Download
sessi d ajuda a l inici de l activitat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sessió d’ajuda a l’inici de l’activitat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sessió d’ajuda a l’inici de l’activitat

Sessió d’ajuda a l’inici de l’activitat

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Sessió d’ajuda a l’inici de l’activitat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sessió d’ajuda a l’inici de l’activitat

 2. Contingut de la sessió • Treball per compte aliè: contractes laborals • Passos a fer per a l’exercici lliberal • El despatx d’arquitectura com a empresa • Com gestionar els primers encàrrecs • Aspectes jurídics i Deontologia

 3. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Contractes: Web: www.inem.es Manual de contractació i convenis col·lectius: Web: www.coac.cat/oficinajove Treball per compte aliè: contractes laborals

 4. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Treball per compte aliè: contractes laborals • Cal tenir en compte i recordar que: • El contracte s’ha de signar abans de començar a treballar i ens n’hem de quedar una còpia. • Hem d’informar-nos de les característiques del lloc de treball. • Abans d’iniciar la feina, l’empresa ha d’oferir la informació per a la prevenció de riscos que presenta el lloc de treball. • Cal que estiguem donats d’alta a la seguretat social. • Cal rebre un rebut oficial o nòmina del salari. • No es poden modificar les condicions de jornada, horari o remuneració, llevat que es tracti d’un nou contracte negociat. • No s’ha de signar mai cap document en blanc. • No signar mai cap document sense llegir-lo o entendre’l. • Conservar tota la documentació. • Llegir-se l’Estatut dels Treballadors, per tal de conèixer els drets i deures. • http://www.gencat.net/treball/doc/doc_83784893_1.pdf

 5. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Treball per compte aliè: contractes laborals • Quan finalitzi la relació laboral: • Demanar la carta d’acomiadament o notificació de finalització del contracte. • Exigir la quitança i, si s’escau, la indemnització. • Acomiadament improcedent 45 dies per any amb un màxim de 42 mensualitats. • Informar-se sobre si es té dret a prestació d’atur. • Per sol·licitar la prestació cal tramitar tota la documentació a l’OTG durant els 15 dies següents a l’acomiadament

 6. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com a empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Passos a fer per a l’exercici lliberal • Avantatges • Els tràmits de constitució són més senzills i menys costosos que d’altres formes jurídiques. • No precisa de gran inversió, només el capital mínim per a les primeres despeses. • Els arquitectes poden estar subjectes a tributació per estimació directa simplificada. Sistema més beneficiós fiscalment i menys complex. • Inconvenients • La responsabilitat il·limitada. L’autònom respon amb els deutes de la seva activitat amb el seu patrimoni empresarial i personal. • Legislació de referència • Estatut del Treballador Autònom (Llei 20/2007) • http://www.crear-empresas.com/leyes/ley20_07.htm

 7. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Passos a fer per a l’exercici lliberal • Tràmits per iniciar l’activitat: • 10 dies hàbils abans d’iniciar l’activitat cal donar-se d’alta en el cens d’inici d’activitat (mitjançant el model 036 o 037) i l’IAE, on s’estableixen les opcions de l’IVA i la situació tributària. • www.aeat.es • Alta obligatòria al sistema de previsió social per tal de tenir coberta la sanitat, jubilació i incapacitat (voluntària). Des de que ens donem d’alta del cens d’inici d’activitat tenim 30 dies per escollir la previsió social: • Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. • Hermandad Nacional de Arquitectos.

 8. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Passos a fer per a l’exercici lliberal • Altres tràmits necessaris: • Realitzar el comunicat o llicència d’obertura de l’establiment a l'ajuntament. • Comunicar l’obertura del centre de treball als serveis territorials del Departament de Treball: Albareda, 2-4 de Barcelona. • Adquirir el Llibre de Visites i diligenciar-lo a la Inspecció de Treball: Travessera de Gràcia, 303 – 311 de Barcelona.

