v voj evropsk spolupr ce a integrace
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vývoj evropské spolupráce a integrace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Vývoj evropské spolupráce a integrace - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Vývoj evropské spolupráce a integrace. Počátky evropské integrace po II. světové válce. Úvod. Literatura: F+P – str. 45 – 88 Nugent Neill – The Government and Politics of the European Union – str. 34-45. Smlouvy zakládající ESUO, EURATOM, EHS na www.euroskop.cz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vývoj evropské spolupráce a integrace' - gay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v voj evropsk spolupr ce a integrace

Vývoj evropské spolupráce a integrace

Počátky evropské integrace po II. světové válce

slide2
Úvod
 • Literatura:

F+P – str. 45 – 88

Nugent Neill – The Government and Politics of the European Union – str. 34-45.

Smlouvy zakládající ESUO, EURATOM, EHS na www.euroskop.cz

 • http://mravinac.pbwiki.com/evropska_integrace
struktura
Struktura
 • Poválečné problémy Evropy
 • Pro-integrační iniciativy po 2. sv. válce
 • Počátky ekonomické spolupráce v Evropě
 • Selhání pokusů o politicko-bezpečnostní integraci
 • Římské smlouvy a jejich důsledky
1 probl my pov le n evropy
1) Problémy poválečné Evropy
 • Německo a jeho postavení v Evropě
 • SSSR a dění ve východní Evropě
 • Ekonomická nestabilita a slabé postavení evropských států
postaven n mecka
Postavení Německa
 • Spravováno okupačními mocnostmi – rozdílné přístupy US, FR, GB a SSSR
 • Obavy FR  Bruselská smlouva 17.3.1948 – ZU; význam?
 • Shoda západních mocností o postavení Německa (reakce na aktivity SSSR)
 • Zavedení DM červen 1948blokáda Berlína – zahájení studené války
hrozba sssr
Hrozba SSSR
 • Obavy USA z narůstajícího vlivu SSSR (zadržování komunismu)
 • NATO – 4. 4. 1949 – obrané spojení USA a Kanady s evropskými státy, ALE bez Německa evr. síly neplnohodnotné
 • FR – stále obavy z Německého vzestupunutnost nalézt řešení
ekonomick limity politick innosti
Ekonomické limity politické činnosti
 • PROBLÉMY: ekonomické problémy brání politické stabilizaci
 • Marshallův plán – 1947: 13 miliard USD = 5% US HNP) – „pomoc ke svépomoci“, podmínka – vytvořit distribuční systém v podobě mezinár. Org.

OEEC – 16.4. 1948 – distribuce pomoci, likvidace kvót a tarifů, podpora mezinár. obchodu

- spor mezi francouzským (nadnár.) a britským (intgov.) pojetím – intgov. vyhrálo

 • EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE – MOŽNÁ ALTERNATIVA K POLITICKÉ SPOLUPRÁCI – inspirace pro FR a NĚM
2 pro integra n iniciativy po 2 sv v lce
2) Pro-integrační iniciativy po 2. sv. válce
 • II. sv. válka - nový impuls pro federalisty
 • Pro=integrační iniciativy názorově roztříštěné
 • prosinec 1947 - Mezinárodní výbor hnutí za evropskou jednotu – výbor koordinující činnost růz. organizací propagujících evrop. Integraci
 • Prominentní členové např. Churchill a Kalerghi

Evropský kongres v Haagu

evropsk kongres v haagu kv ten 1948
Evropský kongres v Haagu květen 1948

- účastníci: Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak, Konrád Adenauer

- účel: projednat možnost ustavení evropské organizace, která by institucionalizovala spolupráci členských zemí v oblasti politické, kulturní a hospodářské – návrh Evropského shromáždění

- spory mezi federalisty a zastánci mezivládního pojetí– kompromis blíže k intgov., federalisté slabší

- výstup: rezoluce vyzývající vlády evrop. států k ustavení Rady Evropy

vydláždilo cestu k založení Rady Evropy

rada evropy
Rada Evropy

5.5. 1949 - podepsán Statut Rady Evropy (Council of Europe) v Londýně

 • 10 zakládajících členů (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Norsko, Švédsko, Velká Británie)
 • sídlo ve Štrasburku
 • působnost hlavně na poli demokracie a práva
 • jádro činnosti: Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamentals Freedoms) – r. 1950
 • Evropský soud pro lidská práva (po vyčerpání vnitrostát. právních možností)

- dnes: velká jako nikdy předtím (46) x politicky málo učinná

3 po tky ekonomick spolupr ce fr a n m
3) Počátky ekonomické spolupráce FR a NĚM
 • Růrský úřad – 28.12.1948 – kontrola strategických surovin; problematické fungování
 • Schumanův plán (autorem Jean Monnet)

