Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAWO MATERIALNE UE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAWO MATERIALNE UE

PRAWO MATERIALNE UE

298 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAWO MATERIALNE UE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRAWO MATERIALNE UE mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 2. I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa materialnego • Prawo materialne • Zasady prawa materialnego mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 3. 1. Prawo materialne Prawo instytucjonalne UE to system instytucjonalny, który obejmuje min.: źródła prawa, zasady tworzenia i stosowania prawa, ochronę prawną w UE. PRAWO MATERIALNE to normy regulujące określone obowiązki, zakazy lub nakazy oraz przewidujące określone sankcje za ich nieprzestrzeganie. Głównym elementem prawa materialnego UE są tzw. swobody europejskie i polityki Unii Europejskiej. Np.: swoboda przepływu osób, usług, towaru oraz kapitału i płatności. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 4. 2. Zasady prawa materialnego • Zasada harmonizacji • Zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową • Zasada wzajemnego uznania mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 5. II. Rynek wewnętrzny mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 6. Zagadnienia • Ustanowienie rynku wewnętrznego (etapy) • Definicja rynku wewnętrznego – definicje doktrynalne i traktatowe • Procesy integracji gospodarczej • Podstawowe swobody UE mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 7. III. Swoboda przepływu osób mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 8. Zagadnienia • Swoboda przepływu osób – podstawy prawne (prawo pierwotne i prawo pochodne) • Pojęcie pracownika - definicja • Treść prawa do swobodnego przemieszczania się (m.in., prawo wjazdu i pobytu, prawo do pozostania po okresie zatrudnienia) • Definicja członka rodziny przemieszczającego się obywatela UE wg. dyrektywy 2004/38/WE • Prawa członków rodziny pracownika przemieszczającego się w świetle dyrektywy 2004/38/WE • Ograniczenia swobody przepływu pracowników mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 9. 1. Podstawy prawne mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 10. 1. Podstawy prawne - traktatowe Art 21 ust 1 TFUE (ex. Art. 18 TWE) Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i w środkach przyjętych w celu ich wykonania. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 11. 1. Podstawy prawne - traktatowe Art. 45 TFUE (ex art. 39 TWE): • Zapewnia się swobodę przepływu pracownikówwewnątrz Unii. • Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacjize względu naprzynależność państwowąmiędzy pracownikami Państw Członkowskich, w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznegoswoboda ta obejmuje prawo: a) ubiegania się o rzeczywiście ofiarowane miejsca pracy; b) swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium Państw Członkowskich; c) przebywania w jednym z Państw Członkowskich w celu podjęcia tam pracy zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudnienia pracowników tego państwa; d) pozostawania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych przez Komisję w rozporządzeniach wykonawczych. 4. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do zatrudnienia w administracji publicznej. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 12. 2. Pojęcie pracownika - definicja mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 13. 3. Prawo do zatrudnienia Cudzoziemiec który przebywa na terenie Polski może starać się o prawo do zatrudnienia • Musi złożyć wniosek do odpowiedniego Wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia miejscowości w której cudzoziemiec ma wykonywać swoją pracę/ma zostać zatrudniony • Jeśli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie Cudzoziemiec może podjąć pracę na okres 3 lat • W tym czasie cudzoziemiec może przerwać pracę i wykonywać ją w innym miejscu lub też zaprzestać jej wykonywania ale na okres nie dłuższy niż 30 dni • Na wniosek Cudzoziemiec może starać się o przerwę w pracy na okres 3 miesięcy • Po 3 latach Cudzoziemiec może starać się o kolejny okres zatrudnienia mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 14. 4. Treść prawa do swobodnego przemieszczania się • Prawo wjazdu i pobytu - prawo pobytu do 3 miesięcy - prawo pobytu powyżej 3 miesięcy - prawo stałego pobytu - prawo pozostania 2. Prawo dostępu do zatrudnienia, samozatrudnienia , lub świadczenia usług 3. Prawo do pozostania po okresie zatrudnienia 4. Prawo do równego traktowania przy wykonywaniu zatrudnienia, samozatrudnienia albo przy świadczeniu usług mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 15. 