Landbruket – fremdeles en del av løsningen? - PowerPoint PPT Presentation

landbruket fremdeles en del av l sningen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landbruket – fremdeles en del av løsningen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landbruket – fremdeles en del av løsningen?

play fullscreen
1 / 13
Landbruket – fremdeles en del av løsningen?
86 Views
Download Presentation
gazelle-turner
Download Presentation

Landbruket – fremdeles en del av løsningen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Landbruket – fremdeles en del av løsningen? Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ Landbruks- og matdepartementet

 2. CO2 N2O CH4

 3. Norske klimamål • Norge skal være en pådriver i arbeidet for en ny og mer ambisiøs internasjonal klimaavtale – den globale temperaturøkningen skal ikke overstige 2 C sammenlignet med førindustrielt nivå. • Klimaforliket innebærer at Norge skal være karbonnøytralt senest i 2030 • Vi skal overoppfylle vår utslippsforpliktelse i Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng • Utslippsreduksjoner 15-17 millioner tonn CO2 ekv. i 2020. To tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjoner tas nasjonalt • 1,0-1,5 millioner tonn CO2 ekv. i primærnæring og avfallssektor innen 2020 Basert på SFT sin tiltaksanalyse fra 2007

 4. SFT sin tiltaksanalyse fra 2007

 5. Potensial for utslippskutt i jordbruket

 6. Biogass har størst potensial (fra st.meld. Nr.39) • Dobbel klimaeffekt: • redusere utslipp av metan og lystgass fra lagring av husdyrgjødsel, samt samkjøring med 600 000 tonn matavfall - 500 000 tonn CO2-ekv • produsere klimanøytralenergi • Vi må sørge for samarbeidmellom aktørene – jordbruk og kommunal sektor. • Vi må fjerne barrierene somi dag hindrer full realiseringav biogasstiltak • Vi må få til en samletvirkemiddelpakke

 7. Klimakur 2020– sektorrapport jordbruk • Utredet ulike alternativer for biogass • Opp til 60 % av husdyrgjødsel – 200 000 tonn matavfall • Samfunnsøkonomisk kostnad: 1200 – 3100 kroner pr tonn CO2 • Litt annen beregningsmåte enn analysen fra 2007, men tiltaket er langt dyrere enn tidligere antatt

 8. Stor usikkerhet om klimapolitikk, teknologi og kostnader ved tiltak Norsk kostnadskurve 2005 Norsk kostnadskurve 2010: Klimakur Kutter 30 prosent av norsk netto utslipp innenfor en marginal kostnad på ca kr 1200 pr tonn. Kutter 30 prosent av norsk netto utslipp innenfor en marginal kostnad på ca kr 200 pr tonn.

 9. Hva gjør vi?Forskning: CENBIO • Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) • Biologimiljøene og teknologimiljøene sammen om et senter. Forskningsprogrammene Natur og Næring og RENERGI • Flere prosjekter: • Optimalisering og økt gassutbytte • Utnyttelse av råtneresten MÅL: Økt lønnsomhet

 10. Virkemidler for biogass • Har: Investeringsstøtte (Enova (store) IN (gårdsanlegg) • Dette er ikke nok for å utløse mange nye anlegg basert på husdyrgjødsel. Forslag i Klimakur: • Avgifter på konkurrerende energikilder, og alternativer til biorest (kunstgjødselavgift,avgift husdyrgjødsel?) • Feed-in tariff for biogass • Juridiske krav relatert til håndtering av husdyrgjødsel

 11. Planer for endringer i virkemiddelbruk - biogass? • Melding til Stortinget om Landbrukspolitikken våren 2011. • Ny Melding til Stortinget om klimapolitikken høsten 2011. • Alle klimatiltak og aktuelle virkemidler i alle sektorer vil bli gjennomgått klimameldingen.

 12. Sentrale politiske signaler for biogass i jordbruket • Vi må få ned kostnadene for å gjøre biogass lønnsomt. • Behov for endringer i rammebetingelser er til vurdering (meldinger). • Norsk landbruk er basert på spredt produksjon • Det gir en kretsløpsbasert produksjon der husdyrgjødsla brukes på den enkelte gård. • Biogassatsing skal ikke virke sentraliserende på norsk jordbruk Biogass er en del av løsningen for jordbruket! …men er krevende

 13. Takk for oppmerksomheten!