kps 5 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KPS 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KPS 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

KPS 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

KPS 5. TU Košice - Stavebná fakulta Katedra architektúry a konštrukcií budov Prednášajúci: Ing. Martin Lopušniak, PhD. http://www2.svf.tuke.sk/pracoviska/kakb/. POSUDZOVANIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB. STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KPS 5' - corbett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kps 5

KPS 5

TU Košice - Stavebná fakulta

Katedra architektúry a konštrukcií budov

Prednášajúci: Ing. Martin Lopušniak, PhD.

http://www2.svf.tuke.sk/pracoviska/kakb/

obsah projektovej dokument cie protipo iarnej bezpe nosti stavieb
Obsah projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • Všeobecné údaje o stavbe.
 • Určenie požiarneho rizika.
 • Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby.
 • Evakuácia osôb.
 • Určenie odstupových vzdialeností.
 • Určenie požiarno-bezpečnostných opatrení.
 • Záver.
stupe protipo iarnej bezpe nosti spb
Stupeň protipožiarnej bezpečnosti - SPB

Stupeň (proti)požiarnej bezpečnosti je:

 • súhrn technických vlastností konštrukcií požiarneho úseku, ktoré vyjadrujú ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru.
stupe po iarnej bezpe nosti spb
Stupeň požiarnej bezpečnosti - SPB

Pre požiarny úsek alebo pre jeho časť sa určuje jeden z piatich stupňov požiarnej bezpečnosti v závislosti od:

 • výpočtového požiarneho zaťaženia pv (kg/m2),
 • horľavosti konštrukčného celku (horľavý, zmiešaný, nehorľavý)
 • požiarnej výšky budovy hp (m).
stupe po iarnej bezpe nosti
Stupeň požiarnej bezpečnosti

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom je obytná bunka alebo domové vybavenie v stavbe určenej na bývanie a ubytovanie skupiny B, sa určuje v závislosti od horľavosti konštrukčného celku a od počtu nadzemných podlaží.

Pre ostatné požiarne úseky v takýchto stavbách sa stupeň požiarnej bezpečnosti určuje podľa predošlej tabuľky.

Stavby určené na bývanie skupiny A sa zaraďujú do 1. stupňa

protipožiarnej bezpečnosti!

stupe po iarnej bezpe nosti spb8
Stupeň požiarnej bezpečnosti - SPB
 • Požiarne úseky bez požiarneho rizika sa zaraďujú do I. stupňa požiarnej bezpečnosti.
 • Stavby určené na bývanie skupiny A sa zaraďujú do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti
 • Jednotlivé garáže skupiny I sa zaraďujú do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti

Bez požiarneho rizika sú požiarne úseky v stavbe, ktorá má nehorľavý konštrukčný celok a výpočtové požiarne zaťaženie je najviac 3,5 kg/m2, alebo výpočtové požiarne zaťaženie je najviac 7,5 kg/m2 a súčiniteľ horľavých látok je najviac a = 1,1.

stupe po iarnej bezpe nosti gar e
Stupeň požiarnej bezpečnosti garáže

Stavby určené na bývanie skupiny A sa zaraďujú do 1. stupňa

protipožiarnej bezpečnosti!

vyu itie spb po adovan po iarna odolnos kon trukci
Využitie SPB - Požadovaná požiarna odolnosť konštrukcií
 • Pre každý stupeň požiarnej bezpečnosti sú definované požadovaný druh konštrukčných prvkov a najnižšia požiarna odolnosť konštrukčných prvkov.
 • Najnižšia požiarna odolnosť nosných konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu stavby alebo jej časti je pre stavby, ktoré majú požiarnu výšku
  • nad 22,5 do 45 m, 60 min.,
  • nad 45 do 60 m, 90 min.,
  • nad 60 m, 120 min.
po iarna odolnos
Požiarna odolnosť
 • Požiarna odolnosť – schopnosť konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas bez porušenia jej funkcie (strata nosnosti, stability, porušenie celistvosti alebo prekročenie medzných teplôt). Požiarna odolnosť konštrukcie sa hodnotí kritériami (R, E, I a pod.) a časom v minútach (30, 45, 60 a pod.).
 • Na hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcií sa používajú tieto kritériá a symboly:
 • nosnosť a stabilita – R,
 • celistvosť – E,
 • tepelná izolácia – I,
 • izolácia riadená radiáciou – W,
 • predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M,
 • dvere vybavené zariadením na automatické zatváranie – C,
 • konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu – S.
po adovan po iarna odolnos kon trukci13
Požadovaná požiarna odolnosť konštrukcií
 • Požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží.
po adovan po iarna odolnos kon trukci14
Požadovaná požiarna odolnosť konštrukcií
 • Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani požiarne neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi technických zariadení, ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.
 • Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min.
 • Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti.
 • Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať požiarnymi deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov. Ich vzájomná vzdialenosť musí však byť najmenej 0,5 m.
 • Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov vzduchotechnických potrubí môže byť najviac 1/200 plochy požiarnej deliacej konštrukcie konštrukčného prvku, ktorou vzduchotechnické potrubia prestupujú.
 • Otvory v požiarnych stenách a otvory v požiarnych stropoch musia byť požiarne uzatvárateľné.
posudzovanie protipo iarnej bezpe nosti stavieb18

POSUDZOVANIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB

POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

obsah projektovej dokument cie protipo iarnej bezpe nosti stavieb19
Obsah projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • Všeobecné údaje o stavbe.
 • Určenie požiarneho rizika.
 • Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby.
 • Evakuácia osôb.
 • Určenie odstupových vzdialeností.
 • Určenie požiarno-bezpečnostných opatrení.
 • Záver.
po iarna odolnos20
Požiarna odolnosť
 • Požiarna odolnosť – schopnosť konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas bez porušenia jej funkcie (strata nosnosti, stability, porušenie celistvosti alebo prekročenie medzných teplôt). Požiarna odolnosť konštrukcie sa hodnotí kritériami (R, E, I a pod.) a časom v minútach (30, 45, 60 a pod.).
 • Na hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcií sa používajú tieto kritériá a symboly:
 • nosnosť a stabilita – R,
 • celistvosť – E,
 • tepelná izolácia – I,
 • izolácia riadená radiáciou – W,
 • predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M,
 • dvere vybavené zariadením na automatické zatváranie – C,
 • konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu – S.
po iarna stena
Požiarna stena
 • Požiarna stena je konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru vo vodorovnom smere.

Požiarna stena musí spĺňať, ak ide o požiarnu stenu

 • nosnú, aspoň kritérium REI,
 • nenosnú, aspoň kritérium EI,
 • medzi stavbami, aspoň kritérium REI-M,
po iarna stena22
Požiarna stena
 • Požiarna stena je konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru vo vodorovnom smere.
 • Požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov požiarnej steny, ktorá oddeľuje stavby alebo požiarne úseky v nich, sa určujú podľa stavby alebo požiarneho úseku s vyššími požiadavkami.
po iarna stena24
Požiarna stena

Požiarna stena sa musí stýkať s požiarnym stropom alebo s konštrukciou strechy, ktorá plní funkciu požiarneho stropu, alebo s konštrukciou strechy a strešného plášťa vyhotovených z konštrukčných prvkov druhu D1 s požadovanou požiarnou odolnosťou.

po iarna stena25
Požiarna stena

Ak konštrukcia strechy a strešného plášťa nemá požadovanú požiarnu odolnosť alebo je vyhotovená z konštrukčného prvku druhu D2 alebo z konštrukčného prvku druhu D3, požiarna stena musí prestupovať cez konštrukciu strechy a strešného plášťa a musí prevyšovať vonkajší povrch strešného plášťa najmenej o 450 mm.

po iarna stena26
Požiarna stena

Povalový priestor alebo strešný priestor s konštrukciou strechy z konštrukčných prvkov druhu D2 alebo druhu D3 musí byť rozdelený požiarnymi stenami z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej EW 30 na časti, ktorých plocha je najviac

 • 2000 m2, ak ide o výškovú polohu podlahy strešného priestoru najviac 22,5 m,
 • 1000 m2, ak ide o výškovú polohu podlahy strešného priestoru viac ako 22,5 m.
po iarna stena27
Požiarna stena

Požiarna stena nemusí taktiež prevyšovať vonkajší povrch strešného plášťa, ak je výšková úroveň strechy pri požiarnej stene väčšia ako 1,2 m.

po iarna stena28
Požiarna stena

Ak je strešný plášť so šírkou najmenej 1,2 m nahradený z každej strany požiarnej steny konštrukčným prvkom druhu D1 s požadovanou požiarnou odolnosťou nemusí požiarna stena prevyšovať vonkajší povrch strešného plášťa.

po iarny strop
Požiarny strop

Požiarny strop je konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru v zvislom smere.

Požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov požiarneho stropu sa určujú podľa požiadaviek na požiarny úsek pod požiarnym stropom.

po iarny strop30
Požiarny strop

Požiarny strop musí spĺňať kritérium REI vtedy, ak je nad požiarnym stropom stále alebo náhodné požiarne zaťaženie.

