slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PhDr. Vlasta Rehnová vlasta.rehnova@seznam.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
PhDr. Vlasta Rehnová vlasta.rehnova@seznam.cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PhDr. Vlasta Rehnová vlasta.rehnova@seznam.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Asociace dopravních psychologů ČR. Profese řidiče a specifika posuzování psychické způsobilosti k řízení u profesionálních řidičů. PhDr. Vlasta Rehnová vlasta.rehnova@seznam.cz. 2. dopravně-psychologický seminář, Olomouc, 7. 12. 2012. Kvalifikační kritéria pro řidiče z povolání.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PhDr. Vlasta Rehnová vlasta.rehnova@seznam.cz' - garron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Asociace dopravních psychologů ČR

Profese řidiče a specifika

posuzování psychické způsobilosti

k řízení u profesionálních řidičů

PhDr. Vlasta Rehnová

vlasta.rehnova@seznam.cz

2. dopravně-psychologický seminář, Olomouc, 7. 12. 2012

kvalifika n krit ria pro idi e z povol n
Kvalifikační kritéria pro řidiče z povolání
 • Evropská legislativa a potažmo i česká nerozlišují mezi řidičem amatérem (řízení pro vlastní potřebu) a řidičem z povolání, pokud se týče nároků na jeho zdravotní, tj. tělesnou a duševní způsobilost.

Rozlišovány jsou dvě třídy řidičských oprávnění:

 • Třída 1. řidiči vozidel skupiny A, A1, A2, AM, B, B1 a BE
 • Třída 2. řidiči vozidel skupiny C, CE, C1, C1E, D, D1 a D1E

Zákon č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

Národní soustava kvalifikací – řidič motorového vozidla tam stále není

Při tomto rozlišení nejsou zohledněny různé nároky a stanovena přesnější kritéria na psychickou způsobilost např. mezi přepravou osob a nákladu, přepravou v režimu ADR, vypadávají řidiči vozidel skupiny B– taxislužby a smluvní přepravy (mikrobusy), a vozidel s právem přednostní jízdy – zdravotní záchranné služby a jiných pohotovostních složek

dopravn psychologick vy et en a kategorie idi
Dopravně psychologické vyšetření a kategorie řidičů
 • Pro potřeby přesnějších kritérií posouzení psychické způsobilosti k požadovanému typu přepravy je užitečné kategorizaci stanovit a popsat specifické nároky jednotlivých typů přeprav
 • Minimální rozlišení na přepravu osob a zboží
 • Na kvalifikačních standardech pracují další profesní skupiny (ČESMAD)
 • Specifikační vzdělávání spadá pod rezort ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
zm ny v n roc ch na fyzickou a psychickou zp sobilost idi
Změny v nárocích na fyzickou a psychickou způsobilost řidičů
 • Úleva v oblasti fyzické námahydíky
 • Pokroku v technickém vybavení vozidel,
 • Konstrukci vozidel,
 • Skladování zboží,
 • Moderní technologie
 • Zatížení psychiky v důsledku:
 • Přetížení komunikací
 • Nové technologie
 • Obava ze ztráty zaměstnání
 • Získávání potřebné praxe

Úleva psychická – např. volný průjezd přes hranice

n roky na psychiku prim rn z t
Nároky na psychiku – primární zátěž
 • Hustota provozu
 • Kvalita silnic a dopravního prostředí
 • Přidané činnosti – komunikace s dispečinkem, s cestujícími, se zákazníkem
 • Dlouhodobá únava
 • Nekvalitní stravování a odpočinek na dálkových trasách
 • Ohrožení dopravní nehodou
 • Ohrožení kriminálním činem
n roky na psychiku sekund rn z t
Nároky na psychiku – sekundární zátěž
 • Časový stres
 • Netolerantní chování ostatních účastníků
 • Agresivní chování cestující veřejnosti
 • Odpovědnost za přepravované osoby či zboží
 • Obava ze ztráty zaměstnání, když nevyhoví požadavkům zaměstnavatele
 • Jednoobslužný provoz (bez závozníka, průvodčí, druhého řidiče na vystřídání)
z sk v n praxe
Získávání praxe
 • Zaměstnavatel vyžaduje hotového řidiče
 • Získávání praxe v plném zatížení
 • Školení k získávání kvalifikace často nekvalitní (výjimka ADR)
 • Doškolování formou on-line programů, testů, bez přítomnosti školitele
 • Řádně prováděné kurzy musí obsahovat i praktické jízdy
 • Speciální kurzy – nácvik jízdy s cisternou, s autobusem a dalšími specifickými vozidly
modern technologie
Moderní technologie
 • Vybavení vozidla – bezpečnostní prvky (posilovače řízení, protismykové systémy, adaptivní tempomaty)
 • Informační a asistenční systémy ve vozidle (telematika
 • Navigace a sledování pozice vozidel
 • Elektronický fleet management
 • Dispečink

Přínosy:

Větší jistota na trase, ochrana proti kriminálním jevům, lepší plánování trasy, lepší jízdní vlastnosti vozidel, ochrana při dopravní nehodě

Negativa: nejistota v užívání těchto systémů, emoční zátěž plynoucí z neustálého sledování a úkolování během jízdy, spoléhání na externího hlídače

mezin rodn dohody t kaj c se profesion ln ch idi
Mezinárodní dohody týkající se profesionálních řidičů

AETR

 • pracovní doba,
 • režim práce a odpočinku,
 • kontrolní mechanismy (elektronický tachograf, sledování polohy vozidla přes GPS),
 • povinnosti zaměstnavatele,
 • povinnosti řidiče

Toto nařízení se vztahuje na silniční přepravu zboží vozidly s celkovou hmotností překračující 3,5 tuny a na silniční přepravu osob vozidly s úpravou pro přepravu více než devíti osob

ADR

 • Podmínky přepravy nebezpečného zboží
 • Školení řidičů
 • Vhodné a zakázané trasy (nádrže s pitnou vodou, mosty, tunely)
kategorie p epravy
Kategorie přepravy
 • Osobní
 • Nákladní
 • Pravidelná x nepravidelná
 • Mezinárodní
 • Přeprava nebezpečného zboží
 • Příležitostná, smluvní (osobní i nákladní)
hromadn p eprava osob
Hromadná přeprava osob
 • Pravidelná – městská hromadná doprava, pravidelná linková doprava

Specifické požadavky na psychickou způsobilost:

spíše extrovert, cyklotým s nižší hladinou misantropie; zvýšená odolnost vůči zátěži z čekání.

Pokud zaměstnavatel správně nastaví vnitropodnikovou strategii bezpečnosti, pak odpadá časový stres

 • Nepravidelná – zájezdy, smluvní přeprava, příležitostná přeprava

Specifické požadavky na psychickou způsobilost:

vyšší míra frustrační tolerance; řidič je vystaven vysokému stresu a zvýšenému riziku konfliktů s cestujícími, nepravidelnost pracovní doby.

p eprava zbo
Přeprava zboží
 • Mezinárodní kamionová přeprava
 • Tuzemská kamionová přeprava
 • Rozvoz zboží, zásobování supermarketů
 • Přeprava nebezpečného zboží
 • Přeprava tekutého, plynného zboží v cisternách
 • Těžká doprava – přeprava nadrozměrných nákladů
psychick n roky souhrnn
Psychické nároky souhrnně
 • Spíše technický typ, zájem o motorismus, odolnost vůči zátěži, spíše introvert
 • Vysoká míra emocionální stability, emoční zralosti, nízká úroveň aspirace (např. je-li opakovaně předjížděn, nesmí jej to zlobit, rozčilovat).
 • Soběstačnost, rozhodnost v řešení krizových situací, zdravá dominance.
psychick n roky specifick
Psychické nároky specifické
 • Řidič mezinárodní přepravy: zvládání a řešení nových, nečekaných situací, odolnost vůči prudkým změnám (časová pásma, klima, kultura)
 • Řidič cisterny: Vysoká emoční stabilita a frustrační odolnost, zodpovědnost, předvídavost, rozhodnost v řešení kritických situací, nízká tendence k rizikovému chování
 • Řidič v režimu zásobování: vysoká odolnost vůči stresu a frustraci, pružnost v rozhodování a přijímání změn (stanovené časové limity dodávky, odmítnutí zboží zákazníkem, změna dodání během jízdy, objektivní překážky v dodržení časového limitu
 • Řidič přepravy nadrozměrných nákladů: zkušenost, trpělivost, emoční stabilita, komunikativnost, „týmový hráč“
idi v re imu pr va p ednostn j zdy
Řidič v režimu práva přednostní jízdy

