1 / 18

P-bolaget uppdrag/roll, och utmaningar

P-bolaget uppdrag/roll, och utmaningar. 2013-12-17. Grundförutsättningar. KF:s budet P-policy, 2009 Ägardirektiv, jan 2013 Aktiebolagslagen. Ä gardirektiv 2013. Stadsutveckling Förändra resvanor Samordnad parkering Förvalta markreserven. Ä gardirektiv 2013.

gracie
Download Presentation

P-bolaget uppdrag/roll, och utmaningar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. P-bolaget uppdrag/roll,och utmaningar 2013-12-17

 2. Grundförutsättningar • KF:s budet • P-policy, 2009 • Ägardirektiv, jan 2013 • Aktiebolagslagen

 3. Ägardirektiv 2013 • Stadsutveckling • Förändra resvanor • Samordnad parkering • Förvalta markreserven

 4. Ägardirektiv 2013 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

 5. Investeringar • Planerade investeringar uppgår till ca 3,6 mdkr över de närmaste 10 åren • Totalt handlar det om ca 7 500 parkeringsplatser

 6. Markparkering som försvinner Ca 3 700 platser av vår arrenderade markparkering försvinner fram till och med 2018

 7. Tillgänglighet

 8. Att bygga kostar ATT BYGGA/platsHYRESINTÄKT/månad + 1 vån 200 000:-/plats 2000:- Markparkering 20 000:-/plats 200:- - 1 vån 300 000: -/st3000:- - 2 vån 500 000: -/st5000:-

 9. Dagens prisbild

 10. Investeringar, forts. • Tyngdpunkten för investeringarna ligger år 2016-2018 där ca 2 mdkr av 3,6 mdkr återfinns • Från 2019 och framåt är dock planen inte komplett – flera större projekt måste tillkomma för att möte stadens behov

 11. Förutsättningar, grundscenario - ”Steady-state” • Grundscenario • Prishöjningar och kostnadsökningar relativt antagen inflation om 2 % • Beläggningar i nya anläggningar enligt mål • Värderingar i enlighet med Framtidens värderingsmodell och avkastningskrav • P-köp ej medräknat • Skatteeffekter har ej beaktats

 12. Nedskrivningsbehov – hela investeringsplanen

 13. Resultatutveckling • Resultatet utvecklas negativt från 2014 och framåt till följd av stora nedskrivningar • Ackumulerad resultat 2014-2023 är -1,44 mdr kr • Även utan nedskrivningarnas påverkan uppvisar resultatet en negativ trend

 14. Utveckling eget kapital • P-bolaget har idag ett eget kapital om ca 500 mkr varför nedskrivningar i storleksordningen 1,3 mdkr samt långsiktigt negativt resultat inte är hållbart • Det egna kapitalet är förbrukat redan år 2017

 15. Nedskrivningsbehov – hela investeringsplanen

 16. Finansiella risker

 17. Vad måste hända… • Prishöjningar • Prioritering • Billigare byggnation • Samnyttjande • P-köp • Boendeparkering

 18. Skeppsbron – samnyttjande

More Related