podstawowe klasy system w wed ug apics n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawowe klasy systemów według APICS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawowe klasy systemów według APICS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Podstawowe klasy systemów według APICS - PowerPoint PPT Presentation


  • 226 Views
  • Uploaded on

Podstawowe klasy systemów według APICS. Wspó ł czesne przedsi ę biorstwa przemys ł owe stosuj ą w coraz szer szej skali zaawansowane technologie wytwarzania (Advanced Manufacturing Technology). Zalicza si ę do nich wiele metod przygotowania i wytwarzania wyrobów oraz us ł ug.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawowe klasy systemów według APICS' - gregory-mccall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Współczesne przedsiębiorstwa przemysłowe stosują w coraz szerszej skali zaawansowane technologie wytwarzania (Advanced Manufacturing Technology).
slide3
Zalicza się do nich wiele metod przygotowania i wytwarzania wyrobów oraz usług.

Są to grupy metod, zintegrowane komputerowo i programowo, które prawidłowo wdrożone i stosowane prowadzą do wzrostu efektywności działania organizacji gospodarczych.

grupy metod amt
Grupy metod AMT

CAD - komputerowo wspomagane projektowanie,

CAP - komputerowo wspomagane planowanie procesów wytwarzania (np. obróbki części i montażu wyrobów),

TQM - strategia zarządzania przez jakość,

CAM - komputerowo wspomagane wytwarzanie,

slide5
automatyczne systemy przenoszenia i manipulowania (robotyka),

NC - obrabiarki sterowane numerycznie,

FSM - elastyczne systemy wytwarzania.

slide6
Jedną z podstawowych metod zaawansowanych technologii wytwarzania, istotną dla usprawnienia zarządzania, jest metoda planowaniazasobów produkcyjnych MRP II.
slide7
Ogromne jej znaczenie dla usprawnienia zarządzania podkreślił jeden z jej autorów - Oliver W. Wight w wydanej w 1981 roku pracy pt.: „MRP II - odblokować potencjał produkcyjny Ameryki”.

Podkreślił w niej przełomowe znaczenie tej metody dla lepszego wykorzystania zasobów produkcyjnych.

metoda mrp ii
Metoda MRP II

Początki metody sięgają połowy lat pięćdziesiątych kiedy to jeden z jej głównych autorów - Joseph A. Orlicky - wprowadził do praktyki pojęcie popytu niezależnego i zależnego.

slide9
Popyt niezależny to popyt wynikający z zamówień klientów i prognozowanej sprzedaży, a popyt zależny to popyt wtórny, w stosunku do popytu niezależnego, wynikający z rozkładania wyrobów złożonych na składniki według kolejnych poziomów złożenia, poczynając od wierzchołka struktury wyrobu.
slide10
Zasadniczą trudność praktycznego użycia tej metody, w przypadku dużej liczby złożonych wyrobów, stanowiła konieczność przeliczania ogromnych ilości danych, opisujących strukturę wyrobów, cykle realizacji (produkcji i dostaw zewnętrznych), zapasy wyrobów gotowych i półfabrykatów.
slide11
Od połowy lat 60-tych, wskutek pojawiania się komputerów umożliwiających efektywne operowanie na dużych zbiorach danych, metoda MRP znalazła szersze zastosowania praktyczne.

Do tego czasu w organizacji produkcji dominował system oparty na metodzie odnawiania zapasów wyrobów, półfabrykatów i robót w toku.

slide12
Metoda w związku z rosnącą złożonością otoczenia przedsiębiorstw (wyrażającą się zaostrzeniem walki konkurencyjnej,postępem technologicznym wytwarzania, globalizacją rynków zaopatrzenia i zbytu) oraz rozwojem technologii informatycznych i metod zarządzania, ewoluowała w coraz to doskonalsze formy.
slide13
Kolejne rozwinięcia metody zrealizowane w systemach informatycznych, przyjęto określać jako standardy.

