revitalisering av r dgivingstjenesten karriereveiledning 2000 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Revitalisering av rådgivingstjenesten/karriereveiledning 2000 - 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Revitalisering av rådgivingstjenesten/karriereveiledning 2000 - 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Revitalisering av rådgivingstjenesten/karriereveiledning 2000 - 2010. Forståelse av rådgiving/karriereveilednings bidrag. Both a service to the individual and a public policy tool ( Cedefop 2004) Rådgiving/karriereveiledning kan bidra på tre politiske målområder: (EU, ELGPN, CEDEFOP)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Revitalisering av rådgivingstjenesten/karriereveiledning 2000 - 2010' - gautam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forst else av r dgiving karriereveilednings bidrag
Forståelse av rådgiving/karriereveilednings bidrag
 • Both a service to theindividual and a public policy tool(Cedefop 2004)
 • Rådgiving/karriereveiledning kan bidra på tre politiske målområder: (EU, ELGPN, CEDEFOP)
   • Læring
   • Arbeidsmarkedet og økonomisk utvikling
   • Sosial rettferdighet og inkludering
 • Guidancestrength is EU’sstrategic goals (Cedefop 2004)
forholdet individ samfunn
Forholdet individ - samfunn

”… de unges valg- og identitetsprosesser dreier seg om at ungdom skal lære det som samfunnet har bruk for, men samtidig oppleve det som deres eget frie valg…”

Illeris m.fl.2008

Hvilken betydning har det at guidance is a key componentof EU´s strategic goals?

Velferdsstatens autoriteter hevder å arbeide for å utvikle og sikre individets frihet, men det ser ut til at denne frihet alltid har en bestemt form.(Villadsen 2008)

sosiopolitiske ideologier i r dgiving
Sosiopolitiske ideologier i rådgiving

(Plant, 1996; A.G. Watts, 1998) Plants begreper i kursiv

karriereteorier innleiret i en samfunns konomisk diskurs
Karriereteorier innleiret i en samfunnsøkonomisk diskurs
 • Savickas (2005) opererer med tesen om at hver gang det er en endring av den sosiale organiseringen av arbeid, så endrer samfunnets metoder for å hjelpe mennesker til å gjøre yrkesvalg.
 • Savickas deler veiledningshistorien inn i fire økonomiske epoker hvor fire distinkte veiledningsteorier var synlig.
 • Mentoring, rådgiving, veiledning og konstruksjon.
 • De ulike metodene har ikke avløst hverandre på en distinkt måte, men fadet ut i popularitet og eksisterer i dag, og der anvendelsespreferansen er knyttet til og avgjort av den til enhver tid samfunnsøkonomiske situasjon
eu s fokus p r dgiving karriereveiledning
EU´s fokus på rådgiving/karriereveiledning
 • Lisboaprosessen (2000)
 • Fokus på livslang læring (et mål)
 • Opprettelse av ekspertgruppe (2002-2007)
 • OECD – handbook for policymakers
 • EU’s resolusjon om veiledning 2004 og 2008
 • Opprettelse av ELGPN
 • EU 2010 - 2020
lisboaprosessen
Lisboaprosessen
 • 1.mars 2000 ble det vedtatt at Europa fram til 2010 skal bli

” Eu skal bli den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden. Den skal baseres på bærekraftig økonomisk vekst med flere og bedre jobber og større sosial samhørighet”.

kunnskapssynet i norge
Kunnskapssynet i Norge
 • «Kunnskap trumfer alt» J.Stoltenberg
 • Frafallet må ned («om vi kan tjene penger og samtidig gjøre folk lykkeligere, da er vi gode»)K.Halvorsen
 • Setter vi prislapp på mennesker, fratar vi hverandre verdi, og da gjør vi hverandre mindre. Kong Harald
eus resolusjon om livslang veiledning 18 05 2004
EUs resolusjon om livslang veiledning 18.05.2004

7. High quality guidance provision throughout life is a key component of education, training and employability strategies to attain the strategic goal of Europe becoming the world’s most dynamic knowledge based society by 2010.

