1 / 54

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen . Met ondersteuning van SPSS

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen . Met ondersteuning van SPSS. Inleiding in de statistiek Hoofdstuk IV Frequentieverdelingen & SPSS Descriptives. Doelstellingen hoofdstuk IV. De student verstaat een aantal begrippen, zoals frequentieverdeling, enz…

george
Download Presentation

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen . Met ondersteuning van SPSS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Inleiding in de statistiekvoor de gedragswetenschappen. Met ondersteuning van SPSS

 2. Inleiding in de statistiekHoofdstuk IV Frequentieverdelingen & SPSS Descriptives

 3. Doelstellingen hoofdstuk IV • De student verstaat een aantal begrippen, zoals frequentieverdeling, enz… • De student kan een univariate en meerdimensionele tabel van de resultaten opstellen; • De student kent de diverse vormen van grafische voorstelling van gegevens; • De student weet hoe het schaalniveau een impact heeft op de wijze van grafische voorstelling; • De student kan percentielen/decielen/kwartielen bepalen uit een frequentietabel; • De student kan via SPSS een frequentietabel maken en een eenvoudige grafische voorstelling van de gegevens.

 4. 4.1. Frequentietabel • Datamatrix bevat de resultaten van het onderzoek; dit is onoverzichtelijk • Een frequentieverdeling geeft een beter overzicht. • Één dimensionale tabel versus meer dimensionale tabel.

 5. 4.1. De frequentietabel • Één dimensionale tabel

 6. 4.1. De frequentietabel • Meer dimensionale tabel (zgn. kruistabel) Cfr. Hoofdstuk IX

 7. 4.1. De frequentietabel • Eendimensionale tabel Frequentie is het aantal keren dat een bepaalde waarde voorkomt- absolute frequentie- relatieve frequentie (%)- absolute cumulatieve frequentie - cumulatieve proportie (%)(beide laatsten worden niet gebruikt bij nominale waarden)

 8. 4.1. De frequentietabel Lft Freq Prop. Cum freq Cum prop. 8 25 33 25 33 9 30 39 55 72 10 21 28 76 100

 9. 4.2. Grafieken • Nominale waarden • Ordinale waarden • Interval/ratio niveau

 10. A. nominale waarden: gebruik een taartdiagram

 11. B. Ordinale gegevens

 12. B. Ordinale gegevens: gebruik een staafdiagram

 13. C. Scale Datamatrix Taalvaardigheid, Rekenvaardigheid, Leeftijd en Geslacht

 14. Scale niveau SPSS biedt eenoverzicht van de resultaten, middels een frequentietabel

 15. Grafische voorstelling: histogram

 16. Gegroepeerde frequentietabel • Enkel om de gegevens overzichtelijk voor te stellen; informatie gaat verloren • Voor de komst van SPSS gebruikelijke wijze van voorstelling;Hoeveel klassen? Turven van aantallen, enz… verwijzen we naar het pre-SPSS tijdperk. • Geen verdere analyse van de gegevens aan de hand van dergelijke tabel.

 17. Histogram

 18. Frequentietabel en histogram met SPSS • SPSS zal voor een frequentietabel niet automatisch een gegroepeerde tabel maken. Dit is wel mogelijk via recode van de gegevens. Eventueel een stem-and-leaf plot. • Als histogram zal SPSS bij een grote diversiteit van waarden automatisch de waarden in klassen indelen

 19. SPSS aanmaken van tabel

 20. SPSS aanmaken van een tabel

 21. SPSS output van een tabel

 22. Aanmaken van een kruistabel

 23. Dialoogvenster Crosstabs

 24. SPSS output kruistabel

 25. SPSS aanmaken van een taartdiagram Analyze – Descriptives statistics - Frequencies

 26. SPSS aanmaken van een taartdiagram

 27. SPSS output taartdiagram (Pie Chart)

 28. SPSS aanmaken van een staafdiagram

 29. SPSS output van een staafdiagram(bar chart)

 30. SPSS aanmaken van histogram

 31. SPSS output van een histogram

 32. 4.2.4. Maak een stem-and-leaf plot

 33. SPSS maak een stem-and-leaf plot

 34. Stem-and-leaf plot

 35. 4.2.5.Boxplot maken in SPSS

 36. SPSS keuze van boxplot

 37. Boxplot aanmaken

 38. Boxplot gezondheidsbesef

 39. SPSS werken interactieve grafiek • Hoe zou de verdeling zijn van de diploma’s bij dames en heren in deze steekproef?Gebruik de gegevens van busters.sav

 40. 4.2.6. Geclusterd staafdiagram

 41. GeclusterdStaafdiagram

 42. PASW geclusterd staafdiagram SPSS geclusterd staafdiagram

 43. 4.2.7. SPSS gestapeld staafdiagram

 44. 4.3. Select cases

 45. 4.3. Selectie van cases

 46. 4.4. Positie van een score in een verdeling van uitslagen • Het percentiel P van een ruwe score is het percentage metingen dat kleiner is (of gelijk aan) dan deze ruwe score.Dus hoeveel procent van de observaties ligt beneden deze score (of is gelijk aan)?

 47. Percentielscores • Voorbeeld: op een taaltest behaalde Jan een score van 112/120. Is dat een goede score? Kijk hiervoor naar het percentiel. Als 20% van de leerlingen een betere score behaalde, zeggen we dat de uitslag 112 het 80ste percentiel is, ofwel P80=112Als 70% van de leerlingen een betere score behaalde, zeggen we dat deze uitslag het 30ste percentiel is, ofwel P30=112

 48. Percentiel Cumulatief percent biedt inzicht in percentiel

 49. Percentiel • Welk is het percentiel bij een bepaalde score? D.i. hoeveel procent van de observaties zijn lager (of gelijk aan) dan deze score? • Welke score komt overeen met een bepaald percentiel? Beneden welke waarde situeren zich een bepaald percentage observaties? Gebruik steeds de frequentietabel GEEN berekeningen uit een gegroepeerde tabel.

 50. Voorbeeld Pc

More Related