Bakalářská práce a prezentace - PowerPoint PPT Presentation

bakal sk pr ce a prezentace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bakalářská práce a prezentace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bakalářská práce a prezentace

play fullscreen
1 / 98
Bakalářská práce a prezentace
280 Views
Download Presentation
ziya
Download Presentation

Bakalářská práce a prezentace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bakalářská práce a prezentace Jak psát bakalářskou práci

 2. Tak ne

 3. Tak ne

 4. Tak ne

 5. Tak ne

 6. Tak ne • Správně : • doc. • PhDr. • CSc.

 7. Pro jistotu – akademické tituly JUDr. Petr Kolman, Ph.D. doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. Mgr. Jiří Valdhans, Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. PaedDr. Jan Šťáva, CSc. prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. Bc. Pavel Troubil PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

 8. Tak ne .. a je to…

 9. Tak ne Neuspořádaná čísla a stejný problém v zarovnání tabulek

 10. Tak ne Jinak formátovaná čísla v tabulkách

 11. Tak ne Stálý problém - číslování

 12. Tak ne .. a odrážky…

 13. Tak ne … a odstavce…

 14. Tak ne ...příšerné hrubky…

 15. Tak ne Chyby ve výpočtech Sečteno

 16. Tak ne Diagram umíme vložit z Word a tak jednoduchý kopírovat nebudeme

 17. Tak ne Diagram umíme vložit z Word a tak jednoduchý kopírovat nebudeme (o grafech to platí také)

 18. Tak ne Slovenština…

 19. Tak ne Různé formáty – velikost písma

 20. Tak ne Jiné řádkování – nahoře 1,5 dole 2,0

 21. Tak ne Zarovnání má být „do bloku“

 22. Tak ne Ukázkový příklad číslování a nadpisů z jedné práce

 23. Tak ne „Seznam použité literatury“ ..jednoduše..

 24. ..aby posudek nedopadl takto:

 25. ..aby posudek nedopadl takto:

 26. ..ale takto..

 27. Obsah bakalářské práce

 28. www.ravys.cz

 29. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola • Bakalářská práce • (1)     Vypracováním bakalářské práce má student prokázat schopnost samostatně využívat teoretické a metodologické poznatky získané během studia a aplikovat je při řešení konkrétního tématu. Upřesnění obsahu a rozsahu bakalářské práce je plně v kompetenci katedry, viz. příloha • (2)     Bakalářská práce je zaměřena zejména na praktické aplikace tématu, potřebné k výkonu povolání, při nichž se využívají soudobé poznatky a metody a vybrané teoretické poznatky. Má prohlubovat známé poznatky po stránce obsahové nebo metodické. • (3)     Témata bakalářských prací si studující zpravidla vybírají z nabídky, kterou zveřejňují katedry. Připouštějí se i témata, která navrhne student a která schválí příslušná komise. • (4)     Téma bakalářské práce je vymezeno projektem, který vypracuje student a schvaluje vedoucí práce svým podpisem, a to v libovolném, nejpozději však v předposledním semestru studia. Projekt obsahuje vymezení tématu, cíl práce a metody vedoucí k jeho splnění. • (5)     Plnění úkolů spojených s bakalářskou prací hodnotí vedoucí práce v každém semestru, v němž je předmět zapsán, a za plnění vymezených úkolů uděluje či neuděluje zápočet z předmětu Bakalářský seminář. • (6)     Student musí odevzdat bakalářskou práci dle harmonogramu SZZ v příslušném akademickém roce, příloha č. 3. Práce musí být schválena a podepsána vedoucím bakalářské práce před odevzdáním na studijní oddělení. Podpis musí zajistit student. • (7)     Obhajoba bakalářské práce, která je samostatnou částí SZZ, se může konat i ve stejném termínu jako SZZ z příslušného předmětu SZZ. • Povinnou součástí obhajoby je prezentace v PowerPoint.

 30. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola Požadavky na formální úpravu bakalářské práce Bakalářská práce (dále jen BP) v zásadě řeší praktické úkoly na bázi teoretických poznatků nabytých během studia. • 1. Závazné prvky (nutno dodržet formu i posloupnost) (A) Pevná vazba (dva písemné výtisky podepsané vedoucím BP a studentem), tisk jednostranný, knihařsky svázána v pevných deskách; jedna z nich opatřena na zadní straně vlepenou kapsou na CD-R. (B) Na CD-R (nadepsané – jméno, název BP) budou uložené 3 soubory bakalářské práce v elektronické verzi: • 1. soubor ve formátu dokumentu Word s příponou .doc; • 2. soubor ve formátu Adobe Acrobat Reader s příponou .pdf, • 3. soubor obsahuje: název BP, anotaci a klíčová slova - vše v _českém a anglickém jazyce – ve formátu dokumentu Word, tj. přípona .doc. • Objekty vkládané do textu musí být minimalizovány na velikost vhodnou ke zveřejnění na internetu.