 9. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Passos a fer per a l’exercici lliberal Exemple de factura: Nom de l’emissor: arquitecte o societat Adreça NIF Nom destinatari: client Adreça NIF Núm. de factura Concepte: Honoraris per la prestació del servei... Import (base imposable).........................................................1.500 € IVA (16 %)..............................................................................+240 € IRPF (15 %).............................................................................-225 € Total.......................................................................................1.515 € Lloc i data Signatura de l’emissor

 10. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Obligacions fiscals: Els rendiments de l’autònom tributen per l’Impost sobre la renda de les Persones Físiques, cal tenir en compte que: La retenció de l’IRPF només cal aplicar-la quan el destinatari de la factura sigui un altre professional lliberal, autònom o societat. Durant els 3 primers anys naturals des de l’alta de l’IAE, els arquitectes poden aplicar una retenció del 7 %, en lloc del 15%. Si més del 70 % dels ingressos es troben subjectes a la retenció de l’IRPF, no caldrà realitzar declaracions trimestrals. Els professionals lliberals també estan obligats a realitzar la declaració de l’IVA. Passos a fer per a l’exercici lliberal

 11. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Passos a fer per a l’exercici lliberal • Obligacions comptables: • Els professionals han de portar els llibres de registre següents: • Llibre de registre d’ingressos (conservar factures) • Llibre de registre de despeses (conservar factures) • Llibre de registre de béns d’inversió • Llibre de registre de provisions de fons i bestretes

 12. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Passos a fer per a l’exercici lliberal Exercici Associat: Cal tenir en compte l’entrada en vigor de la nova llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals, la qual regeix l’exercici associat dels arquitectes. Podeu consultar la pàgina web: http://www.coac.net/agoraempresarial/ Les societats es poden inscriure al COAC, però cal que els estatuts estiguin d’acord amb la Llei.

 13. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia El despatx d’arquitectura com empresa. Arquitecte emprenedor Primer cal tenir clara quin és la nostra idea de negoci i creure en la seva viabilitat El segon passeria realitzar un Pla d’Empresa

 14. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia El despatx d’arquitectura com empresa. Arquitecte emprenedor • El pla d’empresa • Començaríem amb una descripció del projecte d’empresa que tenim en ment: • Motivacions • Objectius • Oportunitats • Previsió de futur • Forma jurídica • RRHH • ....

 15. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia El despatx d’arquitectura com empresa • El Pla d’empresa: RRHH • - Descripció dels llocs de treball. • - Assignació de tasques entre els socis, temps de dedicació. • - Organigrama de l’empresa: Socis Director/a Responsable de projectes Responsablede direccions d’obra Responsable d’administració Responsable de RRHH Responsable de Marketing Gestoria Serveis externs Delineant Informàtica

 16. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia El despatx d’arquitectura com empresa • La producció i l’organització del servei: • - Què necessitem per oferir el servei o producte? Material immobilitzat i altres. • Quin serà el procediment a seguir? Diagrama de flux. • Quin preu cobrarem? Com ho calculem?

 17. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia El despatx d’arquitectura com empresa Diagrama de flux: Nou client Reunió Intentar-ho de nou No Pressupost i contracte Sí Col·laboradors i subcontractes Planificació Revisió o modificacions Redacció projecte No Acceptació, visat i llicència Sí Factura Tràmits i documentació inici obra Direcció d’obra Revisió Documentació final i tràmits No Conformitats Sí Factura

 18. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia El despatx d’arquitectura com empresa • La producció l’organització del servei. • Quin preu cobrarem? Com ho calculem? • Cal que coneguem quant diners ens costa treballar, per tal d’assignar un preu hora al servei que oferim: • Despeses mensuals fixes: • Lloguer • Sou • Impostos • Amortitzacions • Assegurances • Col·legiació • Seguretat Social • Transport • Subministraments • .... • Total: 4.000 € mes / 150 h. de treball mensual = 26.66 €/h. • També cal que coneguem el preu unitari del servei (despesa variable). Què ens costa elaborar un projecte i portar la direcció de l’obra: hores de treball ( arquitecte, delineant...), trucades, transport, despeses visat, assegurança, paper, enquadernacions...