- Postupná sektorová integrace

 • Základem společný trh pro uhlí a ocel
 • Přínosy: ekonomická prosperita, normalizace politické spolupráce
 • Forma: nadnárodní organizace řízená Vysokým úřadem – nezávislý na vládách, značné pravomoci
 • Od počátku podpora USA
po tky ekonomick spolupr ce fr a n m 2
Počátky ekonomické spolupráce FR a NĚM (2)
 • NĚM podpora Schumanova plánu (kancléř Adenauer) – důvody:mezinár. postavení, rozvoj průmyslu
 • Zájemci – IT, Benelux
 • VB + severské státy – nepodporují integraci. Důvody – suverenita a jiné hospod. zájmy.
evropsk spole enstv uhl a oceli esuo
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
 • Pařížská smlouva 18.4.1951 – NĚM,FR,IT,BE,NE,LUX, uzavřena na 50 let
 • Nejednotnost ohledně pravomocí a institucionální strukturyvýsledek – kompromis federativního a mezivládního pojetí:
 • Vysoký úřad – fed., Rada – mezivl.,
 • VÚ – hlavní exekutivní pravomoci v rámci smlouvy
 • Rada – schvalovala kroky VÚ, vyvažování vlivu velkých ČS
 • Shromáždění – slabé, jen kontrolní, členové nár. parl.
 • Soudní dvůr – nezávislá kontrola, poslední instance
 • Základem fungování politický konsensus

- Předurčilo fungování ES

4 pokus o ivit integraci v bezpe nostn politick ch ot zk ch
4) Pokus oživit integraci v bezpečnostně-politických otázkách
 • ESUO – částečné řešení obav FR z NĚM
 • USA ale tlačí na zapojení NĚM do obraných struktur Evr.
 • FR nesouhlasí se zapojením NĚM do NATO – mezivládní, slabá kontrola
 • Plevenův plán– spojení evr. armádních struktur pod společné velení, nadnárodní struktura – základ EOS
 • Evropské obranné společenství (EOS) mělo být navázáno na ESUO
 • Avšak, EOS zamítnuto FR parlamentem
4 dal ekonomick integrace
4) Další ekonomická integrace
 • Snahy federalistů o politickou integraci – neúspěch
 • ESUO – úspěšné, ale rozvoj nových odvětví žádal další akci
 • Další vývoj – mezivládní nebo nadnárodní?
 • Mezivládní – široce podporováno mnoha státy
 • Nadnárodní – větší očekávané přínosy
dal ekonomick integrace 2
Další ekonomická integrace (2)
 • Státy ESUO se rozhodly pro nadnárodní formuli (opět Monnetův vliv)
 • Sektorová (zejm. jaderná en.) integrace nebo společný trh?
 • Spaakův výbor  dvoukolejná integrace:
 • Společný trh
 • Jaderná energie
msk smlouvy
Římské smlouvy
 • 27.3.1957 – vznik EURATOM a EHS
 • Časově neomezená společenství
 • Tři „Evropská společenství“
 • Stejná institucionální struktura
 • Založená na smluvním mandátu
 • EURATOM považován za cestu kupředu (Monnet), široký konsenzus
euratom
EURATOM
 • Cíl: společný trh s nukleárními materiály, podpora jejich mírového využití, evidence pohybu a kontrola proliferace
 • Strategie společného vývoje a výměny informací
 • ALE, projekt narazil na národní zájmy, zejména FR a její postoj k vývoji
 • Společný trh omezený, státy nadále kontrolovaly obchod se strategickými surovinami
slide19
EHS
 • Cíl: podpora harmonického hospodářského rozvoje, růstu životní úrovně a podpora spolupráce mezi ČS
 • Úkolem – vytvoření společného trhu založeného na volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu – tzv. čtyři svobody
 • Kroky – vytvoření zóny celní unie a postupná harmonizace právních norem v dotyčných oblastech
 • Mandát – velmi široký (viz čl. 2), smlouva ponechává prostor bližší specifikaci
institucion ln struktura ehs
Institucionální struktura EHS
 • Podle modelu ESUO
 • Komise, Rada, Shromáždění,Soudní dvůr, poradní Hospodářský a sociální výbor
 • Shromáždění a Soudní dvůr – společné s ESUO
d sledky vzniku ehs
Důsledky vzniku EHS
 • Díky příznivým ekonomickým trendům velký hospodářský rozmach
 • Odbourávání bariér – podpora obchodu uvnitř společenství
 • Společná zemědělská politika
 • Nový právní systém – nová práva občanů v ekonomické oblasti – případ Van Gend en Loos
vztah ehs a ostatn ch z padoevropsk ch st t
Vztah EHS a ostatních západoevropských států
 • VB – rezervovaný postoj k nadnárodní integraci + ekonomické důvody
 • Založení EFTA – VB, DÁN, SWE, NOR, RAK,POR,SWI – mezivládní pojetí, velmi volné; zamýšleno jako protiváha EHS
 • Zóna volného obchodu,ale bez harmonizace cel; jen průmyslové výrobky, nikoliv zeměď. či rybolov
 • Řízena Radou – koordinátor zóny volného obchodu a arbitr sporů
shrnut
Shrnutí
 • Poválečné problémy si vynutily spolupráci mezi státy
 • Nadnárodní spolupráce, pouze 6 „centrálních“ států
 • Ostatní státy neochotné vzdát se suverenity
 • Ekonomická spolupráce – alternativa k politické a bezpečnostní spolupráci
 • Stejné trendy vypozorovatelné do dneška
p prava na p t
Příprava na příště
 • F+P str. 75 - 121
 • Srovnej s Cihelková, Jakš (2004) Evropská integrace – Evropská unie – podkapitoly 1.2 & 1.3
 • CINI (2003) European Union Politics – Chapter 1, 2 & 3
 • http://mravinac.pbwiki.com/evropska_integrace
ad