ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Partnerstvo pre rozvoj CR – Organizácie CR, úlohy, poznatky, skúsenosti. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Quo Vadis turizmus v Slovenskom raji? Sekcia CR, MDVRR SR Ing. Marián Bujna , sekcia CR, MDVRR SR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky' - gzifa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky
Partnerstvo pre rozvoj CR – Organizácie CR, úlohy, poznatky, skúsenosti

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

QuoVadis turizmus v Slovenskom raji?

Sekcia CR, MDVRR SR

Ing. Marián Bujna, sekcia CR, MDVRR SR

slide2
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

Cestovný ruch – „perspektívne“ odvetvie avšak so silným prierezovým charakterom a vysokou závislosťou na spoluprácu a koordináciu

Súkr.sektor - podnikatelia

Samospráva

NGO

Štátna správa

CR

Zahraničie

Sekcia CR MDVRR SR

SACR

Verejnosť

Turisti

ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky1
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

systémový prvok podpory CR na Slovensku

 • vytvára systém riadenia CR na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni
 • určuje kompetencie riadenia
 • vytvára legislatívny rámec pre združovanie verejnej správy s podnikateľskými subjektmi a záujmovými organizáciami
 • umožňuje registrovať OOCR a KOCR
 • definuje spôsob financovania organizácií za účasti štátu
ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky2
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Registrované organizácie cestovného ruchu

ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky4
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

na dotácie

 • 31 organizácií cestovného ruchu požiadalo o poskytnutie dotácie, z toho 29 oblastných organizácií a 2 krajské organizácie cestovného ruchu
 • Všetky organizácie splnili podmienky na poskytnutie dotácie a bola im poskytnutá dotácia v požadovanej výške v zmysle zákona
 • V roku 2012 boli organizáciám poskytnuté dotácie v celkovej výške 3 281 302,64 eur, z toho predstavujú BV 3 071 902,64 eur a KV 209 400,00 eur
 • V roku 2013 sa predpokladá poskytnúť dotácie už 32 organizáciám v sume 3 551 922,04 eur
ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky5
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Hlavné poslanie organizácií cestovného ruchu

Spoločný cieľ pre všetkých (samosprávu, podnikateľov, existujúce združenia, neziskové organizácie, ale aj štát

 • dostať turistov do destinácie
 • udržať ich v destinácii
 • presvedčiť turistov, aby sa vrátili
ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky6
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Poznatky z procesu poskytovania dotácií

 • V termíne najneskôr do 10. apríla 2013 predložia organizácie cestovného ruchu vyúčtovanie použitia dotácie z roku 2012; predpoklad získania podrobnejších poznatkov, hlavne z oblasti vecného použitia dotácií
 • Formálne aj vecné nedostatky pri vypracovaní žiadosti o poskytnutie dotácie:
  • chýbajúce prílohy k žiadosti, niektoré nevyplnené údaje
  • chýbajúce komplexné poznatky o destinácii pri vypracovaní projektov
 • Nedostatočné skúsenosti zástupcov organizácií cestovného ruchu s použitím prostriedkov štátneho rozpočtu; za použitie zodpovedajú organizácie
 • Výška členských príspevkov ako zdroj získania dotácie zo štátneho rozpočtu; obchádzanie princípu spolufinancovania projektov ako hlavného účelu zákona o podpore cestovného ruchu
 • Poskytovanie 100 % výšky zálohových platieb
 • Poskytovanie priamych finančných príspevkov svojim členom, prípadne iným subjektom – porušenie rozpočtovej disciplíny
 • Nedostatočné uvedomenie si vlastného postavenia, právnej formy a úloh, ktoré zabezpečujú; samospráva nie je zakladateľom, resp. zriaďovateľom organizácií; je jedným z ich zakladajúcich členov
ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky7
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Najviac sa vyskytujúce aktivity podporené z dotácie v roku 2012

 • Tvorba webovej stránky
 • Tvorba loga a značky
 • Návrh a tlač propagačných a informačných materiálov
 • Návrh a zhotovenie informačných tabúľ a smerovníkov
 • Značenie turistických cyklotrás, turistických chodníkov a bežkárskych trás pre turistov
 • Zabezpečenie miestnej prepravy turistov do cieľového miesta v rámci destinácie
 • Zavedenie systému zľavovej regionálnej karty
 • Účasť na veľtrhoch, výstavách, workshopoch a prezentáciách cestovného ruchu
 • Info cesty pre novinárov a tour operátorov z krajín vysielajúcich turistov
 • Podpora produktu organizovaním alebo spoluúčasťou na podujatiach
 • Vypracovanie strategických a koncepčných materiálov
 • Získavanie údajov o návštevníkoch destinácie, ich vyhodnocovanie
ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky8
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prioritné oblasti činnosti pre r. 2013

 • metodická podpora registrácii OOCR a KOCR
 • príprava na dotačnú politiku OOCR a KOCR
 • metodická podpora destinačného manažmentu (OOCR a KOCR)
 • usmerňovanie činnosti OOCR a KOCR v súlade so stratégiou rozvoja CR na roky 2014 - 2020
 • definovanie potrieb a smerovanie finančnej podpory v novom programovacom období na r. 2014 – 2020
 • zabezpečenie „systémovej“ finančnej podpory zostavenia satelitného účtu
ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky9
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Riziká udržateľnosti DMO a v destinačnom manažmente

 • Registrácia OOCR a KOCR (nedostatočná pripravenosť vzniku, napr. KOCR)
 • Iba postupne sa tvoriaci manažment
 • , Možné sklamania zo strany podnikateľského sektora, nevôľa platiť členské príspevky
 • Očakávania väčšie ako skutočne dosiahnuté výsledky
 • Nastavenie nevyváženej stratégie pre všetkých členov OOCR & KOCR
 • Orientácia iba na marketingové aktivity

(Odsúvanie riešení fundamentálnych nedostatkov na ďalšie roky)

 • Prichádzajúca recesia, možný „negatívny“ vplyv na kvalitnú činnosť DMO
ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky10
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ďakujem za Vašu pozornosť!

Sekcia cestovného ruchu

MDVRR SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

T: 02/ 59494488

F: 02/ 5263 5674

E-mail: [email protected]

Web.: www.mindop.sk

ad