 31. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola • (C)Pevné pořadí řazení listů na začátku práce, viz. VZORY: · Titulní list · Čestné prohlášení · Název BP + anotaci (stručný obsah) + klíčová slova… podává stručnou, ale jasnou formou informace o podstatě práce. Mělo by obsahovat max. 200 slov a je třeba je uvést v češtině a v angličtině · Obsah

 32. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola • Doporučená struktura obsahu bakalářské práce • (A)Úvod představuje uvedení do problematiky, cíle práce, vymezení problému,přístup k řešení, pracovní hypotézy. Úvod má odpovědět na otázku, proč byla práce zpracována, co je jejím cílem a definovat předmět zkoumání, případně pracovní hypotézy. • (B)Analýza problému, resp. analýza situace v konkrétním podniku, interpretace a obecnění získaných poznatků. • (C)Teoretické poznatky v oblasti řešení – současný stav v_dění v dané oblasti včetně metod řešení, uspořádaný přehled poznatků z odborné literatury. Tato část by měla mít logickou strukturu a použité prameny by měly být přesně a úplně citovány nejlépe formou poznámky pod čarou.

 33. S bílým pozadím jsou uvedeny poznámky Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola • Doporučená struktura obsahu bakalářské práce • (A)Úvod představuje uvedení do problematiky, cíle práce, vymezení problému,přístup k řešení, pracovní hypotézy. Úvod má odpovědět na otázku, proč byla práce zpracována, co je jejím cílem a definovat předmět zkoumání, případně pracovní hypotézy. Úvodu práce je potřeba věnovat velkou pozornost. • V úvodu práce musí být vymezeno téma, o němž bude práce pojednávat, tedy čtenář se musí jasně dozvědět, jak si autor téma vymezil a jaké výzkumné otázky si klade. Úvod práce tvoří analytický rámec textu. • V úvodu musí být také jasně popsána metoda, která bude při psaní práce použita a vymezeny základní pojmy. V úvodu by se také mělo objevit zhodnocení použité literatury – tj. proč např. autor používá zejména internetové zdroje, nebo naopak, proč se jejich použití zřekl, případně kritické zhodnocení literatury, tj. zmínka, zda použitá literatura byla ideologicky podbarvena apod. V závěru úvodu by měla být stručně nastíněna struktura práce, tj. co čtenář najde v které kapitole a jaké jsou hlavní argumenty práce.

 34. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola • Doporučená struktura obsahu bakalářské práce • B)Analýza problému, resp. analýza situace v konkrétním podniku, interpretace a obecnění získaných poznatků. • (C)Teoretické poznatky v oblasti řešení – současný stav v_dění v dané oblasti včetně metod řešení, uspořádaný přehled poznatků z odborné literatury. Tato část by měla mít logickou strukturu a použité prameny by měly být přesně a úplně citovány nejlépe formou poznámky pod čarou. Jedná se spolu s návrhy řešení o vlastní stať : • Stať tvoří hlavní a nejrozsáhlejší tělo textu. • Ve stati provádíte analýzu, kterou jste si vytýčili v úvodu a postupujete směrem k obhajobě či vyvrácení tezí a argumentů, které jste si vystavěli v úvodu. • Stať může být doplněna vhodnými tabulkami, grafy a event. mapami či obrázky. Nezapomínejte, že text stati musí být doplněn poznámkovým aparátem, citace a odkazy musejí být řádně vyznačeny a uvedeny.

 35. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola • Doporučená struktura obsahu bakalářské práce (D) Vlastní návrhy řešení. Autor by měl uvést podstatu řešení, důvody řešení,výsledky řešení, případně způsob jejich ověření, efektivnost řešení, zdůvodnění správnosti návrhu řešení, klady a zápory, přínos (efektivnost) návrh řešení.Jde o nejdůležitější část bakalářské práce. Jejich prostřednictvím by mohlo dojít k výrazné pozitivní kvalitativní změně v daném prostředí i podniku. (E) Závěr by měl stručně shrnout výsledky řešení, které by měl autor konfrontovat s cíli práce formulované v úvodu. Mohou zde být uvedeny možnosti a způsoby realizace návrhu, příp. dalšího postupu prací na zdokonalování návrhu.

 36. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola • Doporučená struktura obsahu bakalářské práce (D) Vlastní návrhy řešení. Autor by měl uvést podstatu řešení, důvody řešení,výsledky řešení, případně způsob jejich ověření, efektivnost řešení, zdůvodnění správnosti návrhu řešení, klady a zápory, přínos (efektivnost) návrh řešení.Jde o nejdůležitější část bakalářské práce. Jejich prostřednictvím by mohlo dojít k výrazné pozitivní kvalitativní změně v daném prostředí i podniku. To, co mnohých prací chybí jsou návrhy vlastních řešení. Při tvorbě bakalářské práce si musíme uvědomit, že nejsme novináři, kteří popisují situaci, ale tvůrci nové myšlenky, nového postupu, nového řešení. Každá práce by měla mít určitý, pokud možno originální, přínos.

