Download
p bolaget uppdrag roll och utmaningar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P-bolaget uppdrag/roll, och utmaningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
P-bolaget uppdrag/roll, och utmaningar

P-bolaget uppdrag/roll, och utmaningar

129 Views Download Presentation
Download Presentation

P-bolaget uppdrag/roll, och utmaningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. P-bolaget uppdrag/roll,och utmaningar 2013-12-17

 2. Grundförutsättningar • KF:s budet • P-policy, 2009 • Ägardirektiv, jan 2013 • Aktiebolagslagen

 3. Ägardirektiv 2013 • Stadsutveckling • Förändra resvanor • Samordnad parkering • Förvalta markreserven

 4. Ägardirektiv 2013 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

 5. Investeringar • Planerade investeringar uppgår till ca 3,6 mdkr över de närmaste 10 åren • Totalt handlar det om ca 7 500 parkeringsplatser

 6. Markparkering som försvinner Ca 3 700 platser av vår arrenderade markparkering försvinner fram till och med 2018

 7. Tillgänglighet

 8. Att bygga kostar ATT BYGGA/platsHYRESINTÄKT/månad + 1 vån 200 000:-/plats 2000:- Markparkering 20 000:-/plats 200:- - 1 vån 300 000: -/st3000:- - 2 vån 500 000: -/st5000:-

 9. Dagens prisbild

 10. Investeringar, forts. • Tyngdpunkten för investeringarna ligger år 2016-2018 där ca 2 mdkr av 3,6 mdkr återfinns • Från 2019 och framåt är dock planen inte komplett – flera större projekt måste tillkomma för att möte stadens behov

 11. Förutsättningar, grundscenario - ”Steady-state” • Grundscenario • Prishöjningar och kostnadsökningar relativt antagen inflation om 2 % • Beläggningar i nya anläggningar enligt mål • Värderingar i enlighet med Framtidens värderingsmodell och avkastningskrav • P-köp ej medräknat • Skatteeffekter har ej beaktats

 12. Nedskrivningsbehov – hela investeringsplanen

 13. Resultatutveckling • Resultatet utvecklas negativt från 2014 och framåt till följd av stora nedskrivningar • Ackumulerad resultat 2014-2023 är -1,44 mdr kr • Även utan nedskrivningarnas påverkan uppvisar resultatet en negativ trend

 14. Utveckling eget kapital • P-bolaget har idag ett eget kapital om ca 500 mkr varför nedskrivningar i storleksordningen 1,3 mdkr samt långsiktigt negativt resultat inte är hållbart • Det egna kapitalet är förbrukat redan år 2017

 15. Nedskrivningsbehov – hela investeringsplanen

 16. Finansiella risker

 17. Vad måste hända… • Prishöjningar • Prioritering • Billigare byggnation • Samnyttjande • P-köp • Boendeparkering

 18. Skeppsbron – samnyttjande