slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B. De Wever, H. Van Keer, T. Schellens & M. Valcke PowerPoint Presentation
Download Presentation
B. De Wever, H. Van Keer, T. Schellens & M. Valcke

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
georgianne-mejia

B. De Wever, H. Van Keer, T. Schellens & M. Valcke - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
B. De Wever, H. Van Keer, T. Schellens & M. Valcke
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Roles as a structuring tool in online discussion groups: The differential impact of different roles on social knowledge construction B. De Wever, H. Van Keer, T. Schellens & M. Valcke Jolien van de Laar

 2. Indeling presentatie • Roles as a structuring tool in online discussion groups - Theoretische achtergrond- Methoden- Resultaten - Discussie & Conclusie • Empirical Study on Collaborative Writing: What do Co-authors Do, Use and Like? - Redenen voor deelname CW-project - Voor- en Nadelen CW - Tools voor CW & Communicatie over CW - Problemen van (geïntegreerde) CW-tools - Toekomstperspectieven van CW-tools - Discussie

 3. Constructivisme: kennis wordt niet overgedragen maar geconstrueerd (door individuen die in een authentieke en sociale context met elkaar in interactie treden) bijv. in online discussiegroep Probleem: Door ongestructureerdheid kan het soms moeilijk zijn de kennis te construeren Oplossing:Discussies structureren door het invoeren van rollen Theoretische Achtergrond

 4. Theoretische Achtergrond (2) Groepen met toegeschreven rollen: • Werken efficiënter • Samenwerking verloopt soepeler • Hogere productiviteit (Cohen, 1994) • Verbeterde ‘task performance’ • Hogere mate van ‘satisfaction’ (Zigurs & Kozar, 1994) Maar houden mensen zich wel aan toegeschreven rol?  In principe wel

 5. Methoden • 4 Thema’s, 1 thema per 3 weken. • Studenten discussiëren in groepjes van 10 • Minstens vier keer bijdragen per thema

 6. Methoden (2) Introductie van 5 rollen: • Starter: start discussie, draagt nieuwe punten aan, zwengelt discussie aan • Moderator: is kritisch, zorgt dat iedereen mening laat horen • Theoreticus: introduceert theoretische info, zodat alle relevante punten behandeld worden • Bronnenzoeker:zoekt externe info/extra invalshoeken • Samenvatter: post tussentijdse en uiteindelijke samenvattingen. Focus: verschillen en overeenkomsten: conclusie

 7. Methoden (3) Onderscheid tussen 5 niveaus van kennisconstructie (LKC) door sociale interactie: • Delen en vergelijken van informatie • Identificeren van gebieden waar geen overeenstemming over bestaat • Onderhandelen over betekenis & ‘co-constructie’ van kennis • Evaluatie en aanpassing van nieuwe schema’s die voortkomen uit de ‘co-constructie’ • Bereiken van overeenstemming & toepassen van de ‘geco-construeerde’ kennis

 8. Resultaten • Bij de eerste twee thema’s hoger niveau van kennisconstructie bij Groep 2, die wel rollen had. (vaker level 3) • Bij de laatste twee thema’s hoger niveau van kennisconstructie ook bij Groep 2 die geen rollen meer had. (vaker level 3, en soms zelf 4 & 5) • Algemene niveau ligt bij de laatste twee thema’s hoger dan bij de eerste twee. • LKC van Moderators, Theoretici en Samenvatters ligt significant hoger in thema’s 1 & 2 dan bij groepen zonder rollen. (Geen verschillen bij Starter en Bronnenzoeker) • LKC van deelnemers zonder rol, die wel in een groep met rollen zaten is ook significant hoger dan die val deelnemers in een groep zonder rollen.

