l gekonsulentkursus rhus den 24 november 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lægekonsulentkursus Århus den 24. november 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lægekonsulentkursus Århus den 24. november 2009

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

Lægekonsulentkursus Århus den 24. november 2009 - PowerPoint PPT Presentation

gavan
205 Views
Download Presentation

Lægekonsulentkursus Århus den 24. november 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lægekonsulentkursus Århus den 24. november 2009 Afdelingsleder Kirsten Edske Jobcenter Frederikssund kedsk@frederikssund.dk

 2. Lovgivning • Sygedagpenge • Kontanthjælp • Revalidering • Førtidspension • Principafgørelser

 3. Sygedagpenge 3-partsaftale om sygefravær • Lovgivningen er bygget op omkring om 4 temaer: • Sygefravær skal forebygges • En tidlig indsats er afgørende • Aktiv under sygemelding. • Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen skal spille bedre sammen - Hurtig afklaring og behandling hjælper syge hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.

 4. Hvad er Jobcentrets opgave • At medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt • At understøtte samarbejde mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær

 5. Opfølgningssamtaler • opfølgningssamtale inden 8 uger efter 1. fraværsdag • Kategorisere sagen: • Kategori 1: Lette/glatte sager • Kategori 2: Risikosager • Kategori 3: Alvorlige syge • Indhente lægelige oplysninger

 6. Opfølgning • Sortere de raske fra ved dag 1 • Uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom • En samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne

 7. Uarbejdsdygtighed • Uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom jfr. § 7 • Individuel faglig vurdering • Lægeerklæring ingen garanti for berettigelse til sygedagpenge?! • Dialog med den sygemeldte – hvorfor kan arbejdet ikke passes?

 8. Bredere vurdering § 7 stk. 3 • Vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. • Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen • OBS Praksisafgørelse D-9-08 – bredere vurdering anlagt efter ca. 7 uger

 9. Opmærksomhedspunkter • Diagnose – stres, depression, smerter • Arbejdspladsproblemer • Opsigelse/fyring – nyt arbejde • Sociale forhold – skilsmisse, børn m.m. • Arbejdsskadessag • Er der iværksat lægebehandling?

 10. Forhold på arbejdspladsen • ”syg arbejdsplads” arbejdspladsproblemer • Skjulte fyringer/opsigelser – frit stilles fra arbejdspladsen • Det psykiske arbejdsmiljø/mobning • Svigtende kompetencer til at klare arbejdet

 11. Inddrage arbejdspladsen • Efter 1. opfølgningssamtale kontaktes arbejdspladsen med henblik på: • Delvis genoptagelse af arbejdet • Midlertidig omplacering til andet arbejde • Vurdere behov for andre foranstaltninger

 12. Andre foranstaltninger • Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger (kompenserer for personens begrænsning) • § 56-aftale ved sygdom – langvarig kronisk lidelse (ingen arbejdsgiverperiode) • Personlig assistance – funktionsnedsættelse af fysiske eller psykiske årsager • Omplacering – evt. midlertidigt til andet arbejde • Opkvalificering til andet arbejde – evt. kursusforløb • Ny uddannelse – revalidering • Virksomhedsrevalidering • Ansættelse i fleksjob • Mentorordning

 13. Forlængelse af sygedagpenge udover 52 uger • Sygedagpengeperioden kan forlænges når: • 1. overvejende sandsynligt at revalidering/virksomhedspraktik kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked • 2. nærmere afklaring - klarlægge de sygemeldtes arbejdsevne (forlængelse op til 26 uger)

 14. Forlængelse af sygedagpenge udover 52 uger • 3. er under eller vente på lægebehandling, og at den sygemeldte efter en lægelig vurdering (kommunallægen) skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger • 4. når den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår, menbdet endnu ikke er afklaret om pågl. er berettiget til fleksjob eller førtidspension

 15. Forlængelse af sygedagpenge udover 52 uger • 5. livstruende sygdom, hvor lægelige behandlingsmuligheder skønnes udtømte • 6. der er rejst sag om erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade • 7. Når der er rejst sag om førtidspension

