obt n j tvary sloves n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBTÍŽNĚJŠÍ TVARY SLOVES PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBTÍŽNĚJŠÍ TVARY SLOVES

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

OBTÍŽNĚJŠÍ TVARY SLOVES - PowerPoint PPT Presentation

garnet
175 Views
Download Presentation

OBTÍŽNĚJŠÍ TVARY SLOVES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OBTÍŽNĚJŠÍ TVARY SLOVES Mgr. Michal Oblouk

  2. PŘÍTOMNÉ TVARY SLOVES TYPU krýt, kupovat, psát, mazat, plakat, řezat, klusat

  3. PŘÍTOMNÉ TVARY SLOVES TYPU krýt, kupovat, psát, mazat, plakat, řezat, klusat • slovesa jako krýt, kupovat mají v přítomných tvarech po –j- v 1. osobě jednotného čísla koncovku –i a v 3. osobě množného čísla koncovku –í • slovesa jako psát, mazat, plakat mají po –š-, -ž-, -č- v 1. osobě jednotného čísla koncovku –u a v 3. osobě množného čísla koncovku –ou • slovesa jako řezat, klusat mají po –š-, -ž- v 1. osobě jednotného čísla koncovku –u nebo –áma v 3. osobě množného čísla koncovku –ou nebo -ají

  4. PŘÍTOMNÉ TVARY 3. OSOBY MNOŽNÉHO ČÍSLA SLOVES TYPU prosit, trpět, sázetA TVARY ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU

  5. PŘÍTOMNÉ TVARY 3. OSOBY MNOŽNÉHO ČÍSLA SLOVES TYPU prosit, trpět, sázetA TVARY ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU • slovesa s infinitivem na –it mají v 3. osobě množného čísla koncovku –í • slovesa s infinitivem na –et-/-ět- mají v 3. osobě množného čísla buď jedinou koncovku –í, nebo dvojí koncovku –ejí/-í, koncovka –ejí je náležitá u těch sloves, které mají v rozkazovacím způsobu koncovku –ej • u sloves typu prosit, kazit se v rozkazovacím způsobu koncové –s a –znemění: Nepros! Nekaz!

  6. PŘÍČESTÍ MINULÉ SLOVES TYPU minout, tisknout, začít

  7. PŘÍČESTÍ MINULÉ SLOVES TYPU minout, tisknout, začít • slovesa zakončená v 3. osobě jednotného čísla přítomného času na –NE tvoří příčestí minulé takto: • slovesa, která mají před –NE samohlásku nebo souhlásku R, L, mají v příčestí minulém příponu – NU-: minul, vanul, hynul, klenul, hrnul • slovesa, která mají před –NE souhlásku, v příčestí minulém většinou nemají příponu –NU-: tiskl, táhl, padl, všiml si, vázl, klesl (ale usnul, pohnul, sehnul) • slovesa začne, počne v příčestí minulém před koncovým –L mají –A-, stejné tvary má i několik sloves zakončených na –ME: začal, počal, ťal/tnul, žal/žnul, přijal, odňal, vyňal/vyjmul, najal/najmul

  8. INFINITIV SLOVES TYPU péci, moci

  9. INFINITIV SLOVES TYPU péci, moci • slovesa, která mají v přítomných tvarech před koncovkou –č-, mají infinitiv zakončený na –CI (knižní ráz), užívají se i tvary –CT: péci/péct, moci/moct • sloveso moci má v 1. osobě jednotného čísla a v 3. osobě množného čísla základní tvary se souhláskou H a hovorové se Ž: mohu/můžu, mohou/můžou