Ak je požiarny strop nad chránenou únikovou cestou taktiež musí spĺňať kritérium REI.

Ak nad požiarnym stropom v poslednom nadzemnom požiarnom podlaží nie je náhodné požiarne zaťaženie, musí tento strop spĺňať najmenej kritérium RE.

obvodov stena
Obvodová stena

Obvodová stena zabezpečujúca stabilitu stavby alebo jej časti a požiarny pás musia z vnútornej spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť a druh konštrukčného prvku podľa požiarneho rizika požiarneho úseku, ktorý ohraničujú.

obvodov stena33
Obvodová stena

Obvodová stena musí z vnútornej strany spĺňať, ak ide o obvodovú stenu

 • zabezpečujúcu stabilitu stavby, aspoň kritérium REW,
 • nezabezpečujúcu stabilitu stavby, aspoň kritérium EW.
obvodov stena34
Obvodová stena

Obvodová stena musí z vonkajšej strany spĺňať, ak ide o obvodovú stenu

 • zabezpečujúcu stabilitu stavby, aspoň kritérium REI,
 • nezabezpečujúcu stabilitu stavby, aspoň kritérium EI.
obvodov stena v podzemn ch podla iach
Obvodová stena v podzemných podlažiach

Obvodová stena v podzemných podlažiach zabezpečujúca stabilitu stavby, za ktorou je z vonkajšej strany zemina, musí spĺňať aspoň kritérium R.

obvodov stena38
Obvodová stena

Obvodová stena vrátane požiarneho pásu, ktorá zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku:

musí byť z konštrukčného prvku D1.

Časť obvodovej steny, ktorá nespĺňa požiadavky ani na požiarnu odolnosť ani na druh konštrukčného prvku, je požiarne otvorenou plochou.

po iarne p sy
Požiarne pásy

Požiarny pás je časť obvodovej steny, ktorá bráni šíreniu požiaru v zvislom smere alebo vo vodorovnom smere do vedľajšieho požiarneho úseku.

Požiarny pás musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1.

Pre požiarne pásy platia rovnaké požiadavky ako na obvodové steny.

po iarne p sy40
Požiarne pásy

Najnižšia požadovaná požiarna odolnosť sa určí z vonkajšej strany pre zvislý požiarny pás podľa vyššej požadovanej požiarnej odolnosti obvodovej steny dvoch susediacich požiarnych úsekov, ktoré požiarny pás oddeľuje.

po iarne p sy41
Požiarne pásy

Pre vodorovný požiarny pás sa požiarna odolnosť určí podľa požiarneho úseku, ktorý je pod požiarnym pásom.

Požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží.

po iarne p sy42
Požiarne pásy

Na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarnym stropom musí byť v obvodovej stene vyhotovený požiarny pás so šírkou najmenej

 • 0,9 m, ak je výpočtové požiarne zaťaženie najviac 45 kg/m2, alebo
 • 1,2 m ak je výpočtové požiarne zaťaženie viac ako 45 kg/m2.
po iarne p sy43
Požiarne pásy

Na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarnym stropom musí byť v obvodovej stene vyhotovený požiarny pás so šírkou najmenej

 • 1,2 m ak je výpočtové požiarne zaťaženie viac ako 45 kg/m2.
po iarne p sy44
Požiarne pásy

Požiarny pás možno nahradiť ustúpením líca obvodovej steny alebo predĺžením požiarnej steny alebo požiarneho stropu pred líce obvodovej steny.

po iarne p sy45
Požiarne pásy

Požiarny pás možno nahradiť ustúpením líca obvodovej steny alebo predĺžením požiarnej steny alebo požiarneho stropu pred líce obvodovej steny.

po iarne p sy46
Požiarne pásy

Požiarny pás nemusí byť vyhotovený, ak:

je aspoň na jednej strane požiarnej steny alebo požiarneho stropu požiarny úsek bez požiarneho rizika.

je aspoň na jednej strane požiarnej steny priestor bez požiarneho rizika široký najmenej 2,5 m,

po iarne p sy47
Požiarne pásy

Požiarny pás nemusí byť vyhotovený v nevýrobných stavbách s požiarnou výškou najviac 12 m.

