Innehåll - PowerPoint PPT Presentation

inneh ll n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 33
Innehåll
374 Views
Download Presentation
geri
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innehåll • Argumenterande tal • Högtidstal • Att skriva talet • Retoriska grepp • Att skapa förtroende Retorik

 2. Argumenterande tal Retorik

 3. Argumenterandetal Vad måste vara med? 1. Inledning där du presenterar din åsikt. 2. Huvuddel med 3 argument. 3. Sammanfattning med någon form av uppmaning.

 4. Argumenterandetal • Exempel inledning: • Har ni hört talas om retorik? Ordet kommer från grekiskan och betyder ”vältalighet”. Retorik handlar om konsten att tala väl, och jag tycker att det är väldigt viktigt att kunna i dagens samhälle. • Exempel argument: 1) Det står i kursplanen för svenska. 2) På arbetsintervjun måste man kunna övertyga arbetsgivaren om att man ska få jobbet. 3) När man har vunnit pris för att man har gjort ett fantastiskt jobb, måste man hålla tacktal. • Exempel uppmaning: • Gå en kurs i retorik!

 5. Argumenterandetal Exempel på hur du kan underbygga argumenten. Auktoriteter: forskning visar att…, undersökningar har kommit fram till. Ekonomi: det lönar sig att… Känslor: det ger oss möjlighet att uppleva…

 6. Argumenterandetal • Exempel: • Har ni hört talas om retorik? Ordet kommer från grekiskan och betyder ”vältalighet”. Retorik handlar om konsten att tala väl, och jag tycker att det är väldigt viktigt att kunna i dagens samhälle. Varför är det så viktigt då? 1) Det står i kursplanen för svenska, vilket visar att forskare och politiker bedömer det som viktigt. 2) På arbetsintervjun måste man kunna övertyga arbetsgivaren om att man ska få jobbet, vilket innebär en fast månadslön. 3) När man har vunnit pris för att man har gjort ett fantastiskt jobb, måste man hålla tacktal och det ger dig möjlighet att uppleva dina medarbetares tacksamhet.

 7. Argumenterandetal Exempel på hur du kan underbygga. Trygghet: detta kommer skapa ett bättre samhälle, detta är säkrare.. Gruppkänsla: alla människor behöver…, vi kan tillsammans… Hälsoskäl: Ni kommer att må bättre…, det ger ett friskare liv…

 8. Högtidstal Retorik

 9. Högtidstal • T.ex. vid: • Födelsedagar • Studentexamensfester • Dopfester • Bröllop • Begravningar

 10. Högtidstal • Två sorters högtidstal: • Hyllningstal • Tacktal

 11. Högtidstal • Exempel på hyllningstal: • Till Victoria • Exempel på tacktal: • Lars Winnerbäck

 12. Att skriva talet Idé: • Inventio Inledning: • Exordium • Narratio Huvudddel: • Probatio • Refutatio Avslutning: • Peroratio

 13. Inventio– att finna uppslag och idéer: • Vilken är målgruppen? • Vilket är syftet med talet? • Vad vill jag uppnå? • Vilken typ av tal ska jag framföra? • Vilket är sammanhanget, kontexten? • När och var ska jag tala?

 14. Definition (avgränsning): • Bestäm vad talet ska handla om och håll dig till det. • Fundera över vilka det är som ska lyssna på dig. Är det barn, ungdomar eller vuxna? • Anpassa talets innehåll och språk efter publiken.

 15. Exordium (Inledning) • Vänta med syftet. • Vinn publikens välvilja. • Ex. beröm publiken för någonting, tacka så mycket för att du givits möjlighet att tala. • Introducera ämnet nu.

 16. Narratio (Berättelse) • Ge publiken bakgrundsinformation. • Förklara varför du håller ditt tal.

 17. Probatio • Avslöja vad du vill ha sagt =tesen. • Ex. ”Min mamma är den bästa mamman i hela världen.” • Lägg fram argument för din åsikt – ”därför att, för att, eftersom”. • 3 huvudargument, det starkaste sist, det näst starkaste först och det svagaste i mitten.

