir.

  Not: Projelerin uzun soluklu olması tercih edilmektedir. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.


Kimler projede yer alabilir
Kimler Projede Yer Alabilir?

 • Projeyürütücüsü,

 • Araştırmacılar,

 • Danışmanlar,

 • Bursiyerler

  Projede yer alabilirler.

  Not: Görev alınabilecek proje sayısı konusunda limitler bulunmaktadır.


Kimler proje y r t c s ara t rmac veya dan man olabilir
Kimler ‘Proje Yürütücüsü’, ‘Araştırmacı’ veya ‘Danışman’ Olabilir?

 • Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

  • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)

  • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

  • Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla  proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Ancak, emeklilerin, projeyürütücüsüolarakgörevalabilmeleriiçintamzamanlıolarakçalışıyorolmalarıgerekmektedir.


Kimler proje y r t c s ara t rmac veya dan man olabilir1
Kimler ‘Proje Yürütücüsü’, ‘Araştırmacı’ veya ‘Danışman’ Olabilir?

 • Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)

 • Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

 • Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.


Kimler bursiyer olabilir
Kimler ‘ veya ‘Danışman’ Olabilir?Bursiyer’ Olabilir?

 • Türkiye’dekiyükseköğretimkurumlarındalisansüstüeğitimlerinedevametmekteolan "öğrenciler" veyaöğrencistatüsündeki "AraştırmaGörevlileri" bursiyerolarak görev alabilirler.

 • Doktoralıolupherhangibirkurum/işyerindeçalışmayan, 40 yaşınıdoldurmamışolanvedoktora/tıptauzmanlıkderecesininalındığıtarihileilgiliprogramın son başvurutarihiarasındakalansürenin 5 yıldanfazlaolmamasıkoşulunusağlayankişilerisedoktorasonrasıbursiyerolarakprojeekibindeyeralabilirler.

  Not: TÜBİTAK - BİDEB bursualanlar; projeden burs almamakkoşuluylaprojeekibindebursiyerstatüsündeyeralabilirler. TÜBİTAK’ındesteklediğiherhangibirprojeden burs alanlarise, ikincibirprojedebursiyerolarakgörevalamazlar.


Kimler proje y r t c s olamaz
Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz? veya ‘Danışman’ Olabilir?

 • Rektör,

 • RektörYardımcısı,

 • BaşhekimveBaşhekimYrd.,

 • GenelMüdürveGenelMüdürYrd.,

 • TÜBİTAK’tagörevliolanGrupYürütmeKomitesiveDanışmaKuruluüyeleri,

  başvurusırasındagörevlerinindevametmesidurumundaprojeyürütücüsüolarakgörevalamaz, ancaken fazla 2 projedearaştırmacıolabilirler.


Yurtd ndan ara t rmac olarak projede g rev alma ko ullar nelerdir
Yurtdışından Araştırmacı Olarak Projede Görev Alma Koşulları Nelerdir?

 • Desteklenenprojelerde, her ziyaretteyoldahil 30 günveyadahauzunsürelerleprojedegörevalmakşartıyla, yurtdışındaikametedenyabancı/TC uyrukluaraştırmacılar, yasalyükümlülükleriprojeninyürütüldüğükuruluşaaitolmaküzerearaştırmacıolarakgörevalabilirler.

 • Projedegörevalacakyurtdışıaraştırmacının, ülkemizdekiaraştırmacılarınyetkinliğininsınırlıkaldığıprojeninbirbölümünüprojeekibiyleülkemizkurumlarındayürütecekveyönlendireceknitelikteolmasıgerekmektedir.

 • Sözkonusuaraştırmacılarıngeliş-gidişseyahatmasraflarıveprojedegörevaldıklarıdönemeait, yurtdışındaaldıkları tam zamanlıaylıkbrütücretlerinin %50’si kadarıprojedenhizmetalımıolarakkarşılanır. Araştırmacınınkendiülkesindealmaktaolduğuaylıkücretin % 50’sinin, BilimİnsanıDesteklemeDaireBaşkanlığı (BİDEB) tarafındanyürütülen ”KonukBilimİnsanıDesteklemeProgramı” kapsamındasağlanan en yüksekaylıkücretinaltındaolmasıdurumunda, KonukBilimİnsanıDesteklemeprogramıkapsamındasağlanan en yüksekaylıkücretesasalınır.

 • Bu şekilde gelecekolanaraştırmacılar TÜBİTAK tarafındandesteklenenbirdenfazlaprojedegörevalabilirancakbirprojedenücretalabilirler. Birprojedegörevalacakyurtdışıaraştırmacınınsayısıbirkişiilesınırlıdır.

 • Sözkonusuaraştırmacılarayapılacaködemeler, programındesteklimitinindışındatutulur.


Ba vuru tarihleri
Başvuru Tarihleri Koşulları Nelerdir?

 • Senede 2 dönembaşvurualınmaktadır. 2013 yılıbaşvurularıiçin son tarihler:

  • I. Dönem:

   • Online: 8 Mart 2013

   • BaslılıKopya: 15 Mart 2013

  • II. Dönem:

   • Online: 6 Eylül 2013

   • BasılıKopya: 13 Eylül 2013

 • Başvurular, elektronik olarak http://ardeb1001.tubitak.gov.tr adresinden yapılacaktır.

