slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB PowerPoint Presentation
Download Presentation
mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Updated on

mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB. Agenda. Kosten voor gemene rekening Gelegenheid geven tot sportbeoefening Vereenvoudigde ABC-regeling Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten Onroerend goed Reisbureauregeling Beleid aftrek van voorbelasting Btw-correctie privégebruik auto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. mr. A.F. (Ad) Fruijtier FB

  2. Agenda • Kosten voor gemene rekening • Gelegenheid geven tot sportbeoefening • Vereenvoudigde ABC-regeling • Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten • Onroerend goed • Reisbureauregeling • Beleid aftrek van voorbelasting • Btw-correctie privégebruik auto • Misbruik van recht • Suppletieaangifte

  3. Kosten voor gemene rekening

  4. Kosten voor gemene rekening • HR 23 april 1997, nr. 32.166 en HR 14 november 2008, nr. 42.312: • Kosten worden gemaakt ten behoeve van verschillende deelnemers; • de kosten worden in eerste instantie door één van de deelnemers (de penvoerder) betaald; • de kosten worden voor het werkelijke bedrag omgeslagen over de deelnemers; • de kosten worden volgens een tevoren vaststaande verdeelsleutel omgeslagen over de deelnemers; en  • het risico van die kosten gaat alle betrokkenen aan, overeenkomstig de overeengekomen verdeelsleutel.

  5. Kosten voor gemene rekening • Besluit 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M: • Nieuwe overeenkomst • Wijziging samenstelling • Patiëntenaantallen per 1 januari vaste verdeelsleutel

  6. Rb Haarlem 21 november 2011, nr. AWB 11/442 • Stichting verleent vrijgestelde onderwijsprestaties en administratieve taken voor andere scholen • Tot 2009 dienstverleningsovereenkomst met deelnemende scholen • Tot 2009 koepelvrijstelling als bedoeld in art. 11-1-u • Sinds 2009: koepelvrijstelling niet meer van toepassing • In dat kader brief 17 december 2008: kostenverdelingsovereenkomst personeel in concept • Gespecificeerde administratie • Bezwaar tegen voldoening 19% btw 4e kwartaal 2009 afgewezen

  7. Rb Haarlem 21 november 2011, nr. AWB 11/442 • Vooropgesteld leerstuk kvgr mogelijk bij delen personeel door twee of meer ondernemers waarbij het personeel bij één van hen in dienst is • Delen van personeel waarbij één formele werkgever, maar materieel twee of meer • Materieel werkgeverschap: niet alleen delen financiële risico’s bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en afvloeiing, maar ook feitelijke dagelijkse leiding, zoals het uitoefenen van gezag • Gesteld noch gebleken dat deelnemende scholen zich gedragen als materieel werkgever

  8. Rb Haarlem 21 november 2011, nr. AWB 11/442 • Uit stukken veeleer beeld afwezigheid bemoeienis deelnemende scholen met betreffende personeel • Onder die omstandigheden delen personeel (en de daarmee samenhangende kosten) geen beroep op leerstuk kvgr • Bovendien geen verdeling van de te werken arbeidsuren, maar door de afnemers te bepalen diensten (paketten) en/of producten • Conclusie: belaste diensten tegen vergoeding

  9. Gelegenheid geven tot sportbeoefening

  10. Besluit 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M • Toevoeging “de ondernemer die gelegenheid geeft tot sportbeoefening (de exploitant) ervoort zorgt dat” gebruik sportaccommodatie afnemer beperkt tot daarin beoefenen sport • Vervallen voorwaarde tbs aanvullende voorzieningen • Misbruik van recht: verhuurstructuren gericht op btw-aftrek, terwijl feitelijke beschikkingsmacht clubgebouw bij sportvereniging blijft en sportvereniging financiering investering verzorgt waarbij volgende omstandigheden een rol kunnen spelen: • Benoeming bestuurders stichting door vereniging • Zelfde adres stichting en vereniging

  11. Besluit 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M • Stichting financieel afhankelijk vereniging • Administratie stichting gevoerd door vereniging • Taken stichting uitgevoerd door vereniging • Sportaccommodatie wordt gerenoveerd • Symbolische vergoeding • Geen grensbedragen aan te geven • Gangbare prijzen variëren enorm per gemeente • Mogelijk sprake indien sterke neerwaartse afwijking van gemiddeld in gemeente en/of andere soortgelijke gemeenten: bijv. laagste prijs tbs sportveld € 4.902 en tbs voor € 100

