Download
t rkiye de bilim teknoloji ve yenilik ilik klimi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik İklimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik İklimi

Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik İklimi

237 Views Download Presentation
Download Presentation

Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik İklimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik İklimi Ömer Anlağan Başkan Yardımcısı 26 Aralık 2008

 2. Kapsam • Türkiye’nin bilim teknoloji, yenilik politika ve stratejisi • Bilim teknoloji ve yenilik alanında 2002-08 arasında Türkiye ve dünyadaki gelişmeler • TÜBİTAK Destekleri

 3. 2013 Hedefleri Ortak Ulusal Vizyon ve Mutabakat Ar-Ge Harcamasının GSYİH’a Oranı (%2) Yaşam kalitesi Sorunların çözümü Rekabet gücü Bilim okuryazarlığı Ar-Ge Personeli (150 000) Ar-Ge’ye olan talep (Cari açık, kamu alımlarında yurtdışı alımların payı)

 4. Stratejiler • Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payını artırmak • Ar-Ge personeli sayısını ve niteliğini artırmak • Ar-Ge’ye olan talebi artırmak • Kamu ve özel sektörde ihtiyaçların BTY aracılığıyla çözümlenmesi anlayışını yerleştirmek • Özel kesimin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek • Ar-Ge’ye dayalı kamu tedarik sistemini geliştirmek • Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010) • Araştırma kapasitesi ve altyapısını geliştirmek • Sosyal ve Beşeri Bilimlerin desteklenmesi • Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarını desteklemek • İkili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi • AB Çerçeve Programlarına katılım • Uluslararası Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi • Toplumda bilim iletişimini güçlendirmek, bilim okur-yazarlığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak

 5. Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikası Temel Dokümanlar • Vizyon 2023-Teknoloji Öngörüsü • 2005-10 Ulusal Bilim Teknoloji Politika Uygulama Planı • BTYK Kararları • Başbakanlık Genelgeleri • Türkiye Araştırma Alanının Temel Amaçları • Ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltmek • Toplumsal sorunlara çözüm bulmak • Ülkemizin rekabet gücünü artırmak • BTY kültürünü topluma mal etmek ve yaygınlaştırmak

 6. Ar-Ge Girdi Göstergeleri • Ar-Ge harcamasının GSYİH içindeki payını artırmak • Ar-Gepersoneli sayısını ve niteliğini artırmak

 7. Ar-Ge Harcaması* * 2008 sabit fiyatlarıyla, Kaynak: TÜİK Ar-Ge istatistikleri 2002-2007 arasında 2.7 katına çıktı.

 8. Ülkelerin 2002-2007 GSYİH ve Ar-Ge Harcamaları* Ar-Ge Harcamaları (2007) Sıra Ülke Miktar 2002-07 Artış Sırası 1 ABD 371 % 34 28 2 Japonya 147 % 36 26 3 Çin 144 % 266 1 23 Türkiye 6.6 % 119 2 GSYİH (2007) 2007 Ülke 2007 2002-07 Artış Sırası 1 ABD 13 773 % 32 25 2 Çin 7 086 % 92 1 3 Japonya 4 275 % 25 33 16 Türkiye 690 % 52 9 * Milyar Cari SAGP $.Kaynak: OECD 8

 9. Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranı % 0.93 % 0.71 Kaynak: TÜİK Ar-Ge İstatistikleri 9

 10. TZE Ar-Ge İnsan Gücü* 63 50 Kaynak: TÜİK Ar-Ge İstatistikleri 2002-2007 arasında TZE Ar-Ge Personeli sayısı 2.2 katına çıktı TZE Araştırmacı sayısı 2.1 katına çıktı 10 * Bin kişi.

