nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168 poz. 1324). Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168 poz. 1324)

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki3
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Istota zmian:

odejście od instrumentalnego ujęcia nadzoru pedagogicznego jako działalności diagnostyczno – oceniającej i wspomagającej

na rzecz

analizy i oceny efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki4
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Formy nadzoru pedagogicznego:

 • ewaluacja
 • kontrola
 • wspomaganie
nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki5
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Ewaluacja pracy

szkół i placówek

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki6
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Ewaluacja pracy szkół/placówek =

praktyczne badanie oceniające

przeprowadzane w szkole/placówce

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki7
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

zewnętrzna

wewnętrzna

Ewaluacja

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki8
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Wymagania wobec edukacji przedszkolnej.

Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli.

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki9
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Obszary ewaluacji:

1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

2) procesy zachodzące w szkole lub placówce;

3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;

4) zarządzanie szkołą lub placówką.

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki10
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę;

poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę;

poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę;

poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę;

poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę.

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki13
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

autonomia szkoły/placówki

odpowiedzialność dyrektora

=

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki14
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

ewaluacja

ewaluacja wewnętrzna

zewnętrzna

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki15
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Dyrektor jest odpowiedzialny za:

 • przeprowadzenie procesu ewaluacji wewnętrznej
 • wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły/placówki
nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki17
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Plan nadzoru, pedagogicznego zawiera w szczególności:

1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki18
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Kontrola pracy

szkół i placówek

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki19
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Kontrola =

działania prowadzone w szkole/placówce mające na celu ocenę stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki20
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

zewnętrzna, prowadzona przez kuratora

wewnętrzna, prowadzona przez dyrektora szkoły

Kontrola

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki21
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

planowa

prowadzona z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez MEN

doraźna

prowadzona w przypadku zaistnienia szczególnej potrzeby

Kontrola

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki22
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Plan nadzoru, pedagogicznego zawiera w szczególności:

1)cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki23
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół osób wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze.

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki24
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli:

 • rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny;
 • zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli;
 • zapewnia dyrektorowi czynny udział w kontroli;
 • dokumentuje czynności kontrolne.
nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki25
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

akta kontroli =

zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontrolnych

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki26
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Protokół kontroli:

 • sporządzony jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli przez kontrolującego;
 • powstaje w 2 jednobrzmiących egzemplarzach;
 • przekazany jest dyrektorowi za potwierdzeniem odbioru;
 • każda strona protokołu jest parafowana przez dyrektora szkoły/placówki i kontrolującego.
nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki27
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Różnice między kontrolą dotychczasową i nową:

Tematyka kontroli jest zgodna z ustalonymi przez MEN podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa.

Dyrektor będzie znał tematykę kontroli przewidzianą na dany rok, lecz o tym, że będzie miał kontrolę, zostanie powiadomiony 7 dni przed planowanym terminem.

Określony jest czas trwania kontroli.

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki28
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Różnice między kontrolą dotychczasową i nową (cd):

Za każdym razem kontrolę może prowadzić inny wizytator.

Całkowite wyłączenie czynności wspomagających dyrektora szkoły.

Oparcie kontroli na określonej próbie dokumentów precyzyjnie wskazanych w arkuszu kontroli.

Wykorzystanie do kontroli planowych arkuszy zatwierdzonych przez MEN i dostępnych na stronie internetowej MEN.

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki29
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Różnice między kontrolą dotychczasową i nową (cd):

 • Poszerzenie dokumentacji kontroli o:
  • pisemne powiadomienie o kontroli,
  • pisemne upoważnienie doprzeprowadzenia kontroli,
  • protokół kontroli,
  • dowody zgromadzone w czasie kontroli,
  • ewentualnie dokumentację dotyczącą umotywowanych zastrzeżeń dyrektora szkoły lub placówki do ustaleń zawartych w protokole.
nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki31
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Wspomaganie polega na:

a) organizowaniu szkoleń i narad,

b) motywowaniu do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

c) przedstawianiu nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

nadz r pedagogiczny dyrektora szko y plac wki32
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Plan nadzoru, pedagogicznego zawiera w szczególności:

1)cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli