slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samenwerkingsoveréénkomst gemeenten 2008-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samenwerkingsoveréénkomst gemeenten 2008-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Samenwerkingsoveréénkomst gemeenten 2008-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Samenwerkingsoveréénkomst gemeenten 2008-2013. Januari 2008. Inhoud. Samenwerkingsoveréénkomst gemeenten 2008-2013 ? Historiek Procedure Opbouw Ondertekeningsmodaliteiten Rapportering Ondersteuning Specifieke bepalingen per thema

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samenwerkingsoveréénkomst gemeenten 2008-2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
Inhoud
 • Samenwerkingsoveréénkomst gemeenten 2008-2013 ?
  • Historiek
  • Procedure
  • Opbouw
  • Ondertekeningsmodaliteiten
  • Rapportering
  • Ondersteuning
  • Specifieke bepalingen per thema
 • Wat zegt de samenwerkingsovereenkomst over de milieuraad ?
1 korte historiek
1. Korte historiek

Sinds 1992: overeenkomsten met gemeenten en provincies om het milieubeleid op lokaal niveau te stimuleren

Taken uitvoeren = financiële en inhoudelijke ondersteuning

Aanvankelijk convenanten (tot 2003)

Nu samenwerkingsovereenkomst (vanaf 2003)

2 procedure
2. Procedure

Voorjaar 2007:

Suggesties VVSG/VVP op discussienota

Voorjaar 2007:

Bemerkingen MINA-raad op krachtlijnennota

September 2007:

Terugkoppeling gemeenten door VVSG

December 2007:

Advies landelijke MINA-raad

21/12: Goedkeuring door VR S.O. 2008-2013

Januari 2008

gemeenten ontvangen contracttekst

3 opbouw
3. Opbouw

10 Thema’s:

Instrumentarium

Afval (< voormalige cluster vaste stoffen)

Milieuverantwoord productgebruik (< voormalige cluster vaste stoffen) (nieuw)

Water

Hinder

Energie

Mobiliteit

Natuur

Bodem (nieuw)

Duurzame ontwikkeling (nieuw)

slide7
Opbouw

Basisniveau:

Gemeente moet alle (!) bepalingen van dit niveau uitvoeren

Onderscheidingsniveau:

Verplicht (uitz: < 12000 inwoners): ambtenaar voor duurzaam lokaal milieubeleid

(35) punten behalen vrij te kiezen uit lijst met acties over de verschillende thema’s heen

Projectmodule:

Gemeente kan op basis van een projectvoorstel financiële steun verkrijgen

4 ondertekeningsmodaliteiten
4. Ondertekeningsmodaliteiten

De gemeente geeft in ondertekeningsformulier aan welke onderdelen ze wil uitvoeren (vanaf 2009: bijstellen ambitieniveau)

Basis en onderscheidingsniveau: Voor 1 januari indienen (voor 2008: 4 maanden na ontvangst contracttekst)

Projecten: Voor 1 januari indienen (voor 2008: 4 maanden na ontvangst contracttekst)

5 rapportering
5. Rapportering

Basis en onderscheidingsniveau

 • Rapportering over de uitvoering van deze overeenkomst via gemeentelijk milieujaarprogramma (o.b.v. vastgelegde inhoudstafel)
 • Tegen 1 april van volgend jaar

Projecten

 • Binnen de zes maanden na afloop van project (+ betaalaanvraag)
6 ondersteuning
6. Ondersteuning
 • Vlaams Gewest
 • Provincies
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonoom gemeentebedrijf
 • Steunpunten TANDEM (www.tandemweb.be of 02/282.19.40)

en SLA21

7 specifieke bepalingen thema instrumentarium
7. Specifieke bepalingen:Thema instrumentarium

Doelstellingen: ontwikkelen van instrumenten voor het voeren van een duurzaam lokaal milieubeleid