Psychická zátěž vyplývá z rozporu mezi snahou dojet včas (hasiči, pohotovostní vozidla plynaři, zdravotní záchranná služba) a zodpovědností za případné následky „dovoleného“ porušení pravidel silničního provozu

Druhotná psychická zátěž

 • chování ostatních účastníků provozu,
 • netolerance, agresivita,
 • neúmyslné chyby (přeslechnutí zvukového signálu, chodec se smyslovým či pohybovým handicapem, zpravidla dítě nebo senior)

Nároky na psychickou způsobilost

 • Emoční stabilita
 • Vysoká míra předvídavosti
 • Rozhodnost v kritických situacích (racionalita neomezovaná emocionalitou)
 • Frustrační tolerance

Negativní, nežádoucí:

 • zvýšená úzkostnost,
 • záliba v riziku,
 • předvádění se,
 • nízká míra předvídavosti
specifika dopravn psychologick ho vy et en
Specifika dopravně psychologického vyšetření
 • Psychická způsobilost k řízení motorových vozidel obecně:
 • Přezkoumání při navracení ŘO
 • Po úrazu
 • Po závažné zaviněné dopravní nehodě apod.
 • Psychická způsobilost k řízení vozidel určité kategorie přepravy – první vyšetření před zahájením činnosti
 • Periodické DPV dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdější novely č. 133/2011 Sb.
 • Výběr pro firmu – nejlepší z nabídky způsobilých
z v r dopravn psychologick ho vy et en
Závěr dopravně psychologického vyšetření

Závěry z DPV:

a) Způsobilý k výkonu požadovaného typu přepravy

b) Nezpůsobilý k výkonu požadovaného typu přepravy

Národní harmonizační kód 111. Nelze vykonávat činnost:a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízenímotorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečnéčinnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,3)

c) Způsobilý s omezením - Možnost omezení psychické způsobilosti harmonizačním kódem, např.

 • 05.03 Řízení (jízda) bez cestujících
 • 05.06 Bez přívěsu
 • 05.02 Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze veměstě/regionu (např. vyloučení z mezinárodní přepravy)

d) Podmínka kontrolního vyšetření – mimo stanovené povinné lhůty (Periodické DPV dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdější novely č. 133/2011 Sb. )

literatura
Literatura:
 • Bakalář, E. (1992). Metodika 9202, Metodika k vyšetřování a posuzování řidičů motorových vozidel dopravními psychology. Ústav silniční a městské dopravy, Praha
 • Bakalář, E. (1985) Bližší analýza psychických nároků na vybrané kategorie řidičů ČSAD a MHD. Ústav silniční a městské dopravy, Praha
 • Amundsen, A.H., Sagberg, F. (2003) Hours of service regulations and the risk of fatigue- and sleep-relateodroad accidents. A literature review. TØI report 659/2003, Oslo
 • Kubitzki, J. &Schneider, W. (1999). Fatigue ln European Commercial Drivers And What Incorporated Management-Network Can Do.Forschungsgemeinschaft Auto-Sicht-Sicherheit ASS, Köln
 • Kopečková, M. (2012). Zátěžové faktory v silniční dopravě ve městě Břeclavi a jejich vliv na bezpečnost dopravy. Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Motyková,D. (2012). Náborový proces, adaptační proces, péče o zaměstnance a kontrola jako součást bezpečnostních opatření soukromého dopravce, závěrečná práce PGS Dopravní psychologie, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Workshop ''Doprava s vysokou úrovní služeb'' (2011) , tisková zpráva na www.busportal.cz
 • vyhláška č. 31/2001 Sb., ořidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
 • www.narodni-kvalifikace.cz
d kuji za pozornost phdr vlasta rehnov vlasta rehnova@seznam cz
Děkuji za pozornostPhDr. Vlasta Rehnovávlasta.rehnova@seznam.cz