1 / 15

NAČINI NASTANKA D.O.O.-A

NAČINI NASTANKA D.O.O.-A. d.o.o. može nastati: preoblikovanjem nekog drugog trgovačkog društva u d.o.o. spajanjem društava s ograničenom odgovornošću podjelom društva kapitala s osnivanjem osnivanjem. OSNIVANJE D.O.O.-A. čl. 387. st. 4. ZTD-a: SUKCESIVNO OSNIVANJE D.O.O.-A NIJE DOPUŠTENO.

grazia
Download Presentation

NAČINI NASTANKA D.O.O.-A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NAČINI NASTANKA D.O.O.-A d.o.o. može nastati: preoblikovanjem nekog drugog trgovačkog društva u d.o.o. spajanjem društava s ograničenom odgovornošću podjelom društva kapitala s osnivanjem osnivanjem

 2. OSNIVANJE D.O.O.-A čl. 387. st. 4. ZTD-a: SUKCESIVNO OSNIVANJE D.O.O.-A NIJE DOPUŠTENO

 3. OSNIVANJE D.O.O.-A • da bi se osnovao d.o.o., potrebno je slijedeće: • sklopiti društveni ugovor, odnosno dati izjavu o osnivanju društva u obliku javnobilježničke isprave • uplatiti uloge najmanje onoliko koliko je propisano ZTD-om i u skladu sa obvezom preuzetom društvenim ugovorom, odnosno izjavom o osnivanju društva • imenovati članove uprave, a ako društvo ima nadzorni odbor, onda i članove nadzornog odbora

 4. OSNIVANJE D.O.O.-A • obaviti reviziju osnivanja, odnosno procjenu od strane neovisnog stalnog sudskog procjenitelja i podnijeti izvješće o osnivanju (ako se u osnivanju daju posebne pogodnosti ili ako se u društvo ulažu stvari i prava) • upisati društvo u sudski registar • USPOREDBA SA OSNIVANJEM D.D.-A: • razlika postoji samo glede sklapanja društvenog ugovora odnosno davanja izjave o osnivanju društva

 5. ULOZI ZA PREUZETE POSLOVNE UDJELE Novcem Ulaganjem stvari Ulaganjem prava

 6. ULOZI ZA PREUZETE POSLOVNE UDJELE Članak 390. st. 1. i 2. ZTD-a (1) Nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 200,00 kuna. Nominalni iznos poslovnog udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja sto. Zbroj nominalnih iznosa svih poslovnih udjela mora odgovarati iznosu temeljnoga kapitala društva. (2) Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udio kojega uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od 10.000,00 kuna.

 7. ULOZI ZA PREUZETE POSLOVNE UDJELE Članak 390. st. 3. ZTD-a (3) Ulog u društvo može se unijeti ulaganjem stvari i prava. Ulog unošenjem u društvo stvari i prava mora se u cjelini unijeti prije upisa društva u sudski registar. Ako je vrijednost uloga u stvarima i u pravima u vrijeme podnošenja prijave za upis društva u sudski registar manja od vrijednosti uloga koji se time ulaže, razlika do visine tako izraženoga uloga mora se uplatiti u novcu.

 8. ULOZI ZA PREUZETE POSLOVNE UDJELE D.o.o. je (prema noveli iz 2007. godine) moguće osnovati i isključivo ulaganjem stvari i prava prije novele važilo je da su osnivači koji su uplaćivali temeljne uloge unosom stvari i prava morali stvari i prava, na unos kojih su se obvezali, u društvo unijeti u cjelini, s tim da se najmanje polovina iznosa temeljnog kapitala morala uplatiti u novcu

 9. POSEBITOSTI OSNIVANJA DRUŠTVA S JEDNIM ČLANOM • čl. 394. st. 2. ZTD-a • Ako društvo osniva samo jedan osnivač, on mora prije podnošenja prijave dati primjereno osiguranje za to da će dio uloga u novcu koji nije uplaćen biti uredno plaćen.

 10. POSEBITOSTI OSNIVANJA DRUŠTVA S JEDNIM ČLANOM • čl. 426. st. 8. ZTD-a: • Ako društvo ima samo jednog člana, zbog toga što drži sve udjele u društvu ili uz njega još i društvo, pravni poslovi između njega i društva u kojima on zastupa društvo mogu se sklapati pod pretpostavkom iz čl. 41. stavak 3. ovoga Zakona, pa i kada nije jedini član uprave, ali te i poslove koje u ime društva sklapa s trećima mora sklopiti u pisanom obliku ili se o tome mora sastaviti ispravu s tekstom onoga što je dogovoreno. Spomenute isprave nisu potrebne kada je riječ o poslovima u okviru uobičajenog poslovanja društva sklopljenim pod uobičajenim uvjetima.

 11. POSEBITOSTI OSNIVANJA DRUŠTVA S JEDNIM ČLANOM • čl. 398. st. 7. ZTD-a: • Sjedine li se u roku od tri godine po upisu društva u sudski registar svi udjeli kod jednoga člana ili uz to i kod društva, član društva mora u roku od tri mjeseca od takvog sjedinjenja u cjelini uplatiti sve uloge u novcu ili dati društvu osiguranje za ono što još nije uplaćeno ili dio udjela prenijeti na nekog trećeg. Uprava mora registarskome sudu podnijeti prijavu za upis sjedinjenja udjela u sudski registar.

 12. NASTAVAK OSNIVANJA • čl. 441. st. 1. t. 10. ZTD-a: • Skupština odlučuje o pitanjima određenim društvenim ugovorom, a osobito o: … sklapanju ugovora kojima društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koje se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret društva, što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je riječ o stjecanju u ovršnom postupku, s time da se odluka o tome mora donijeti s većinom od tri četvrtine danih glasova.

 13. NASTAVAK OSNIVANJA • čl. 441. st. 2. ZTD-a: • Društvenim ugovorom može se proširiti ili smanjiti nadležnost skupštine, ali se iz njezine nadležnosti ne može izuzeti donošenje odluka iz stavka 1. točka 1., 2.a, 4. 9., a točke 10. ovoga članka ako se ugovori sklapaju u roku od dvije godine nakon što je upisano u sudski registar.

 14. POSLOVNI UDIO • Određenje poslovnog udjela (čl. 409. st. 1. i st. 2. ZTD-a): • Ako u društvenom ugovoru nije drugačije određeno, poslovni udio člana društva određuje se prema njegovom nominalnom iznosu. • Član društva može imati više poslovnih udjela.

 15. POSLOVNI UDIO • Pravilo: sudjelovanje članova u članskim pravima u društvu određuje se odnosom nominalnih iznosa poslovnih udjela • Iznimka: društvenim se ugovorom može odrediti drugačije • društvenim se ugovorom članu društva koji ima određeni poslovni udio može dati drugačije pravo sudjelovanja u dobiti društva nego imateljima drugih udjela, drugačije pravo glasa na skupštini, pravo veta, pravo imenovanja člana uprave, pravo sazivanja skupštine, posebne pogodnosti u društvu i sl.

More Related