 16. Revalidering • Aktivlovens kapitel 6 • Arbejdsevnen begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager • Ordinære udd.forløb max 5 år • Kortere omskoling/efteruddannelse • Virksomhedsrevalidering

 17. Økonomi - revalidering • Revalideringsydelse= sats for arbejdsløshedsunderstøttelse • Obligatoriske udd.udgifter • Transport • Forsørgelse = SU (især unge) + øk. Støtte til udd.udgifter (revalidering)

 18. Revalidering principafgørelse • Principafgørelse nr 208-09 uds.dato 30.10.2009 • Ikke reva.berettigelse såfremt borger ikke længere kan bruge sin uddannelse. Borger skulle søge andet arbejde, som vil kunne varetages efter kort oplæring

 19. Kontanthjælp • Økonomisk hjælp til ledige personer, der ikke er medlem af a-kasse (lavere takst brutto kr. 12.629,- pr. md for forsøger – kr. 9505,- for ikke forsørger) • Udnytte arbejdsmuligheder • Tilbud – aktivering • Andre problemer end ledighed • Sygeopfølgningsplaner

 20. Fleksjob • Varige begrænsninger i arbejdsevnen • 1. en redegørelse for, at relevante tilbud har været afprøvet for at bringe eller fastholde pågl. i ordinær beskæftigelse • 2. En redegørelse for den pågls. ressourser samt muligheden for at anvende og udvikle dem

 21. Fleksjob • 3. En redegørelse for, hvorfor pågls. arbejdsevne anses for varigt begrænset • 4. En redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen ikke kan anvendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår

 22. Vurdering af arbejdsevne • Arbejdsevnen er ikke uden videre varig og væsentlig nedsat i følgende tilfælde: • Når der ikke er dokumentation for en væsentlig funktionsnedsættelse • Når borgeren har ressourcer til omfattende fritidsinteresser m.m. • Når problemerne skyldes midlertidige forhold f.eks. pasning af syge børn og hjem • Når problemerne er konkrete og navnlig vedrører et bestemt erhverv

 23. Formål med arbejdsprøvning • Konkret faglig beskrivelse og vurdering af formål • Husk afklaring af helbredsforhold - skånehensyn • Sikre at borger har forstået formålet • Ikke standardiseret afprøvning • Primært tage sigte på beskæftigelse på normale vilkår (ikke på bevilling af fleksjob eller pension)

 24. Arbejdsprøvningsforløbet • Fokus på belysning af ressourcer • Fokus på udviklingsmuligheder • Fokus på fremmøde og varighed • Fokus på formål med forløbet • Fokus på udførte arbejdsopgaver og ikke på de ”ikke udførte” Fokus på belysning af ressourcer

 25. Praksisafgørelser førtidspension • SM P 3-07 • Ej førtidspension til 49-årig kvinde, der ikke har været på arbejdsmarkedet i 19 år. Ansøger havde ikke uddannelse – talte ikke dansk. Var ikke motiveret for beskæftigelse. • Det kunne ikke anses for udelukket, at arbejdsevne kunne forbedres – derfor arbejdsprøvning

 26. Praksisafgørelser førtidspension • SM p 9-06 • Ej førtidspension til 38-årig mand, der siden sit 13. år havde misbrugt alkohol og stoffer. Siddet i fængsel i mange år. • Uanset misbrug og kriminalitet var det ikke på forhånd åbenbart, at der ikke var muligheder for forbedring af arbejdsevnen

 27. Førtidspension • Betingelser: • Arbejdsevnen er varigt nedsat • Nedsættelse af arbejdsevnen er af et sådan omfang, at pågl. uanset muligheder for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde

 28. Beskrivelse af sagen • Arbejdsevnen kan ikke forbedres gennem: • Aktivering, revalidering eller andre forebyggende foranstaltninger

 29. Tak for jeres opmærksomhed • Afrunding – yderligere spørgsmål