Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim - PowerPoint PPT Presentation

lysandra-cannon
publiczna szko a podstawowa im adama mickiewicza w borze zajaci skim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim
206 Views
Download Presentation

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Publiczna Szkoła Podstawowaim. Adama Mickiewiczaw Borze Zajacińskim Dyrektor Szkołymgr Bogdan Paprotny tel.: (034) 319-14-16; e-mail: spborzajacinski@o2.pl

 2. POWOŁANIE ZESPOŁU • Wniosek rodziców do dyrektora szkoły z prośbąo powołanie Zespołu Wczesnego Wspomagania

 3. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY • Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie: • mgr Jolanta Miękina (wcześniej koordynator ZWWRDzA na terenie Miejskiego Przedszkola w Częstochowie, obecnie konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz dzieci z autyzmem); • Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Częstochowie: • mgr Bożena Bator – psycholog; • Specjalistyczno – Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia w Częstochowie: • pani Beata Tatrocka – Burzawa – lekarz, psychiatra dziecięcy; • mgr Grażyna Sklarzyk – neurologopeda; • mgr Izabela Wojtal – terapeuta autyzmu.

 4. SKŁAD ZESPOŁU • oligofrenopedagog – mgr Jolanta Bojarz (pedagogika wczesnoszkolna) • oligofrenopedagog – mgr Barbara Jelonek (pedagogika wczesnoszkolna) • psycholog – mgr Bożena Bator • neurologopeda – mgr Grażyna Sklarzyk inni specjaliści: • lekarz psychiatra – pani Beata Tatrocka – Burzawa • terapeuta autyzmu – mgr Izabela Wojtal

 5. RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ Zajęcia prowadzone przez oligofrenopedagogów: • elementy terapii behawioralnej • terapia zabawą • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne • muzykoterapia • metoda aktywności ruchowej M. Ch. Knill’a • metoda dobrego startu. Miejsce zajęć: Oddział Przedszkolny w Borze Zajacińskim.

 6. RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ Zajęcia z psychologiem: • 3 razy w miesiącu (w tym jedno z zajęć z całą rodziną dziecka) Miejsce zajęć: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Częstochowie.

 7. RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ Zajęcia logopedyczne i terapeutyczne: • 4 razy w miesiącu (2 zajęcia wynikające z organizacji i dodatkowo w ramach NFZ kolejne 2 spotkania) • zajęcia z terapeutą raz w tygodniu Miejsce zajęć: Specjalistyczno – Diagnostyczny Ośrodek Zdrowiaw Częstochowie.

 8. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI • opieka psychologa nad rodziną dziecka • uczestnictwo rodziców w grupie wsparcia • zajęcia otwarte i instruktażowe prowadzone przez członków Zespołu • indywidualne konsultacje i rozmowy z rodzicami po zakończonych zajęciach z dzieckiem

 9. HISTORIA PAWŁA • diagnoza autyzmu wczesnodziecięcego • zachowanie dziecka: • stymulacja • ruchliwość • brak mowy • rozumienie mowy „?” • brak koncentracji • słabe napięcie mięśniowe • brak zainteresowania zajęciami NA POCZĄTKU:

 10. ANALIZA DOKUMENTACJI • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną • diagnoza testem PEP-R • dokładna diagnoza psychologiczna • dokładna diagnoza logopedyczna • konsultacje z terapeutą • wspólne opracowanie programu terapeutycznego dla dziecka • opracowanie programu domowego (dla rodziców do ćwiczeńz dzieckiem na terenie domu)

 11. PRACA Z PAWŁEM • nawiązanie kontaktu z dzieckiem • współpraca z rodzicami • zainteresowanie przedmiotami, pomocami • mniejsza stymulacja

 12. PRACA Z PAWŁEM • samodzielne wykonywanie ćwiczeń aktywności ruchowej Knill’a

 13. PRACA Z PAWŁEM • znajomość swojego miejsca pracy

 14. PRACA Z PAWŁEM • uczenie wyborów • praca w małej grupie terapeutycznej

 15. PRACA Z PSYCHOLOGIEM • ćwiczenia polegające na naśladowaniu • dopasowywanie elementów • rozumienie mowy • pojęcia abstrakcyjne (kolory, stosunki przestrzenne, zaimki osobowe, wywoływanie pojedynczych dźwięków) • czynności przedszkolne (ćwiczenia manualne, usprawnianie mięśni dłoni, utrwalanie kierunku rysowania linii, wprowadzenie liczenia do trzech) • elementy terapii Integracji Sensorycznej • ćwiczenia ruchowe (wykorzystanie piłki Bobath) • program wprowadzający Ch. Knill kształtującej świadomość ciała • muzykoterapia (szczególnie muzyka terapeutyczna Reimonda Lapa)

 16. PRACA Z NEUROLOGOPEDĄ Cel terapii logopedycznej – przełamywanie bariery komunikacyjnej: • rozwijanie rozumienia mowy w bardziej złożonych sytuacjach zadaniowych • stymulowanie mowy czynnej Etapy terapii logopedycznej: • praca nad oddychaniem (wydłużanie fazy wydechowej • usprawnianie artykulatorów (warg, języka, podniebienia) • trening naśladowania werbalnego • rozwijanie słownika biernego • rozwijanie percepcji słuchowej (ćwiczenie słuchu awerbalnego – zastosowanie odpowiedniego programu komputerowego) • systematyczna praca i pozytywne oddziaływanie emocjonalne

 17. PRACA Z TERAPEUTĄ Zastosowano metodę behawioralną w oparciu o indywidualny program terapeutyczny. Program zakłada pracę w zakresie: • naśladowania, • dopasowywania i sortowania • rozumienia mowy • umiejętności zabawy i zachowań społecznych Stosowane są zasady polegające na: • dostosowanie języka do aktualnego poziomu rozwoju dziecka • polecenia i komunikaty formowane są krótko i adekwatnie do sytuacji • stosowanie podpowiedzi manualnych • demonstrowanie ćwiczenia • budowanie wspólnego pola uwagi • zachęcanie do współdziałania z terapeutą. Bardzo ważnym elementem jest częste nagradzanie chłopca w odpowiednim momencie.

 18. EFEKTY • naśladuje wykonywane czynności • potrafi samodzielnie pracować na znanym materiale • skupia się na dłużej pracując przy swoim miejscu pracy • lepszy kontakt z dzieckiem (buduje pole uwagi z drugą osobą) • lepsze funkcjonowanie społeczno – emocjonalne • bardziej otwarci rodzice • próby samodzielnego ubierania się i zakładania butów • lepszy kontakt z rówieśnikami (małą grupą terapeutyczną) • samodzielnie ćwiczy z zestawem aktywności ruchowej Knill’a • na żądanie wypowiada samogłoskę „a” • koncentruje się na dłużej, by wysłuchać krótkich poleceń

 19. CO DALEJ? • diagnoza w PPPiP (badanie dziecka) • dalsza praca nad samodzielnością i komunikacją • kontynuacja pracy w małej grupie terapeutycznej • podjęcie próby wprowadzenia na zajęcia do dużej grupy rówieśniczej • dalsza współpraca z rodzicami

 20. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