career management skills
Career management skills
 • ”Career management skills refer to a whole range of competences which provide structured ways for individuals and groups to gather, analyse, synthesise and organise self, educational and occupational information, as well as the skills to make and implement decisions and transitions.”
forst else av cms
Forståelse av CMS
 • Læringskompetanse som støtter (DOTS)
  • Decision – learning
  • Opportunity awareness
  • Transition learning
  • Self – awarenes

(Law and Watts 1977; Law 1999)

canadian blueprint for life work designs jarvis 2003
Canadian Blueprint for Life/Work Designs (Jarvis 2003)
 • Personal management ( self-image, positive relationships, strategies for responding to life and work changes)
 • Exploring learning (link lifelong learning to one’s career building process, evaluate and effectively use life/work information.)
 • Work, and life/work building (develop abilities to seek and obtain/create work)
open method of coordination
Open method of coordination
 • Det er påstått at det finnes minst tre læreplan tradisjoner i Europa. (McLean1990)
 • Den innholdsorienterte (typisk fransk)Encyklopedisk orientert
 • Humanistisk og prosess-orientert (med røtter i Tyskland) Humboldt tradisjonen
 • Pastoral omsorg, men økende resultat-orientering (Anglo-Saxon tradisjon)
hvor vil eu v re i 2020 eu s sosiale markeds konomi for det 21 rhundre
Hvor vil EU være i 2020?(EU’s sosiale markedsøkonomi for det 21.århundre)
 • Smart growth – developing an economy based on knowledge and innovation.
 • Sustainable growth – promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy.
 • Inclusive growth – fostering a high-employment economy delivering economic, social and territorial cohesion
2010 2020
2010 - 2020
 • EU’s fem operasjonaliserte hovedmål:
   • Arbeid 75% av alle mellom 24-64 år skal være i arbeid
   • Forskning&utvikling og innovasjon 3% av EU’s GDP (offentlige og private) skal investeres i F&U/innovasjon
   • Klima forandringer/energi Reduksjon av klimagasser på 20%; 20% fornybar energi;20%økning i energi effektivitet.
   • Utdanning redusere frafall med 10%;40% av 30 – 40 åringer fullfører høyskole/universitetsutdanning.
   • Fattigdom/sosial ekskludering minst 20 mill. færre mennesker i eller i fare for fattigdom eller sosial ekskludering.
forst forklare analysere

Forstå, forklare, analysere

Hvordan kan vi forstå, forklare og analysere den utvikling som har funnet sted innenfor fagfeltet rådgiving/karriereveiledning de siste 10 år?

et postmodernistisk utgangspunkt
Et postmodernistisk utgangspunkt
 • Man ispørresetter ”det rasjonelle” som et fenomen tuftet på universelle og prinsipielle betingelser, og viser i stedet til SPRÅKETS konstituerende karakter.
 • Innen den postmoderne tradisjon hevder man at fornuften er et KONTEKSTUELT produkt som aldri kan gi uttrykk for annet enn DISKURSIVT skapte sannheter.
 • Det virkelige er tilgjengelig for konstruksjon og kan konstrueres på opptil flere måter, avhengig av hvilken historisk spesifikk diskurs dette finner sted innenfor. (Ole Helliesen i Nordisk tidsskrift for familie og realsjonsarbeid nr. 1 2011)
analysestrategi
Analysestrategi
 • Analysestrategi handler om å innta et perspektiv som på en gang setter både iakttager og gjenstand.
 • Beskrivelsen, fikseringen og vurderingen av dette sted, og utførelsen av denne oppgave, innebærer at analysestrategien alltid støtter seg til et iakttagelsesbærende begrep. (Nils Åkerstrøm Andersen red. 2005)
styring ledelse av menneskelig adferd
Styring – ledelse av menneskelig adferd

Styring kan være en hvilken som helst form for kalkulert og rasjonell aktivitet. Den kan utføres av en mangfoldighet av autoriteter og organer, benytte seg av en mangfoldighet av teknikker og vitensformer

og søker å forme vår adferd ved å operere gjennom våre ønsker,

interesser og overbevisninger. Styring utøves med henblikk

på spesifikke,

men skiftende mål og har relativt uforutsigelige konsekvenser, effekter og resultater.