 37. Směrnice rektora – R 37 • Doporučená struktura obsahu bakalářské práce (E) Závěr by měl stručně shrnout výsledky řešení, které by měl autor konfrontovat s cíli práce formulované v úvodu. Mohou zde být uvedeny možnosti a způsoby realizace návrhu, příp. dalšího postupu prací na zdokonalování návrhu. • V závěru práce by měly být stručně zopakovány hypotézy a argumenty z úvodu práce a na základě poznatků ze statě by měl autor potvrdit či vyvrátit hypotézy, které si v úvodu vytýčil. V závěru práce by se měl také objevit vlastní autorův názor na zkoumané téma.

 38. Směrnice rektora – R 37 Doporučená struktura obsahu bakalářské práce F)Seznam použité literatury by měl obsahovat informační zdroje sestavené abecedně podle autora, příp. i vzestupně o číslované. Zde by měl autor respektovat normu ČSN ISO 690 Bibliografické citace ( příklady viz příloha 6) (G)Seznam použitých zkratek. (H)Přílohy obsahují především konkrétní dokumenty, souhrnné přehledy dat a další materiály, které doplňují a rozšiřují vlastní text práce.

 39. Směrnice rektora – R 37 Doporučená struktura obsahu bakalářské práce • Bakalářská práce by měla být vypracována v rozsahu 40 až 60 stran. Informační a estetickou hodnotu práce podstatně zvyšuje vhodné použití příloh (obrázků, grafů, schémat, tabulek). • Přílohy se do celkového rozsahu bakalářské práce nezapočítávají. • Vedoucí bakalářské práce může v odůvodněných případech povolit větší rozsah bakalářské práce.

 40. Směrnice rektora – R 37 Úprava textu - styl Psaní textu se řídí normou ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaným textovým editorem (srpen 1997). Pro dosažení optimálního vizuálního dojmu z textu je vhodné respektovat následující doporučení: • Písmo: Typ Times New Roman • Velikost v základním textu 12 • Řádkování v základním textu 1,5 • Pro názvy kapitol je vhodné použít větší písmo, případně psát tučně, určitou úroveň kapitol (hlavní, dílčí kapitoly)psát stejnou kvalitou písma. • Důležité pojmy i myšlenky zvýraznit tučně i využít jiné grafické způsoby (vložené symboly, ohraničení,barvy apod.). • Různou důležitost textu odlišit velikostí i typem písma (ale nepřehánět), příp. jinými grafickými prostředky.

 41. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola Úprava textu - okraje • Okraje: • vlevo 3,5 cm (pro potřebu vazby) • nahoře 2,5 cm • vpravo 2,5 cm • dole 3,5 cm

 42. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola Úprava textu – zarovnání a číslování kapitol • Zarovnání textu do bloku (vpravo i vlevo). • Číslování kapitol od čísla1 (viz příloha). • Hlavní kapitoly by měly začínat na nové stránce. • Dílčí kapitoly by měly být odděleny od konce předcházející kapitoly větší mezerou.

 43. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola Úprava textu – číslování • Strany číslovat dole uprostřed. Strany se počítají od titulního listu, uvádějí se však až od vlastního textu (počínaje úvodem) – tedy první uváděné číslo může být například 5

 44. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola Úprava textu – citace • Doslovný citovaný text je potřebné ohraničit apostrofem,citovaný zdroj uvést formou poznámky pod čarou nejlépe na příslušné stránce.1

 45. Směrnice rektora – R 37www.ravys.czRašínova vysoká škola Úprava textu – odkazy Doporučuje se preferovat metodu číselných citací (viz ČSN ISO 690), která předpokládá, že použitá literatura je v kapitole Literatura řazena abecedně ve vzestupném číselném pořadí. …. s touto teorií přichází Malák [10]…. Znamená: Publikace J. Maláka uvedená v seznamu literatury pod číslem 10.

 46. Úprava textu – odkazy v textu • CITACE PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ • [1] JONÁŠ, M. Podnikatelský záměr v podniku. 1. vyd. Praha:EUROLEX BOHEMIA, 2003. Kapitola 14, Profesní vzdělávání dospělých, s. 189. • 2 Srov. PILÁT,O. Metody matematické analýzy. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. Kapitola 2, Profesní etika, s. 46.

 47. Odkaz z internetu • Odkaz z internetu • 5 ODEHNAL, M. Stimuly a mechanismy vícezdrojového financování celoživotního učení. Dostupné z URL: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskélisty/Ar.asp?ARI=101432aCAI=2154 ze dne 18. 10. 2004, s. 1-2. • BENETT, Scott. Authors rights. Journal of electronic publishing (JEP) [online]. Dec. 1999,vol. 5, iss. 2. [cit. 1999-12-31]. Dostupné z http://www.press.umich.edu/jep/. ISSN 1080-2711.

 48. Úprava textu – poznámka pod čarou

 49. Úprava textu – poznámka pod čarou - technické provedení • příkaz „Vložit“ • „odkaz“ • „poznámka pod čarou“ • zapnout číslování od „1“ • zapnout „průběžně“ pro číslování