es strukt rfondu 2007 2013 gada programm anas periods n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas periods

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas periods - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas periods. Atbalsts zinātnei un augstākajai izglītībai un 2007. - 2013.gadā. Izglītības un zinātnes ministrija 2007.Gada 29 .novembrī.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas periods' - germane-olson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
es strukt rfondu 2007 2013 gada programm anas periods
ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas periods

Atbalsts zinātnei un augstākajai izglītībai un 2007. - 2013.gadā

Izglītības un zinātnes ministrija

2007.Gada 29 .novembrī

slide3

2007.-2013.gadā zinātnei pieejamo ES fondu līdzekļu apjoms salīdzinājumā ar 2004.-2006.gadu (milj. EUR, kopā ar nacionālo līdzfinansējumu)

pl notais 2007 2013 gada es fondu un nacion l publisk finans juma ieguld jums zin tn milj eur
Plānotais 2007.-2013.gada ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma ieguldījums zinātnē (milj. EUR)
2007 2013 gad izgl t bai pieejamo es fondu l dzek u apjoms milj eur sal dzin jum ar 2004 2006 gadu
2007.-2013.gadā izglītībai pieejamo ES fondu līdzekļu apjoms (milj. EUR) salīdzinājumā ar 2004.-2006.gadu
pl notais 2007 2013 gada es fondu un nacion l publisk finans juma ieguld jums izgl t b milj eur
Plānotais 2007.-2013.gada ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma ieguldījums izglītībā (milj. EUR)
slide7

Augstākās izglītības prioritārās nozares

 • Izglītības tematiskās grupas un jomas:
  • dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas
  • Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība
  • Veselības aprūpe
  • Vides aizsardzība
 • Radošās industrijas (māksla, mūzika, horeogrāfija)
 • Atsevišķas studiju programmas, kas saistītas ar prioritārajām jomām
 • Studiju programmas personām ar funkcionāliem traucējumiem
slide9
2007.-2013.gada ES fondu ieguldījumu rezultātā plānotie iznākuma rādītāji zinātnē un augstākajā izglītībā 2013.gadā
 • Modernizētas 35 zinātniskās institūcijas, iegādājoties pasaules klases zinātnisko aparatūru un uzlabojot infrastruktūru
 • Izveidots Latvijā vienots akadēmiskais datu pārraides tīkls zinātniskajai darbībai
 • Atbalstīti 200 lietišķās pētniecības un 30 starptautiskās sadarbības projekti
 • Īstenoti 140 informatīvi pasākumi motivācijas veicināšanai zinātniskajai darbībai
 • 1000 papildus zinātnei piesaistīti un atbalstīti pilna darba laika ekvivalentu (PLE) strādājošie zinātniskie darbinieki
 • 34 augstākās izglītības iestādēs (augstskolās un koledžās) modernizēta infrastruktūra un studijām nepieciešamais aprīkojums
 • Uzlabotas 60 augstākās izglītības programmas atbilstoši darba tirgus vajadzībām un 440 atbilstoši Boloņas procesa principiem
 • 1500 personu no akadēmiskā personāla (33% no kopskaita) pilnveidojušas savu kvalifikāciju
 • 2500 maģistranti un 1600 doktoranti saņēmuši ESF atbalstu studijām
es fondu pl no anas dokumentu virz ba
ES fondu plānošanas dokumentu virzība

Valsts stratēģiskais ietvardokuments

EK lēmums par apstiprināšanu 20.09.2007.

2.darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas”

EK lēmums par apstiprināšanu 24.09.2007.

3.darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi”

EK lēmums par apstiprināšanu plānots 2007.g.decembrī

1.darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība”

EK lēmums par apstiprināšanu plānots 2007.g.decembrī

2.darbības programmas papildinājums

Saskaņots UK 08.11.2007.;

16.11.2007. iesniegts VK apstiprināšanai MK

1.darbības programmas papildinājums

Saskaņots UK 08.11.2007.;

plānots apstiprināt MK 2008.g.janvārī

3.darbības programmas papildinājums

Plānots saskaņot UK 01.02.2008.;

plānots apstiprināt MK 2008.g.februārī

izm paveiktais 2007 2013 gada es fondu aktivit u steno anas uzs k anai
IZM paveiktais 2007.-2013.gada ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanai

Izstrādāti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju sākotnējie projekti visām IZM pārziņā esošajām aktivitātēm (31 aktivitāte), kā arī veikta minēto kritēriju projektu sabiedriskā apspriešana (t.sk., atbilstoša precizēšana):

