slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“6PR Projekty zintegrowane” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“6PR Projekty zintegrowane”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30
graham-coleman

“6PR Projekty zintegrowane” - PowerPoint PPT Presentation

113 Views
Download Presentation
“6PR Projekty zintegrowane”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “6PR Projekty zintegrowane” (wersja na marzec 2002)

 2. CEL • wytworzenie wiedzy koniecznej do realizacji priorytetów tematycznych • przez uzyskanie masy krytycznej (niezbędnych działań i środków) • przez stawianie ambitnych, jasno określonych celów naukowych i technologicznych • Każdy IP powinien zmierzać ku: • zwiększaniu konkurencyjności badań europejskich • rozwiązywaniu najważniejszych zagadnień społecznych

 3. Czym jest masa krytyczna? • Odnośnie środków: każdy IP musi zgromadzić masę krytyczną środków niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów • projekty zintegrowane mogą osiągać wartość do kilkdziesięciu milionów € • nie określa się minimum progowego ambicji i masy krytycznej • Odnośnie partnerstwa: minimum trzech uczestników z trzech różnych krajów (min. 2MS lub AC) • praktycznie przewiduje się więcej • Odnośnie okresu realizacji: 3 do 5 lat • dłużej, jeśli to niezbędne dla osiągnięcia celu

 4. Działania • Działania zintegrowane (IP) mogą pokrywać pełne spektrum badań • powinny zawierać komponent badawczy • komponenty rozwoju technologicznego i wdrożeń (jeśli jest to celowe) • mogą zawierać komponent szkoleń • Projekt powinien zawierać • spójny pakiet komponentów • odpowiednią strukturę zarządzania

 5. Zasady finansowania (1) • Wsparcie Wspólnoty będzie realizowane w formie “dofinansowania do budżetu” • Płacone jako dodatek do faktycznych kosztów • które są niezbędne w projekcie • ustalone zgodnie z zasadami finansowymi właściwymi dla każdego z partnerów • wykluczając podatki pośrednie… • uwaga: nie będą ustalane kategorie kosztów

 6. Zasady finansowania(2) • Corocznie, każdy uczestnik dostarcza raport finansowy • zatwierdzony przez zewnętrznego audytora • z uzasadnieniem kosztów • oba odpowiednio nawiązujące do raportu z działalności • uwaga: szczegółowe zestawienie kosztów nie jest już wymagane • Kroczący system zaliczkowania przez cały czas trwania IP • Redukcja opóźnień

 7. Uzupełniające szczegóły finansowe (tymczasowy) • Możliwa kontynuacja trybów kosztów 5PR • FC: pełne rzeczywiste koszty bezpośrednie i pośrednie • FF: pełne rzeczywiste koszty bezpośrednie + 80% narzutu kosztów osobowych • AC: dodatkowe koszty bezpośrednie + 20% narzutu kosztów osobowych • Maksymalne dofinansowanie dla uczestników rozliczających się wg. trybów FC i FF • 50% dla projektów RTD • 35% dla projektów wdrożeniowych • 100% (tylko koszty bezpośrednie) na zarządzanie i szkolenia

 8. Procedura składania wniosków • Ogłoszenie “calls for proposals” • możliwe poprzedzenie zaproszeniem o nadsyłanie “expressions of interest” • Uproszczenie sporządzania wniosku • odzwierciedlenie ewolucyjnej natury projektu • ze szczegółowością, umożliwiającą właściwą ocenę • cele naukowe i technologiczne, wpływ społeczno-ekonomiczny • zarys “planu realizacji” dla całego projektu • szczegółowy plan realizacji na pierwsze 18 miesięcy • oszacowanie całego budżetu • uzasadnienie środków i budżetu • aspekty dot. etyki i bezpieczeństwa...

 9. Proces oceny • System oceniania - przez niezależnych ekspertów (peer-review) • możliwość etapów, indywidualne recenzje, sesje panelowe, możliwość przesłuchania aplikujących… • Kryteria oceny • zgodność ze tematyką danego programu • doskonałość naukowo-technologiczna • efektywność zarządzania wiedzą • skala ambicji i potencjalny efekt • masa krytyczna (działania i środki) • jakość zarządzania projektem

 10. Kontrakt (1)(tymczasowe) • Uproszczony kontrakt wstępnie podpisany przez Komisję i: • jednego wybranego uczestnika (lub grupę uczestników), lub • wspólną jednostkę prawną (stowarzyszenie, EEIG, itp) • szybsze wejście umowy w życie • Wszyscy uczestnicy są kontraktowo związani z Komisją • równość wśród uczestników (IPR, odpowiedzialność...)

 11. Kontrakt(2)(tymczasowe) • Udział uczestników • wspólna i jednostkowa odpowiedzialność merytoryczna • wspólna i jednostkowa odpowiedzialność finansowa (nie obowiazuje jednostek budżetowych) • integralna część wewnętrznej elastyczności i autonomii • stosowana przez Komisję w ostateczności • Modelowy kontrakt będzie precyzować ogólne warunki • Umowa konsorcjum • nie obligatoryjna • praktycznie nie do uniknięcia • podpisana tak wcześnie jak to możliwe

 12. Elastyczność i autonomia realizacji • Corocznie w trakcie realizacji planu • konsorcjum przedstawia szczegółowy plan na następne 18 miesięcy • może zaproponować uaktualnienie całego planu • oba wymagają akceptacji Komisji • Wkład finansowy Wspólnoty • kontrakt nie będzie precyzował podziału wkładu ani między uczestników, ani między zadania • Zmiany w konsorcjum • konsorcjum może decydować o przyjęciu nowych uczestników (bez dodatkowego finansowania) • kontrakt będzie określał warunki przyjęcia nowych partnerów (np. drogą konkursu)

