slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agenda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Agenda - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Infovergadering 10 juni 2010 Thematische Innovatiestimulering (TIS) Technologische Dienstverlening (TD) oproep 2009-2010 projectnummer 09XXXX. Agenda. Verwelkoming Analyse van de IWT overeenkomst Uitvoering & opvolging van een TIS/TD-project On-line RAP (Eric Sleeckx)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenda' - gen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Infovergadering 10 juni 2010 Thematische Innovatiestimulering (TIS)Technologische Dienstverlening (TD)oproep 2009-2010projectnummer 09XXXX

agenda
Agenda
 • Verwelkoming
 • Analyse van de IWT overeenkomst
 • Uitvoering & opvolging van een TIS/TD-project
 • On-line RAP (Eric Sleeckx)
 • Vlaams Innovatienetwerk

BROODJESLUNCH

verwelkoming korte voorstelling aanwezige adviseurs
VerwelkomingKorte voorstelling aanwezige adviseurs
 • Uw naam
 • Naam VIS
 • Omvang (# VTE, duur)
 • Voornaamste projectdoelstellingen
2 analyse van de iwt overeenkomst
2. Analyse van de IWT-overeenkomst
 • IWT overeenkomst bestaat uit 2 delen :
  • Algemene voorwaarden : op IWT website onder ‘documenten’ in VIS-TD of VIS-TIS programma
  • Projectspecifieke voorwaarden met één bijlage : papieren documenten ter ondertekening door alle begunstigde(n), NIET door de onderzoekspartner, 1 exemplaar naar IWT terugsturen
 • Bij de projectspecifieke voorwaarden wordt verwezen naar referentiedocumenten waaronder
  • Samenwerkingsovereenkomst(en)
  • Reglement van Orde
relaties beschreven in de iwt overeenkomst
Relaties beschreven in de IWT-overeenkomst

Samenwerkings-overeenkomst

(optioneel)

IWT

VIS

Overeenkomst

Begunstigde(n)

Reglementvan Orde

Samenwerkings-overeenkomst (optioneel)

Gebruikersgroep

Uitvoerder

Onderzoekspartner(s)

aandachtspunten in de projectspecifieke voorwaarden
Aandachtspunten in de Projectspecifieke Voorwaarden :
 • contactpersoon van de coördinator : dit is de persoon (kan iemand van de begunstigden of onderzoekspartners zijn) waarmee IWT alle communicatie (rapportering, info-mails, opleidingen, brieven met addenda aan de overeenkomst,…) over het project voert
 • artikel 4 geeft chronologische oplijsting van actiemomenten voor aanlevering van verklaringen, verslagen, overeenkomsten
 • artikel 5 vermeldt bijzondere voorwaarden bij de start of bij de tussentijdse evaluatie van het project
 • in artikel 6 staat vermeld wie betalingen ontvangt
de samenwerkingsovereenkomst tussen betrokkenen 1 2
De samenwerkingsovereenkomst tussen betrokkenen (1/2)
 • Doel : regeling van de samenwerking tussen betrokken partijen
 • Vier mogelijke relaties :
  • Tussen leden van het consortium die als Vlaams InnovatieSamenwerkingsverband (VIS) optreden
  • Tussen VISsen
  • Tussen VIS(sen) en onderzoekspartners
  • Samenwerking in kader van internationale samenwerking
 • Kan in één overeenkomst of in afzonderlijke overeenkomsten
de samenwerkingsovereenkomst tussen betrokkenen 2 2
De samenwerkingsovereenkomst tussen betrokkenen (2/2)
 • Wat :
  • Contactgegevens van betrokken organisaties en projectidentificatie
  • Afspraken omtrent :
   • behandeling van vertrouwelijke informatie
   • eigendomsrechten en gebruiksrechten ivm industriële eigendom
   • uit te voeren taken en opleveringen van het project, overleg en verslaggeving aan IWT, ...
   • afspraken inzake publicaties & mededelingen
   • bevoegdheden (wie rapporteert, wie roept gebruikersgroep bijeen...)
   • begroting en rekeningen (wie ontvangt subsidies, VIS staat in voor niet-gesubsidieerd deel)
   • duur van de overeenkomst
   • aansprakelijkheden en geschillenregeling
   • ontbinding en vereffening
 • Dient door IWT goedgekeurd te worden !
interactie met de doelgroep 1 2
Interactie met de doelgroep (1/2)
  • Doel: inhoudelijke opvolging van een project ; kunnen projectuitvoering sturen zolang innovatiedoel behouden blijft
  • TIS : noodzaak tot oprichting van een gebruikersgroep ; bij TD minstens een jaarlijks forum organiseren waar doelgroep op uitgenodigd wordt
  • Afspraken ivm werking (rechten en plichten) van de gebruikersgroep worden geregeld in een Reglement van Orde
  • voorbeeld-template is opgenomen in toelichtingsdocument uitvoering en opvolging van VIS/TIS & TD projecten
 • verklaring RvO door coördinator aan te leveren aan IWT volstaat
 • dynamiek van de gebruikersgroep en de betrokkenheid van doelgroep bij het project is een belangrijk element voor IWT
het reglement van orde van de gebruikersgroep 2 2
Het reglement van orde van de gebruikersgroep (2/2)
 • Praktische modaliteiten :
  • samenstelling van de gebruikersgroep dient representatief te zijn voor het VIS (KMO-karakter !)
  • TIS typisch 3x per jaar ; TD minstens jaarlijks forum
  • IWT adviseur als waarnemer uitnodigen
  • IWT adviseur probeert 1 x per jaar aanwezig te zijn
  • het Reglement van Orde regelt ook de tarifiëring die door het innovatiesamenwerkingsverband in het kader van de dienstverlening van het project (TIS of TD) wordt gehanteerd
  • agenda voorafgaand uitsturen
  • verslag ten laatste10 dagen na bijeenkomst aan leden bezorgen ; in toekomst in e-tool
  • Uitnodiging en verslagen steeds electronisch naar IWT adviseur en in cc. naar vis-td@iwt.be en vis-tis@iwt.be
3 uitvoering opvolging van een tis td project
3. Uitvoering & opvolging van een TIS/TD project