5. Definicja członka rodziny przemieszczającego się obywatela UE wg. dyrektywy 2004/38/WE Art. 2 ust 2 • Współmałżonek • Partner z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski • Bezpośredni zstępni, którzy nie ukończyli 21go roku życia lub pozostają na utrzymaniu, oraz zstępni współmałżonka lub partnera • Bezpośredni wstępni pozostający na utrzymaniu oraz wstępni współmałżonka lub partnera mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 16. 6. Prawa członków rodziny pracownika przemieszczającego się w świetle dyrektywy 2004/38/WE • Prawo do zatrudnienia • Prawo do nauki • Prawo pobytu • Przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy • Przez okres przekraczający 3 miesiące mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 17. 7. Ograniczenia swobody przepływu pracowników 1. W świetle art. 45 ust 3 s.p.p. może zostac ograniczona względami: porządku publicznego bezpieczeństwa publicznego zdrowia publicznego 2. Na podstawie art. 45 ust 4 przepisy dot. s.p.p. nie mają zastosowania wobec zatrudnienia w administracji publicznej mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 18. IV. Strefa Schengen mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 19. Zagadnienia • Co to jest strefa Schengen? • Kiedy powstała strefa z Schengen? Etapy. (Konwencja Wykonawcza do układu z Schengen) • Kto należy do Schengen? • Warunki przystąpienia do Schengen • Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych – co to oznacza? • Współpraca w zakresie kontroli granicznych • System Informacyjny Schengen (SIS I i SIS II – różnice) • Kodeks Wizowy Schengen ( jak uzyskać wizę – warunki) • Dokumenty wymagane przy przekraczaniu granic mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 20. 1. Co to jest strefa Schengen? Układ z Schengen to porozumienie które znosi kontrole osób na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 21. 2. Kiedy powstała strefa Schengen? • 1985 r. – Układ z Schengen – podpisany poza systemem instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, pomiędzy jej pięcioma państwami członkowskimi: Belgią, Francją, Holandią, Luksemburgiem i Niemcami. Realizacja Układu początkowo sprowadzała się do szeregu ułatwień przy przekraczaniu granic przez osoby podróżujące pomiędzy państwami – sygnatariuszami • 1990 r. - Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen (1990), ustanawia jednolite zasady kontroli na granicach zewnętrznych, jednakże zasadniczą treść stanowią przepisy wprowadzające tzw. środki wyrównawcze, których celem miało być wyrównanie „deficytu bezpieczeństwa” powstałego na skutek zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. Konwencja z Schengen weszła w życie w roku 1995 mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 22. 3. Kto należy do strefy schengen? Do Schengen przystąpiły 22 kraje należące do UE (bez: Wlk. Brytanii, Irlandii, Bułgarii, Rumunii, Cypru i Chorwacji) Przystąpiły także 4 kraje spoza UE: Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein. • Chorwacja planuje wejście do strefy Schengen do końca 2015 r. • Rumunia i Bułgaria planowały wejście do strefy Schengen w 2014r. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 23. 4. Warunki przystąpienia do Schengen Warunkiem przystąpienia do strefy Schengen jest dostosowanie istniejących procedur administracyjnych, infrastruktury oraz stanu prawnego do wymogów Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 24. 5. Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych – co to oznacza? Zlikwidowane zostały przejścia graniczne na wewnętrznych granicach strefy Schengen, możliwe stało się ich przekraczanie w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 25. 6.Współpraca w zakresie kontroli granicznych System Informacyjny Schengen (SIS) jest wspólną, elektroniczną bazą danych o poszukiwanych osobach i przedmiotach, składającą się z modułów krajowych oraz jednostki centralnej, usytuowanej w Strasburgu (C-SIS). Dane wprowadzone do systemu przez jedno państwo członkowskie dostępne są dla służb i organów pozostałych państw, w niezbędnym dla nich zakresie. System ten zapewnia wymianę informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za: ochronę granic, wydawanie wiz, bezpieczeństwo publiczne. Podczas przekraczania granic zewnętrznych lub podczas standardowej kontroli policyjnej przy użyciu SIS następuje sprawdzenie, czy dany przedmiot (np. samochód) albo osoba figurują we wspólnej bazie danych. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 26. 7. SIS I oraz SIS II SIS I Dane alfanumeryczne SIS II Obejmuje przetwarzanie obok danych alfanumerycznych również danych biometrycznych (fotografii i odbitek linii papilarnych), co skutkuje sprawniejszą i dokładniejszą identyfikacją osób mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 27. 8. Kodeks Wizowy Schengen ( jak uzyskać wizę – warunki) • Wniosek wizowy należy złożyć w konsulacie danego państwa członkowskiego. • Wniosek wizowy składa się na 3 miesiące przed planowanym terminem wizyty. • Wniosek składa się osobiście. • Państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne lub główne miejsce docelowe wizyty, odpowiada za rozpatrzenie wniosku wizowego. • Jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty, państwem właściwym będzie państwo członkowskie wjazdu do Unii Europejskiej. • W przypadku tranzytu krajem właściwym jest państwo członkowskie, przez terytorium którego odbywa się tranzyt, lub jeżeli tranzyt odbywa się przez klika państw członkowskich – państwo członkowskie rozpoczęcia tranzytu. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 28. 9. Dokumenty wymagane przy przekraczaniu granic dotyczy Szwecji mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 29. V. Swoboda przedsiębiorczości • Podstawy prawne • Na czym polega? • Co zapewnia? • Kto może założyć firmę na terenie UE? • Formy prowadzenia działalności gospodarczej • Pierwotna i wtórna swoboda przedsiębiorczości • Osoby korzystające ze swobody zakładania przedsiębiorstw • Pojęcie przedsiębiorczości zawarte w TFUE • Pojęcie przedsiębiorczości wypracowane w orzecznictwie • Elementy pojęcia przedsiębiorczości • Zasady swobody przedsiębiorczości • Kryteria ograniczeń swobody przedsiębiorczości mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 30. 1. Podstawy prawne Art. 49 – 55 TFUE mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 31. 2. Na czym polega ? • Daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym kraju Unii Europejskiej • przez obywatela jednego z państw członkowskich na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Przykład: Obywatel Polski może prowadzić DG w jednym z 28 krajów członkowskich UE , oraz na zasadach podobnych jak w Unii może prowadzić działalnośc w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 32. 3. Co zapewnia? • W praktyce swoboda działalności gospodarczej zapewnia wolność d.g. w odniesieniu do: • Wyboru miejsca działalności gospodarczej • Wyboru formy w której działalność ta ma być prowadzona mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 33. 4. Kto może założyć firmę na terenie UE? • Osoby fizyczne (obywatele) • Przedsiębiorstwa mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 34. 5. Formy prowadzenia działalności gospodarczej • Os. Fizyczne – samozatrudnienie (na własny rachunek) • Przedsiębiorstwa • Filia • Oddział • Przedstawicielstwo mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 35. 6. Pierwotna i wtórna swoboda przedsiębiorczości mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 36. 7. Osoby korzystające ze swobody przedsiębiorczości mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 37. 8. Pojęcie przedsiębiorczości w TFUE • Art. 49 TFUE (…) swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, …(…) • Art. 51 TFUE (…)nie mają zastosowania do działalności (…), (związanej) z wykonywaniem władzy publicznej. • Art. 52 ust 1 TFUE (…) względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. • Art. 54 TFUE mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 38. 9. Pojęcie przedsiębiorczości wypracowane w orzecznictwie • Sprawa C 221/89 lub C – 213/89 Factortame II (Wytok TS z 25 lipca 1991 r.) • Pojęcie przedsiębiorczości rozumiane jest jako: „samodzielne i rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej przy pomocy trwałego urządzenia, poprzez stałą działalność w innym państwie członkowskim przez czas nieokreślony” mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 39. 10.  Elementy pojęcia przedsiębiorczości Na podstawie w/w definicji wyróżniamy następujące elementy: • Samodzielność – rozumiana i interpretowana szeroko jako działalność każdego rodzaju prowadzona: na własny rachunek i na własne ryzyko, szczególnie w formie samo zatrudnienia oraz jako działalność polegająca na zakładaniu filii, oddziałów itp. • Stałość/trwałość – rozumiana jako trwałośc organizacyjna czyli prowadzenie działalności innym państwie członkowskim w sposób stały i ciągły • Transgraniczność – decyduje o tym, iż ochronie podlega jedynie działalność mająca charakter trans graniczny, tzn. prowadzona przez obywatela jednego państwa członkowskiego w drugim państwie członkowskim mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 40. 