livsforsikringsselskapene og finanskrisen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Livsforsikringsselskapene og finanskrisen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Livsforsikringsselskapene og finanskrisen - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Livsforsikringsselskapene og finanskrisen. FNHs årskonferanse 2009 Bjørn Skogstad Aamo, direktør Kredittilsynet. Aksjemarkedene 1. januar 2007 – 27. mars 2009. Kilde: Reuters EcoWin. Rentemarkedene 1. januar 2007 – 27. mars 2009. Kilde: Reuters EcoWin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Livsforsikringsselskapene og finanskrisen' - gretel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
livsforsikringsselskapene og finanskrisen

Livsforsikringsselskapene og finanskrisen

FNHs årskonferanse 2009

Bjørn Skogstad Aamo, direktør Kredittilsynet

bufferkapital i livsforsikringsselskapene
Bufferkapital i livsforsikringsselskapene

Tallene f.o.m. 2008 baserer seg på stresstestrapporteringen, og kan avvike noe fra tidligere perioder. Bufferkapitalen 27.03.2009 er en forenklet beregning basert på utviklingen i aksjekurser og lange renter frem til 27.03, gitt porteføljesammensetningen per 31.12.2008.

tilsynsmessig oppf lging av livsforsikringsselskapene stresstester
Tilsynsmessig oppfølging av livsforsikringsselskapene - stresstester
 • Hyppige møter. Stresstester kvartalsvis, ekstraordinær rapportering i utsatte perioder
 • Nærmere oppfølging av selskaper med høy bufferkapitalutnyttelse. 6 inspeksjoner fra 01.08.
 • Så langt: Hovedfokus på oppfyllelse av gjeldende lovkrav (stresstest II)
 • Flere selskaper med høy bufferkapitalutnyttelse i 3. kvartal 2008. Tallene bedre i 4. kvartal. Statisk beregning gir en viss forverring 1. kvartal 2009.
 • Stresstest I: Forberedelse til Solvens II og verktøy i dialog med selskapene
portef ljesammensetning i livsforsikringsselskapene kollektivportef ljen
Porteføljesammensetning i livsforsikringsselskapene - kollektivporteføljen

*Andre eiendeler inkluderer bl.a. utlån og fordringer til amortisert kost.

akkumulert verdijustert kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
Akkumulert verdijustert kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Indeks (1999=100)

Indeks (2002=100)

anslag rlig garantert rente fremover
Anslag årlig garantert rente fremover

Rentekrav i gjennomsnittsporteføljen til livsforsikringsselskapene og større pensjonskasser. Inneholder kontrakter med de grunnlagsrenter som er fastsatt etter dagens maksimale grenser. Grafen viser en mulig utvikling på minstekravet til årlig realisert avkastning (%) før eventuelle buffere (tilleggsavsetninger/ kursreserve).

Dette er ut fra en enkel framskrivning av forsikringsmessige avsetninger basert på innleverte stresstester pr. 31.12.08

anslag rlig garantert rente fremover alternativ grense p grunnlagsrenten i premien
Anslag årlig garantert rente fremover – alternativ grense på grunnlagsrenten i premien

Rentekrav i gjennomsnittsporteføljen til livsforsikringsselskapene og større pensjonskasser. Alternativt scenario dersom den maksimale grunnlagsrente i premien framover skulle ha blitt redusert fra hhv 3,00%/ 2,75% til 2,50% fra 2009.

ny forsikringsvirksomhetslov
Ny forsikringsvirksomhetslov
 • Forhåndsprising av rentegaranti gir inntjening for selskapene også i dårlige år
 • Kollektivporteføljene hadde bokført avkastning på 1,3 % og verdijustert på – 1,4 % i 2008
 • Usikkert om ny lov vil gi fordeler for kundene
 • Tilleggsavsetninger ikke lenger solidarisk
 • Felles kursreguleringsfond for underporteføljer
 • Økt kompleksitet med flere overskuddsmodeller og underporteføljer
mulige endringer i regelverket nasjonalt
Mulige endringer i regelverketnasjonalt
 • KT vurderer nå enkelte bestemmelser i kapitalforvaltningsforskriften etter oppdrag fra FIN
 • Infrastrukturinvesteringer skal vurderes (i forhold til virksomhetsloven og kapitalforvaltnings-forskriften)
 • Behov for å vurdere det samlede regelverket med tanke på å sikre god langsiktig avkastning (herunder overskuddsreglene) - ser fram til varslet innspill fra FNH etter påske
endringer i regelverket internasjonalt
Endringer i regelverketinternasjonalt
 • Solvens II – fra og med 31.12.2012.
  • - Endringer i de kvantitative soliditetskrav mv.
  • - herunder endringer i verdsettelse av forsikringsforpliktelser
  • - Kapitalforvaltningsregler basert på forsvarlighetsnormer
  • - Økt krav til styring og kontroll i selskapene
  • - Nye krav til utøvelse av tilsyn
  • - Foreløpig ikke nye regler om forsikringsgrupper – ny vurdering av dette etter tre år (dvs. tidligst 2016)
oppsummering forsvarlig h ndtering av kt risiko 1
OPPSUMMERING: Forsvarlig håndtering av økt risiko (1)
 • Norske livsforsikringsselskaper har stått overfor betydelige utfordringer som følge av finanskrisen.
 • Det har vært en god og åpen dialog med Kredittilsynet bl.a. med møter, hyppig rapportering og bruk av tilsynets stresstester.
 • Det er gjennomført 6 inspeksjoner i livsforsikrings-selskaper etter 01.01. 2008
 • Bufferkapitalen er blitt mindre enn ønskelig.
 • Utfordringene i markedene er blitt møtt med dynamisk risikostyring, der det aldri var fare for at selskapene ikke kunne oppfylle sine forpliktelser.
 • Redusert risiko er oppnådd ved salg av aksjer på synkende kurser og gir nå en lav aksjeandel med begrensede muligheter for høy avkastning og bygging av økt bufferkapital de nærmeste par årene.
oppsummering forsvarlig h ndtering av kt risiko 2
OPPSUMMERING: Forsvarlig håndtering av økt risiko (2)
 • Lave renter betyr at oppfylling av rentegarantiene gir nye utfordringer de nærmeste par år.
 • Selskapene får hjelp ved at garantiene er gradvis synkende og ved betryggende avkastning fra eiendoms- og ”hold til forfall”-porteføljene.
 • En dyp økonomisk nedgang vil gi risiko for nedskrivinger i eiendomsporteføljer.
 • Behov for et ”åpent sinn” i gjennomgang av norske livselskapers rammebetingelser for å kunne møte ”Solvens II” og bedre mulighetene for høyere langsiktig avkastning.