vytv ranie datab zov ch objektov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vytváranie databázových objektov. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vytváranie databázových objektov.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vytváranie databázových objektov. - PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

Vytváranie databázových objektov. Matej Baran. Databáza a Informix. Najprv si ujasníme základne pojmy súvisiace s databázou v Informixe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vytváranie databázových objektov.' - gisela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
datab za a informix
Databáza a Informix

Najprv si ujasníme základne pojmy súvisiace s databázou v Informixe.

Databáza je akýsi mikrosvet. Sú to systematicky usporiadané údaje, ktoré majú medzi sebou určitý vzťah. Samotný údaj v tabuľke v určitom riadku a stĺpci databázy je entita.

Entita (entity) je objekt reálneho sveta, ktorý je schopný nezávislej existencie a je jednoznačne odlišný od ostatných objektov. Každá entita databázy má v nej svoje miesto určené systémom riadenia bázy dát SRBD a rovnako každá entita má určitý vzťah k ostatným entitám. Ktoré taktiež určuje SRBD.

Vzťah je väzba medzi dvoma (alebo viacerými) entitami.

Informix je databázový server, ktorí slúži na vytváranie a správu databázy štandardu SQL.

SQL (Structured Query Language) štruktúrovaný dotazovací jazyk – je to niečo ako programovací jazyk nad databázou. Pomocou tohto jazyka píšeme príkazy na vytváranie databáz, tabuliek, alebo na získavanie, prepisovanie a mazanie údajov z tabuliek databázy.

vytv ranie datab zy c reate database
Vytváranie databázyCREATE DATABASE

Príkazom CREATE DATEBASE vytvárame databázu. Príkazom DROP DATEBASE naopak databázu rušíme.

Syntax príkazu: CREATE DATEBASE:

CREATE DATABASE moja_databaza [IN moj_priestor];

  • Vytvorí databázu moja_databazav koreňovom dbspace,

ak nie je vopred špecifikovaný iný dbspace - moj_priestor.

  • meno databázy musí byť jedinečné v danom dbspace a musí začínať písmenom.

Tento príkaz vytvorí adresár moja_databaza.dbs v aktuálnom adresári. V tomto adresári uloží všetky súbory tvoriace databázu. Pokiaľ takýto adresár už existuje skončí neúspešne.

Vytvorenú databázu otvárame príkazom DATABASEmoja_databaza;

Keď skončíme s prácou v databáze, tak ju korektne zatvoríme príkazom CLOSEmoja_databaza;

vytv ranie datab zy c reate database1
Vytváranie databázyCREATE DATABASE

CREATE DATABASE db_with_no_log

Vytvorenie databázy bez logovania. Logovanie slúži na opätovnú obnovu dát.

V praxi sa to neodporúča. Pretože ak zlyhá hardware, tak stratíme všetky dáta, ktoré neboli zálohované od poslednej zálohy databázy.

CREATE DATABASE a_logged_db WITH LOG

Vytvorí databázu s logovaním a teda v prípade zlyhania napr. hardware, je možne obnoviť dáta.

CREATE DATABASE buf_log_db WITH BUFFERED LOG

BUFFERED LOG je logovaná databáza s bufrom. Je to vhodné pre veľmi vyťažené databázy, ktorých obsah - údaje sa často menia.

ru enie datab zy d rop d atabase
Rušenie databázyDROP DATABASE

Príkaz DROP DATABASE slúži na rušenie databázy.

Syntax príkazu:

DROP meno_databázy

  • Vyžaduje DBA privilégia, nemôžeme zmazať aktuálnu databázu alebo databázu používanú iným klientom.
  • Odstráni všetky súbory a adresár súvisiaci s danou databázou.
create table
CREATE TABLE

CREATE TABLE - Používa sa na vytvorenie novej tabuľky v databáze.

Každá tabuľka je jedinečne pomenovaná a je zložená z riadkov a stĺpcov.

Stĺpce obsahujú meno, dátový typ a iné atribúty. Riadky obsahujú dáta.

Syntax: CREATE TABLEnázov_tabuľky

(

názov_stĺpcadátový_typ [ pravidlo ],

názov_stĺpca Ndátový_typ [ pravidlo ]

);

Najčastejšie datové typy:

char(size), varchar(size), number(size), int(size), date(yyyymmdd), number(size, d)...

Constrains sú pravidlá, ktoré musia platiť pre dáta v riadku.

Constraint: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT hodnota ...

Tieto pravidlá nám umožňujú vytvárať vzťahy – relácie medzi tabuľkami v celej databáze.

create table1
CREATE TABLE

Príklad vytvorenia tabuľky v databáze.

CREATE TABLE adresa

(

meno CHAR(20),

priezvisko CHAR(20),

ulica CHAR (40),

cisloDomu INT,

mesto CHAR (40),

psc CHAR(10),

stat CHAR(10) DEFAULT ‘Slovensko'

);

Tento príklad vytvorí novú tabuľku z názvom adresa.

Tabuľka bude obsahovať stĺpce s názvami meno, priezvisko, ulica, cisloDomu, mesto, psc, stat.

alter table
ALTER TABLE

Niekedy potrebujeme pridať alebo zrušiť stĺpec z existujúcej tabuľky alebo zameniť dátový typ. Na to využívame príkaz:

ALTER TABLE

Vytváranie nového stĺpca s názvom meno_stĺpca a dátovým typom datatype do tabuľky z názvom názov_tabuľky:

ALTER TABLE názov_tabuľky ADD meno_stĺpcadatatype;

Odstránenie stĺpca meno_stĺpca z tabuľky z názvom názov_tabuľky:

ALTER TABLE názov_tabuľky DROP COLUMN meno_stĺpca;

Voľba BEFORE sa používa na určenie pozície.