  12. HR 2 december 2011, nr. 11/00311 • Y geeft hardlooptrainingen aan 270-300 “leden” en heeft 15 trainers • Trainingen starten en eindigen op sportcomplex met kantine, kleedruimtes en douchefaciliteiten • Tijdens trainingen fysiotherapeut op sportcomplex • Trainingen zelf op openbare weg onder begeleiding trainer • Af en toe huur sportaccommodatie voor informatieavonden en hardloopclinics in kader door hem geboden trainingen • Brief 6 maart 2007: over 2006: € 3.780 (19%) aangegeven, maar niet voldaan omdat bij 6% en aftrek geen btw verschuldigd is op basis van KOR

  13. HR 2 december 2011, nr. 11/00311 • Ontvangstbevestiging brief 5 april 2007: bezwaarschrift toerekenen aan op te leggen aanslag • 25 april 2007: naheffingsaanslag van € 3.870 • 5 november 2007: bezwaar tegen naheffingsaanslag

  14. Hof ’s Hertogenbosch 17 december 2010, nr. 09/00228 • Bezwaar ontvankelijk op grond van art. 6:11 Awb • Gebruik pionnetjes (pylonen) hulp bij intervaltrainingen; geen afbakening in zin van Wandelvierdaagse-arrest • Beroep op Hof Leeuwarden 11 mei 2010, nr. 09/00013 (zeilschool met jachthaven en gemarkeerd vaarwater) slaagt niet • Ten overvloede: EC heeft op 24 juni 2010 n.a.v. deze hofuitspraak geoordeeld dat NL sportvrijstelling(?) te ruim toepast • Hardlooptrainingen belast met 19% btw

  15. HR 2 december 2011, nr. 11/00311 • Wandelvierdaagse-arrest: gelegenheid geven tot sportbeoefening uitleggen als ‘recht om gebruik te maken van sportaccommodatie’ • Buiten redelijke twijfel (acte claire!) is hiervan sprake als dienst bestaat in het gelegenheid bieden sport te beoefenen onder terbeschikkingstelling van een accommodatie • Y stelt in staat tot het beoefenen van hardloopsport in georganiseerd verband en bezigt daartoe -kennelijk gehuurde- locatie van waaruit de deelnemers vertrekken en waar zij ook weer terugkomen en zich verzorgen, en waar de door de belanghebbende verzorgde sportieve en paramedische begeleiding van deelnemers plaatsvindt

  16. HR 2 december 2011, nr. 11/00311 • Dit is gelegenheid geven tot sportbeoefening in vorenbedoelde zin • Dat eigenlijke sporten op openbare weg plaatsvindt doet hieraan niet af • Volgt vernietiging naheffingsaanslag

  17. HR 2 december 2011, nr. 11/00311 • Wandelvierdaagse-arrest: terrein van aankomst en vertrek met de daarbij behorende voorzieningen, alsmede parkoersen die sportbeoefenaars afleggen, zijn voor de duur van die sportbeoefeninggereserveerdvoor die sportbeoefening → sportaccommodatie • Besluit 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M, toelichting op post b.3: idem • Conclusie: door afzwakking Wandelvierdaagse-arrest is beleid verouderd: reserving parkoers voor sportbeoefenaars voor duur sportbeoefening niet langer vereist

  18. Vereenvoudigde ABC-regeling DE NL FR levering goederen levering goederen B C

  19. Vereenvoudigde ABC-regeling • Tot 2012: • Btw-aangifte : levering A-B en levering B-C verwerken als ICL’s • Opgaaf ICP: levering A-B rubriek 3a (ICL) en levering B-C rubriek 3b (intracommunautaire ABC-levering) • Sinds 2012: • Geen nummerverwerving B in NL, mits voldaan aan listingverplichting • B vermeld niets in btw-aangifte!

