UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A. - PowerPoint PPT Presentation

garnet
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A. PowerPoint Presentation
Download Presentation
UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A.

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A.
152 Views
Download Presentation

UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A. w rozumieniu Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia, a autorskim projektem Zarządu Banku BPS S.A., który należy traktować jako głos w dyskusji w temacie modernizacji funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

 2. Optymalny model funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej w Polsce Warszawa, luty 2011 r.

 3. Sytuacja finansowa BS-ów zrzeszonych z: BPS GBW MR Bank 31.12.2010 r. 42 176 159 20 303 723 6 178 851 Suma bilansowa 21,7% 13,9% -19,1% Przyrost r./r. 35 965 443 17 357 889 5 284 283 Zobowiązania wobec klientów i budżetu Zobowiązania - Należności (nadwyżka finansowa) 11 448 647 4 126 617 1 240 165 21,9% 13,7% -19,0% Przyrost r./r. 24 516 796 13 231 272 4 044 118 32,0% 24,8% -10,9% Przyrost r./r. Należności od klientów i budżetu 17,7% 10,7% -21,2% Przyrost r./r. 448 768 229 927 71 059 Zysk netto 13,2% 12,3% -16,9% Przyrost r./r. 4 240 078 1 964 653 655 161 Fundusze własne 20,3% 15,7% -15,7% Przyrost r./r. w tys. zł

 4. Sytuacja finansowa banków zrzeszających Bank BPS GBW MR Bank 31.12.2010 r. 16 553 552 7 291 421 2 235 626 Suma bilansowa Przyrost r./r. 32,7% 23,9% -2,9% Zobowiązania wobec sektora finansowego 13 757 132 6 146 298 1 786 152 Przyrost r./r. 34,7% 24,3% -3,4% Zobowiązania wobec klientów i budżetu 1 758 079 324 220 250 558 27,4% 22,7% 44,8% Przyrost r./r. 5 434 277 2 839 134 1 038 439 Należności od sektora niefinans. i budżetowego (netto) 27,6% 10,6% 7,8% Przyrost r./r. w tys. zł

 5. Sytuacja finansowa banków zrzeszających w tys. zł Bank BPS GBW MR Bank 31.12.2010 r. 577 809 400 294 120 516 Fundusze własne 23,4% 30,4% -8,8% Przyrost r./r. 133 247 109 789 45 275 Kapitał akcyjny 186 685 69 500 28 760 Zob. podporządkowane 9,4 % 10,3 % 10,0 % Wsp. wypłacalności -0,3 pp. -0,2 pp. -1,4 pp. Zmiana r./r. 3,5 % 5,5 % 5,4 % Fundusze własne/ Suma bilansowa 34,9 % 44,4 % 47,7 % Portfel kredytowy/ Suma bilansowa 52,4 % 38,6 % 38,6 % Dłużne pap. wartościowe/ Suma bilansowa

 6. Sytuacja finansowa banków zrzeszających Bank BPS GBW MR Bank 31.12.2010 r. 133,3 67,6 30,5 Wynik z tytułu odsetek -11,2 -7,8% -25,9 -27,7% -5,0 -14,2% Zmiana r./r. 49,3 24,1 8,8 Wynik z tytułu prowizji -0,4 -0,8% -2,9 -10,9% -0,2 -2,0% Zmiana r./r. 13,1 0,8 0,2 Przych. z akcji i udziałów 11,0 538,7% -0,4 -29,5% 0,0 0,0% Zmiana r./r. 77,5 22,2 0,0 Wynik na oper. finans. 40,2 107,7% 24,6 - 0,0 - Zmiana r./r. 12,4 14,7 3,4 Wynik z poz. wymiany -5,0 -28,7% 2,8 23,6% 3,6 - Zmiana r./r. 285,5 129,5 43,0 Wynik na dział. bankowej 34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6% Zmiana r./r. w mln zł 6

 7. Sytuacja finansowa banków zrzeszających Bank BPS GBW MR Bank 31.12.2010 r. 285,5 129,5 43,0 Wynik na dział. bankowej 34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6% Zmiana r./r. 14,7 23,3 -37,3 Wynik na poz. dział. oper. 0,8 5,7% 8,2 54,4% -42,0 - Zmiana r./r. 195,5 114,6 38,9 Koszty funkcjonowania 16,7 9,4% 9,5 9,0% 2,6 7,1% Zmiana r./r. -12,5 -3,9 44,1 Różnica wartości rezerw 3,4 - 4,4 - 53,0 - Zmiana r./r. 100,3 34,3 10,9 Wynik finansowy brutto 28,6 39,9% 1,3 4,0% 6,8 165,5% Zmiana r./r. 86,1 27,6 9,0 Wynik finansowy netto 28,9 50,6% 3,9 16,5% 7,9 712,6% Zmiana r./r. w mln zł 7

 8. Sytuacja finansowa banków zrzeszających Bank BPS GBW MR Bank 31.12.2010 r. 0,6% 0,4% 0,4% ROA netto 0,1 pp. 0,0 pp. 0,3 pp. Zmiana r./r. 21,7% 8,6% 8,0% ROE netto 5,7 pp. 0,2 pp. 6,9 pp. Zmiana r./r. 65,1% 75,0% 687,7% C/I -2,4 pp. 3,2 pp. 614,1 pp. Zmiana r./r. 68,5% 88,5% 90,5% Koszty funkcjonowania/ wynik dział. bankowej -2,7 pp. 8,4 pp. 9,1 pp. Zmiana r./r. 0,65 zł 0,25 zł 0,20 zł Zysk na 1 zł akcji 0,22 zł 0,03 zł 0,18 zł Zmiana r./r.