 19. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia El despatx d’arquitectura com empresa • L’Àrea comercial • Servei: definir-lo correctament i saber explicar-lo. • Proveïdors i col·laboradors: cal saber on els podem trobar. • Competència: qui és , perquè, què fa, quan cobra...? • Clients: tipologia, segmentació • Política comercial: objectius, marca, diferència, preu, publicitat, control. • Es recomanable fer una anàlisi DAFO: • Debilitats: punts febles de la nostra empresa • Fortaleses: punts forts de la nostra empresa • Amenaces: aspectes externs que ens poden dificultar • Oportunitats: aspectes externs que ens poden beneficiar

 20. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia El despatx d’arquitectura com empresa L’Àrea Econòmic-financera: Balanç de situació inicial Pla d’inversió Pla de finançament (Actiu inicial) (Passiu inicial) Compte de resultats Previsió despeses Previsió ingressos Previsió de tresoreria Previsió pagaments Previsió cobraments Balanç de situació final Actiu final Passiu final

 21. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Com gestionar els primers encàrrecs • En el web del COAC podem trobar tota la informació i documentació necessària: www.coac.cat • Visat web • Programa: Docs Vis@t • OCT • Accions COAC: Codi tècnic

 22. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Aspectes jurídics Cal tenir en compte les normatives de base: - Ley de Ordenación de la Edificación - Código Técnico de la edificación

 23. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Deontologia - Normes ètiques que ha de conèixer i complir l’arquitecte en l’exercici de la seva professió - Es recullen en el reglament de Deontologia Professional del COAC - L’incompliment pot comportar sancions col·legials.

 24. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Obligacions i deures amb el COAC: Comunicar: Forma d’actuació professional Vincle amb l’administració pública Canvis de domicili, dades... Col·laboracions professionals. Incompatibiitats Renúncia a un treball Actes d'intrusisme o irregulars. Publicitat directa (Junta de Govern) Obligació de comparèixer Deontologia. Resum

 25. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Deontologia. Resum • Relacions entre arquitectes • - Principi de lleialtat i rectitud. • Comunicar l’encàrrec rebut per fer un informe. • Comunicar encàrrec en al mateix emplaçament. • No es pot accedir a una obra en curs • Obligació de facilitar informació. • Prohibició d’atribuir-se treballs. • Prohibició del “firmonisme”.

 26. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Deontologia. Resum • Relacions entre arquitecte i client: • No assumir treballs que no es puguin atendre • No acceptar encàrrec que suposin una infracció • Mantenir la confidencialitat respecte de la documentació • facilitada pel client. • Fixar l’abast del treball i la remuneració. • Facilitar al client els documents legals que sol·liciti • L’arquitecte també pot ser promotor i constructor. • Obligació de renuncia. • Comportaments considerats deslleials.

 27. Treball per compte aliè: contractes laborals Passos a fer per a l’exercici lliberal El despatx d’arquitectura com empresa Com gestionar els primers encàrrecs Aspectes jurídics i Deontologia Deontologia • Departament del COAC format per: • Vocal d’exercici i control professionsl • Assessora Jurídica • Personal administratiu • Funcions: • Els òrgans col·legials tenen la funció de vetllar pel compliment de l’ètica en la pràctica professional dels arquitectes col·legials. El departament de Deontologia professional facilita els següents serveis: • Assessorament i atenció de consultes • Tramitació d’expedients domiciliaris • Mediació

 28. Enllaços Dins la web de l’oficina Jove podem trobar enllaços molt interessants per a l’autoocupació i l’inici de l’activitat: www.coac.net/Barcelona/oficinajove

 29. Patrocini El Banc Sabadell i la Demarcació de Barcelona han signat un conveni per tal d’oferir millors condicions i avantatges als arquitectes col·legiats en la seva línia de productes TECNOCREDIT: • Per començar ofereix un descompte de 60 € en la quota de col·legiació del primer trimestre als nous col·legiats que obrin un compte.

 30. Finançament TECNOINICI Per a obrir el despatx amb tranquil·litat, us ofereix el préstec TECNOINICI, adreçat a joves professionals en l’inici de la seva activitat: • Es tracta d’un préstec a 5 anys • Es pot finançar el 100 % del cost de la inversió • Amb l’opció de fins a 12 mesos de mancança

 31. Pòlissa de crèdit TECNOPROFESSIONAL • Us permet harmonitzar els ingressos, els quals poden tenir un flux irregular al llarg de l’any, amb les despeses. • Aquest producte us permet disposar dels diners d’una manera uniforme i poder realitzar les despeses necessàries sense esperar a rebre els honoraris. • Les condicions son molt avantatjoses: • El tipus d’interès serà el més competitiu en cada moment • No hi ha comissions d’obertura, ni d’estudi ni de no disposició • Corretatge d’intervenció a càrrec del banc • Vigència de fins a 10 anys • Import màxim 25.000 €