kraniocerebralne povrede l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kraniocerebralne povrede PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kraniocerebralne povrede

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Kraniocerebralne povrede - PowerPoint PPT Presentation


 • 1860 Views
 • Uploaded on

Kraniocerebralne povrede. Neurohirurška klinika, Institut za hirurgiju Klini č ki centar Novi Sad . Z na č aj kraniocerebralnih povreda. U čestalost Visok mortalitetm nekih KCP Teške posledice nakon teških KCP Povređeni su ž ivotno i radno najaktivnij a grup a. Uzroci povreda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kraniocerebralne povrede


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kraniocerebralne povrede

Kraniocerebralnepovrede

Neurohirurška klinika,

Institut za hirurgiju

Klinički centar Novi Sad

slide2

Značaj kraniocerebralnih povreda

 • Učestalost
 • Visok mortalitetm nekih KCP
 • Teške posledice nakon teških KCP
 • Povređeni su životno i radno najaktivnija grupa

Uzroci povreda

 • Saobraćajni traumatizam
 • Povrede na poslu
 • Fizički sukobi
kraniocerebralne povrede3
Kraniocerebralne povrede
 • povrede nervnog tkiva
 • povrede kranijuma
 • povrede mekih tkiva
o te enje mozga i mo danog stabla
OŠTEĆENJE MOZGA I MOŽDANOG STABLA
 • Oštećenje traumom- npr. kontuzija, DAI,...
 • Oštečenje kompresijom od strane hematoma
 • Sekundarna (naknadna) oštećenja zbog ishemije, hipotenzije,...
patofiziologija o te enja mozga
Patofiziologija oštećenja mozga

Oštećenje metabolizma

Oštećenje nerv. tkiva

Moždani edem

Sekundarna

povreda

Intrakranijalna

hipertenzija

Sniženje moždanog

krvnog protoka

mo dani krvni protok u toku kcp sa rastu im v hematom edem
Moždani krvni protok u toku KCP sa rastućim V (hematom, edem)

CPP

CBF = ---------

CVR

CPP = SAP - ICP

primarne kcp
Fokalne povrede

Prelomi lobanje

Kontuzije mozga

Coup

Contrecoup

Intrakranijalni hematomi

Epiduralni

Subduralni

Intracerebarlni

Sklopetarne KCP

Difuzne povrede

Komocija mozga

Difuzna aksonska

lezija

Laka

Umerena

Teška

Primarne KCP

Kombinovane povrede

povrede glave
Povrede glave
 • Zatvorene
 • Otvorene, rane
 • Razderotine
 • Posekotine
 • Ubodne rane
 • Ujedne rane
 • Rane vatrenim oružjem
 • Povrede pneumatskih sinusa lobanje

Penetrantne - Nepenetrantne

inicijalna podela pacijenata sa kcp
svestan pacijent

soporozan pacijent

komatozan pacijent

otvorena povreda poglavine

udružene povrede

INICIJALNA PODELA PACIJENATA SA KCP
dijagnostika i inicijalni tretman kcp komatozan pacijent
Dijagnostika i inicijalni tretman KCP-KOMATOZAN PACIJENT
 • Anamnestički ili heteroamnestički podaci
 • Kardiopulmonalna stabilizacija
 • Opšti pregled
 • Neurološki pregled
 • Hitne mere kod udruženih povreda
 • Rtg i CT dijagnostika
podaci o traumi heteroanamnesti ki zadr ati pratnju
Podaci o traumi (heteroanamnestički – zadržati pratnju)
 • Vreme povređivanja
 • Mesto povređivanja
 • Okolnosti povređivanja – mehanizam povređivanja
 • Stanje povređenog neposredno nakon povređivanja
 • Pogoršanje vitalnih znakova i neurološkog statusa
 • Aspiracija, anoksija, konvulzije
 • Uzimanje alkohola ili lekova
kardiopulmonalna stabilizacija
Kardiopulmonalna stabilizacija
 • Provera vitalnih parametara
 • Oslobađanje disajnog puta, airway, intubacija, aspiracija, PaO2 > 60mmHg ili SatO2 ispod 95%
 • Uspostavljanje venskog puta (TA > 90 mmHg - nadoknada kristaloidnim rastvorima i plazma ekspanderima)
 • Zaustavljanje spoljašnjeg krvarenja, imobilizacija vrata i većih preloma
 • Urinarni kateter
 • Nazogastrična sonda
op ti pregled
Opšti pregled
 • Skinuti pacijenta potpuno
 • Evaluacija povreda po sistemima i osnovni neurološki pregled
 • Laboratorijske analize (KKS, ŠUK, elektroliti, gasne analize, alkoholemija, određivanje krvne grupe, rezervacija krvi, urin)
 • Radiografija ili CT lobanje, grudnog koša, karlice i lateralne projekcije vratnog dela kičme, ekstremiteta
udru ene povrede
Udružene povrede
 • Fraktura rebara i ekstremiteta ~ 30%
 • Abdominalno krvarenje ~ 17% pozitivna peritonealna lavaža
 • Povrede vratne kičme 5 - 10%
neurolo ki pregled kvantitativni poreme aj i svesti
NEUROLOŠKI PREGLEDKvantitativni poremećaji svesti
 • Somnolencija
 • Sopor
 • Subkoma
 • Koma
  • Dekortikacija
  • Decerebracija
  • Flakcidna koma
glasgo v ska skala koma
Glasgovska skala koma

