1 / 6

Grupās “Bitīte” un “Zvaigznīte”

Rudentiņ, bagāts vīrs, Daudz tu mums dāvināji: Pilnas klētis labībiņas, Pilnas ķešas sudrabiņa. L.t.dz. Rudens ir pārmaiņu laiks dabā. Kokiem un krūmiem tiek dāvāti krāšņi tērpi. Laukos cilvēki steidz noņemt rudens bagāto ražu.

gyda
Download Presentation

Grupās “Bitīte” un “Zvaigznīte”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rudentiņ, bagāts vīrs,Daudz tu mums dāvināji:Pilnas klētis labībiņas,Pilnas ķešas sudrabiņa.L.t.dz. Rudens ir pārmaiņu laiks dabā. Kokiem un krūmiem tiek dāvāti krāšņi tērpi. Laukos cilvēki steidz noņemt rudens bagāto ražu. Pateicībā par dāvātajām dabas veltēm mūsu bērni svin svētkus Rudenim, uz kuriem mīļi aicina savus vecākus. Sniedzam īsu ieskatu par pagājušajiem svētkiem.

  2. Grupās “Bitīte” un “Zvaigznīte”

  3. Grupās “Austriņa” un “Skujiņa”

  4. Grupās “Saulīte” un “Tauriņš”

  5. Grupās “Mēnestiņš” un “ Māriņa”

  6. Grupās “Dārziņs” un “Auseklītis”

More Related