3.1. Schematische voorstelling 2- en 4-jarig project

3.2. Voortgangsverslaggeving

3.3. Financiële rapportering

3.4. Tussentijdse evaluatie (projecten > 2 jaar)

3.5. Eindverslag met effectenanalyse

3.6. Meldingen

3.7. Vlaams Innovatienetwerk

3 2 voortgangsverslaggeving
3.2. Voortgangsverslaggeving
 • Basis voor informatieverzameling is een projectregister
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van tool voor projectregistratie : ORKA melding aan mbr@iwt.be
 • Via (electronisch) document : pag. 7 van toelichtingsdocument)
 • Resultaatsgerichte rapportering als onderdeel van inhoudelijk verloop van het project
  • Projectopvolging via set van 16 kengetallen (indicatoren voor normaal verloop van het project)
  • Per project werd een gepaste sub-set en streefwaarden vastgelegd in bijlage 1 van de Projectspecifieke Voorwaarden
  • Toelichtingsdocument RAP voor projecten 08 en 09 : zie website
3 3 financi le verslaggeving
3.3. Financiële verslaggeving
 • Gebruik template zoals in toelichtingsdocument uitvoering en opvolging VIS/TIS & TD beschreven !
 • Aparte projectboekhouding noodzakelijk
 • Welke kosten zijn aanvaardbaar : zie handleiding oproep 2009
 • Financiële verslaggeving wordt gebundeld door coördinator of kan per partij aangeleverd worden
 • Structuur : personeelskost, overige kost (direct & indirect) als % van de personeelskost en eventueel coördinatiekost
3 4 tussentijdse evaluatie projecten 2 jaar
3.4. Tussentijdse evaluatie (projecten>2 jaar)
 • Ieder project met een projectduur langer dan twee jaar, wordt tussentijds geëvalueerd.
 • Na 18 maanden activiteiten, verslag te leveren tegen het einde van de 19de maand
 • Inhoudelijke toelichting bij de behaalde resultaten & effecten
 • Actualisering doelstellingen van het project in bijgestuurd werkplan, kengetallen en effecten voor tweede biënnale
 • Analyse van de financiële status van het project ;indien grote discrepanties  correctie in steun doorgevoerd voor 2° biënnale, kleine verschillen worden over biënnales heen afgerekend
 • Tijdige beslissing IWT over verlenging van het project
 • Template via e-tool volgt
3 5 eindverslag en effectenanalyse
3.5. Eindverslag en effectenanalyse

Samenvatting van het volledige project:

 • inhoudelijke toelichting bij de behaalde resultaten.