Project: MINA-werkers

thema afval
Thema afval

Doelstellingen: afvalstoffenbeleid binnen eigen diensten en naar inwoners gemeente (doel: gedragsverandering)

Project: mogelijke projecten (zie lijst SO)

thema milieuverantwoord productgebruik
Thema milieuverantwoord productgebruik

Doelstellingen: milieuverantwoord productgebruik binnen eigen diensten en naar inwoners gemeente

Project: mogelijke projecten (zie lijst SO)

thema water
Thema water

Doelstellingen: uitvoering doelstellingen decreet integraal waterbeleid en pesticidenreductiedecreet (+ uitvoeringsbesluit)

Project: mogelijke projecten (zie lijst SO)

thema hinder
Thema hinder

Doelstellingen: milieuhinder (geur, geluid, stof, rook en/of roet) beheersen en zo mogelijk inperken

thema energie
Thema energie

Doelstellingen: bijdragen aan de realisatie van de Vlaamse Kyotodoelstelling

thema mobiliteit
Thema mobiliteit

Doelstellingen: integratie bevorderen van milieubeleid, mobiliteitsbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid opdat druk op milieu door de sectoren verkeer en vervoer vermindert

thema natuur
Thema natuur

Doelstellingen: beleid voeren gericht op de zorgplicht voor de natuur en stopzetten van het verlies van biodiversiteit (met inbegrip van genetische biodiversiteit)

Project: mogelijke projecten (zie lijst S.O)

thema bodem
Thema bodem

Doelstellingen: bodembeleid binnen eigen diensten en naar inwoners gemeente

Project: mogelijke projecten (zie lijst S.O)

thema duurzame ontwikkeling
Thema duurzame ontwikkeling

Doelstellingen: Uitvoering van de VSDO en onderneemt en ondersteunt de gemeente initiatieven die bewustzijn en kennis van burgers m.b.t. D.O verhogen

Project: mogelijke projecten (zie lijst S.O)

8 financi le bepalingen
8. Financiële bepalingen

Basis

Subsidie = forfaitair i.f.v. inwonersaantal en oppervlakte (d.w.z. 1,70 euro/inw + 1,4 euro/ha (min. 20 000 euro), opm: zelfde als nu instrumentarium + afval niveau 1

Onderscheiding

Subsidie = loonsubsidie duurzaamheidsambtena(a)r(en) afh. aantal inwoners

Projecten

Subsidie = 50% kosten (er zijn uitzonderingen, vb: mina-werkers, milieuvriendelijke wagens, enz)

1 oprichting
1. Oprichting

Nieuwe gemeentewet (indien geen SO)

Niet verplicht, wel mogelijk

Samenwerkingsovereenkomst:

verplicht onderdeel van het basisniveau van het thema instrumentarium

Installatie ten laatste 6 maanden na ondertekenen van S.O door gemeente (uitz: <5000 inwoners)

2 bevoegdheden
2. Bevoegdheden

Nieuwe gemeentewet:

 • Gemeenteraad moet reglement vaststellen en bevoegheden bepalen
   • over welke aangelegenheden wordt geadviseerd?
   • wie neemt initiatief?
   • wat is de adviestermijn
slide25
Samenwerkingsovereenkomst:

 Adviseren Leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling

min.: MBP en rapportering

Begroting

 Acties uitvoeren

slide26
Samenwerkingsovereenkomst:

Op verzoek van CBS, schepen van leefmilieu of gementeraad

Initiatiefrecht

 recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan hij vindt dat er milieu- en of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

3 samenstelling
3. Samenstelling

Nieuwe gemeentewet:

 • ten hoogste 2/3 van hetzelfde geslacht
 • geen politieke criteria
 • sociologische afspiegeling van de doelgroep die betrokken is bij het thema
slide28
Samenwerkingsovereenkomst (1):

Gemeenteraad bepaalt samenstelling

Bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden en waarnemers

GR bepaalt aantal stemgerechtigde leden en aantal stemgerechtigde leden per organisatie

slide29
Samenwerkingsovereenkomst (2):