 9. Discussie & Conclusies • Waarom is LKC van Starters & Bronnenzoekers niet hoger? • Minder op bijdragen van anderen voortbouwen dan Theoreticus, Samenvatter & Moderator • Waarom waren bij thema’s 3 & 4 de geen-rolgroepen beter?  Rolverdeling is al geïnternaliseerd • Waarom is LKC van mensen zonder rol hoger in groepen met rolverdeling? • Beïnvloedt door rolverdeling/onbewust overnemen v. rollen • Indirecte beïnvloeding: bijdragen van mensen met rollen stimuleren anderen beter te reageren • Rolverdeling vergroot bewustzijn v. studenten t.o.v. goede, actieve samenwerking

 10. Discussie & Conclusies Verder onderzoek: - Wat is beter: rollen blijven toepassen of laten ‘vervagen’ na enige tijd? - Wat is de invloed van helemaal geen rolverdeling? - Onderzoek naar invloed v. rolverdeling op lange termijn Conclusie: Introductie van rollen draagt zeker bij aan kennisconstructie in asynchrone discussies, zelfs voor studenten zonder rollen in een groep mét rollen. Daarbij is het wel belangrijk dat de rollen al aan het begin van de opdracht worden toegewezen. De rol van Samenvatter is de meest efficiënte rol m.b.t. kennisconstructie

 11. Empirical Study on Collaborative Writing: What do Co-authors Do, Use and Like? • Veel redenen voor Collaborative Writing (CW), maar de gespecialiseerde tools worden weinig gebruikt • Wat wordt onderzocht?  Hoe werken mensen samen bij het schrijven en welke tools gebruiken ze voor a) het schrijven en b) het communiceren?

 12. Redenen voor deelname CW-project - Beter eindproduct - Verschillende expertises - CW als deel van werk

 13. Voor- en Nadelen van CW Voordelen: - tekst wordt uiteindelijk beter en accurater - meerdere perspectieven & verschillende expertises - elkaar kunnen helpen met de taak (brainstormen, feedback) Nadelen: - verschillende schrijfstijlen moeilijk te combineren - tijd - eerlijk verdelen van taken - planning & coördinatie - onduidelijkheid over verantwoordelijkheid

 14. Tools CW • Hoewel er gespecialiseerde tools zijn, worden toch veel andere methoden gebruikt: - tekstverwerkers (evt. met changetracking) - face-to-face meetings - email • Handigste functie: changetracking (version control, opmerkingen, identificatie v. schrijver) • Tekortkomingen: niet gelijktijdig kunnen werken, geen version control, complexiteit v.d. tool  hangt af van bekendheid met Word

 15. Tools Communicatie • face-to-face • e-mail • telefoon  (hypothese) mail bij groepen met afstand  (hypothese) face-to-face bij minder afstand

 16. Problemen CSCW-systemen - Kost veel tijd om CSCW te leren gebruiken - Problemen met installatie en gebruik - CSCW zorgt voor toegenomen werklast - Veel CSCW tools houden geen rekening met hoe mensen echt samenwerken (vb. vooraf selecteren van rollen) - …

 17. Problemen met CW-tools in tekstverwerkers • Waarom zijn geïntegreerde CW-tools in tekstverwerkers ook niet de beste oplossing? - Het wordt moeilijker om met het programma om te gaan (vb. door te veel functies) - Documenten worden te groot om nog gemaild te kunnen worden - Compatibiliteit v.d. tekstverwerkers

 18. CW in de toekomst • Ontwikkelen van nieuw systeem vs. integreren van CW-tools in tekstverwerkers • Mensen hechten waarde aan hun bekende tekstverwerker • Dus als er een nieuwe tool gebouwd wordt, zorgen dat die in tekstverwerkers geïntegreerd kan worden. • Combinatie tussen tekstverwerker met CW-tools en externe software voor bijv. version control & samenvoegen schrijfstijlen • Of: mensen instrueren over samenwerking, de CW-tools in tekstverwerkers, valkuilen & oplossingen

 19. Discussie • Schrijven jullie liever alleen of in een groep? Waarom? • Als jullie in een groep schrijven, schrijven jullie dan tegelijk, ieder aan een eigen sectie of nog op een andere manier? • Wat lijken jullie belangrijke eigenschappen voor een goede CW-tool? Of zien jullie liever CW-tools geïntegreerd in tekstverwerkers?

 20. Overeenkomsten tussen groepen van CW-ers: • Rollen (vb. schrijver, editor, consultant e.d) • Activiteiten (brainstormen, onderzoek, schrijven) • ‘Document Control’ (vb. gecentraliseerd) • Schrijfstrategieën (hoe wordt er samengewerkt)