 13. Płatności i raporty(przykład 4-letniego kontraktu) Raport koszty zaakceptowane Raport Szczegółowy plan pracy koszty zaakceptowane Zmodyfikowana zaliczka Raport Szczegółowy plan pracy koszty zaakceptowane Zmodyfikowana zaliczka Raport Szczegółowy plan pracy Koszty zaakceptowane Zmodyfikowana zaliczka Szczegółowy plan pracy Wstępna zaliczka 0 6 12 18 24 30 36 42 48 miesiące

 14. Monitoring projektu • Przez Project Officer (jednego lub grupę) • Nowa filozofia • przejście od szczegółowego monitoringu nakładów do strategicznego monitoringu wyników • System kontroli (z udziałem ekspertów): • roczna • w trakcie, z decyzją dot. kontynuacji projektu • końcowa • Audyty • każdy IP będzie poddany kontroli finansowej

 15. “6PR SIECI DOSKONAŁOŚCI” (wersja na marzec 2002) europa.eu.int/comm/research/nfp/networks-ip.html

 16. Cel Osiąganie naukowej i technologicznej doskonałości w poszczególnych tematach badawczych • przez sieciowe połączenie masy krytycznej zasobów i doświadczeń umożliwiające osiągnięcie światowego poziomu • przez ciągłą i trwałą integrację istniejących i pojawiających się możliwości badawczych • przez wspólny program działań  utworzenie virtualnego centrum doskonałości

 17. Masa krytyczna • Odnośnie poziomu badawczego: konieczny do osiągnięcia ambitnych celów • Liczba partnerów: formalnie - przynajmniej 3 (2 MS lub ACC), spodziewanych - przynajmniej 6 • Okresu trwania: 5 lat lub wiecej, gdy to niezbędne

 18. Wspólny program działań (JPA) • wspólna działalność badawcza • działania integracyjne • “promieniowanie” doskonałości • zintegrowane zarządzanie wiedzą, włączając IPR

 19. Działalność badawcza • wspólnie prowadzona i/lub koordynowana • możliwie długoterminowy charakter • możliwie multidyscyplinarna

 20. Działania integracyjne • wspólne koordynowanie programów działania • budowa wspólnych platform badawczych (infrastruktura i zasoby) • mobilność i wymiana personelu • przemieszczanie personelu, zespołów i wyposażenia • zintegrowane zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną

 21. Zarządzanie siecią • organizacja /zarządzanie połączonymi działaniami • finansowe i księgowe zarządzanie, zagadnienia prawne • stały kontakt Komisją, sprawozdawczość • uruchamianie, ocena i selekcja tematów konkursowych • zarządzanie wiedzą, włączając prawa własności intelektualnej (IPR) • uwzględnianie równego udziału uczestników obu płci • wsparcie ze strony “rady zarządzającej” i innych ciał doradczych...

 22. “Promieniowanie”doskonałości • rozpowszechnianie, komunikacja społeczna • szkolenie naukowców • transfer wiedzy

 23. Zasady finansowania (1)(tymczasowe) Charakter Przyjmuje formę ustalonego “grantu dla integracji” • jako bodziec do pokonywania barier integracji • odchodzenie od finansowania unijnego Kalkulacja na podstawie liczby pracowników naukowych zaangażowanych we wspólny program działań

 24. Zasady finansowania (2) (tymczasowe) Płatność roczne raty uzależnione od postępu w integracji • raty o charakterze malejącym w celu uniknięcia uzależnienia uczetników od finansowania z Unii • stosowane do każdego typu działalności

 25. Proces oceny • Ogłoszenie “calls for proposals”, poprzedzone konkursem “expression of interest” • Uproszczone przygotowanie projektu (ewolucyjna natura sieci) • Ocena system oceniania przez niezależnych ekspertów “peer review”: możliwość etapowów ,indywidualne recenzje, sesje panelowe, możliwe przesłuchania aplikujących…

 26. Kryteria oceny • doskonałość i ambicja sieci jako całości wspólnego programu działań poszczególnych uczestników • zasięg i trwały charakter integracji • wkład w rozwijanie i “promieniowanie” doskonałości • zarządzanie i kierowanie siecią…

 27. Odpowiedzialność • wspólna i jednostkowa odpowiedzialność merytoryczna konsorcjum • wspólna i jednostkowa odpowiedzialność finansowa (nie obowiązuje jednosetk budżetowych….) możliwości ubezpieczenia, gwarancje państwowe… • korzyści uczestników z wiekszej elastyczności i autonomii

 28. Elastyczność i autonomia realizacji • Corocznie w trakcie wspólnego programu działań, • konsorcjum przedstawia szczegółowy plan na następne 18 miesięcy • może zaproponować uaktualnienie całego JPA • Wkład finansowy Wspólnoty • nie kontrakt ale umowa konsorcjum będzie precyzowała podział wkładu między partnerów i zadania • Zmiany partnerów w sieci • konsorcjum może decydować o przyjęciu nowych uczestników • zaznaczenie w kontrakcie, jeśli np. drogą konkursu

 29. Kierowanie i monitoring strukturalny charakter sieci  wymaga instytucjonalnego uczestnictwa, możliwie przez “radę kierującą” • preferowane włączanie zewnętrznych ekspertów • by nadzorować integrację działalności partnerów • by zapewnić umacnianie i rozwijanie doskonałości

 30. Kierowanie i monitoring (2) Aktywny monitoring Komisji • roczne kontrole: wypłata zaliczek • przeglądy w połowie realizacji: z decyzją kontynuacji lub wstrzymania • końcowa kontrola