1 / 16

Slovesa

Slovesa. Mluvnické významy sloves. Anotace. Materiál tvoří 16 slidů , v nichž se žák seznámí s pojmem sloveso a některými mluvnickými kategoriemi cílová skupina: 6. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák

lucian
Download Presentation

Slovesa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Slovesa Mluvnické významy sloves

 2. Anotace • Materiál tvoří 16 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmem sloveso a některými mluvnickými kategoriemi • cílová skupina: 6. roč. • Autor: Mgr. Tomáš Kozák • očekávaný výstup: žák je rozlišovat jednotlivé časy a způsoby u sloves v různých tvarech, je nutno požívat formu prezentace z důvodu zachování interaktivity • použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč., Wikipedia • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

 3. Slovesa • jsou slova ohebná • časují se • vyjadřují děj: • činnost – Jdeme na hřiště. Díval bych se rád večer na televizi. Kup k večeři pečivo. • stav – Vzduch obsahuje kyslík. Pořád bych jen spala. Klíče leží na stolku.

 4. Mluvnické významy sloves • osoba – 1., 2., 3. • číslo – jednotné, množné • způsob – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací • čas – minulý, přítomný, budoucí • rod – činný, trpný (7. roč.) • vid – dokonavý, nedokonavý (8. roč.) • třída – I., II., III., IV., V. • vzor – nese, bere, maže, peče, umře, tiskne, mine, začne, kryje, kupuje, prosí, trpí, sází, dělá (9. roč.)

 5. Slovesný způsob - modus • způsob oznamovací=indikativ – vyjadřuje, že děj je skutečný, že se stal, děje se nebo nastane • způsob rozkazovací=imperativ – vyjadřuje, že je nutné, aby děj nastal • způsob podmiňovací=kondicionál – vyjadřuje: • podmiňovací způsob přítomný – děj je možný (Přišel bych zítra.) • podmiňovací způsob minulý – děj je neuskutečnitelný (Byli bychom mu pomohli.)

 6. U sloves urči jejich slovesný způsob. O Prométheovi Jednou navštívil Dia v jeho vlastním paláci moudrý Titán Prométheus. „Vítej,“ řekl Zeus, „proč přicházíš?“ „Otče bohů, věnoval bys pozornost mým slovům?“ otázal se Prométheus. „Svět je velmi krásný, ale smutný. Vyslechni mě a dovol mi, abych ho zaplnil novými bytostmi. Podobaly by se nám, obrům, i vám, bohům.“ Zeus odpověděl: „Nevím, jak by se to líbilo ostatním bohům.“ I svolal okamžitě ostatní nebešťany a zeptal se jich, jestli by s Prométheovým návrhem souhlasili. Všem se Prométheova myšlenka líbila a moudrá Athéna povstala a řekla: „Stvoř nové bytosti, ale buď opatrný. Ať nejsou dokonalejší než bohové.“ Prométheus si našel tvárnou hlínu a uhnětl člověka. Poprosil Athénu: „Vdechni mu prosím život, moudrá Athéno!“ Pro člověka stvořil ještě ženu a odebral se na vysokou horu, aby z ní pozoroval celý svět.

 7. U sloves urči jejich slovesný způsob. O Prométheovi – oznamovací x rozkazovací x podmiňovací Jednou navštívil Dia v jeho vlastním paláci moudrý Titán Prométheus. „Vítej,“ řekl Zeus, „proč přicházíš?“ „Otče bohů, věnovalbys pozornost mým slovům?“ otázalse Prométheus. „Svět je velmi krásný, ale smutný. Vyslechni mě a dovol mi, abych ho zaplnil novými bytostmi. Podobalybyse nám, obrům, i vám, bohům.“ Zeus odpověděl: „Nevím, jak byse to líbilo ostatním bohům.“ I svolal okamžitě ostatní nebešťany a zeptalse jich, jestli by s Prométheovým návrhem souhlasili. Všem se Prométheova myšlenka líbila a moudrá Athéna povstala a řekla: „Stvoř nové bytosti, ale buď opatrný. Ať nejsou dokonalejší než bohové.“ Prométheus si našel tvárnou hlínu a uhnětl člověka. Poprosil Athénu: „Vdechni mu prosím život, moudrá Athéno!“ Pro člověka stvořil ještě ženu a odebralse na vysokou horu, aby z ní pozoroval celý svět.

