1 / 42

Mekanikk

Mekanikk. Hovedtemaer Statikk Krefter på konstruksjoner Fasthetslære Konstruksjonens respons på kreftene Finne riktig design (dimensjoner) Hydromekanikk Krefter forårsaket av væsker i ro Krefter forårsaket av væsker som beveger seg. Mekanikk. Statikk. Krefter på konstruksjoner

gordy
Download Presentation

Mekanikk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mekanikk • Hovedtemaer • Statikk • Krefter på konstruksjoner • Fasthetslære • Konstruksjonens respons på kreftene • Finne riktig design (dimensjoner) • Hydromekanikk • Krefter forårsaket av væsker i ro • Krefter forårsaket av væsker som beveger seg

 2. Mekanikk

 3. Statikk • Krefter på konstruksjoner • Kraft og moment • Resultanten av krefter • Grafisk løsningsmetode • Analytisk løsningsmetode

 4. Statikk

 5. Statikk • Krefter på konstruksjoner • Likevekt mellom krefter • Grafisk løsningsmetode • Kraftpolygon • Analytisk løsningsmetode • Likevektsligninger • Uavhengighetsprinsippet

 6. Statikk

 7. Statikk • Sammensatte konstruksjoner • Ytre krefter • Indre krefter • Konstruksjoner sammensatt med ledd • Likevektsligninger

 8. Statikk

 9. Statikk • Tau og wirekonstruksjoner • Ytre krefter • Indre krefter • Likevektsligninger • Geometrisk form

 10. Statikk

 11. Statikk • Sammensatte konstruksjoner • Fagverkskonstruksjoner • Ytre krefter • Likevekt i knutepunkter • Indre krefter • Grafisk løsningsmetode • Analytisk løsningsmetode

 12. Statikk

 13. Statikk • Friksjon • Friksjon på glideflater

 14. Statikk

 15. Statikk • Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler • Tyngdepunkt • Statisk moment • Arealmoment • Motstandsmoment

 16. Statikk

 17. Fasthetslære • Spenninger i konstruksjoner • Kapasitet til materialer • Strekkforsøk • Tøyning • Tillatte spenninger • Sikkerhets- og lastfaktorer

 18. Fasthetslære

 19. Fasthetslære • Normalkrefter • Temperaturspenninger • Normalspenninger

 20. Fasthetslære

 21. Fasthetslære • Avskjæring • Skjærspenninger • Nagle- og bolteforbindelser

 22. Fasthetslære

 23. Fasthetslære • Bøyning av bjelker • Skjærkraft- og bøyemoment • Bøyespenninger • Skjærspenninger • Deformasjoner • Nedbøyning • Krumningsvinkel

 24. Fasthetslære

 25. Fasthetslære • Normalkraft og bøyning • Normalspenninger

 26. Fasthetslære

 27. Fasthetslære • Knekking • Kapasitet mot knekking • Elastisk knekking • Plastisk knekking

 28. Fasthetslære

 29. Fasthetslære • Torsjon av bjelker • Sirkulære tverrsnitt • Torsjonsspenninger

 30. Fasthetslære

 31. Statikk • Belastningsfunksjoner • Integrasjonsmetoden • Snittkrefter • Deformasjoner

 32. Statikk

 33. Statikk • Statisk ubestemte konstruksjoner • Opplagringstyper (funksjoner) • En ganger statisk ubestemt • Flere ganger statisk ubestemt

 34. Statikk

 35. Statikk • Styrken i metalliske konstruksjoner • En-akset spenningstilstand • Fler-akset spenningstilstand • Von Mieses hypotese

 36. Statikk

 37. Hydromekanikk • Hydrostatikk • Trykk i væsker • Kraft på flater neddykket i væsker

 38. Hydromekanikk

 39. Hydromekanikk • Hydrodynamikk • Ideelle væsker • Kontinuitetsligningen • Bernoullis ligning • Strømningskrefter • Reaksjonskrefter fra væskeutslipp

 40. Hydromekanikk

 41. Hydromekanikk • Hydrodynamikk • Virkelige (reelle) væsker • Modellforsøk • Strømningsformer • Energiligningen • Strømningstap i rette rør og rørdeler

 42. Hydromekanikk

More Related