  NOT: Basılıolarakgönderilmesigerekenbelgelerin en geç son başvurutarihimesaibitiminekadar, aşağıdabelirtileniletişimadresine ulaştırılmışolmasıgerekmektedir.

  İletişimAdresi: TÜBİTAK AraştırmaDestekProgramlarıBaşkanlığıTunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA


Proje b t esi
Proje Bütçesi Koşulları Nelerdir?

 • 2013 yılıiçin, Araştırmaprojeleridesteküstlimiti (Burs dahil, ProjeTeşvikİkramiyesi (PTİ), Kurumhissesiveyurtdışıaraştırmacıgiderlerihariç) yıllık 120.000 TL’dir.

 • İstenen burs miktarlarınıntoplamıaylık 4.800 TL’denfazlaolamaz.

 • Makine-teçhizattaleplerinintoplambütçeiledengeliolmasıgözetilir. Altyapıoluşturmayayönelikolanprojelerdesteklenmez.


Ba vuru formlar
Başvuru Formları Koşulları Nelerdir?

 • ElektronikBaşvuruÇıktısı

 • BaşvuruFormu

 • HakSahipliğiBeyanFormları(Elektronikbaşvurusonundasistemtarafındanoluşturulacaktır)

 • ProjeÖnerisiDeğişiklikBildirimFormu (Tekrarsunulanprojeönerileriiçin)

 • ProjeekibindeyabancıaraştırmacıbulunuyorsaTürkiye’deİkamet Eden YabancıUyruklulara PTİ ÖdenebileceğineDairOnayBelgesi

 • YurtdışıAraştırmacıBilgiFormu (Eğergerekliise)

 • EtikKurulOnayBelgesi (Eğergerekliise)

  • EtikKurulBaşvuruBelgesikabuledilmeyipEtikKurulOnayBelgesi’ninaslının son başvurutarihinekadargönderilmesigerekmektedir.

 • Yasal/ÖzelİzinBelgesi (Eğergerekliise)

 • FeragatFormu (Eğergerekliise)

 • DestekMektupları (Eğergerekliise)


Ba vuru s ras nda neler dikkat etmek gerekir
Başvuru Sırasında Neler Dikkat Etmek Gerekir? Koşulları Nelerdir?

 • Projeyürütücüsü, araştırmacıvedanışmanların TÜBİTAK - AraştırmacıBilgiSistemi (ARBİS) VeriTabanınakayıtlıolmalarıvekayıtlarınıngüncelolması,

 • ProjeyürütücüsüvearaştırmacılarınTürkiyeCumhuriyetisınırlarıiçerisindeikametetmeleri (YabancıuyruklubirkişiTürkiyesınırlarındakibirkurum/kuruluştagörevyapmakkoşuluileprojedeyürütücü/araştırmacıolarakgörevalabilir. KKTC’denyapılanbaşvurulardaprojeyürütücüsünün KKTC, araştırmacılarıniseTürkiyeCumhuriyetiya da KKTC sınırlarıiçerisindeikametetmelerigerekmektedir.)

 • Başvurununöndeğerlendirmeyealınabilmesiiçin, hem elektronik hem de basılıkopyaolarakgönderilmesigerekenbelgelerineksiksizolarakvebelirtilentarihekadarTÜBİTAK’aulaştırılması, elektronikbaşvurusistemineyüklenendosyalarınaçıldığındanvedoğrubelgeolduğundaneminolunması,

 • BasılıkopyaolarakgönderilmesigerekenProjeKapakSayfasıile Kabul veTaahhütBeyanlarıSayfalarının, elektronikbaşvuruesnasındagirilenbilgilerdoğrultusundasistemtarafındanotomatikolarakoluşturulan‘ElektronikBaşvuruÇıktısı’olması,

 • Kabul veTaahhütBeyanlarıSayfalarında; projeyürütücüsü, araştırmacılar, önerenkuruluşvedestekleyendiğerkuruluşyetkilisiimzalarının tam veorjinalolması, imzalarınmavirenklikalemleatılması,

 • Kuruluşyetkilisiolarak; üniversitelerdeveüniversitelerebağlıenstitülerdeRektörveyayetkiverdiğiRektörYardımcısının, diğerkuruluşlardaGenelMüdürveyayetkiverdiğiGenelMüdürYardımcısınınimzasınınolması,


Ba vuru s ras nda neler dikkat etmek gerekir1
Başvuru Sırasında Neler Dikkat Etmek Gerekir? Koşulları Nelerdir?

 • ElektronikbaşvuruesnasındagirilenbilgilerdoğrultusundasistemtarafındanotomatikolarakoluşturulanvebasılıkopyaolarakgönderilmesigerekenHakSahipliğiBeyanFormununtümprojeekibitarafındanimzalanması, imzalarınorjinalolmasıvemavirenklikalemleatılması (Sözkonusu form, projeekibininsadeceprojeyürütücüsündenoluşmasıdurumundadahiimzalanacaktır),

 • ElektronikolarakgönderilmesigerekenbaşvuruformununistenilenformattahazırlanmasıveTürkçedoldurulmuşolması (İngilizceözetvereferansolarakverilenuluslararasıyayınlarhariç),

 • Başvuruformundayeralantümkonubaşlıklarınıneksiksizdoldurulmasıveprojeyideğerlendirebilecekyeterliliktebilgiiçermesi,

 • Elektronikbaşvuruda ARBİS özgeçmişlerininkullanılacakolmasısebebiileARBİS’tekibilgileringüncellenmesi,

 • Alınmasıtalepedilenmakine-teçhizatlardanherhangibirinintoplamfiyatının, KDV vediğertümvergilerdahil (yurt dışıalımdurumundadiğermasraflardahil) 100.000 TL’ninüzerindeolmaması, 100.000 TL’yiaşmasıhalindeaşankısmınbaşkabirkurum/kuruluştarafındandestekleneceğinibelirtenbirresmiyazıolması, tekbirsisteminparçasıolduklarıhaldeayrıayrıyazılancihazlarınbirleştirildiğindetoplamfiyatının 100.000 TL’yiaşmaması,

 • Alınmasıönerilenmakine-teçhizatvehizmetalımınaaitproformafaturalarınmutlakaolması, sarfmalzemeleriiçinprojedegerekliliğinindeğerlendirilmesineimkanverenayrıntıdalisteverilmesi (Sarfmalzemeleriçinproformafaturayagerekyoktur),


Ba vuru s ras nda neler dikkat etmek gerekir2
Başvuru Sırasında Neler Dikkat Etmek Gerekir? Koşulları Nelerdir?

 • Projeyürütücüsüolarakaynıdönemdeaynıprogramabirdenfazlaprojebaşvurusundabulunulmaması,

 • Aynıprojeönerisiileaynıdönemdebirdenfazlaprogramabaşvuruyapılmaması (Birdenfazlabaşvuruyapıldığıtakdirde ilk başvurudikkatealınır, diğerprojebaşvurusudeğerlendirmeyealınmayarakiadeedilir.),

 • Projeyürütücüsüvearaştırmacılariçinyukarıdabelirtilen "ProjelerdeGörevAlabilmeLimitleri"ninaşılmamışolması (KKTC’densunulanprojeönerilerihariç),

 • AynıprojeönerisiiledahaönceTÜBİTAK’abaşvuruyapıldıvedesteklenmesiuygunbulunmadıiseProjeÖnerisiDeğişiklikBildirimFormu’nundoldurularak hem elektronik hem de basılıkopyaolarakgönderilmesiveformun panel raporundabelirtilendeğişiklikvedüzeltmeleriiçermesi,

 • Projenin yurt dışıalançalışmasıolmaması,

 • Projeekibindeyeralankişilerinbenzeriçerikliprojelerininyürürlükte/sonuçlanmışolmaması,

 • Projeninaraştırmaprojesikriterlerineuygunolması,

 • Projeninaltyapıoluşturmayayönelikbirprojeolmaması,


Proje de erlendirme s reci
Proje Değerlendirme Süreci Koşulları Nelerdir?


Proje de erlendirme kriterleri nelerdir
Proje Değerlendirme Kriterleri Nelerdir? Koşulları Nelerdir?

 • Özgün Değer

 • Yöntem

 • Yapılabilirlik

  • Proje Ekibi

  • Altyapı ve Ekipman

 • Yaygın Etki

  • Kariyer Geliştirme Potansiyeli ve Yaygın Etkisi

  • Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve Yaygın Etkisi

 • Çağrı Programı Amaç ve Hedeflerine Katkısı

  Detaylı bilgi için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz:

  http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/degerlendirme_sistemi.pdf


Proje ba vurusu s ras nda kullan lacak kaynaklar
Proje Başvurusu Sırasında Kullanılacak Kaynaklar Koşulları Nelerdir?

 • 1001 DestekProgramıYönetmeliği

  http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_1.pdf

 • AraştırmaProjelerindeUygulanacakİdarive Mali Esaslar

  http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//mevzuat/esaslar/ESASLAR_V_14_211BK.pdf


T b tak leti im bilgileri
TÜBİTAK İletişim Bilgileri Koşulları Nelerdir?

 • Telefon numaraları

  • (+90 312) 468 53 00/2301 veya 3336 (ProjeEkibiveProjeİçeriğiileİlgiliSorunlar)

  • (+90 312) 468 53 00/1174 veya 1177 (BütçelendirmeveBütçeTablosuileİlgiliSorunlar)

  • (+90 312) 468 53 00/2389 veya 4535 (GönderilmesiGerekenBelgelerileİlgiliSorunlar)

  • (+90 312) 468 53 00/4535 veya 1551 (ElektronikBaşvuruileİlgiliTemelSorunlar)

 • Faks : 0-312-426 92 07

 • E-posta: ardeb1001@tubitak.gov.tr