slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ กรมอนามัย PowerPoint Presentation
Download Presentation
น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ กรมอนามัย - PowerPoint PPT Presentation


 • 774 Views
 • Uploaded on

โครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส. น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ กรมอนามัย. วัตถุประสงค์โครงการฯ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ กรมอนามัย' - hadassah-hancock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

น.ส.วรลักษณ์ คงหนู

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

slide2

วัตถุประสงค์โครงการฯ

เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน้อมนำรูปแบบที่ดี “ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร ในโครงการพระราชดำริฯ”มาปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

slide4

กิจกรรมสำคัญ ปีที่ 1:

1. กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน

(มิ.ย.- ก.ค.57)

2. พัฒนาชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรมและหลักสูตรอบรม (พ.ค.- ต.ค.57)

3. รับสมัคร คัดเลือก และแจ้งผลโรงเรียน (ก.ค.- ส.ค.57)

4.ร่วมกับ สสส./ศธ.จัดเวที Policy advocacy: เปิดตัวโครงการ/โรงเรียนจัดทำข้อเสนอขอรับทุน (21 ต.ค.57)

5. พัฒนาศักยภาพ บุคลากร (Training for the Trainer)

(ธ.ค.57)

6. โรงเรียนพัฒนางานตามกิจกรรมที่เลือก (ธ.ค. 57 – มี.ค. 58)

8. ร่วมกับ สสส./ศธ.จัดเวทีวิชาการ /ขยายผล/ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

(เม.ย.-ก.ย.58)

7. นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลแบบเสริมพลัง

(ม.ค.– มี.ค.58)

slide7

เงื่อนไขการใช้งบประมาณเงื่อนไขการใช้งบประมาณ

 • งบประมาณที่สนับสนุนนำไปใช้อะไรได้บ้าง
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุในแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก สสส.
 • งบประมาณที่สนับสนุนไม่สามารถใช้ได้ในกรณี ??
 • - จัดซื้อครุภัณฑ์
 • - ใช้ซ่อมแซมอาคาร สถานที่
slide8

กรอบแนวคิด การจัดการอาหารและสุขภาพแบบครบวงจรในโรงเรียน ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เป็นคนมีคุณภาพ

“ผลการเรียนดี มีโภชนาการสมวัย มีจิตใจสาธารณะ

ชุมชน

ชุมชน

ความรู้โภชนาการ

อาหารปลอดภัย

ได้รับพลังงาน สารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมตามวัย

ครัวเรือนมีความมั่นคงทางอาหาร อยู่ดีกินดี

 • พึ่งตนเอง
 • สร้างความเข้มแข็ง
 • เป็นเจ้าของโรงเรียน

ความรู้และทักษะ เกษตรผสมผสาน สหกรณ์ ไทย วิทย์ คณิต

มีสุขนิสัยที่ดี และมีจิตสาธารณะในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ความรู้ เทคโนโลยี ถ่ายทอด

สู่ครัวเรือน

อาหารกลางวัน

สหกรณ์นักเรียน

เกษตรผสมผสาน

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ชุมชน

ชุมชน

slide9

องค์ประกอบของการพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

 • 5. การพัฒนาสุขนิสัย
 • และการส่งเสริมสุขภาพ
 • อนามัยนักเรียน
 • นิสัยการกิน
 • สุขนิสัยที่ดี
 • ออกกำลังกาย
 • การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพ นักเรียน
 • -ฐานข้อมูล
 • -แปลผล
 • -ใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน
 • การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 • อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน
 • โรงอาหาร โรงครัว
 • ห้องน้ำ
 • ฯลฯ

“ผลการเรียนดี

มีโภชนาการสมวัย

มีจิตใจสาธารณะ

 • จัดบริการสุขภาพนักเรียน
 • -ตรวจความสะอาดร่างกาย
 • -ปฐมพยาบาล
 • -หนอนพยาธิและ มาลาเรีย
 • 3. การจัดบริการอาหาร
 • ตามหลักโภชนาการ
 • ตามหลักสุขาภิบาล
 • อาหารปลอดภัย
 • ใช้เกลือไอโอดีน
 • การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ
 • -เกษตรผสมผสาน
 • -สุขบัญญัติ, โภชนบัญญัติ
 • -สุขาภิบาลอาหาร, ออกกำลังกาย
 • -ฯลฯ

