slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC O RGAN ISM INTERMEDIAR POS DRU. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ROMÂNIAMINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNICORGANISM INTERMEDIAR POS DRU

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

programul opera ional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007 2013 cnd pt oi pos dru

Axa prioritară 2: CORELAREA ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII CU PIAŢA MUNCII

Urmăreşte eficientizarea învăţării pe parcursul întregii vieţi în vederea corelării cu dinamica pieţei muncii prin:

diversificarea formelor de învăţare;

creşterea participării le educaţie şi formare profesională (iniţială şi continuă);

formarea de competenţe care să sprijine adaptarea rapidă la cerinţele pieţei muncii.

Organisme Intermediare:

CNDÎPT – domeniile 2.1. şi 2.3.

MECT – domeniul 2.2.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE2007 – 2013CNDÎPT – OI POS DRU
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi posdru
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013CNDÎPT – OI POSDRU

Domeniul 2.1:Tranziţia de la şcoală la viaţa activă– obiective

 • Creşterea gradului de ocupare pentru elevii şi studenţii din învăţământul secundar şi terţiar şi pentru ucenici, precum şi creşterea adaptabilităţii tinerilor absolvenţi la cerinţele primului lor loc de muncă important
 • Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională
 • Promovarea parteneriatelor în rândul şcolilor, universităţilor, întreprinderilor şi altor instituţii
 • Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi posdru1
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013CNDÎPT – OI POSDRU

Indicatori:

 • Output:
  • Număr de cursanţi asistaţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă – 150.000 până în 2015
  • Număr de persoane consiliateîn vederea începerii vieţii active – 400.000 până în 2015
 • Rezultat:
  • Rata cursanţilor asistaţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care obţin un loc de muncă sau care continuă pregătirea prin alte programe de studiu – 65% până în 2015
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru

Domeniul 2.1:Tranziţia de la şcoală la viaţa activă – operaţiuni

2.1.1 Susţinerea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi

2.1.2. Susţinerea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, universităţi şi întreprinderi

2.1.3 Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare

2.1.4 Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii

2.1.5 Dezvoltarea acţiunilor inovative în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013CNDÎPT – OI POS DRU
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru1

Activităţi eligibile (exemple):

Activităţi de organizare, desfăşurare, monitorizare şi evaluare privind: învăţarea la locul de muncă, programele de ucenicie, tinerii absolvenţi aflaţi la primul loc de muncă, dezvoltarea şi implementarea CDL

Formarea tutorilor, a maiştrilor de ucenicie şi a mentorilor pentru dezvoltarea competenţelor specifice

Formarea consilierilor pentru carieră

Formarea autorilor de CDL şi a membrilor CLDPS care avizează CDL

Furnizarea de servicii de orientare şi consiliere pentru începerea vieţii active/ inserţia pe piaţa munciiDezvoltarea de parteneriate în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă

Dezvoltarea de reţele regionale, naţionale, europene pentru monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii

Campanii de informare cu privire la tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici cu privire la tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru2

Alocarea financiară indicativă:

Buget total: 201.127.040 euro

Proiecte strategice:

Buget: între 500.000 şi 5.000.000 euro

Alocare financiară pe bază de listă de proiecte eligibile, avizată de CNFPA

Implementare la nivel naţional sau la nivel sectorial (3 regiuni relevante)

Beneficiari: MECT, MMFEŞ, organisme publice cu sarcini decizionale/ executive în domeniul educaţiei şi formării profesionale, organisme publice cu sarcini decizionale/ executive în domeniul uceniciei, parteneri sociali şi/ sau asociaţii de întreprinderi care reprezintă interesele unui sector economic

Proiecte de grant:

Buget: ≤500.000 euro

Alocare financiară pe bază de apel deschis la propuneri

Implementare la nivel sectorial, local, regional, multi-regional

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru3

Potenţiali beneficiari:

unităţi şi instituţii de învăţământ;

furnizori autorizaţi, care asigură formarea teoretică în cadrul programelor de formare prin ucenicie la locul de muncă;

angajatori autorizaţi să organizeze formarea prin ucenicie la locul de muncă;

întreprinderi;

liber-profesionişti, ca persoane juridice;

asociaţii familiale, ca persoane juridice;

asociaţii profesionale, camere de comerţ; sindicate; organizaţii patronale, parteneriate, ONG-uri;

structuri ale MECT/ MMFEŞ sau aflate în coordonarea/ subordinea acestora, cu atribuţii în domeniu;

administraţia locală şi organisme publice;

organisme publice şi private cu atribuţii în domeniul orientării şi consilierii profesionale.