 11. 2002-07 Arasında Türkiye’nin Önüne Geçtiği Ülkeler • Ar-Ge harcamasında 2 ülke; • Finlandiya ve Danimarka • Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranında 3 ülke; • Yunanistan,Polonya ve Slovak Cumhuriyeti • TZE Ar-Ge Personelinde 8 ülke; • Yunanistan, Romanya, Arjantin, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya • TZE Araştırmacıda 7 ülke; • İsviçre, Danimarka, Avusturya, Belçika, Arjantin, Finlandiya, Hollanda

 12. Ar-Ge’ye olan talebi artırmak • Özel kesimin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek • Ar-Ge’ye dayalı kamu tedarik sistemini geliştirmek

 13. Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri * 2002-2007 arasında özel sektöre ödenen yıllık destek tutarı 6 kat arttı. 13 * 31 Ekim 2008 itibarıyla gerçekleşme

 14. Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri 2002-2007 arasında Proje başvuru sayısı 5 katına, Başvuran firma sayısı 4 katına, Yeni firma sayısı 5 katına çıktı. 14

 15. Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı (%) Kaynak: TÜİK, OECD Özel sektör Ar-Ge harcamaları içindeki payı artıyor. Ancak, hala AB ortalamasının 2/3’ü kadar.

 16. 5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Yasası • 12 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. • Kurumlar ve gelir vergisinde %100 indirim, • Ar-Ge giderlerinin daha sonraki yıllarda amortisman yoluyla indirimi, • Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80'i, doktoralı olanlarda ise yüzde 90'ı istisna kapsamına alındı, • Kamu personeli hariç Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 5 yıl süreyle MB bütçesinden karşılanacak, • Damga vergisi istisnası, • Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

 17. Ar-Ge’ye Dayalı Kamu Tedarik Sistemini Geliştirmek

 18. Kamu Kurumları Araştırma Programı • Ulusal Savunma Araştırmaları Programı • Ulusal Uzay Araştırmaları Programı • Kamu tedariğinde yurtiçi • Ar-Ge potansiyeli ve özkaynaklardan • azami ölçüde yararlanılması 2005/5 no.lu BTYK Kararı

 19. Ar-Ge ve Yeniliğe Dayalı Kamu Tedariği Proje Başvurusu Proje Önerisi İhtiyaç Sahibi Talebi %100 proje desteği ve %10 genel gider payı Karşılanan İhtiyaç Proje Yürütücüleri Kamu Ar-Ge Sanayi Disiplinlerarası Konsorsiyumlar Üniversite İhtiyaç Sahibi (Kamu Kurumları)

 20. TÜBİTAK 1007-KAMAG/SAVTAG Programı Uygulama Süreci Proje Başvurusu İS Y Projenin Değerlendirilmesi Projenin Yürütülmesi Projenin İzlenmesi Projenin Sonuçlanması Y Y T İS T İS T Proje Yürütücüsü Kuruluş (Y) TÜBİTAK (T) İhtiyaç Sahibi Kurum (İS) Uygulamanın İzlenmesi Proje Sonuçlarının Uygulanması Projenin Tamamen Sonuçlanması İS T T Projenin Değerlendirme ve Yürütülme Safhası Proje Sonuçlarının Uygulanma Safhası (PSUP)

 21. TÜBİTAK 1007-KAMAG Programı (1.11.2005) *Milyon YTL Halen 256 milyon YTL bütçeli 83 adet proje devam etmektedir.

 22. Savunma Araştırmaları Programı(15.3.2006) *Milyon YTL Halen 509 milyon YTL bütçeli 38 adet proje devam etmektedir. 22 22

 23. Sonuçlar • Ar-Ge Çıktı Göstergeleri • Projelerden Örnekler

 24. Türkiye’nin Bilimsel Yayın Sayısı Kaynak: ISI

 25. Yerli Patent Başvuru ve Tescilleri* * Kaynak: TPE 2002-2007 arasında yerli patent başvuruları da tesciller de 4.4 katına çıktı.