Raspon zbira je od 3 - 15

podela kcp po te ini
Podela KCP po težini

Poremećaj stanja svesti je proporcionalan težini povrede – osnova kiničke podele

 • Lake povrede 13 - 15
 • Srednje teške povrede 8 - 12
 • Teške povrede 3 - 7

Glasgow koma skala skor

neurolo k i pregled
Neurološki pregled
 • Motorni odgovor

da li se ruke i noge pokreću simetrično i jednakom snagom

 • Zenice

da li su jednake, kružne, jednako reaktivne na svetlo

 • Asimetričan motorni odgovor povećava sumnju na prisustvo i razvoj ekspanzivne lezije
 • Šira zenica ili spora reakcija na svetlo upućuju na nastajuću HERNIJACIJU
 • Hitno neurohirurg!!!
potres mozga commotio cerebri
Potres mozga – Commotio cerebri

Laka, funkcionalna povreda

 • Gubitak svesti - amnezija za vreme povređivanja

retrogradna

anterogradna

retro-anterogradna

 • Vegetativne tegobe (mučnina, gađenje, povraćanje, bledilo, hladan znoj, opšta slabost)

Opservacija u toku 4h nakon povrede

dijagnosti ka obrada
DIJAGNOSTIČKA OBRADA
 • anamneza
 • lokalni pregled poglavine
 • neurološki pregled
slide21

Dijagnostika KCP

Rtg lobanje

slide23

Dijagnostika KCP

CT - koštani prozor

subduralni hematom
Subduralni hematom
 • Kolekcija između tvrde moždanice i mozga
 • Prema starosti
 • Akutni
 • Subakutni
 • Hronični

Parijetalna kapsula

Sadržaj

Visceralna kapsula

operativna terapija
Operativna terapija
 • Evakuacija intrakranijalnog hematoma
 • Eksterna ventrikularna drenaža

(sa monitoringom ICP)

konzervativni tretman
Konzervativni tretman
 • Manitol 0.25 -1 g/kg za < 20 min u bolusu (Manitol 250 ml 20%)
 • Sedacija, izuzetno i relaksacija
 • Podignuta glava u postelji 30-45˚
 • Održati PaO2 na 100 mmHg
 • Održati PaCO2 na 30-33 mmHg
 • Održavanje normotermije
 • Održati nivo osmolarnosti, elektrolita i glukoze u krvi
 • Prevencija epilepsije
 • Monitoring ICP
komplikacije kcp
Komplikacije KCP

Likvorna fistula Epiduralni absces nazolikvoreja

ishod i posledice kcp
Ishodi posledice KCP
 • Dobar
 • Umereno oštećenje
 • Teško oštećenje
 • Vegetativno stanje
 • Smrtni ishod

Procena godinu dana nakon povređivanja može se smatrati definitivnim ishodom, odnosno trajnim posledicama povrede

Glasgow skala ishoda

posledice kraniocerebralnih povreda
Posledicekraniocerebralnih povreda

Psihološko-psihijatrijske

 • kognitivni deficit memorije, inteligencije, jezika, percepcije i pažnje

Neurološke

 • oštećenja kranijalnih nerava
 • žarišna oštećenja moždanih struktura
 • epilepsija