Neplatí to na stavby na ubytovanie.

po iarne p sy48
Požiarne pásy

Požiarny pás nemusí byť vyhotovený na mieste styku požiarneho stropu s obvodovou stenou nad chránenou únikovou cestou.

po iarny uz ver
Požiarny uzáver

Požiarny uzáver je konštrukčný prvok zabudovaný v požiarne deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru.

po adovan po iarna odolnos kon trukci50
Požadovaná požiarna odolnosť konštrukcií

Viditeľný, čitateľný, ťažko odstrániteľný

Umiestnený na požiarnom uzávere alebo v jeho blízkosti

Výrazne osvetlený min. veľkosť písma 50 mm

po iarny uz ver51
Požiarny uzáver

Vyhláška MVSR č. 285/2001 Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania ich pravidelnej kontroly

Podľa vyhotovenia a účelu:

 • požiarne dvere,
 • požiarne okná, požiarne poklopy,
 • požiarne klapky
 • požiarne uzávery otvorov dopravníkových systémov
po iarny uz ver52
Požiarny uzáver

Rozlišujeme:

 • EW – obmedzujúce šíreniu tepla,
 • EI – brániace šíreniu tepla,
 • S – tesné proti prieniku dymu,
 • C – požiarny uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením.

Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom typu EI.

po iarny uz ver hodnotenie po iarnej odolnosti
Požiarny uzáver – hodnotenie požiarnej odolnosti

Hodnotenie celistvosti na základe troch stavov porušenia:

 • trhlín alebo otvorov presahujúcich určené medze,
 • vznietenia bavlneného vankúšika,
 • trvalého horenia plameňom na neexponovanej strane

Hodnotenie tepelnej izolácie použitím jedného z dvoch kritérií

 • I1 – vzrast priemernej teploty na dvernom krídle obmedzený na 140°C (180 °C)
 • – vzrast teploty v ktoromkoľvek mieste zárubne obmedzený na 180°C
 • I2 – vzrast priemernej teploty na dvernom krídle obmedzený na 140°C (180 °C)
 • – vzrast teploty v ktoromkoľvek mieste zárubne obmedzený na 360°C

Porušenie kritéria celistvosti ktorýmkoľvek spôsobom znamená aj porušenie izolácie

po iarny uz ver55
Požiarny uzáver

Najnižšia požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčného prvku požiarneho uzáveru sa určujú:

pre požiarny uzáver umiestnený v požiarnej stene

podľa vyšších požiadaviek jedného z dvoch priľahlých požiarnych úsekov, medzi ktorými je požiarna stena umiestnená.

po iarny uz ver56
Požiarny uzáver

Najnižšia požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčného prvku požiarneho uzáveru sa určujú:

pre požiarny uzáver umiestnený v požiarnom strope:

podľa požiadaviek požiarneho úseku pod požiarnym stropom.

po iarny uz ver57
Požiarny uzáver

Požiarny uzáver sa musí automaticky uzatvárať po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru (označenie C).

po iarny uz ver58
Požiarny uzáver

Požiarny uzáver sa musí automaticky uzatvárať po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru (označenie C).

po iarny uz ver59
Požiarny uzáver

V prípade vstupných dverí do bytu nemusí byť požiarny uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením.

po iarny uz ver60
Požiarny uzáver

V prípade požiarneho uzáveru v strope (ktorým sa prestupuje len pri oprave a kontrole technického zariadenia alebo technologického zariadenia), nemusí byť požiarny uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením.

po iarny uz ver61
Požiarny uzáver

Požiarny uzáver medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi musí byť typu EW.

Požiarny uzáver do chránenej únikovej cesty musí byť typu EI.

po iarny uz ver62
Požiarny uzáver

Požiarny uzáver, ktorý oddeľuje chránenú únikovú cestu od:

 • požiarneho úseku bez požiarneho rizika, alebo
 • od iného priestoru bez požiarneho rizika, alebo
 • od požiarneho úseku chráneného stabilným hasiacim zariadením

môže byť typu EW.

P.Ú. Bez požiarneho rizika

EW-C

po iarny uz ver63
Požiarny uzáver

Požiarny uzáver, ktorý oddeľuje požiarnu predsieň chránenej únikovej cesty od ostatných priestorov chránenej únikovej cesty, musí byť typu S.

po iarny uz ver64
Požiarny uzáver

Požiarny uzáver, ktorý je umiestnený v požiarne nebezpečnom priestore iného požiarneho úseku, musí byť typu EI a vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1.

po iarny uz ver65
Požiarny uzáver

Požiarna odolnosť uzáveru, sa musí rovnať aspoň polovičnej hodnote požadovanej požiarnej odolnosti konštrukcie obvodovej steny, v ktorej je umiestnený.

Ak stena REI 90/D1 potom dvere EI 45/D1

akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Ing. Martin Lopušniak, PhD.

TU Košice – Stavebná fakulta

Katedra architektúry a konštrukcií budov