11. Zasady przedsiębiorczości • Zasada traktowania narodowego – przedsiębiorstwo zagraniczne nie może być w danym państwie traktowane gorzej pod względem faktycznym i prawnym aniżeli przedsiębiorstwa krajowe • Zasada niedyskryminacji – podmioty zagraniczne zakładające działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim nie mogą być dyskryminowane (np. podwyższone podatki, utrudnione procedury rejestracyjne, wydłużony okres wyczekiwania na rejestrację itp.) co oznacza, że maja takie same prawa i obowiązki jak podmioty krajowe (np. firma załozona przez obywatela polskiego w Niemczech nie może być traktowana gorzej aniżeli firma założona przez Niemca lub Francuza). • Co do zasady zakazane są praktyki umożliwiające wprowadzanie przepisów krajowych w danym państwie członkowskim, które wprawdzie nie stanowią dyskryminacji lecz utrudniają obywatelom UE korzystanie ze swoich praw) mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 41. 12. Kryteria ograniczeń swobody przedsiębiorczości 4 kryteria ograniczeń swobody przedsiębiorczości: • Nie mogą być dyskryminacyjne • Muszą być uzasadnione interesem powszechnym • Musza być odpowiednie do zamierzonego celu • Nie mogą wykraczać poza to co jest niezbędne do zamierzonego celu mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 42. Czy można ograniczyć swobodę przedsiębiorczości? Swobodę przedsiębiorczości można ograniczyć, nie ma ona charakteru absolutnego- sytuacja, gdy jest to związane z wykonywaniem w danym państwie władzy publ., np. działalność sędziów, komorników. Podobnie może dotyczyć to bezpieczeństwa publ. mówi o tym art.52 traktatu o funkcjonowaniu UE. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 43. VI. Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 44. VII. Swoboda przepływu usług mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 45. Zagadnienia • Podstawy prawne • Dyrektywa usługowa • Definicja usługi w TFUE – art. 57 • Definicja usługi w dyrektywie usługowej – art. 4 • Cechy usługi • Transgranicznośc usługi (pojęcie usługi transgranicznej) • Podmioty swobody świadczenia usług (beneficjenci) • Definicje usługodawcy i usługobiorcy zawarte w dyrektywie usługowej • Zakres przedmiotowy swobody świadczenia usług (zasady) • Ograniczenia swobody świadczenia usług • Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług – różnice • Swoboda świadczenia usług a swoboda przepływu pracowników mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 46. 1. Podstawy prawne Art. 56 – 62 TFUE mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 47. 2. Dyrektywa usługowa • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r., 2006/123/WE in., zw. Dyrektywą usługową w praktyce usunęła wiele przeszkód stojących na drodze do usprawnienia handlu usługami na rynku wewnętrznym UE oraz doprowadziła do ulepszenia obowiązujących regulacji prawnych dotyczących usługodawców w krajach członkowskich • Na mocy dyrektywy państwa członkowskie zostały zobowiązane do:  uproszczenia procedur administracyjnych,  zniesienia ograniczeń prawnych i administracyjnych w rozwoju działalności usługowej oraz  do ułatwienia korzystania z tymczasowych świadczeń usług transgranicznych. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 48. Pojedynczy Punkt Kontaktowy • to portale rządowe ustanowione przez krajowe organy administracyjne każdego państwa UE Pojedynczy Punkt Kontaktowy umożliwia • otrzymanie informacji jak realizować procedury związane z działalnością gospodarczą • elektroniczną realizację procedur administracyjnych • szybki dostęp do informacji o instytucjach i rejestrach publicznych • uzyskanie porady eksperckiej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 49. 3. Definicja usługi w TFUE – art. 57 • Art. 57 TFUE „Usługami w rozumieniu Traktatów są świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób”. • Usługi obejmują zwłaszcza: • działalność o charakterze przemysłowym; • działalność o charakterze handlowym; • działalność rzemieślnicza; • wykonywanie wolnych zawodów. mgr Anna Krawczyk - Sawicka

 50. 4. Definicja usługi w dyrektywie usługowej – art. 4 Art. 4 „usługa” oznacza wszelką działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek, zwykle świadczoną za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 50 Traktatu mgr Anna Krawczyk - Sawicka