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru4
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU

Grupuri ţintă:

 • elevi;
 • studenţi;
 • ucenici;
 • tineri absolvenţi în prima etapă a primului loc de muncă stabil;
 • personal din unităţile de stagiu desemnat a fi tutori de practică, maiştri de ucenicie, mentori;
 • personal specializat în furnizarea de servicii de orientare şi consiliere pentru carieră.
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru5
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU

Domeniul 2.3:Creşterea accesului şi a participării la programe de formare profesională continuă

Are în vedere formarea profesională continuă a salariaţilor:

 • din toate sectoarele de activitate, mai puţin educaţie şi administraţie publică,
 • în vederea calificării sau a recalificării.
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru6
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU

Domeniul 2.3:Creşterea accesului şi a participării la programe de formare profesională continuă – obiective

 • Sprijinirea întreprinderilor pentru facilitarea participării propriilor angajaţi la FPC
 • Sprijinirea accesului angajaţilor la programele de FPC, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete
 • Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaţilor, întreprinderilor şi altor grupuri interesate
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru7
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU

Indicatori:

 • Output:
  • Numărul participanţilor la programe de FPC – 360.000 până în 2015
 • Rezultat:
  • Rata întreprinderilor care facilitează participrea personalului angajat la FPC – 20% până în 2015
  • Rata participanţilor la FPC certificaţi – 90% până în 2015
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru8

Domeniul 2.3:Creşterea accesului şi a participării la FPC – operaţiuni (1)

2.3.1 Furnizare de cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor

2.3.2 Acordare de sprijin şi stimulente angajaţilor în vederea participării la FPC

2.3.3 Sprijinirea angajaţilor pentru validarea cunoştinţelor anterior dobândite

2.3.4 Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertelor

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru9
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU

Domeniul 2.3:Creşterea accesului şi a participării la FPC – operaţiuni (2)

2.3.5 Acordare de facilităţi pentru indivizii “hard to reach” (adulţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare)

2.3.6 Sprijinirea angajatorilor pentru a încuraja participarea la FPC a angajaţilor

2.3.7 Sprijinirea campaniilor de conştientizare şi informare, precum şi a serviciilor de consiliere în carieră

2.3.8 Sprijinirea activităţilor inovative privind accesul şi participarea la FPC şi dobândirea de noi competenţe

documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru10

Activităţi eligibile (exemple):

Sprijinirea angajaţilor pentru participarea la FPC; o atenţie specială se va acorda persoanelor “hard to reach”

Sprijinirea întreprinderilor pentru actualizarea strategiilor/ planurilor de dezvoltare a resurselor umane

Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru: autorizare, formare de formatori, dezvoltare şi furnizare de programe FPC

Formarea actorilor implicaţi în elaborare, furnizarea, monitorizarea, evaluarea programelor de FPC

Sprijin acordat pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor FPC

Sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea serviciilor de informare şi consiliere profesională

Sprijinirea parteneriatelor locale şi internaţionale, în vederea promovării oportunităţilor de FPC

Sprijin pentru diseminarea bunelor practici, precum şi pentru campaniile de informare şi promovare a FPC

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru11

Alocarea financiară indicativă:

Buget total: 637.798.114 euro

Proiecte strategice:

Buget: 500.000 – 5.000.000 euro

Alocare financiară pe bază de listă de proiecte eligibile, avizată de CNFPA

Implementare la nivel naţional sau la nivel sectorial (3 regiuni relevante)

Beneficiari: furnizori de formare profesională care se adresează dobândirii de calificări complete prin FPC, organizaţii ale partenerilor sociali

Proiecte de grant:

Buget: ≤500.000 euro

Alocare financiară pe bază de apel deschis la propuneri

Implementare la nivel sectorial, local, regional, multi-regional

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru12

Potenţiali beneficiari:

furnizori autorizaţi de FPC

întreprinderi

liber-profesionişti, ca persoane juridice

asociaţii familiale, ca persoane juridice

organisme publice şi private şi ONG-uri specializate în consilierea şi orientarea în carieră

organisme publice şi private şi ONG-uri specializate în derularea campaniilor de promovare

instituţii sau ONG-uri specializate în dezvoltarea resurselor umane;

comitete sectoriale

acorduri şi parteneriate regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale

asociaţii profesionale; camere de comerţ; sindicate; organizaţii patronale

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru13
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU

Grupuri ţintă:

 • Angajaţi din sectoarele economice eligibile
 • Angajatori, manageri, liber-profesionişti şi membri ai asociaţiilor familiale
 • Personal specializat în servicii de orientare şi consiliere în FPC
 • Personal din cadrul instituţiilor autorizate pentru furnizarea FPC, formatori şi evaluatori
documentul cadru de implementare pos dru 2007 2013 cnd pt oi pos dru14
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE POS DRU2007 – 2013 CNDÎPT – OI POS DRU

Teme orizontale:

 • Dezvoltare durabilă
 • Egalitate de şanse
cnd pt oi pos dru

Iasi

Iasi

Brasov

Brasov

Targoviste

Targoviste

Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

CNDÎPT – OI POS DRU
cnd pt oi pos dru1
CNDÎPT – OI POS DRU

CNDÎPT – OI POS DRU

Str. Spiru Haret, Nr.12, Sector 1, Bucureşti

Tel. 021 311 11 62, Fax 021312 54 98

cndiptoiposdru@fseromania.ro

cndiptoiposdru@amposdru.ro

cndiptoiposdru@tvet.ro