Standardy, zaimplementowane w systemach informatycznych, zaczęły być postrzegane jako miara poziomu funkcjonalnego zaawansowania tych systemów.

slide14
Dodatkowo znaczenie metody jako standardu wynika z raportów Amerykańskiego Stowarzyszenia Sterowania Produkcją i Zapasami (APICS - American Production & Inventory Control Society).

Stowarzyszenie co pewien czas wydaje normatywny opis systemu. Ostatni -MRP II Standard System- pochodzi z 1989 roku.

slide15
Obecnie zdecydowana większość firmy software’owych oferujących pakiety zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi deklaruje, że systemy te działają zgodnie ze standardami MRP.
slide16
Standardy te odgrywają ważną rolę tak dla twórców pakietów, jak i dla ich użytkowników. Określają one bowiem pewien minimalny zestaw własności funkcjonalnych, które - zdaniem autorów - posiada pakiet, lub własności oczekiwanych przez użytkowników.

Standardy APICS można interpretować jako w miarę jednolicie rozumiany wyznacznik rozwoju funkcjonalnego pakietów.

slide17
Podejście takie ma tę zaletę, że obiektywizuje ocenę pakietów i umożliwia ich porównywanie.

W sytuacji gdy wiele pakietów osiągnęło znaczny i zróżnicowany poziom zaawansowania funkcjonalnego, ma to istotne znaczenie – dla dostawców i odbiorców oprogramowania.

slide18
Podstawowe wyróżnione standardy, w ujęciu chronologicznym, to:

planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning) oznaczone jako MRP,

planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnej w zamkniętej pętli (Cloosed-Loop MRP) oznaczone jako CL‑MRP,

planowanie zasobów produkcyjnych (Mnufacturing Resources Planning) oznaczone jako MRP II.

slide19
MRP

BOM

MRP

INV

planowanie potrzeb materia owych mrp
Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)

Wykorzystywane są dane z ewidencji stanów magazynowych materiałów bezpośrednio produkcyjnych, części i wyrobów gotowych (moduł INV), bazę danych o strukturach wyrobów o ograniczonej lub dowolnej liczbie poziomów i przynajmniej minimalny opis wyrobów (w tym pochodzenie - produkcja własna lub zakup) oraz cykl pozyskania z produkcji lub zakupu (moduł BOM specyfikacji produktów).

slide21
Systemy klasy MRP obsługują głównie sferę materiałowego przygotowania produkcji (modułmrp), sterowania zapasami i planowania produkcji.

Umożliwiająone uzyskiwanie, między innymi, aktualnych wykazów części i podzespołów wchodzących do wyrobów i ich odmian (schematów montażowych, struktur, receptur), ramowych harmonogramów produkcji i dostaw, informacji o zmianach struktur wyrobów np. według okresów ich obowiązywania.

slide22
Systemy te udostępniają zapotrzebowania materiałowe (netto) do planowanych zleceń produkcyjnych, w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Generują zaplanowane zlecenia zakupu i produkcji, umożliwiają kontrolę realizacji produkcji oraz dostaw w aspekcie rodzaju, ilości i terminów oraz umożliwiają optymalne sterowanie zapasami magazynowymi i produkcji w toku.

mrp cl
MRP -CL

BOM

PUR

MPS

MRP

INV

CRP

SFC

planowanie potrzeb materia owych i zdolno ci produkcyjnej w zamkni tej p tli cl mrp
Planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnej w zamkniętej pętli CL‑MRP

Systemy tego typu wymagają dodatkowo, w porównaniu typu MRP, opisów procesów produkcyjnych, danych o dysponowanej zdolności produkcyjnej oraz dostawcach i ewentualnie kooperantach.

