1 / 6

Irakasleak UDA 2012

Uda 2012ko eskeintza. www.irakasleak.com

guest43925
Download Presentation

Irakasleak UDA 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X LehenhezkuntzatikUnibertsitatemailarabitartean (biakbarne): Pasa den ikasturtekokontzeptuakargitzeko, datorrenikasturtekooinarriakfinkatu eta gaiakaurreratzekoegitenduguurterobezalaudakoeskeintza. Hauezgain, unibertsitatemailaradoanikaslegoari falta zaizkiontresnakematekoaukeraonaizaten da eskuarteandugungaraihoniprobetxuaateratzeko. Unibertsitarientzat, uztailakodeialdirakoazterketetarakoprestakuntzaematendugu. Ikasleakedozeingaiagaindituezbadu, era intentsiboanprestatukoduguhurrengourterakokargabat izan ezdadinaurtengeratuzaionikasgaihori. Ikastarobereziak: EGArenprestakuntza eta IKASKETA TEKNIKENudakoikastaroa.

  2. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X • Udan, Ekaina, Uztaila eta Abuztuarenlehen astean izangogara, ondokoegutegietanagertzendirenegunetan. • Egunhauetanordutegihonetanegingodugulan: • 9:30 – 11:30 • Gutxienez10 saioaukeratubehardira, nahidirenegunetanbanaturik. Hortikaurrera, 15 saio, 20, 25, etab…aukeratudaitezkeudaosoaaukeratu arte (eginbeharrekolanarenarabera) hilabetebatetan ala bietanbanaturik, zuenbeharretaraegokituz.

  3. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X • Bono bataukeratu (egunkopuruenarabera) • Egunakaukeratuegutegian • Mail batbidaliedotatelefonozdeitu. • Zenbat eta lehenagoeginaukerakhandiagoakizangodira. LH.kosaioakordubetekoakdira. Hortikaurrerabiordutakoak. Gorriz, 2010 – 2011 ikasturtekomatrikuladohan.

  4. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X IKASKETA TEKNIKENikastaroberezia: Urterokoeskeintza. Udagarairikegokiena da ikasketatekniketanmurgiltzeko, azterketenpresiorikgabetestuegokiekin has gaitezkelakolanean eta hemendikabiatuzzailtasunahandituzmarkatukoditugunhelburuaklortuz. Landukoditugunmodulorikgarrantzitsuenak, adinbakoitzeraegokituak, besteakbestehauekdira: • Irakurri eta entzundakoarenulermena. • Apunteak: erabilibeharrekoteknikak. • Informazioanolazabaldu. • ESKEMAikasketarenardatzgisa. • Memoriateknikak • Piktogramak • Azterketak Gomendagarria LH6 – BTX2 Oharra: ikastarohauez da kurtsoanzeharematenbainaudanetorridireneijarraipenaegitenzaie Kurtsoanzeharetorrizgero.

  5. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X telefonoa 943 46 63 61 (erantzungailua) 630 087 552 Isabel II hiribidea 6 Eskuineskilera 3.A helbidea Etortzekoaldezaurretikhitzorduahartu. maila idatzi Idaztekoklikeginhemen: Kokapen mapa

  6. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X Eskerrikasko eta nahiduzuen arte. Udaona pasa. Maider eta Xanti

More Related