Hvem tar avgjørelser på vegne av barn? - PowerPoint PPT Presentation

hvem tar avgj relser p vegne av barn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvem tar avgjørelser på vegne av barn? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvem tar avgjørelser på vegne av barn?

play fullscreen
1 / 13
Hvem tar avgjørelser på vegne av barn?
118 Views
Download Presentation
ginger
Download Presentation

Hvem tar avgjørelser på vegne av barn?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvem tar avgjørelser på vegne av barn? Hanne B. Riise-Hanssen Advokat/rådgiver Den norske legeforening

 2. TEMA • Hvem tar helsemessige avgjørelser for barn? • Barnet selv? • Barns rett til å bli hørt og tatt med på råd • Når har barn samtykkekompetanse • Hvem har samtykkekompetanse der barnet ikke har det selv?

 3. RETTSKILDER • FNs barnekonvensjon • Inkorporert i norsk rett ved lov av 1. august 2003 • Gir barn selvstendige rettigheter, og forplikter staten • Barneloven • Foreldreansvaret, barnets medbestemmelsesrett • Barnevernloven • Skal bidra til trygge og sikre oppvekstvilkår • Helserettslover • Pasientrettighetsloven (pas) • Helsepersonelloven (hpl) • Kommunehelsetjenesteloven (khtjl) • Lov om psykisk helsevern • etc

 4. HVEM ER BARN? • FNs barnekonvensjon: ”Barn” - alle mennesker fra fødsel til myndighetsalder på 18 år • Vergemålsloven § 1 – myndighetsalder 18 år • Helserettslig myndighetsalder er 16 år • Utg. punkt: Fra 16 år samme rettigheter som voksen om ikke annet er bestemt, følger av pas § 4-3 jfr § 4-4. • Fravikes både nedover og oppover i alder – gradvise rettigheter

 5. GENERELLE RETTIGHETER • Barn er omfattes av definisjonen av pasient i pas § 3-1. • De har som utgangspunkt samme rettigheter som alle andre pasienter • nødvendig helsehjelp, rett til vurdering, fritt sykehusvalg valg av fastlege etc • Særskilte rettigheter i pas og annen lovgivning • Spesielt pas kap 6, og egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

 6. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG INFORMASJON PAS KAP 3 • Pas § 3-4 – rett til informasjon når pasienten er mindreårig • Under 16 år • Både pasient og den med foreldreansvar skal ha informasjon • Mellom 12 og 16 år • Informasjon kan gis bare barnet, må foreligge grunner som bør respekteres - helsepersonellet avgjør • Over 16 år • Kun pasienten skal ha informasjon • Unntak mellom 16 og 18 år, foreldre gis informasjon dersom nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret etter barneloven • Informasjonen må tilpasses mottakerens forutsetninger §3-6

 7. GENERELT OM SAMTYKKE • Hovedregel: Helsehjelp kan bare kan gis med pasientens informerte samtykke - pas § 4-1 • Unntak • ø-hjelp hpl § 7/nødrett • tvangshjemler i lov • Gir rett til å nekte å samtykke • Unntak ø-hjelp § 7 • Likevel rett til å nekte påtrengende nødvendig helsehjelp i noen tilfeller pas § 4-9

 8. BARNS SAMTYKKEKOMPETANSE • For å kunne gi samtykke forutsettes det at man har samtykkekompetanse • Pas § 4-3: Rett til å samtykket til helsehjelp har: • myndige personer • mindreårige etter fylte 16 år • Helserettlige myndighetsalder 16 år • Unntak: særlig lovbestemmelse eller ”tiltakets art”

 9. SAMTYKKE PÅ VEGNE AV BARN • Pas § 4-4: Foreldre eller andre med foreldreansvaret tar avgjørelsen om helsehjelp for pasient under 16 år • Følger av foreldreansvaret i barneloven § 30 • Barnet har krav på omsut og omtanke fra dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlige tilhøve innanfor de grensene som §§31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut fra barnet sine interesser og behov”

 10. GRADVIS MEDBESTEMMELSE • Økende medbestemmelsesrett • Barneloven §§ 31-33 • FNs barnekonvensjon art 12 • Pas § 4-4, 3.ledd ”Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet ” • ”Delt” samtykkekompetanse?

 11. FORELDREANSVARET • Foreldrene nekter å samtykke til nødvendig helsehjelp • Akutt fare – helsepersonell avgjør jfr hpl § 7 • Foreldre kan ikke nekte behandling med hjemmel i pas § 4-9 • Dersom påtrengende nødvendig - hpl § 7 • Dersom ikke akutt - vedtak om behandling bvl § 4-10 • Foreldrene ute av stand til å utøve ansvaret • Ved ulykker – hpl § 7 og/eller samtykkepresumpsjon • Omsorgsovertakelse bvl § 4-12

 12. FORELDRENE ER UENIGE • Foreldrene har som regel felles foreldreansvar • Samtykke etter pas § 4-4 skal gis av begge foreldre • Nekter en – samtykket er ugyldig • Ved uenighet • Akutte situasjoner – nødrett/hpl § 7 • Kan legen i andre tilfeller legge til grunn kun den enes samtykke?

 13. NÅR BESTEMMER HELSEPERSONELL • Helsepersonell avgjør om det er nødvendig med helsehjelp • Helsepersonellet avgjør hvilken type behandling som skal gis • Helsepersonellets ansvar for forsvarlig behandling begrenser pasientens selvbestemmelse • Pasienten skal gis informasjon og rett til medvirkning