Obsługują one dodatkowo funkcje planowania wykonawczego produkcji w formie głównego harmonogramu produkcji (MPS), planowania potrzebnej zdolności produkcyjnej (CRP), obsługi zaopatrzenia (PUR) i zarządzania warsztatem produkcyjnym (SFC).

slide25
Zarządzanie produkcją bazuje na zaplanowanych w czasie marszrutach z dokładnością do przyjętej jednostki terminu i na ogół do operacji technologicznej. System umożliwia w ograniczonym zakresie sterowanie sekwencjami detalooperacji na stanowiskach produkcyjnych oraz kontrolę realizacji dostaw.
mrp iim
MRP IIm

BOM

PUR

DEM

RRP

SOP

RRCP

MPS

MRP

INV

CRP

PMT

SFC

mrp iio
MRP IIo

SYM

BOM

BP

PUR

DEM

RRP

SOP

RRCP

MPS

MRP

INV

TP&C

CRP

SRS

FPI

SFC

I/OC

PMT

DRP

slide28
Specyfikacje produktów, procesów, środowisk (Bill of Material Subsystem - BOM),

Transakcje strumienia materiałowego (Inventory Transaction Subsystem - INV),

Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirement Planning-MRP),

Główny harmonogram produkcji  (Master Production Scheduling -MPS),

Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirement Planning - CRP),

Zarządzanie warsztatem produkcyjnym (Shop Floor Control - SFC),

Zakupy materiałowe i kooperacja bierna (Purchasing - PUR),

Planowanie zasobów produkcyjnych (Resource Requirements Planning - RRP)

Zgrubne bilansowanie zdolności produkcyjnej (Rough-cut Capacity Planning - RCCP)

slide29
Planowanie przedsięwzięć - działalności (Business Planning - BP),

Planowanie sprzedaży (Sales and Operation Planning - SOP),

Zarządzanie popytem (Demand Management - DEM ),

Pomiar wyników (Performance Measurement - MC/PMT )

Symulacja (Symulation - SYM),

Pomoce warsztatowe (Tooling Planning and Control - TPC),

Podsystem harmonogramów spływu (Scheduled Receipts Subsystem- SRS),

Zarządzanie wejściem/wyjściem (Input/Output Control - I/OC),

Planowanie dystrybucji (Distribution Resource Planning - DRP),

Interfejs modułów finansowych (Finantial Planning Interfejs - MC/FPI),

planowanie zasob w produkcyjnych mrp ii
Planowanie zasobówprodukcyjnychMRP II

W systemach realizujących ten standard przedmiotem zarządzania może być, w przypadku systemów bardziej rozwiniętych, gospodarowanie wszystkimi dobrami jakie mogą być zasobami lub produktami jakiejkolwiek działalności.

slide31
Systemy te są wyspecjalizowane w obsłudze produkcji. Pozwalają uzyskiwać korzystne rezultaty szczególnie w warunkach produkcji dyskretnej, seryjnej, wyrobów złożonych i bardzo złożonych, o dużym udziale części wspólnych i o długich cyklach produkcyjnych. Coraz częściej przedmiotem obsługi są inne rodzaje produkcji, np. według kryterium ciągłości procesów technologicznych i różne rodzaje działalności gospodarczej.
slide32

Obsługa

danych

produk-

cyjnych

Baza danych produktu

i środowiska wytwarzania

Obsługa zmian konstrukcyjno-technolog.

Delegacje służ

Gospodarowanie dokumentacją techniczną

Płace

Kadry

Środkitrwałe

Zasoby

ludzkie

Obsługa projektu

Prognozowanie

badanie popytu

Planowanie sprzedaży

Zapewnienie

jakości

Obsługa

zakupów

Koordynacja przeds.wieloz.

Zobowiązania

Planowanie

zasobów produk-

cyjnych

Inne

Gospodarowanie materiałami

Główny harmo-nogr.produkcji

Zgrubne planow.

zdolności prod.

systemy

Inne

Gospodarowanie

mater.specjalnymi

Rachunkowość

Gospodarowanie

zapasami

Budżetowanie

Zarządzanie mater.

Planowanie potrzebmateriał.

Planow. zdolnościprodukc.(szczeg.)

Strum..pieniądza

Rejestr

główny

EDI

Marketing

R-k kosztów.

Obsługa sprzedaży

Gen.raportów

Konfigur.produktu.

Kontrola

czasu

Sterowanie

realizacją produkcji

Harmonorg.powt

Kalkulacja koszt.prod.

Obsł.zlec. produkc.