Naruženost

 • kraniodefekt
 • ožiljci
sah itrakranijalne aneurizme
SAH - Itrakranijalne aneurizme -

Aneurizma- vrećasto proširenje zida intrakranijalnih krvnih sudova

intrakranijalne aneurizme incidencija
Intrakranijalne aneurizme -incidencija

Najčešće na granama Villisovog šestougla

Na autopsijama aneurizmi od 2 do 9 %

Uzrok prijema pacijenata na neurohirurškim klinikama 3.4 do 10.3 na 100 000 stanovnika godišnje

slide34

Epidemiološki podaci

 • Starost pacijenata 17 - 75 godina
 • prosečna starost50,78
 • Žene: Muškarci = 1,8: 1
slide35
Vrećaste ili bobičaste 99%

- kongenitalni faktori

- akvirirane degenerativne promene

- mikotičke, sifilitične

- traumatske

Fuziformne, aterosklerotske 1%

Intrakranijalne aneurizme -etiopatogeneza

slide36
Mikro < 2 mm

Male 2-6 mm

Srednje 6-15 mm

Velike 15-25 mm

Džinovske > 25 mm (5-8%)

Intrakranijalne aneurizme -podela prema veličini

slide37

Distribucija intrakranijalnih

aneurizmi

 • Nalaze se na Wilisonom poligonu
 • Rastu na račvanju arterija
simptomatologija intrakranijalnih aneurizmi
Simptomatologija intrakranijalnih aneurizmi

Ruptura aneurizme - Subarahnoidalna hemoragija (SAH) 95%

nagla intenzivna glavobolja

mučnina i povraćanje

zatezanje vrata

poremećaj stanja svesti

Mas efekat 5 %

Akcidentalno otkriveno

klini ki stadijumi kod sah wfns
KLINIČKI STADIJUMI KOD SAH WFNS
 • GCS 15
 • GCS 13-14 bez neurološkog deficita
 • GCS 13-14 sa neurološkim deficitom (hemipareza)
 • GCS 7-12
 • GCS 3-6
komplikacije rupture aneurizme
KOMPLIKACIJE RUPTURE ANEURIZME
 • Reruptura
 • Vazospazam
 • Hidrocefalus
 • Intracerebralni hematom i povišen intrakran. pritisak
 • Komplikacija rada ostalih organa
dijagnostika
DIJAGNOSTIKA
 • CT snimak mozga
 • Lumbalna punkcija kod manje jasnih slučajeva
 • Snimanje arterija mozga- SDA, CT, MRI
 • TCD - detekcija vazospazma
slide46

Invazivna dijagnostika

digitalna subtrakciona angiografija

tretman intrakranijalnih ane urizmi
Tretman intrakranijalnih aneurizmi
 • Operativni
 • Endovaskularni
operativno le enje intrakranijalnih ane urizmi
Operativno lečenje intrakranijalnih aneurizmi
 • Postavjanje klipa na vrat aneurizme

95,5%

 • Oblaganje

aneurizme

4,5%

operativni timing
Operativni timing

Rani operativni tretman - u prva tri dana

Pacijenti u dobrom kliničkom stanju (WFNS = I-III), kao i oni stigli kasnije bez znakova vazospazma

Odloženi operativni tretman - nakon 14. dana

Pacijenti u lošem kliničkom stanju (WFNS= IV,V)

slide52

Načini lečenja aneurizmi -endovaskularni

DSA aneurizme arterije karotis interne

pre i nakon endovaskularnog tretmana

slide53
SAH

Intracerebralnihematom

Hidrocefalus CT

Vazospazam- TCD, CT, angiografija

Uzroci morbiditeta i mortaliteta

slide54

Rezultati hirurškog lečenja u odnosu na preoperativno kliničko stanje bolesnika

Ishod

(GOS)

%

WFNS skala

sindrom kaude ekvine spremiti sa slede e strane e medicine

Sindrom kaude ekvine spremiti sa sledeće strane e- medicine

http://emedicine.medscape.com/article/791613-overview

status epilepticus spremiti sa donje navedenog sajta
Status epilepticus spremiti sa donje navedenog sajta
 • http://emedicine.medscape.com/article/793708-overview