 • Ievietojot kritēriju projektus IZM mājas lapā www.izm.gov.lv un ES fondu oficiālajā mājas lapā www.esfondi.lv
 • Veicinot sociālo, nevalstisko, reģionālo partneru un potenciālo ES fondu projektu iesniedzēju līdzdalību kritēriju izstrādāšanā
 • Informāciju nosūtot ar e-pasta vai vēstuļu starpniecību un aicinot sniegt priekšlikumus
 • Informējot un rosinot diskusijas gan IZM, gan citu institūciju un organizāciju rīkotajos pasākumos, semināros un konferencēs

!!!! ES fondu ieviešanu reglamentējošie tiesību akti nosaka, ka projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pirms MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu apstiprināšanas un aktivitātes ieviešanas uzsākšanas ir jāapstiprina ES fondu Uzraudzības komitejā.

izm paveiktais 2007 2013 gada es fondu aktivit u steno anas uzs k anai1
IZM paveiktais 2007.-2013.gada ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanai

ES fondu Uzraudzības komitejā 2007.gada 8.novembrī apstiprinātiprojektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji šādām 2.DPP aktivitātēm:

 • Atbalsts zinātnei un pētniecībai (60 milj. EUR)
 • Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (8,2 milj. EUR)
 • Zinātnes infrastruktūras attīstība (164,8 milj. EUR)

ES fondu pagaidu Uzraudzības komitejā 2007.gada 8.novembrī saskaņoti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji šādām 3.DPP aktivitātēm:

 • Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai (83,8 milj. EUR)
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana (32 milj. EUR)
izm paveiktais 2007 2013 gada es fondu aktivit u steno anas uzs k anai2
IZM paveiktais 2007.-2013.gada ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanai

ES fondu pagaidu Uzraudzības komitejā 2007.gada 8.novembrī saskaņoti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji šādām astoņām 1.DPP aktivitātēm:

 • Zinātnes un inovāciju politikas veidošana un administratīvās kapacitātes stiprināšana (1,5 milj. EUR)
 • Cilvēkresursu piesaiste zinātnei (APK) (53,2 milj. EUR)
 • Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana (1.kārta; 4,5 milj. EUR)
 • Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos (16 milj. EUR)
 • Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana (15 milj. EUR)
 • Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai (19,3 milj. EUR)
 • Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība (APK) (10 milj. EUR)
 • Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana (APK) (10 milj. EUR)
izm paveiktais 2007 2013 gada es fondu aktivit u steno anas uzs k anai3
IZM paveiktais 2007.-2013.gada ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanai

Sagatavoti un VSS izsludināti MK noteikumu projekti šādām aktivitātēm:

 • Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos (16 milj. EUR) - (izsludināti VSS 13.09.2007)
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana (32 milj. EUR) - (izsludināti VSS 20.09.2007)

Ir sagatavoti un iesniegti izskatīšanai un apstiprināšanai ES fondu Uzraudzības komitejas 2008.gada 1.februāra sēdē projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji šādām aktivitātēm:

 • Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai(70,6 milj. EUR)
 • Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (147,4 milj. EUR)
 • Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem(5,4 milj. EUR)
2007 2013 gada es fondu aktivit u steno anas uzs k anas laika grafiks
2008.gada 1.ceturksnī plānota projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšana šādās aktivitātēs:

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos (ESF)

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana (ERAF)

Cilvēkresursu piesaiste zinātnei (ESF; APK, 1.kārta)

Atbalsts zinātnei un pētniecībai (ERAF; APK, 1.kārta)

Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai (ESF)

Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība (ESF; APK, 1.kārta)

2007.-2013.gada ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas laika grafiks
2007 2013 gada es fondu aktivit u steno anas uzs k anas laika grafiks1
2008.gada 2.ceturksnī plānota projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšana šādās aktivitātēs:

Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana (ESF; 1.kārta)

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana (ESF)

Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai (ESF; 1.kārta)

Zinātnes un inovāciju politikas veidošana un administratīvās kapacitātes stiprināšana (ESF)

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (ERAF, APK, 1.kārta)

Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana (ESF; APK, 1.kārta)

!!! Projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšana ERAF atbalsta aktivitātēs ieguldījumiem izglītības un zinātnes infrastruktūrā plānota 2008.gada 2.ceturksnī un 3.ceturksnī.

!!! Projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšana pārējām ESF aktivitātēm plānota 2008.gada 3.ceturksnī un 4.ceturksnī

2007.-2013.gada ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas laika grafiks
slide17

Paldies par uzmanību!

Kontakti:

esf@izm.gov.lv