 26. Türkiye’nin Uluslararası (PCT) Patent Başvuruları Kaynak: TPE, WIPO Türkiye % 320’lik artışla, en hızlı artış yapan 2. ülke 2002’de dünyada 30. sırada 2007’de dünyada 26. sırada

 27. 2002-07 Arasında Türkiye’nin Önüne Geçtiği Ülkeler • Bilimsel yayınlarda 4 ülke; • İsrail, Belçika, Polonya ve Tayvan • Uluslararası patent (PCT) başvurularında 4 ülke; • Polonya, Macaristan, Lüksemburg ve Meksika’dır.

 28. TÜBİTAK Destekleri

 29. Ar-Ge İnsan Kaynağı DestekleriBilim İnsanı Destekleme Daire Bşk.

 30. Burs ve Desteklerden Kimler Yararlanabilir?

 31. Yabancı Araştırmacılara Yönelik Programlar • 2215-Yabancı Uyruklular Doktora Burs Programı • 2216-Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı • 2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı 2221 – Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı

 32. BİDEB 2003-2008 Tüm Programlar Kapsamında Verilen Destek 32

 33. BİDEB 2003-2008 Toplam Harcama Miktarları 33

 34. Araştırma Destek Programları

 35. Destek Programları 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 - Hızlı Destek Programı 1007 - Kamu Projeleri Programı 1008 - Patent Başvurusu Teşvik Programı 1010 - Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 -Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) 3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı - Uluslararası Projeler A R D E B

 36. Destek Programları A R D E B *Y: Proje Yürütücüsü A: Araştırmacı

 37. 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı • Yeni bilgiler üretilmesi • Bilimsel yorumların yapılması veya • Teknolojik problemlerin çözümlenmesi • için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları destekler. 1001

 38. 1002 - Hızlı Destek Programı • Üniversitelerde • araştırma hastanelerinde • araştırma enstitülerinde yürütülecek • acil, • kısa süreli, • küçük bütçeli • araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlar. 1002

 39. 1007 - Kamu Projeleri Programı Kamu kurumlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projeleri destekler. 1007

 40. 1007 - Kamu Projeleri Programı • Kimler Başvurabilir : • Bakanlıklar ile Bağlı Kurum/Kuruluşlar, • Müstakil Müsteşarlıklar, • Müstakil Genel Müdürlükler, • Başkanlıklar, • Belediyeler 1007

 41. 1008 - Patent Başvurusu Teşvik Programı • Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının • arttırılmasına, • Kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesine, • Fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmesine • katkı sağlar. 1008

 42. 1008 - Patent Başvurusu Teşvik Programı Üç tür destek verilmektedir: • Ulusal Patent Başvurularının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) • Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk Aşamasının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) • Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Geri Ödemeli Desteklenmesi (100.000YTL üst limit) Kimler Başvurabilir : • İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya • Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, • Türk hukukuna göre kurulmuş, • Türk tabiiyetinde olan şirketler bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler. 1008

 43. 1010 - Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) Araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmeyi amaçlar. 1001 Araştırma Projelerinden ayrılan tek yönü, Proje Ekibine yurtdışından araştırmacı dahil edilmesidir. 1010

 44. 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı Birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası (üst/şemsiye) projelere, ülkemize istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanmasını amaçlar. 1011

 45. 1301 - TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) • Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında işbirliğini oluşturacak, • artıracak • somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlayacak • işbirliği ağlarının ve platformlarının kurulmasını destekler. 1301

 46. 1301 - TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) • Kimler Başvurabilir : • Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, • Üniversiteler, • Kamu kurum ve kuruluşları ile • Bunların oluşturduğu konsorsiyumlar • başvuruda bulunabilir. 1301

 47. 3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik eder. 3501

 48. 3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) • Başvuru Koşulları : • Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak, • “Doktora”/”Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunmak, • “Doktora”/”Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye'deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olmak, • Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olmak, • Daha önce TÜBİTAK'tan KARİYER desteği almamış olmak, 3501

 49. 2006-2008 Yılları Arasında Yürürlükte Olan Projeler A R D E B *31/10/2008 tarihi itibariyle.

 50. ARDEB Projeleri A R D E B Kamu projeleri dahil edilmemiştir. *31/10/2008 tarihi itibariyle.