html5-img
1 / 13

Beklenen Getirinin ve Riskin Ölçülmesi

Beklenen Getirinin ve Riskin Ölçülmesi. Beklenen Getiri Varyans - Standart Sapma Değişim Katsayısı. Beklenen getiri , belli bir dönem getirileri ile bu getirilerin gerçekleşme olasılıklarının çarpımının toplamıdır. Beklenen getiri: E(r): Beklenen Getiri

gwylan
Download Presentation

Beklenen Getirinin ve Riskin Ölçülmesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Beklenen Getirinin ve Riskin Ölçülmesi • Beklenen Getiri • Varyans - Standart Sapma • Değişim Katsayısı

 2. Beklenen getiri, belli bir dönem getirileri ile bu getirilerin gerçekleşme olasılıklarının çarpımının toplamıdır. Beklenen getiri: E(r): Beklenen Getiri ri: Muhtemel Getiri Oranı ya da Nakit Akışı pi: Getirinin Gerçekleşme Olasılığı

 3. Örnek 1: Bir yatırımcının, yatırım tutarı 50.000 TL olan yatırım projesiyle ilgili olarak, yatırım projesinden sağlayacağı net nakit girişlerinin ve net nakit girişlerine ilişkin olasılık tahminlerinin aşağıdaki gibi olacağı düşünülmektedir. Gerçekleşme OlasılığıNet Nakit Girişi 0,30 60.000 TL 0.50 80.000 TL 0,20 90.000 TL E(r) = 0,30(60.0000)+0,50(80.000)+0,20(90.000) = 76.000 TL

 4. Örnek 2: EkonomiOlasılıkGetiriBeklenen Getiri Durgun 0.1 -0.1 -0.01 Yarı Durgun 0.2 0 0 Normal 0.4 0.1 0.04 İyi 0.2 0.2 0.04 Çok İyi 0.1 0.3 0.03 Beklenen Getiri 0.1

 5. Standart sapma ya da varyans riskin ölçülmesinde kullanılır. Standart sapma, olasılık dağılımında, sonuçların ortalama değerden farklarının karesinin kare kökü alınarak bulunur. Standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.

 6. Örnek 3: Gerçekleşme OlasılığıGetiri Oranı 0,25 0,6 0,40 0,45 0,35 0,2 Verilere göre yatırımın beklenen getirisini, varyansını ve standart sapmasını hesaplayınız.

 7. Beklenen Getiri=Gerçekleşme Olasılığı*Getiri Oranı (0,25).(0,6)=0,15 (0,40).(0,45)=0,18 (0,35).(0,2)=0,07 + 0,40=Toplam Beklenen Getiri Varyans= (Getiri Oranı-Toplam Beklenen Getiri)2 * Gerçekleşme Olasılığı (0,6-0,4)2*0,25=0,01 (0,45-0,4) 2*0,4=0,001 (0,2-0,4) 2*0,35=0,014 + Varyans=0,025 Standart Sapma=0,16

 8. Değişim katsayısı, her birim getiri için riski ölçer ve beklenen getirisi aynı olmayan alternatiflerin değerlendirilmesi için daha uygun bir ölçüttür. Değişim Standart Sapma Katsayısı= Beklenen Getiri

 9. Örnek 5: Yatırım tutarı 100.000 TL olan bir yatırım projesinin %30 olasılıkla 200.000 TL, %50 olasılıkla 150.000 TL, %20 olasılıkla 120.000 TL net nakit girişi sağlayacağı tahmin edilmektedir. Bu yatırım projesinin; • beklenen getirisini, • standart sapmasını (riskini) ve • değişim katsayısını hesaplayınız.

 10. E(R)=159 849

 11. Yatırım projesinin beklenen getirisi= 159.000 TL Yatırımın varyansı= 849.000.000 TL Yatırımın riski: 849.000.000 = 29.138 TL Değişim katsayısı = 29.138 / 159.000 = 0,183 σ=

 12. HAFTALIK ÖDEV A ve B yatırım projelerine ait getiri oranları ve olasılıklı dağılımları aşağıdaki gibidir. Yatırımların beklenen getirilerini ve riskini hesaplayarak hangi yatırımın seçilmesi gerektiğini değişim katsayısına göre belirleyiniz. Olasılık __A Projesi _B Projesi__ 0,05 0,05 0,10 0,15 0,10 0,15 0,35 0,40 0,35 0,25 0,30 0,30 0,20 0,25 0,70

More Related