 18. Refutatio (Motbevis) • Försvara dig mot eventuella invändningar. • Du ska alltså förekomma de personer som är av annan åsikt innan de hunnit framföra sina motargument – ”fastän, trots att, även om”. • Ex. ”fastän mamma ibland tjatar på mig att bädda sängen, så…”

 19. Peroratio (Avslutning) • Talets viktigaste del. • Få åhörarna att känna tacksamhet över att de har fått lyssna och acceptera allt som du har sagt. • Få åhörarna att göra det du hela tiden velat att de ska göra, t.ex. utbringa ett fyrfaldigt leve för din mamma.

 20. Retoriska grepp

 21. Retoriskagrepp Metakommentarer: Vad du säger eller har sagt. Exempel: Jag kommer att tala om min mamma. Först kommer jag berätta en historia, sedan presentera tre argument för att tillslut sammanfatta vad jag sagt och be er om en sak. Jag har talat om min mamma. Först berättade jag en historia, sedan presenterade jag tre argument för att tillslut sammanfatta vad jag sagt. Nu vill jag att vi utbringar ett fyrfaldigt leve för min mamma, hon leve…!

 22. Retoriskagrepp • Hyperbol: Överdrifter. • Exempel: Alla älskar att äta glass. • Litotes: Underdrifter. • Exempel: Det är väl ingen som inte kan räkna, säger matematikprofessorn. • Analogi: Liknelser/paralleller. • Exempel: Du luktar som en ros. • Metaforer: Bilder. • Exempel: Du är min ros.

 23. Retoriskagrepp • Anafor: Upprepning (3). • Exempel: Jag tycker. Jag tycker. Jag tycker. • Antites: Motsatser som ställs mot varandra. • Exempel: Det gäller liv eller död. • Retorisk fråga: Frågor som du besvarar själv. • Exempel: Hur många till ska behöva dö? Ingen! • Utrop: ! • Exempel: Stoppa rasismen!

 24. Retoriskagrepp • Exempel på anafor: • Martin Luther King Jr. • Exempel på utrop: • Olof Palme

 25. Att skapa förtroende Retorik

 26. Att skapa förtroende • Enligt den romerske retorikern Cicero ska talaren sträva mot tre saker:  • Docere (undervisa),movere (beröra) ochdelectare (behaga). • Lyckas talaren med det uppstår ett förtroende (ett pistis) hos publiken.  • Förtroendet skapas av talaren men finns hos publiken. • Hur skapas förtroendet? • Genom logos, pathos och ethos.

 27. Att skapa förtroende • Logos • Vädjar till förnuft och fakta (tänk: logik). • Talaren ska framstå som klok och kunnig. • Logosargument kan förklaras som ett mer eller mindre hållbart resonemang. • Exempel: • ”Genom att titta på filmer där man talar engelska får man höra orden uttalas rätt och då lär man sig god engelska. Alltså borde vi kunna strunta i grammatik på engelsklektionerna och i stället se på Star Wars. Med textning.”

 28. Att skapa förtroende • Logos är: • Människans förmåga att med språkets hjälp skapa mening och sammanhang. • Talarens sakliga behärskning av sitt tal/ämne. • Talarens tydlighet.

 29. Att skapa förtroende • Pathos • Pathos vädjar till känslan. • Tänk: patetisk, som betyder löjeväckande känslosam, eller sympati och empati som båda har med känslor att göra. • Talaren måste framföra sitt tal med inlevelse, annars finns det risk att publiken tröttnar och går hem.

 30. Att skapa förtroende • Pathosär: • Talarens engagemang. • Talarens förmåga att nå fram till känslor. • Talarens energinivå.

 31. Att skapa förtroende • Ethos • Ethos handlar om talarens karaktär (tänk: etik). • Talarens goda avsikter och trovärdighet måste vara övertygande.

 32. Att skapa förtroende • Ethosär: • Talarens personlighet/karaktär eller image. • Talarens trovärdighet.

 33. Nu ska du skriva ett tal! • Gå in på din klasshemsida. • Ladda ner dokumentet ”Argumenterande tal och Högtidstal”. • Följ anvisningarna i dokumentet och skriv ditt tal!