 9. Stan obecny BS BS BS 66 (-9) zrzeszonych BS 150 zrzeszonych BS 359 (+9) zrzeszonych BS Bank BPS MR Bank GBW APEKS APEKS Komercja APEKS Komercja Komercja

 10. Stan obecny cd. Sektor banków komercyjnych Sektor banków spółdzielczych Bank kredytowy Bank depozytowy Bank samochodowy Bank korporacyjny Bank hipoteczny Bank internetowy Bank detaliczny Bank uniwersalny Bank inwestycyjny Bank BPS MR Bank GBW

 11. Bank A staje się właścicielem Banku B Emisja akcji Banku A skierowana do akcjonariuszy Banku B (banków spółdzielczych i zrzeszającego) BS BS BS Bank A Bank B Nabycie akcji Banku B przez Bank A od dotychczasowych akcjonariuszy

 12. Grupa Polskie Banki Spółdzielcze po zmianie BS BS Bank A (apeks, inwestycje, konsorcja) PBS Faktor IT PBS CF PBS PBS Leasing Bank B (specjalistyczny) Private Bank Positive Advisory DM PBS PBS TFI DI Libero IT Card Oddziały operacyjne

 13. Możliwości pozyskania kapitału przez Bank B Bank A GPW Bank B (specjalistyczny) Private Bank BS-y Spółki zależne Inwestorzy z Grupy

 14. Bank A staje się właścicielem Banku C Emisja akcji Banku A skierowana do akcjonariuszy Banku C (banków spółdzielczych i specjalistycznego B) BS BS BS Bank A po transakcji z Bankiem B Bank C Nabycie akcji Banku C przez Bank A od dotychczasowych akcjonariuszy

 15. Struktura docelowa Grupy PBS BS BS BS Bank A (apeks, inwestycje, konsorcja) PBS Faktor IT PBS CF PBS PBS Leasing Bank C (uniwersalny) MSP Bank B (specjalistyczny) Private Bank IT Card DM PBS PBS TFI DI Libero Positive Advisory Oddziały operacyjne

 16. Możliwości pozyskania kapitału przez Bank C Bank A GPW Bank C (uniwersalny) MSP BS-y Spółki zależne Inwestorzy z Grupy

 17. Konwergencja informatyczna Płynne „przepięcie” BS-ów (tożsamość struktur informatycznych) Zapewnienie łączności według przyjętych standardów Uruchomienie wspólnych aplikacji np. poczta, autodealing, BIK, sprawozdawczość, autoryzacja kart, bankomaty, POS-y Produkcja i serwis oprogramowania dla BS-ów przez spółkę zależną IT Wspomaganie w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i finansowym przez system WRS i Fermat Wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej przez banki A, B, C np. ośrodki przetwarzania danych

 18. Bezpieczeństwo finansowe Grupy PBS Zachowanie podstawowych norm ostrożnościowych Adekwatność kapitałowa na bezpiecznym poziomie – współczynniki wypłacalności Banków A, B, C powyżej 9 % Miary płynności znacznie powyżej norm nadzorczych w Bankach A, B, C Zapewnienie przez Bank A stabilnych źródeł finansowania w okresie przejściowym dla Banków B i C

 19. Analiza SWOT Mocne strony Wykorzystanie istniejących licencji bankowych Wzmocnienie kapitałowe Grupy Polskie Banki Spółdzielcze Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów Rozdzielenie funkcji apeksowej od komercyjnej Zwiększenie udziału w rynku Poprawa sytuacji finansowej zrzeszonych BS-ów Pełny wachlarz usług bankowych i okołobankowych oferowanych BS-om Doświadczenie Banku BPS w zakresie obsługi nowych BS-ów z innych zrzeszeń Jasno sprecyzowany układ właścicielski Wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury informatycznej Utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie Słabe strony ???

 20. Analiza SWOT cd. Szanse Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej Budowa silnej polskiej grupy kapitałowej Wzmocnienie wizerunku rynkowego sektora spółdzielczego Większe możliwości finansowania dużych projektów inwestycyjnych oraz bardziej efektywne alokowanie nadwyżek finansowych Wzrost zaufania do sektora banków spółdzielczych Zagrożenia Niechęć managementu banków do konsolidacji Brak mechanizmów prawnych nakazujących BS zmianę Zrzeszenia Przekształcenie banku zrzeszającego w bank komercyjny

 21. Analiza SWOT - fuzja MR Banku z GBW Mocne strony Słabe strony Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów Umocnienie pozycji na rynku bankowości spółdzielczej Zwiększenie udziału w rynku Utrata istniejącej licencji bankowej Brak nowych możliwości wzmocnienia kapitałowego Konieczność redukcji zatrudnienia i wysokie koszty odpraw Wysokie koszty dostosowania struktur do siebie Brak możliwości wsparcia kapitałowego dla BS-ów Wstęp do konsolidacji sektora bankowości spółdzielczej Zagrożenia Szanse Wewnętrzne antagonizmy związane z redukcją zatrudnienia

 22. Docelowy obszar działania podmiotów Grupy PBS Sektor banków komercyjnych Sektor BS-ów Bank hipoteczny Bank depozytowy Bank korporacyjny Bank detaliczny Bank samochodowy Bank uniwersalny Bank inwestycyjny Bank kredytowy Bank internetowy Grupa Polskie Banki Spółdzielcze Bank BPS Bank B Private Bank Bank A (apeks, inwestycje, konsorcja) MR Bank Bank C MSP GBW

 23. Dziękuję Państwu za uwagę