Statystyka zam.i

sprzedaży

Kalkul. kosztów

Należności

Pomiar

efektywności

Oferty cenowe

Statystyka produkc

Obsł. sprzedaży

Zbieraniedanych czasu

Konfiguracja systemu

- Ogólne zarządzanie systemem

- Środowisko użytkownika

- Dokumentacja

- Zaawans. środow.rozw.oprog.

Odbiorcy

Dystrybucja mater.

Obsł.zamówień.dys.

Główne strumienie danych w systemie

Ochrona dostępu

Planowanie transportu

Planowanie potrz.dys.

Tele-integracja

Graficzny interf. użytk.

Funkcje

dodatkowe

Kierow. serwisem

Nadzór i rozliczen.

Umowy serwisowe

Generator raportów

Przeglądarka bazy danych

Integracja multimediów

Zlec.serwisowe

Dostawcy

Ogólna modułowa struktura zintegrowanegosystemu

informatycznego typu MRP II Plus.

slide34
Modele referencyjne systemów informatycznych, jako rozwiązania wzorcowe, mogą mieć istotny wpływ na definiowanie systemów w aspekcie ich własności funkcjonalnych i strukturalnych.
mo liwo ci wykorzystania modeli referencyjnych
Możliwości wykorzystania modeli referencyjnych

·ocena własności projektowanego lub istniejącego systemu informatycznego

W wyniku analizy własności projektowanego lub istniejącego systemu informatycznego można wskazać jego podobieństwo do określonego i znanego modelu referencyjnego ze wskazaniem ewentualnych różnic. Podejście takie pozwala na szybką ocenę własności systemu, poziomu rozwoju funkcjonalnego i jego przydatności dla określonego użytkownika.

slide36

Możliwości wykorzystania modeli referencyjnych

·ocena potrzeb użytkowników

Analiza potrzeb informacyjnych i funkcjonalnych użytkownika może się zakończyć specyfikacją własności wymaganego systemu informatycznego oraz wskazaniem modelu referencyjnego najbliższego danej specyfikacji. Każda specyfikacja tego typu powinna uwzględniać istniejące rozwiązania w tym zakresie.

slide37

Możliwości wykorzystania modeli referencyjnych

·ocena kierunków rozwoju istniejącego pakietu

Uwzględnienie modeli referencyjnych systemów w opracowaniu strategii rozwoju pakietu pozwala na jednoznaczne - pomimo, że w kategoriach ogólnych - określenie przestrzeni własności funkcjonalnych rozwoju łącznie ze wskazaniem jego etapów.

slide38

Możliwości wykorzystania modeli referencyjnych

·ocena zakresu wdrożenia pakietu

Przy ocenie wdrożenia, dla określenia zakresu wykonanego wdrożenia, posługiwanie się modułami występującymi w modelach referencyjnych obiektywizuje proces oceny oraz samą ocenę.

slide39

Idea modeli referencyjnych zakłada wysoką dyscyplinę twórców pakietów i użytkowników w zakresie pełnej i jawnej strukturalizacji systemów i procesów jakie te systemy obsługują.

Stwarza to szanse komponowania systemów użytkowych z podsystemów i modułów różnych firm software’owych. Wszelkie procesy restrukturyzacji systemów mogą być bardziej efektywne w warunkach szerokiego stosowania modeli referencyjnych.

slide41
Dostępnych jest wiele pakietów realizujących bardziej zaawansowany zbiór funkcji aniżeli wersja minimalna i opcjonalna standardu MRP II.

Rozwiązania takie oznacza się jako MRP II+.

Standard oznaczony jako MRP II+ jest standardem, do którego zmierzająw swoim rozwoju oferowane obecnie na rynku pakiety do zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym.

slide42
W wyniku doświadczeńz użytkowania systemów typu MRP II, w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, pojawiły się nowe metody stosowane w specyficznych warunkach organizacyjnych i technicznych.