 8. Slovesný čas - tempus

 9. Slovesný čas - tempus Od některých sloves však tvar budoucího času pomocí budu, budeš,… a infinitivu vytvořit nelze. Tato slovesa budoucnost vyjadřují už svým přítomným tvarem a přítomný čas vůbec vyjádřit nemohou; mají tedy z hlediska času jen dva tvary a významy:

 10. Slovesný čas - tempus • Některá slovesa mohou (často vedle tvaru složeného) vyjádřit budoucí čas i pomocí předpony po-(pů-) – Stromy už pokvetou. Za chvíli půjdemena autobus. Tato slovesa zpravidla označují pohyb.

 11. Rozděl následují slovesa do dvou skupin, podle toho, jestli tvoří všechny tři tvary času nebo pouze dva podat, vzpomínat, vzpomenout si, dobíhat, vzít si, trhat, zavírat, zavřít, opravit, spravovat, chodit, chodívat, navrhovat, vyrůst, zelenat se, zazelenat se

 12. Ve kterých větách přítomný tvar vyjadřuje přítomnost a ver kterých budoucnost? přítomnost x budoucnost Rozhodneme se rychle. Právě se rozhodujeme, co uděláme. Co to děláš? Pavla si to raději ještě jednou promyslí? Trenér promýšlí novou taktiku hry. Vlak přijíždí na třetí nástupiště. Na druhou kolej přijede vlak z Brna. Naši hokejisté hrají s Kanadou. Zahrajeme si teď nějakou hru? Petra se na mě asi zlobí. Ta lež rodiče určitě rozzlobí. Právě vařím pro všechny snídani. Uvařím ovocný čaj. Večer se podíváme na ten nový film. Děda se dívá vždycky navečer na různé soutěžní pořady v televizi.

 13. Ve kterých větách přítomný tvar vyjadřuje přítomnost a ver kterých budoucnost? přítomnostx budoucnost Rozhodneme se rychle. Právě se rozhodujeme, co uděláme. Co to děláš? Pavla si to raději ještě jednou promyslí. Trenér promýšlí novou taktiku hry. Vlak přijíždí na třetí nástupiště. Na druhou kolej přijede vlak z Brna. Naši hokejisté hrají s Kanadou. Zahrajeme si teď nějakou hru? Petra se na mě asi zlobí. Ta lež rodiče určitě rozzlobí. Právě vařím pro všechny snídani. Uvařím ovocný čaj. Večer se podíváme na ten nový film. Děda se dívá vždycky navečer na různé soutěžní pořady v televizi.

 14. Následující slovesné tvary převeď do 2. os. 1. osoba 2. osoba ptal jsem se koupil jsem si obrátila jsem se brát si pospíšili jsme si pamatovala jsem si učil jsem se vrátila jsem se lekli jsme se dát dávat četli jste si najedla jsem se ptal ses koupil sis obrátila ses bral sis pospíšili jste si pamatoval sis učil ses vrátila ses lekli jste se dal jsi dával jsi četli jste si najedli jste se

 15. Slovesné tvary převeďte do druhé osoby jednotného čísla Nesměl bych se na to ani ptát. Chtěli, abych se na ně přišel podívat. Měla bych se jít na to zeptat. Byli by si toho také všimli. Byla bych se tomu asi divila. Byli bychom se tam určitě nudili. Kdybych si byl vzal s sebou míč, byli bychom mohli hrát volejbal. Kdybychom si pospíšili, mohli bychom dojít až k Mumlavskému vodopádu. Nesměl by ses na to ani ptát. Chtěli, aby ses na ně přišel podívat. Měla by ses jít na to zeptat. Byl by sis toho také všiml. Byla by ses tomu asi divila. Byl by ses tam určitě nudil. Kdybys sis byl vzal s sebou míč, byl bys mohl hrát volejbal. Kdyby sis pospíšil, mohl bys dojít až k Mumlavskkému vodopádu.

 16. PAMATUJ!!! V přítomných tvarech se v koncovkách -ím, -íš, -í, -íme, -íte, -í píše po obojetných souhláskách vždy měkké i (prosím, prosíš … jako hladím, hladíš…). V infinitivu a v příčestí minulém je v příponě sloves typu prosit také vždy je měkké i: hladit – zdobit, hladil – zdobil apod.

More Related