  20. Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten

  21. Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten • Art. 11-1-v Wet OB: • Bijkomstige prestaties ter verkrijging financiële steun • Door instellingen voor intramurale zorg en jeugdwerk, sportverenigingen, erkende instellingen van sociale of culturele aard, onderwijsinstellingen voor wettelijk geregeld onderwijs, organisaties van religieuze of levensbeschouwelijke aard en syndicale organisaties • Ontvangsten overschrijden grensbedrag niet: • leveringen: € 68.067 • diensten: € 22.689 / € 31.765 (sportverenigingen)

  22. Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten • Besluit 13 juni 2007, nr. CPP2007/1077M • Persbericht 29 oktober 2009, nr. IP/09/1644: NL past de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten ten onrechte toe op: • organisaties die voor hun primaire activiteiten op andere dan de in art. 11-1-v Wet OB genoemde gronden zijn vrijgesteld • fondswervende organisaties • Besluit 20 december 2011, nr. BLKB 2011/2594M

  23. Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten • Intrekking goedkeuring toepassen vrijstelling door: • Instellingen die voor hun hoofdactiviteiten geen btw-ondernemer zijn • Fondswervende organisaties (steunstichting / stichting vriend van …) • Instellingen waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld op ander gronden dan genoemd in art. 11-1-v Wet OB • Wereldwinkels • Amateurtoneel- amateurmuziek-, carnavals- en kleindierenverenigingen

  24. Btw-vrijstelling fondswervende activiteiten • Overgangsregeling: goedkeuring toepassen btw-vrijstelling fondswervende activiteiten tot 1 juli 2012 door: • Fondswervende organisaties • Wereldwinkels

  25. Onroerend goed

  26. Btw-vrijstelling levering onroerend goed • Levering onroerende goederen vrijgesteld, tenzij: • Nieuw gebouw met erbij behorend terrein (art. 11, lid 1, onderdeel a, 1° Wet OB) • Bouwterrein (art. 11, lid 1, onderdeel a, 1° jo. art. 11, lid 4 Wet OB) • Optie belaste levering (art. 11, lid 1, onderdeel a, 2° Wet OB)

  27. Onroerend goed

  28. Begrip onroerend goed • HvJ EG 16 januari 2003, nr. C-315/00 (Maierhofer): • Verhuurprefabgebouwen • Art. 12-2 btw-richtlijn en art. 11-3-a Wet OB: “vast met de grondverbondenbouwwerk” • Begrip “gebouw” communautair begrip • Niet gemakkelijk demonteerbaar of verplaatsbaar • HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-428/02 (FondenMarselisborgLystbådehavn): • Begrip “onroerend goed”: zaak vastverbonden aan welbepaald gedeelte aardoppervlak

  29. Bouwterrein • Art. 11-4 Wet OB: bouwterrein is onbebouwde grond waaraan/waarvoor met het oog op bebouwing: • bewerkingen plaatsvinden/hebben plaatsgevonden • Voorzieningen getroffen zijn die dienstbaar zijn aan de grond • Voorzieningen in de omgeving getroffen zijn • Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend

  30. Samenloop van btw en overdrachtsbelasting • Van rechtswege belaste leveringen (art. 15-1-a WBR en art. 15-4 WBR)  vrijstelling tenzij … • als bedrijfsmiddel in gebruik genomen; en de verkrijger heeft recht op vooraftrek; of • vergoeding is lager dan waarde in het economisch verkeer

  31. Hof ‘s Gravenhage 2 maart 2012, nr. BK-11/00384

  32. Hof ‘s Gravenhage 2 maart 2012, nr. BK-11/00384 • 1998: verkoop perceel met twee oude gebouwen (voorheen in gebruik als school en internaat) • Koper voornemen tot volledige sloop en bouw één of meerdere nieuwe (kantoor)panden • Verkoper vraagt sloopvergunning aan en sluit sloopovereenkomst met aannemer • Koper draagt kosten door vermeerdering koopsom met sloopkosten • 30 september 1999: ‘s ochtends bestrating tussen gebouwen verwijderd en van één gebouw gedeelte zijgevel met kraan ingedrukt en ‘s middags juridische levering • Na levering verdere sloop en asbestverwijdering en nieuwbouw

  33. Hof Amsterdam 18 oktober 2004, nr. 03/01746 • Werkzaamheden aan gebouw Noord zo’n ondergeschikte wijziging → geen vervaardiging nieuwe onroerende zaak • Bedoeling volledige sloop gebouwen doet hieraan niet af • Geen onbebouwde grond → geen bouwterrein • Wetgever met art. 11-4 Wet OB zijn bevoegdheid tot omschrijven begrip bouwterrein niet te buiten gegaan • Geen aanleiding tot stellen prejudiciële vragen • Conclusie: levering vrijgesteld van btw; verkrijging belast met ovb

  34. HR 3 oktober 2008, nr. 41.510 • Prejudiciële vragen: • Is levering van gebouw dat gedeeltelijk is gesloopt met het oog op vervanging van dit gebouw door een nieuw gebouw belast? • Is het relevant wie de opdracht tot sloop heeft gegeven, met dien verstande dat levering alleen belast is indien verkoper opdracht tot sloop heeft gegeven? • Is het relevant wie nieuwbouwplannen heeft ontwikkeld, met dien verstande dat levering alleen belast is als de verkoper nieuwbouwplannen ontwikkeld heeft? • Indien antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, is elke levering na aanvang sloop dan belast of pas nadat sloop substantieel gevorderd is?