ALTER TABLE názov_tabuľky ADD

(meno_stĺpca_1 BEFORE meno_stĺpca_2);

Tento príkaz umožňuje zmeniť dátový typ stĺpca

ALTER TABLE názov_tabuľky MODIFY

(meno_stĺpcanový_dátový_typ);

drop table
DROP TABLE

DROP TABLE sa využíva na vymazanie tabuľky a všetkých jej riadkov z databázy.

DROP TABLE názov_tabuľky;

Vymaže tabuľku s názvom názov_tabuľky.

create index
CREATE INDEX

Index vytvárame v tabuľke kvôli rýchlejšiemu prístupu k riadkom.

Pred používateľom sú skryté.

Keď meníme obsah riadku tabuľky. Je vhodné zmeniť aj index, aby sme sa vyhli prípadným chybám. A aby sme nenarušili integritu databázy.

Existujú tri druhy indexov:

Unikátny index - dva riadky v tabuľke nemôžu rovnakú hodnotu indexu

CREATE UNIQUE INDEX meno_indexu ON meno_tabuľky (meno_stĺpca);

na miesto UNIQUE môžeme použiť aj DISTINCT

Jednoduchý index - tabuľka môže obsahovať rovnaké indexy

CREATE INDEX meno_indexu ON meno_tabuľky (meno_stĺpca);

Zložený index – index je vytvorený naraz pre viac stĺpcov

CREATE INDEX meno_indexu ON meno_tabuľky (meno_stĺpca _1, meno_stĺpca _2);

Index začína 0 a stále nadobúda vyššiu hodnotu. Ak chceme aby nadobudol nižšiu hodnotu tak použijeme klauzulu DESC:

CREATE INDEX meno_indexu ON meno_tabuľky (meno_stĺpca ) DESC;

alter index
ALTER INDEX

Používa sa na vloženie dát do tabuľky v poradí existujúceho indexu

alebo na uvoľnenie indexu z klasterovaného atribútu.

Syntax:

ALTER INDEX meno_indexuTO CLUSTER;

zoradí riadky v indexovanom poradí.

drop index
DROP INDEX

Využíva sa na vymazanie už existujúceho indexu v tabuľke.

Syntax:

DROP INDEX meno_tabuľky. meno_indexu;

integritn pravidl
Integritné pravidlá

Ak vytvárame databázu z viacerými tabuľkami a medzi tabuľkami je určitý vzťah musíme zabezpečiť integritu databázy. To urobíme pomocou integritných pravidiel.

Pri vytváraní integritných pravidiel využívame rôzne kľúče.

kľúč: množina atribútov jednoznačne identifikujúcich každý riadok tabuľky.

kandidátny kľuč: atribút alebo množina atribútov identifikujúca jednu tabuľku.

primárny kľúč: ak máme viac kandidátnych kľúčov jeden sa vyberie a stáva sa primárnym, ostané sú sekundárne.

cudzí kľúč: umožňujú spojenie medzi údajmi v jednej tabuľke s údajmi v inej tabuľke. Cudzí kľúč je atribút tabuľky, ktorý sa použije ako odkaz na primárny kľúč inej tabuľky. Tento kľúč sa však môže používať aj v rámci tabuľky, v ktorej sa nachádza.

Kľúče predstavujú jediný adresovací mechanizmus, ktorý máme k dispozícii, potrebujeme však vedieť meno tabuľky a hodnotu kľúča.

integritn pravidl1
Integritné pravidlá

Tabuľka klientov

Stĺpec K_ID je primárny kľúč tabuľky klientov

Tabuľka hlásení

Stĺpec H_ID je primárny kľúč tabuľky hlásení.

Stĺpec H_K_ID je cudzí kľúč tabuľky hlásení.

integritn pravidl2
Integritné pravidlá

Integritné pravidlá:

1. Entitná integrita: atribúty, tvoriace primárny kľúč nesmú nadobúdať prázdne hodnoty

(musí byť unikátny). Každý riadok má unikátny kľúč.

2. Doménová integrita: údaje v stĺpcoch zodpovedajú požadovanému dátovému typu definovanému pre daný stĺpec.

3. Referenčná integrita: hodnota cudzieho kľúča musí existovať ako hodnota primárneho kľúča niektorej tabuľky alebo musí byť prázdna (vzťahy medzi tabuľkami).

pr klad
Príklad

MAIN

CREATE DATABASE adresar_osob;

CREATE TABLE meno_osoby_tab

(

identifikačné_číslo SERIAL PRIMARY KEY,

meno CHAR(20),

priezvisko CHAR(20),

dátum_narodenia DATE,

email VARCHAR(25)

);

CREATE TABLE potomok_tab

(

meno_potomka CHAR(20),

identifikačné_číslo INT, FOREIGN KEY (identifikačné_číslo ) REFERENCES NAME (identifikačné_číslo )

);

END MAIN

pou it literat ra
Použitá literatúra

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.ddi.doc/ddi73.htm

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wsdoc400/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.iseries.doc/info/ae/scheduler/tasks/tsch_codbinf.html

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.ddi.doc/ddi02.htm

http://hornad.fei.tuke.sk/dokumentacie/informix/index.html