Należą do nich systemy działające według metody JiT i OPT oraz realizujące funkcje DRP.

slide43
Szczególną rolę odgrywają moduły DRP obsługujące funkcje planowania i kontroli realizacji dystrybucji. Moduły realizujące te funkcje stanowią obecnie stałe elementy rozwiniętych systemów informatycznych zarządzania i łącznie z modułami elektronicznej wymiany danych (EDI), umożliwiają efektywną obsługę procesów logistycznych.
slide44
W przypadku, gdy producent deklaruje własności (poziom integracji, zasięg dziedzinowy, powiązania z otoczeniem, zakres realizacji funkcji zarządzania itd.), które wskazują iżjest to system zmierzający w swoim rozwoju do systemów typ MRP II Plus, można określić go też jako MRP III (Money Resource Planning – ogólnie: zarządzanie organizacjąw zakresie wszystkich zasobów firmy).

W większości tego rodzaju przypadków stosowana jest nazwa ERP(Enterprise Resource Planning).

slide45
Podejście, metody i standardy składające się na rozwiązania określane jako „MRP”, jest metodyką sterowania wieloma współbieżnymi, złożonymi procesami. Przyjęte w niej sposoby opisu przedsięwzięć - w tym ich struktury i procesy realizacji oraz niezbędne i posiadane zasoby, metody planowania i kontroli realizacji - mają charakter uniwersalny.

Poczynając od pewnego poziomu rozwoju funkcjonalnego pakietów, kojarzenie filozofii MRP, jak się to w niektórych publikacjach określa, wyłącznie z procesami produkcji, nie ma już uzasadnienia.

slide46
Systemy „MRP” znajdują szerokie zastosowanie w różnych działach gospodarki. Zakres ich działania obejmuje nie tylko obiekty i procesy wewnętrzne, podstawowe i wspomagające, ale również otoczenie naturalne i logistyczne, w tym łańcuchy wartości dostawców i łańcuchy wartości nabywców. Systemy typu MRP II funkcjonującew środowisku CIMsą ściśle zintegrowane z procesami technicznego przygotowania produkcji i sterowania jej przebiegiem. Systemy typu MRP II Plus umożliwiają stosowanie zasad podejścia marketingowego i logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
slide47
Kierunkiem integracji jest szeroko rozumiane środowisko techniczne, społeczne i przyrodnicze. Przyszłe systemy umożliwiać będą zintegrowany pomiar i sterowanie wymianą wszelkich mediów z otoczeniem przyrodniczym (CIE) przedsiębiorstwa.
slide48
Odczuwane już w pewnych regionach i powszechnie postrzegane zagrożenie środowiska naturalnego wymaga, by w systemach zarządzania gospodarować istotnymi czynnikami środowiska tak samo precyzyjne jak obecnie gospodaruje się zapasami, zdolnością produkcyjną czy strumieniem środków pieniężnych.
slide49
W istniejących przedsiębiorstwach, uciążliwych dla środowiska naturalnego, prowadzony jest na ogół - bardziej lub mniej automatyczny - pomiar wzajemnej interakcji z otoczeniem.

Pomiarami są objęte rodzaje, ilości i natężenie w czasie przemieszczanych mediów zakłócających i degradujących środowisko przyrodnicze.

slide50
Wyniki togo rodzaju monitoringu nie stanowią obecnie, lub stanowią w małym stopniu, czynniki rachunku opłacalności w działalności operacyjnej firm.

Jeżeli więc przedsiębiorstwa, stosując przyrodniczo uciążliwe technologie wytwarzania kierują do środowiska toksyny, a koszty ich neutralizacji nie są kalkulowane w ceny produktów, to decyzje wyboru technologii są obarczone istotnym błędem.

slide51
Koszty usuwania skutków degradacji środowiska pojawią się po jakimś czasie jako koszty ukryte działalności operacyjnej tego rodzaju przedsiębiorstw. Systemy CIE umożliwiają między innymi precyzyjne ujmowanie kosztów, w tym pośrednich, nie tylko wewnętrznych (np. metodą ABC - activity-based costing - według rodzajów działalności), ale również kosztów zewnętrznych.
slide52

Etapy rozwoju systemów informatycznych

zarządzaniaprzedsiębiorstwem

CIB

CIE

CIM

DEM

ERP

MRP

III

OPT

MRP

II

MRP

CL

JiT

MRP

I

DRP

TMIC

...