  35. HvJ EG 19 november 2009, nr. C-461/08 (Don Bosco Onroerend Goed BV) • Levering gedeeltelijk gesloopt pand dat volledig voor rekening verkoper zal worden gesloopt één handeling: levering onbebouwde grond • Verwijzende rechter moet uitmaken of sprake is van bouwterrein • Omschrijving begrip bouwterrein door EU-lidstaten met volledige inachtneming doelstelling vrijstellingsbepaling: enkel leveringen van onbebouwde grond die niet als ondergrond voor opstal zijn bestemd vrijgesteld

  36. HR 10 juni 2011, nr. 41.510bis • Voorwerp verkrijging art. 15-1-a Wet BRV: uitgaan van hetgeen voor de OB wordt geacht te zijn geleverd • In dit geval niet van belang hoever sloop oude gebouw ten tijde van verkrijging was gevorderd • Beslissend staat waarin en omstandigheden waaronder terrein uiteindelijk door verkoper aan koper is opgeleverd • Verwijzing naar Hof ‘s Gravenhage voor beantwoording vraag of bouwterrein is verkregen met inachtneming van r.o. 42 en 43 arrest HvJ EG

  37. Hof ‘s Gravenhage 2 maart 2012, nr. BK-11/00384 • Voorts is op grond van schriftelijke uitlatingen en het ter zitting behandelde het volgende vast komen te staan: • Na levering heeft sloopbedrijf met het oog op nieuwbouw alle bestrating verwijderd en tevens –conform offerte aan verkoper- de op het terrein aanwezige bomen (op enkele beeldbepalende exemplaren na) en struiken gerooid. Aldus is er een kale vlakte ontstaan, die geschikt is voor beoogde nieuwbouw • Ter zitting heeft inspecteur opvattingen herzien • Levering bouwterrein belast met btw; verkrijging vrijgesteld van ovb • Partijen concluderen eenparig dat naheffing niet in stand kan blijven; hof geen reden voor ander oordeel

  38. HR 9 september 2011, nr. 10/02888

  39. HR 9 september 2011, nr. 10/02888 • 13 november 2006: levering openbaar parkeerterrein en voormalige bibliotheek gemeente Maasdriel aan Woningstichting Maasdriel • Koopovereenkomst • levering van het verkochte in bouwrijpe staat, met het oog op het voornemen van koper om woningen te bouwen, evt. in combinatie met kantoren en parkeerfaciliteiten • gemeente Maasdriel sloopt gebouw en verwijdert bestrating parkeerterrein • Verkoopprijs € 1.380.000 excl. btw + sloopkosten € 22.000 excl. btw

  40. HR 9 september 2011, nr. 10/02888 • 2 maart 2007 levering: • gebouw gesloopt • heipalen gebouw nog (deels) aanwezig • bestrating parkeerterrein nog aanwezig • (nog) geen bouwvergunning • (concepten van) bouwtekeningen • Na levering perceel voormalige bibliotheek geëgaliseerd in opdracht en voor rekening Woningstichting Maasdriel • Verkrijging vrijgesteld op grond van 15-1-a Wet BRV?

  41. Rb Arnhem 3 september 2009, nr. AWB 08/5773 • Perceel voormalige bibliotheek • Voorafgaand aan levering geen bewerking aan de grond met oog op bebouwing; afvoeren slooppuin en opruimen terrein geen nasloopse bewerking • Opvullen sleuven door verwijdering (deel) heipalen gedaan met oog op veiligheid • Door sloop geen vervaardiging • Parkeerterrein • geen bewerking aan de grond met oog op bebouwing • bestaande voorzieningen niet getroffen met oog op bebouwing • Conclusie: geen bouwterrein(en) verkregen