2. สหกรณ์นักเรียน

-สหกรณ์ร้านค้า

-ออมทรัพย์

-ส่งเสริมการเกษตร

1. เกษตรในโรงเรียน

-ปลูกพืชผัก ผลไม้ เพาะเห็ด

-เลี้ยงสัตว์, ประมงฯลฯ

ขยายผลสู่ชุมชน

slide10

กิจกรรมสำคัญและตัวชี้วัดความสำเร็จกิจกรรมสำคัญและตัวชี้วัดความสำเร็จ

slide13

แผนภูมิการบริหารจัดการอาหารในโรงเรียนแผนภูมิการบริหารจัดการอาหารในโรงเรียน

  • 2. จัดทำรายการอาหารหมุนเวียนอย่างน้อย 1 เดือน กำหนด
  • ปริมาณวัตถุดิบอาหาร
  • ราคาอาหาร
 • ปริมาณพลังงานและสารอาหารเหมาะสมตามวัย
 • 1. สร้างความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการระหว่างครู แม่ครัว แกนนำนักเรียน และผู้ปกครอง
 • 3. จัดทำทะเบียนวัตถุดิบอาหารที่สอดคล้องกับผลผลิตเกษตรปลอดภัยในชุมชนและครัวเรือนตามฤดูกาล สร้างเศรษฐกิจชุมชนและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
 • ปรุง ประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย
 • แม่ครัว: ได้รับการอบรมด้านการจัดการอาหารและ โภชนาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง : ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีด้านการสัมผัสอาหารทุกปี
 • 4. จัดซื้อวัตถุดิบอาหารตามรายการ และปริมาณที่กำหนดโดยมีแกนนำชุมชน/ผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับและตรวจสอบคุณภาพอาหารทุกวัน
 • 8. ประเมินผลคุณภาพอาหารที่เชื่อมโยงกับข้อมูลพฤติกรรมการกิน ภาวะโภชนาการ และสุขภาพของเด็ก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยชุมชนมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินสื่อสารสู่สังคม และพัฒนางาน
 • 6. ตักอาหารให้เด็กมีสัดส่วนและปริมาณที่เพียงพอตามคำแนะนำในธงโภชนาการ และใช้อุปกรณ์การบรรจุอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย
 • 7.บูรณาการและสอดแทรกความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสู่หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และปรับพฤติกรรมการกินของเด็ก
slide21

ตัวอย่าง สื่อ นวัตกรรม ทางเลือก สำหรับโรงเรียน

คู่การจัดบริการอาหาร

คู่มือบริหารจัดการ

คู่มือสำหรับผู้บริหาร

ทันต สุขภาพ

ฉลากโภชนาการ

โปรแกรมติดตามการเจริญเติบโต และโปรแกรมประเมินสมรรถภาพทางกาย กรมอนามัย

Thai School Lunchสถาบันโภชนาการ มหิดล

ชุดเรียนรู้การจัดการเกษตร โภชนาการฯ

ชุดเรียนรู้ฯ

slide22

ระบบรายงานต้องทำอะไรบ้าง :

เน้นการประเมินตนเองเพื่อใช้ข้อมูลในการพัฒนา และรายงานตามระบบที่มีอยู่

1.ภาวะโภชนาการนักเรียน

2. สมรรถภาพทางกายของนักเรียน

3. ภาวะสุขภาพนักเรียน เช่น ฟันผุ เหา

4. การได้ยิน สายตา การระบาดของอาหาร

เป็นพิษ ฯลฯ

5. ความก้าวหน้าของกระบวนการดำเนินงาน

ในแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนเลือกดำเนินการ

slide23

ตัวชี้วัดเพื่อใช้ติดตามความสำเร็จการดำเนินงานตัวชี้วัดเพื่อใช้ติดตามความสำเร็จการดำเนินงาน

slide25

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อเสนอ

โครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

กำหนดส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

slide26

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อโครงการ........................

ชื่อโรงเรียนที่เสนอโครงการ ………

ที่อยู่……………..เบอร์โทร...............

2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ...................

และข้อมูลการติดต่อ

slide27

ส่วนที่ 2 ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

3. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของโรงเรียน

...........................................................

บทเรียนความสำเร็จในการจัดการปัญหาอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของโรงเรียนที่ผ่านมาทำอย่างไร ผลลัพธ์เป็นเช่นไร

...........................................................

ปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตาม พระยุคลบาท ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจร มาปฏิบัติภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

slide28

4. กรอบแนวคิดการดำเนินงาน (Conceptual Framework)

และการอธิบายแนวคิดหลัก

ในส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้

ตัวอย่างกรอบแนวคิด

slide29

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและตัวชี้วัด

5.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน้อมนำรูปแบบที่ดี “ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจรในโครงการพระราชดำริฯ” มาปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

5.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ

โรเรียนกำหนดเอง โดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการ

slide30

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์/กระบวนการ ...........

6. กลุ่มเป้าหมาย …………………….

7. ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วันเริ่มดำเนินการ วันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันสิ้นสุดโครงการ วันที่......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

slide31

8. กิจกรรมการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงาน ปีที่ 1

(ธันวาคม 2557 – พฤศจิกายน 2558)

รวมงบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก สสส. ภายในวงเงิน 60,000 บาท

หมายเหตุ : งบประมาณพิจารณาจากกิจกรรมการดำเนินงาน

slide32

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

………………………………………………

10. ภาคี/องค์กร/ชุมชน/สมาคม

ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน

slide33

11. การติดตามและประเมินผล

slide34

12. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน

ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนที่ดีขึ้น ดังนี้

1……………………………………………

2……………………………………………

3……………………………………………

4…………………………………………...

ลงชื่อ...............................................

(……………………………………….)

ตำแหน่งผู้บริหารสถาบันการศึกษา

slide36

ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง กระทรวงศึกษาธิการ

slide37

ที่ปรึกษาทางวิชาการส่วนกลางที่ปรึกษาทางวิชาการส่วนกลาง

slide39

ช่องทางการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯช่องทางการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ

1.e-mail : dekthaikamsai@gmail.com

ติดต่อผู้ประสานงาน :

คุณธีรยุทธ มงคลมะไฟ โทร. 0807321073

คุณติราพร ทองที โทร. 0996915469

คุณธนาเวชากุล โทร. 0869812642

คุณศศิมาภรณ์ ล้อมทอง โทร. 0994646542

slide40

2. ไปรษณีย์....

เรียน ผู้จัดการโครงการเด็กไทยแก้มใส

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อผู้ประสานงาน...

คุณสิรี สุวรรณศิลป์ โทร. 02 590 4334

คุณจุฑามาศ จันดามุกข์โทร. 02 590 4315

e-mail : food2552@gmail.com

www.pnic.go.th