slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Mart 2014 Perşembe Uzm. Dr. Mehmet Baha Aytaç. ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI OLGU SUNUMU. ● 10 yaş kız hasta YAKINMASI: ● Kanlı idrar yapma. HİKAYESİ:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Mart 2014 Perşembe Uzm. Dr. Mehmet Baha Aytaç

  2. ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI OLGU SUNUMU

  3. ● 10 yaş kız hasta YAKINMASI: ● Kanlı idrar yapma

  4. HİKAYESİ: ● Doğumdan itibaren tek böbrekli olması nedeniyle başka bir merkez tarafından düzenli olarak takip edilmiş. ● Yaklaşık 1 aydan beri ara ara kanlı idrar yaptığı farkedilmiş. ● Kanlı işeme yakınmasına karın ağrısı, idrar yaparken yanma veya idrar miktarında azalma eşlik etmemiş.

  5. ÖZGEÇMİŞ: ● Prenatal, natal, postnatal özellik yok. ● Doğumdan itibaren sağ böbrek yokluğu nedeniyle takipli. ● Sürekli kullanılan ilaç yok. SOYGEÇMİŞ: ● Anne-baba arasında akrabalık yok. ● Ailede bilinen bir hastalık Ф

  6. FİZİK MUAYENE: ● Vücut tartısı: 27,5 kg (10-25 P) Boyu: 136 cm (25-50 P) ● Genel durumu iyi ● KTA: 80/dk DSS: 16/dk TA: 107/61 mmHg ( 90.P → 115/74 mmHg ) ( 95.P → 119/78 mmHg ) ● Ödem Ф ● Döküntü Ф ● Eklem muayenesinde özellik Ф

  7. LABORATUAR: ●Lökosit: 5140 /mm3 Hb: 13,2 g/dl Hct: %40 Plt: 319.000 /mm3 ●Üre: 24 mg/dl Kreatinin: 0,57 mg/dl AST: 18 IU/l ALT: 12 IU/l Ca: 9,5 mg/dl Na: 139 mEq/l K: 4 mEq/l

  8. ●Tam İdrar Tahlili:pH: 6, dansite: 1020, glukoz(-), protein(-), keton(-), eritrosit(+++), bilirubin(-), ürobilinojen(N)

  9. ?

  10. Kırmızı-Pembe Renkli İdrar - Hematüri - Böğürtlen - Hemoglobinüri - Pancar - Myoglobinüri - Fenitoin - Porfiri - Klorokin - Serratia marcescens - Desferoksamin - Ürat kristalleri - Fenolftalein - Benzen

  11. Kahverengi-Siyah Renkli İdrar - Alkaptonüri - Anilin - Methemoglobinemi - Sinameki - Melanin - Timol - Tirozinozis - Hidroksikinon - Fenol

  12. Mavi-Yeşil Renkli İdrar - Obstrüktif sarılık - Metilen mavisi - Blue diaper sendromu - Tetra hidronaftelen - Hepatit - Karoten - Pseudomonas - Riboflavin - Fenol Turuncu Renkli İdrar - Normal konsantre idrar - Rifampisin

  13. ●İdrar sedimenti: Bol morfik eritrosit

  14. ● Sabah, taze olarak alınan ve santrifüj edilen idrar sedimentinde, her alanda ≥ 5 eritrosit görülmesi hematüri olarak tanımlanır. ● %90-95 oranında morfik eritrosit görülmesi alt üriner sistem kaynaklı kanamayı gösterirken, %30 ve üzerinde dismorfik eritrosit saptanması veya eritrosit silendirleri görülmesi glomeruler patolojiye işaret eder.

  15. Dismorfik eritrosit

  16. Eritrosit silendir

  17. ÇOCUKTA MAKROSKOBİK HEMATÜRİ NEDENLERİ 1) Akut Glomerulonefrit 2) Üriner sistem enfeksiyonu Hemorajik sistit, üretrit, perinealirritasyon Tüberküloz, Schistosomahaematobium 3) Ürolitiasis 4) Hiperkalsiüri 5) Egzersiz ilişkili hematüri 6) Travma 7) Koagülopati 8) Malignite 9) Ig A nefropati, Alport Sendromu, Benign Ailevi Hematüri

  18. ●Böbrek fonksiyon (N) Hipertansiyon (-) Olgüri(-) Akut GN Proteinüri (-) Ödem (-) Döküntü, Artrit (-) Dismorfik eritrosit (-) ● İdrar kültürü: Üreme(-) Üriner sistem enfeksiyonu ●Abdominal USG: Normal Taş, travma, malignite

  19. ● PT, aPTT, Platelet (N) Koagülopati ●24 saatlik idrar Ca (N) Hiperkalsiüri ● Aile öyküsü Ф Ig A Nefropati ÜSYE-hematüri ilişkisi Ф Alport Sendromu ●Adenovirus Ф Hemorajik sistit

  20. ?

  21. HEMATÜRİLİ HASTADA BÖBREK BİYOPSİ ENDİKASYONLARI ● Proteinüri varlığı ● Serum C3 düşüklüğü ● Eşlik eden azotemi ● Sistemik hastalık (SLE, HSP, ANCA pozitif vaskülit) ● Ailede böbrek yetersizliği hikayesi (Alport Sendromu) ●Nedeni bilinmeyen tekrarlayan makroskopikhematüri

  22. ● BT Anjiografi: - Superior mezenterik arter ile aorta arasındaki açı azalmış. - Sol ovaryan ven dilate - Sol ovaryan vene kontrast reflüsü TANI NUTCRACKER SENDROMU

  23. NUTCRACKER SENDROMU: - Ekstrensek bası sonucu, sol renalvendenV.cavainferior’a kan akımının engellenmesi sonucu oluşur. -Hilerdilatasyon ve sol ovaryenvende genişleme görülür, sol renalven basıncı artar. - Her zaman klinik belirti vermeyebilir. - İlk vaka 1950 yılında El-Sadr ve Mina tarafından bildirilmiştir.

  24. -Sol renal ven; Superior mezenterik arter ile aorta arasında sıkışırsa anterior, aorta ile vertebra arasında kalırsa posterior nutcracker adını alır. - Pankreas neoplazisi, para aortik LAP, retro peritoneal tümör ve gebelik sırasında renal venlere bası oluşabilir.

  25. ● Çocuklarda genellikle asemptomatik seyreder. ● Egzersizle artan mikroskobik/makroskobikhematüri(en sık) Karın ağrısı Varikosel Ortostatikproteinüri Pelvikkonjesyon( dismenore, dizüri, disparoni) Kronik yorgunluk

  26. ●Tanıda; Doppler USG BT anjiografi MR anjiografi Sistoskopi (Tek orifisten kanamanın görülmesi)

  27. BT

  28. MR anjiografi

  29. SMA BT LRV A

  30. Dilategonadalven LRV Gonad veni

  31. BT: Dilate sol gonadal ven

  32. ●Tedavide; - Hafif vakalarda konservatif izlem (BMI arttıkça klinik belirtilerde azalma gözlenir.) - Spontan düzelme sık (%75 oranında) - ACE inhibitörü ( ortostatik proteinüri varlığında) -Cerrahi tedavi ( Geçmeyen ağrı, ciddi hematüri, böbrek yetersizliği durumlarında)