Download
alam sekitar khazanah untuk pembangunan mampan rag 121 sains persekitaran 1 kuliah 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALAM SEKITAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALAM SEKITAR

ALAM SEKITAR

1837 Views Download Presentation
Download Presentation

ALAM SEKITAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ALAM SEKITAR:Khazanah untuk Pembangunan MampanRAG 121 SAINS PERSEKITARAN 1KULIAH 1 © Dr. Mohd Zin Kandar & Prof.Madya Dr.Hj. Abdul Majid Ismail Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 2. Kandungan • Pendahuluan • Alam sekitar • Kepentingan Alam Sekitar • Komponen alam sekitar • Pembangunan dan kesan alam sekitar • Pencemaran Alam Sekitar • Punca-punca pencemaran • Tanggungjawab membendung pencemaran • Kesan pencemaran • Usaha-usaha mengatasi masalah pencemaran Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 3. Alam sekitar: Definisi Skop Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 4. Tuhan Hubungan manusia dengan alam dan pencipta hamba Urusan Sesama manusia Mengurus alam Khilafah di bumi Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 5. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 6. Alam Sekitar • Alam Sekitar (environment) ... “the surroundings of an individual organism or a community of organisms ranging on up to the entire biosphere, the zone of earth that is able to sustain life. By surroundings is meant all the nonliving and living materials that play any role in an organism’s existance...” [Grolier Encyclopedia of Knowledge] Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 7. Alam sekitar Alam sekitar sebagai sistem yang sembang • “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau …. dan Kami keluarkan butir(buah-buahan) yang banyak… “ (Al-An’aam 6:99). Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 8. Dasar Alam Sekitar Negara • Dasar Alam Sekitar Negara bertujuan meneruskan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya serta peningkatan kualiti hidup rakyat Malaysia menerusi kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari.  • Pertumbuhan negara sememangnya tidak dapat dinafikan adalah berteraskan alam dan sumber aslinya. Dalam pada ia menuju ke arah mencapai status negara maju, Wawasan 2020 menghendaki tanah terus produktif, subur, dan kaya dengan kepelbagaian alam, udara sentiasa bersih dan cerah dan air tidak tercemar.  Sumber-sumber ini akan memainkan peranan yang lebih penting sebagai punca kekayaan dan sistem sokongan yang perlu bagi pelbagai budaya Malaysia yang unik serta juga sebagai manifestasi warisan semula jadi dan lambang kemegahan negara.   Bersambung… Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 9. Dasar Alam Sekitar Negera (samb.) • Di samping mengamalkan hak kedaulatan ke atas sumber aslinya, Malaysia akan membangun dan mempergunakan sumber ini secara lestari. Malaysia menyedari bahawa penggunaan sumber secara sembarangan, berleluasa dan sebagainya akan menghakis asas kejayaan negara dan boleh menjejas kemajuan yang berketerusan.  • Kenyataan dasar ini membentangkan prinsip-prinsip dan strategi-strategi yang penting untuk memastikan alam sekitar tetap produktif dari segi ekologi dan ekonomi. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 10. Objektif DASN Dasar ini bertujuan untuk mencapai: • Alam sekitar yang bersih, selamat, sihat dan produktif bagi generasi masa kini dan masa hadapan • Pemuliharaan kebudayaan dan warisan semulajadi yang unik dan pelbagai dengan penyertaan berkesan semua sektor masyarakat • Cara hidup, pola pengeluaran dan penggunaan lestari Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 11. Prinsip DASN PERTAMA • Pengawasan Alam SekitarMenghormati dan berprihatin terhadap alam sekitar mengikut standard moral dan etika yang tertinggi. KEDUA • Pemuliharaan Ketahanan dan Kepelbagaian AlamMemulihara ekosistem semula jadi untuk memastikan keutuhan kepelbagaian biologi dan sistem-sistem sokongan hidup. KETIGA • Peningkatan Berterusan Kualiti Alam Sekitar • Memastikan peningkatan berterusan dalam produktiviti dan kualiti alam sekitar ketika mengejar objektif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. KEEMPAT • Penggunaan Lestari Sumber-Sumber Asli Menguruskan penggunaan sumber asli untuk mengekalkan asas sumber dan keutuhan alam sekitar. Bersambung… Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 12. Prinsip DASN (samb.) KELIMA • Membuat Keputusan BersepaduMengintegrasikan dimensi alam sekitar ke dalam perancangan dan pelaksanaan dasar, objektif dan mandat semua sektor. KEENAM • Peranan Sektor SwastaMemperkukuhkan peranan sektor swasta dalam perlindungan dan pengurusan alam sekitar. KETUJUH • Komitmen dan KebertanggungjawabanMemastikan semua pembuat keputusan di sektor awam dan swasta, pengguna-pengguna sumber, pertubuhan bukan Kerajaan dan orang awam mempunyai komitmen tertinggi terhadap perlindungan dan kebertanggungjawaban ke atas alam sekitar ketika membentuk, merancang dan melaksana aktiviti masing-masing. KELAPAN • Penyertaan Aktif dalam Masyarakat AntarabangsaMenyertai secara aktif dan berkesan dalam usaha serantau dan sejagat ke arah pemuliharaan dan pembaikan alam sekitar. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 13. Persekitaran Seimbang • Kriteria-Kriteria (Indeks) Keseimbangan • Biodiversiti • Kualiti Air • Kualiti Udara • Kualiti Tanah • Kualiti Kehidupan Manusia Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 14. Komponen alam sekitar Air Udara Tanah Flora & Fauna Manusia Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 15. Komponen Alam Sekitar 1. Air • AIR • Penting untuk kehidupan • AIR - 45% KANDUNGAN BERAT BADAN KITA • KEGUNAAN • Makanan, pakaian, persekitaran • DOMESTIK (MINUM, MENCUCI, MEMASAK, MANDI) • INDUSTRI & AWAM (PENGAIRAN, PERIKANAN, PEMEROSESAN, ELEKTRIK) • PENGURUSAN AIR (AIR BERSIH & AIR BUANGAN) • Malaysia – Diurus oleh negeri • “PUBLIC HEALTH ENGINEERING” • “SANITARY ENGINEERING” Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 16. Komponen Alam Sekitar Air (samb.) • RM5 (1991-95), RM2,467 BILLION UNTUK PROJEK BEKALAN AIR • PENGGUNAAN – 5 RIBU JUTA LITER AIR SEHARI – MEMERLUKAN 400 LAGI LOJI RAWATAN • KEPERLUAN AIR: • DOMESTIK DAN INDUSTRI – 2.6 BILLIONm3 , 5.8 BILLIONm3 TAHUN 2020 • PERTANIAN - 9 BILLIONm3 , 13.2 BILLIONm3 TAHUN 2020 Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 17. Komponen Alam Sekitar PENGAWALAN KUALITI AIR(AKTA KUALITI ALAM SEKITAR 1974 PINDAAN 1985) • AIR DIKAWAL BERDASARKAN SIFAT KIMIA, BIOLOGI, FIZIKAL AIR & ISI KANDUNAGNNYA. (OSMOSIS BERBALIK, ELEKTRO-DIALISIS, JERAPAN KARBON & TINDAK BALAS KIMIA) • SISA BUANGAN DITAPIS DAHULU SEBELUM DILEPAS KE SUNGAI. • KAWASAN TADAHAN & SEKITARNYA PERLU DILINDUNGI DARIPADA DITEROKAI. • SEMUA AIR BUANGAN DOMESTIK, KILANG & LADANG TERNAKAN - DISALOR KE BENTUNGAN, DIBERSIHKAN - DILEPAS. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 18. Komponen Alam Sekitar 2. Udara • N2=78%, • O2=21%, • Ar=1%, • CO2=0.003% Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 19. Komponen Alam Sekitar KUALITI UDARA / ANGIN • PENTING (KUALITI & KUANTITI) UNTUK: • PERNAFASAN (UDARA BERSIH) • PENGUDARAAN (UDARA BERGERAK / ANGIN) • KEPERLUAN ASAS KEHIDUPAN • PERTUMBUHAN TUMBUH-TUMBUHAN • KEHIDUPAN HAIWAN • MADIUM ELEMEN LAIN (CAHAYA DAN HABA) • SIFAT-SIFATNYA MEMBENTUK CUACA DAN IKLIM (SUHU, KANDUNGAN WAP AIR, CORAK DAN KELAJUAN ALIRANNYA & BAHANG) Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 20. Komponen Alam Sekitar 3. Tanah • Pentadbiran • Negeri • Kualiti • JAS Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 21. Komponen Alam Sekitar 4. Flora & Fauna Flora • Kegunaan • Makanan • Kawalan alam sekitar, iklim • Rekreasi Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 22. Komponen Alam Sekitar Flora & Fauna Flora • Kawalan • Kerajaan Negeri • JAS • Kem. Sains dan sumber asli • Jab. Lanskap negara Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 23. Komponen Alam Sekitar 4. Flora & Fauna Fauna • Kegunaan • Makanan • Kawalan alam sekitar, iklim • Rekreasi Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 24. Komponen Alam Sekitar 5. Manusia • Komponen utama alam sekitar • Tiada alam sekitar tanpa manusia • Mengguna dan memelihara - Khalifah • Kualiti hidup • Penyakit Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 25. Kepentingan Alam Sekitar Kualiti hidup, kesihatan, Ketamadunan Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 26. Kepentingan Alam Sekitar Kualiti Hidup dengan berarmoni dengan alam sekitar • Biodiversiti • Kualiti Air • Kualiti Udara • Kualiti Tanah • Kualiti Kehidupan Manusia Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 27. Kepentingan Alam Sekitar Kualiti Hidup dengan berarmoni dengan alam sekitar • Kualiti hidup, • kesihatan, • Ketamadunan Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 28. Kepentingan Alam Sekitar Kualiti Hidup dengan berarmoni dengan alam sekitar • “KUALITI ALAM SEKITAR NEGARA KITA SEMAKIN MEROSOT AKIBAT DARIPADA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK TERKAWAL” • APAKAH PUNCANYA? Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 29. Pembangunan dan kesan kepada alam sekitar Keperluan pembangunan Pendekatan & Strategi Impak pembangunan tidak terkawal Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 30. Pembangunan • Pembangunan membawa pengertian luas … biologi, ekonomi, sumber manusia… • Pembangunan fizikal melibatkan pengubahsuaian alam semula jadi bagi membentuk suatu bentuk/binaan buatan manusia bagi memenuhi sesuatu tujuan dan aktiviti. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 31. Pembangunan dan kesan terhadap alam sekitar APAKAH TUJUAN PEMBANGUNAN? • Pembangunan untuk memenuhi kehendak fitrah manusia? • Pembangunan sebagai sumber ekonomi? • Pembangunan untuk melayan nafsu manusia? Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 32. Pembangunan dan kesan terhadap alam sekitar • Perubahan fizikal alam sekitar • Perubahan sistem biologi kawasan Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 33. Pembangunan dan kesan terhadap alam sekitar • Kepupusan spesis flora dan fauna Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 34. Pembangunan dan kesan terhadap alam sekitar • Pencemaran • Buangan dari aktiviti manusia • Buangan domestik Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 35. Pencemaran Alam Sekitar Buangan dari kediaman dan perniagaan Buangan dari ternakkan Buangan dari kilang-kilang pembuatan Pembakaran bahan api fosil • Udara • Air • Tanah • Bunyi Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 36. Pencemaran “ PENCEMARAN BERMAKSUD KEHADIRAN DI DALAM PERSEKITARAN SATU ATAU LEBIH BAHAN KOTORAN (KONTAMINAN / BENDA ASING) ATAU GABUNGANNYA, DENGAN KUANTITI & TEMPOH TERTENTU SEHINGGA KEHADIRANNYA BOLEH ATAU CENDERUNG UNTUK MENIMBULKAN GANGGUAN” Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 37. Pencemaran Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 38. Pencemaran Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 39. Pencemaran Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 40. Pencemaran Pencemaran Bunyi Udara Tanah Air Kawasan Kediaman Tempat Bekerja Kawasan Rekreasi Sungai Pantai Dll. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 41. Pencemaran Udara Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 42. PENCEMARAN UDARA “ PENCEMARAN UDARA BERMAKSUD KEHADIRAN DI DALAM UDARA SATU ATAU LEBIH BAHAN KOTORAN (KONTAMINAN / BENDASING) ATAU GABUNAGNNYA, DENGAN KUANTITI & TEMPOH TERTENTU SEHINGGA KEHADIRANNYA BOLEH ATAU CENDERUNG UNTUK MENIMBULKAN GANGGUAN” Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 43. Pencemaran Udara • Punca utama adalah Perbandaran • Bermula apabila Revolusi Industri • Hasil pembakaran tenaga fosil • Penghasilan tenaga • Kenderaan Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 44. Pencemaran Udara • JENIS-JENIS PENCEMARAN UDARA: Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 45. Pencemaran Udara • 1. ZARAHAN: • PEMBAKARAN BAHAN BAKAR – ARANG BATU, PETROL, DISEL – KENDERAAN, JANAKUASA. • PROSES PENGILANGAN – PENGISARAN, PELEBURAN, PENGERINGAN & PENGHANCURAN – SEKAM PADI, KUARI. • PEROSES SEMULAJADI – LETUPAN GUNUNG BERAPI, ANGIN PADANG PASIR, KEBAKARAN HUTAN. • KESAN: • MENJADI “NUCLEI” KONDENSASI – AWAN & SALJI. • MENGURANGKAN JARAK PENGLIHATAN. • KESAN TERHADAP HIDUPAN – ORGANISMA. • MENGURANGI JUMLAH SINARAN MATAHARI. • KEPADA MANUSIA – BARAH, TOKSIK, KERACUNAN • KEPADA BAHAN – KEROSAKAN PERMUKAAN, PENGARATAN, PENGOTORAN. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 46. Pencemaran Udara • 2. GAS-GAS ORGANIK & TAK ORGANIK: • OKSIDA KARBON • CO LEBIH BAHAYA – TIDAK BERBAU, BERWARNA, MASA HAYATNYA PANJANG. • KESAN • MENGUBAH SISTEM FISIOLOGI  KERACUNAN & LEMAS. • OKSIDA SULFUR • PALING BANYAK & BERBAHAYA  SAKIT KERONGKONG. • HASIL PEMBAKARAN ARANG BATU & KILANG ASID. • KESAN • PELAMBATAN PENGERINGAN CAT, KEPUDARAN WARNA. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 47. Pencemaran Udara • HUJAN ASID • OKSIDA SULFUR & OKSIDA NITROGEN BERTUKAR MENJADI ASID KETIKA BERADA DIAWAN + WAP AIR. (pH 2.0 – 6.0) • KESAN • KEROSAKAN PADA BANGUNAN. • KEROSAKAN PADA TANAMAN. • GANGGUAN PADA TERNAKAN. • MENJEJASKAN KUALITI AIR. • PENCEMARAN BAU • BAU BUSUK • KOLAM KUMBAHAN • SUNGAI & PARIT TERCEMAR (CONTOH-BAU BUANGAN KHINZIR) Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 48. Pencemaran Udara • HUJAN ASID • Rain water of pH less than 5.6 is considered acidic. Emissions of waste gases from industries, vehicle exhausts and power generation are causes of rainwater acidity. When the pH levels of lakes and rivers fall below about 5.5, many species of fish will die, and this in turn is followed by changes in the ecosystem. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 49. Pencemaran Udara • AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA: • WABAK PENYAKIT • KEROSAKAN, KECEDRAAN MANUSIA & TUMBUH-TUMBUHAN • GANGGUAN MENIKMATI HIDUP • GANGGUAN PENGLIHATAN • KEROSAKAN ELEMEN ALAM SEKITAR • CONTOH: • KEREDUPAN DILEMBAH KELANG (JEREBU) • ASAP TEBAL MENGANDUNGI OKSIDA SULFUR & NITROGEN • KESAN:SAKIT MATA, HIDUNG & KERONGKONG. • KEPANASAN GLOBAL Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM

 50. Pencemaran udara global Kepanasan Global • At present Earth appears to be facing a rapid warming, which most scientists believe results, at least in part, from human activities. The chief cause of this warming is thought to be the burning of fossil fuels, such as coal, oil, and natural gas, which releases into the atmosphere carbon dioxide and other substances known as greenhouse gases. • © 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. Abdul Majid Ismail & Mohd Zin Kandar PBP USM