Stemgerechtigde leden:

milieu- en natuurverenigingen, jachtverenigingen, onderwijsinstellingen, socio-culturele en vormingsorganisaties, beroepsgroepen en/of -organisaties

1/3 uit milieu- en natuurverenigingen

1/3 van hetzelfde geslacht

Inwoners kunnen worden gecoöpteerd o.b.v. deskundigheid, inzet of positieve interesse.

slide30
Samenwerkingsovereenkomst (3):

Niet-stemgerechtigde leden:

Schepenen, gemeentelijke ambtenaren, politieke mandatarissen of een door elke fractie in de gemeenteraad aangewezen persoon

max. de helft van de stemgerechtigde leden

mogen niet drukken op het advies

slide31
Samenwerkingsovereenkomst (4):

Waarnemers:

Milieuraad beslist zelf

o.b.v. deskundigheid

4 middelen
Nieuwe Gemeentewet:

De gemeenteraad stelt een adviesraad de middelen ter beschikking die nodig zijn voor het vervullen van zijn taak.

4. Middelen
slide33
Samenwerkingsovereenkomst:

De gemeente voorziet voldoende financiële, logistieke en educatieve ondersteuning

De gemeenten voorziet min. een lokaal, een gemeentelijke ambtenaar ter ondersteuning van de secretaris en minimale werkingsmiddelen

Het budget is aangepast aan de taken die de gemeente aan de milieuraad oplegt of de activiteiten die de milieuraad vrijwillig uitvoert

5 werking
Samenwerkingsovereenkomst :

Min. 2 (!) samenkomsten per jaar

Voorzitter:

Gekozen door, maar niet noodzakelijk uit de stemgerechtigde leden

Mag niet de burgemeester, een schepen of vertegenwoordiger van een politieke fractie zijn

De milieuraad mag ook andere acties uitvoeren

5. Werking
6 advisering
Samenwerkingsovereenkomst (1):

De gemeente moet de agenda’s en de verslagen van de gemeenteraad bezorgen

De gemeente stelt de adviesvraag schriftelijk

De adviesvraag bevat volgende gegevens:

duidelijke omschrijving van de vraag

wettelijke en financiële randvoorwaarden

vermelding van de uiterste datum

alle nodige info en documentatie

6. Advisering
slide36
Samenwerkingsovereenkomst (2):

De adviestermijn bedraagt min. 1 maand. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken

kwaliteitseisen m.b.t. het advies:

duidelijk standpunt of herformulering

omstandige motivatie

7 opvolging van het advies
Samenwerkingsovereenkomst:

De gemeente is verplicht om te motiveren wat ze met het advies heeft aangevangen

Het advies is een element van het betreffende dossier

De gemeente brengt de milieuraad binnen drie maanden na aflevering op de hoogte van het gevolg. Als het advies niet wordt gevolgd, geeft de gemeente een motivering.

7. Opvolging van het advies
8 externe relaties
Samenwerkingsovereenkomst:

Streven naar intensieve samenwerking met andere lokale adviesraden

bv. gezamenlijke thematische vergadering

bv. jaarlijkse gezamenlijke start- en evaluatievergadering

Streven naar samenwerking met milieuraden op andere bestuurlijke niveaus

8. Externe relaties
9 participatie
Samenwerkingsovereenkomst:

Onderscheidingsniveau: een open vergadering per jaar (kan inter- of bovengemeentelijk)

Jaarverslag verplicht

Jaarverslag en alle stukken zijn openbaar

Jaarverslag ter inzage op de milieudienst

9. Participatie
slide40
Samenwerkingsovereenkomst:

Verplichte elementen in het jaarverslag:

samenstelling

ondersteuning door de gemeente

data van de vergaderingen en belangrijkste agendapunten

overzicht van de adviezen: onderwerp, aard, gevolg, respons van de gemeente

overzicht van andere activiteiten