et makt og styringsperspektiv governmentality
Et makt og styringsperspektiv Governmentality
 • Governmentality kan sees som en samlebetegnelse på en spesiell type kritisk sosiologisk maktanalyse.
 • Fokus i governmentality analyser dreier seg om hvordan vi kan analysere den maktutøvelse som finnes i nåtidens velferdsstater.
 • Hvordan kan vi analysere forholdet mellom mellom stat og borger i en situasjon preget av styring og forpliktelse kontra autonomi og frihet.
foucaults karakteristikk av maktens karakter i moderne samfunn
Foucaults karakteristikk av maktens karakter i moderne samfunn

Makt utgår ikke fra et senter; makt utøves i desentraliserte relasjoner; makt er produktiv fremfor repressiv, makt utøves på frie individer med henblikk på å forme eller ”sikre” deres handlingsutfoldelse; og, ikke minst, sannhetsproduksjon og maktutøvelse er gjensidig betinget.

politisk styring gjennom problematisering
Politisk styring gjennom problematisering
 • Politikk skapes i spesifikke historiske, nasjonale eller internasjonale kontekster (Shore og Wright 1997).
 • Politisk virksomhet er å ”ordne opp” – altså, implisitt at det er et problem.
 • Carol Bacchi har utviklet en politisk analyse der hun ikke spør: Hva er problemet? Men: Hva er det ment at problemet representerer?
 • Fokus på hva problem representasjonene inkluderer og hva de utelater.
hvordan kommer sannhetsproduksjon og maktut velse til uttrykk innenfor r dgiving karriereveiledning
Hvordan kommer sannhetsproduksjon og maktutøvelse til uttrykk innenfor rådgiving/karriereveiledning?
 • Hvem er de tydeligste sannhetsprodusentene innenfor karriereveiledning/rådgiving?
 • Hvilke rasjonaliteter kjennetegner sannhetsprodusentene?
 • Hvem er lite hørbare og synlige innenfor karriereveiledning/rådgiving?
de tydeligste sannhetsprodusentene
De tydeligste sannhetsprodusentene:
 • EU
 • OECD
 • Verdensbanken
 • Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training)
 • ELGPN (European lifelong guidance policy network)
hvilke rasjonaliteter selvf lgeligheter kjennetegner sannhetsprodusentene
Hvilke rasjonaliteter (selvfølgeligheter) kjennetegner sannhetsprodusentene?
 • Globalisering
 • Kunnskapsøkonomi/kunnskapssamfunnet
 • Konkurranse
 • Livslang læring
konstruksjon av subjekter
Konstruksjon av subjekter
 • Autonomi
 • Entrepenørskap
 • Dynamisk
 • Innovativ
hvilken politisk diskurs er mest h rbar i dag
Hvilken politisk diskurs er mest hørbar i dag?
 • http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/lyd_bilde/video1/video--frafallet-ma-ned.html?id=610996
hvilke diskurser har ingen eller liten hegemonisk makt
Hvilke diskurser har ingen eller liten hegemonisk makt?
 • Ungdomsdiskurser i et postmoderne perspektiv (individualisering, kulturell frisetting, risiko, konkurranse, utdanning)
hvilke styringsredskaper anvendes i norge
Hvilke styringsredskaper anvendes i Norge?
 • Partnerskap (mobilisere desentraliserte aktører) Mål: tilgjengelighet for alle borgere.
 • Utdanningsvalg (disiplinering, strukturering av elevers planlegging og valg) Mål: hindre feilvalg.
 • Min utviklingsplan (bidra til moralsk refleksjon og bevisstgjøring av den enkelte.) Mål: Individuell ansvarliggjøring, rasjonelle valg
 • NY GIV, P1824, Oppfølgingstjenesten (bidra til autonomitet, aktivt medborgerskap. Mål: frigjøring fra sosialhjelp
slide33

OppgaveHvilke tekniske redskap, praksiser og institusjoner søker å forme og omforme våre refleksjonsmåter, selvforståelse og handlinger innenfor karriereplanlegging og karriereveiledning? Hvilken tenkning/kunnskapsformer er innleiret i dem?

oppgave
Oppgave

Hvilke metoder, redskaper og aktiviteter anvender du for å stimulere og forme individers indrestyrte selvutvikling innenfor karriereplanlegging?