  42. Hof Arnhem 8 juni 2010, nr. 09/00361 • Op basis van HvJ EG 19 november 2009, nr. C-461/08 (Don Bosco) aan koper onbebouwde grond geleverd • Niet aannemelijk gemaakt dat na sloop andere werkzaamheden zijn verricht dan verwijderen puin • In het bijzonder niet aannemelijk gemaakt dat alle of deel heipalen zijn verwijderd en daardoor ontstane sleuven zijn opgevuld met zand • Enkele verwijderen slooppuin geen bewerking aan grond met oog op bebouwing • Bestaande voorzieningen (rioleringsbuizen en diverse kabels nutsbedrijven) geen verband met bebouwing • Conclusie: geen bouwterrein verkregen

  43. HR 9 september 2011, nr. 10/02888 • In cassatie uitsluitend in geschil of bouwterreinen zijn verkregen • Volgens jurisprudentie Hoge Raad sloop geen bewerking aan de grond met oog op bebouwing • HvJ EG 28 maart 1996, nr. C-478/93 (Gemeente Emmen): • “Al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen”: bewerking die terreinen evt. hebben ondergaan niet van belang • Lidstaten moeten doel art. 13, B, letter h ZRL eerbiedigen • HvJ EG 19 november 2009, nr. C-461/08 (Don Bosco): • Lidstaten moeten doel art. 13, B, letter h ZRL eerbiedigen • Mag EU-lidstaat levering onbebouwde grond vrijstellen indien sloop heeft plaatsgevonden met oog op nieuwbouw? • Prejudiciële vraag

  44. HR 9 maart 2012, nr. 10/04834

  45. HR 9 maart 2012, nr. 10/04834 • FE: NV (toegelaten instelling Woningwet) en verschillende B.V.’s • Beheert ca. 1200 woningen en 225 bedrijfsruimten bestemd voor verhuur • Belaste verhuur gemeubileerde ruimten van monumentaal gebouw (Westerkerk?) voor houden evenementen, zoals congressen, bruiloften, modeshows, recepties, diners, concerten of presentaties • Tegen vergoeding bijkomende diensten, zoals catering, tbs bij derden gehuurd materiaal, portiers • 2001: € 1.455.062 btw (restauratie)kosten in aftrek gebracht

  46. Rechtbank Haarlem 29 oktober 2008, nr. AWB 07/6723 • Diensten FE essentiële karakter verhuur onroerende zaken;faciliteiten bijkomstig • Geen toegang tot evenement à la Stockholm Lindöpark • Geen beroep op Mededeling 40 • Activiteiten van FE bestaan niet uit tbs congres- en vergader- en tentoonstellingsruimte • Tbs congres- en vergader- en tentoonstellingsruimte FE niet in kader hotel-, restaurant of cafébedrijf • FE geen ondernemer wier hoofdactiviteit niet tbs congres- en vergader- en tentoonstellingsruimte, maar wel verrichten van belaste prestaties inhoudt • Vermindering naheffingsaanslag tot € 528.383

  47. Hof Amsterdam 23 september 2010, nr. P08/01281 • Hoofdprestatie tbs locaties in monumentale (kerk)gebouwen: verhuur onroerende zaken • Aanvullende diensten tegen vergoeding bijkomstig • Mededeling 40 reeds niet van toepassing omdat niet aannemelijk is dat hoofdactiviteit FE verrichten belaste prestaties is • Vraag of uitzondering voor kerkgebouwen van toepassing is behoeft geen behandeling • Niet in geschil in dat geval vermindering naheffingsaanslag tot € 992.372

  48. HR 9 maart 2012, nr. 10/04834 • FE verhuurt congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte → gelijke gevallen • Dat activiteiten FE niet voornamelijk bestaan uit belaste prestaties geen rechtvaardiging uitsluiting Mededeling 40 • Aftrek logisch gevolg van toepassing Mededeling 40 • Inspecteur heeft in strijd met gelijkheidsbeginsel in Mededeling 40 neergelegde begunstigende behandeling onthouden • Volgt vernietiging naheffingsaanslag

  49. HR 9 maart 2012, nr. 10/04834 • Conclusie A-G Van Hilten 29 april 2009, nr. 08/00864: • Voor kerkgenootschappen etc. rechtvaardigingsgrond uitsluiting Mededeling 40: door subsidiëring/financiering niet-commerciële huurprijzen • Hof had moeten onderzoeken of huurprijzen niet-commercieel zijn • Onevenredig voordeel (aftrek) geen rechtvaardiging beperking Mededeling 40 tot ondernemer wiens (andere) hoofdactiviteit niet bestaat uit de verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte, maar uit het verrichten van belaste prestaties en voor wie de hiervoor bedoelde verhuur een nevenactiviteit vormt

  50. Reisbureauregeling 1 april 2012