Effectenanalyse:

 • Effecten van het project in kaart brengen.(klantenbevraging, meting effectenindicatoren, ...)
 • Essentieel onderdeel van een eventuele vraag tot verdere financiering van het project.
 • Concrete invulling wordt bij de aanvang van het project besproken. (...nulmeting...)
3 6 meldingen
3.6. : Meldingen

Het VIS meldt volgende essentiële wijzigingen in verband met de projectuitvoering :

 • artikel 7.1 van algemene voorwaarden o.a.
  • Elke gebeurtenis of omstandigheid, die de realisatie van de projectresultaten, effecten en zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst ernstig in gevaar kan brengen
  • Elke wijziging in samenwerkingsovereenkomst, reglement van orde, samenstelling gebruikersgroep
  • Elke cumulatie met andere steun
  • Elke wijziging in de tijdsplanning > 1 maand of verlenging
 • artikel 3.6 van de projectspecifieke voorwaarden :elke wijziging van personeel dat voor een substantieel deel op project werkt (ter goedkeuring voorleggen aan IWT)
4 on line rap
4. On-line RAP
 • Door niet tijdig beschikbaar zijn van e-tool terug naar ‘oud
 • systeem’
 • Doel : op programma niveau electronisch gegevens
 • verzamelen voor IWT monitoring & analyse
 • Toelichting door Eric Sleeckx, M&A
slide20

5.VIN - Het Vlaams innovatienetwerk

10 06 2010 – infosessie TIS-TD

 • Doelstelling van het NETWERK
  • Vlaamse bedrijven helpen bij hun innovatie
  • Problemen bij bedrijven oplossen als netwerk
  • Bedrijven centraal in aanpak van VIN-netwerk
vin netwerk
VIN netwerk

Actoren : kennisopbouwers, kennisvertalers, dienstverleners, kennisimplementeerders,….

Technologische dienstverleners (TD)

Adviseurs innovatiestimulering (TIS en RIS)

Onderzoekers die kennis opbouwen (VIS-CO, TETRA, LO, SBO, …)

Competentie polen (Flanders Drive, FMTC, …

SOC – Strategische onderzoekscentra (VITO, IMEC, SIM,…)

Interfacediensten

Innovatiecentra (uitvoerders RIS) wijzen de weg!

vin in het regionaal innovatiesysteem
VIN in het Regionaal innovatiesysteem

VIN

TIS

SOC

RIS

TD

Bedrijven

KMO's

CPen

CO/TETRA/LO/SBO/TBM

EEN

Interface

NCP

Bedrijfsfederaties

Link met Europa

Overheidsinstellingen en -initiatieven

 • UNIZO
 • VOKA
 • Agoria
 • Industrie Vlaanderen
 • EFRO & ESF
 • Eu KP (NCP)
 • EEN (AO, IWT, FIT)
 • ERA (Cornet, Compera,EraSME)
 • INNO (INNET, IP4INNO)
 • AO
 • FIT
 • MIP
 • Flanders DC
kennisdeling en communicatie
Kennisdeling en Communicatie

Communicatie in het netwerk

www.innovatienetwerk.be

login te vragen bij François Stassijns (fs@iwt.be)

Nieuwsbrief , kalender , projectfiches, netwerkleden

Logo te gebruiken voor alle communicaties van VIS-projecten (brochures, aankondigingen seminaries, workshops)

beschikbaar op innovatienetwerk

communicatie met innovatiecases
Communicatie met Innovatiecases

Illustratie van VIN dienstverlening

Toegang via www.innovatienetwerk.be , dus voor alle netwerkleden uit ‘intermediaire organisaties’

Printklaar document, met mogelijkheid toevoegen logo en contactgegevens

Copy/paste van teksten voor eigen gebruik mits bronvermelding(logo innovatienetwerk en IWT)

Nieuwe cases : innovatiecases@innovatienetwerk.be

netwerken en samenwerken in het netwerk netwerkingsinitiatieven
Netwerken en samenwerken in het netwerkNetwerkingsinitiatieven

VIN voor VIN

Kennismaken met VIN-netwerkleden

Netwerken

Samenwerken en doorverwijzing bevorderen

Juni 2010 : diensten en tool Innovatiecentra

COG werkgroep netwerking (VINvoorVIN, gps)

COG werkgroep communicatie (innovatiecases)

Aankondigingen/verslagen in e-Nieuwsbrief van innovatienetwerk : verspreid op 1000 exemplaren (alle intermediairen leden van netwerk)

eerste stappen in het netwerk www innovatienetwerk be
Eerste stappen in het netwerkwww.innovatienetwerk.be

Maak u kenbaar : registreren en profiel aanmaken

Maak uw project kenbaar : projectfiche

http://www.innovatienetwerk.be/

zelf projectfiche aanmaken & updaten

E-alerts of RRS-feeds

Bezoek de website

Post nieuws – zet activiteiten in kalender – WIKI

Bezorg innovatiecases

Bezorg artikels voor de e-nieuwsbrief

dank voor jullie aandacht succes met de projectuitvoering
Dank voor jullie aandacht & succes met de projectuitvoering !!

Tot 30 juni :Peter Coucke pc@iwt.be 02/432.42.10

Vanaf 1 juli : Ria Bruynseels mbr@iwt.be 02/432.42.76

VIS Secretariaat :

Grietje Van Nijlen : gvn@iwt.be

Conny Van de Velde : cvdv@iwt.be