Maturita 2008
Download
1 / 48

MATURITA 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

MATURITA 2008. Michalovce, 20.september 2007 Mgr. Katarína Olšavová. MATURITA 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MATURITA 2008' - gareth-boone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Maturita 2008

MATURITA 2008

Michalovce, 20.september 2007 Mgr. Katarína Olšavová


Maturita 20081
MATURITA 2008

Vyhláška MŠ SR č.390 /2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.510/2004 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení vyhlášky č. 379/2005 Z.z.a č.482/2006

nadobudla platnosť

1. 9. 2007


Maturita 20082
MATURITA 2008

Maturitnou skúškou (MS)sa ukončuje štúdium

v študijnom odbore v gymnáziu,

v strednej odbornej škole,

v strednom odbornom učilišti

s najmenej štvorročným štúdiom

a v nadstavbovom štúdiu.


Maturita 20083
MATURITA 2008

 • Predmety MS na gymnáziu

  1. slovenský jazyk a literatúra

  2. cudzí jazyk (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ)

  3. voliteľný predmet

  4. voliteľný predmet

  Jeden voliteľný predmet je každý predmet uvedený v prílohe časti I. vyhlášky

  č.379, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia

  v gymnáziu najmenej šesť.


MATURITA 2008

MS z jednotlivých predmetov môže žiak vykonať

na úrovni A,

na úrovni B,

bez uvedenia úrovne,

pričom úroveň vyjadruje stupeň osvojenia si vedomostí a zručností.


MATURITA 2008

Úrovne si žiak volí dobrovoľne:

 • vyššia A (väčšina predmetov)

 • základná B (väčšina predmetov)

 • bez uvedenia úrovne (napr. DUM,EKO, …)


Maturita 20084
MATURITA 2008

 • I. ZOZNAM MATURITNÝCH PREDMETOV

  1 anglický jazyk úroveň A – 24, úroveň B – 12

  2 biológia úroveň A – 12, úroveň B – 8

  3 dejepis úroveň A – 10, úroveň B – 6

  4 francúzsky jazyk úroveň A – 24, úroveň B – 12

  5 fyzika úroveň A – 12, úroveň B – 8

  6 geografia úroveň A – 9, úroveň B – 5

  7 chémia úroveň A – 10, úroveň B – 7

  8 informatika úroveň A – 10, úroveň B – 6

  9 maďarský jazyk a literatúra úroveň A – 12, úroveň B – 8

  10 matematika úroveň A – 16, úroveň B – 12

  11 náuka o spoločnosti úroveň A – 8, úroveň B – 5

  12 nemecký jazyk úroveň A – 24, úroveň B – 12

  13 občianska náuka úroveň A – 8, úroveň B – 5

  14 ruský jazyk úroveň A – 24, úroveň B – 12, úroveň

  15 slovenský jazyk a literatúra úroveň A – 12, úroveň B – 8


Maturita 20085
MATURITA 2008

17 španielsky jazyk úroveň A – 24, úroveň B – 12

18 taliansky jazyk úroveň A – 12, úroveň B – 12

19 ukrajinský jazyk a literatúra úroveň A – 12, úroveň B – 8

22 dejiny umenia 6

23 deskriptívna geometria 6

24 ekológia 6

25 ekonomika 6

26 estetika 6

27-28 evanjelické a. v. náboženstvo 6, kresťanská etika 6

29 latinčina 6

30-31 právo 6, psychológia 6

32-33 reformované náboženstvo 6, katolícke náboženstvo 6

34 stretnutia s ľudovou kultúrou 8

35-36 športový manažment 6, základy športovej prípravy 6

37-38 muzikál 6, literárna tvorba 6

39-40 poľský jazyk 10, chorvátsky jazyk 12


MATURITA 2008

Žiak nemôže v jednom skúšobnom období vykonať maturitnú skúšku na rôznych úrovniach toho istého predmetu.


Maturita 20086
MATURITA 2008

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov.

 • Pod vykonaním dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie

  • - len externej časti,

  • - len internej časti.


MATURITA 2008

 • V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvochpredmetov.

 • Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného pred-metu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza.


Maturita 20087
MATURITA 2008

MS z jednotlivých predmetov sa skladá z dvoch častí, tj.

z externej časti (EČ)

a

z internej časti (IČ)


Maturita 20088
MATURITA 2008

EČ tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje organizácia zriadenáMŠ SR. EČ sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR. Regulárny priebeh pri administrácii EČ a oprave napísaných testov zabezpečuje pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa EČ koná.


Maturita 20089
MATURITA 2008

Externú časť majú len predmety:

 • - slovenský jazyk a literatúra

 • - anglický jazyk

 • - nemecký jazyk

 • - francúzsky jazyk

 • - ruský jazyk

 • - matematika

 • - španielsky jazyk

 • - taliansky jazyk


Maturita 200810
MATURITA 2008

Interná časť sa môže konať

písomnou formou,

ústnou formou,

praktickou formou,

predvedením, obhajobou vlastného diela alebo ročníkovej práce, experimentu,

prípadne kombináciou týchto foriem,

ak to vyhláška neustanovuje inak.


Maturita 200811
MATURITA 2008

Interná časť zo všeobecnovzdelávacích predmetov sa podľa prílohy vyhlášky č. 379 môže konať len

písomnou formou

alebo

ústnou formou,

prípadne kombináciou týchto foriem.


Maturita 200812
MATURITA 2008

Písomná forma internej časti (PFIČ) je písomný test, ktorý zadáva MŠ SR.

PFIČ sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR.

PFIČ sa vykonáva podľa prílohy II. časti „Členenie MS“ vyhlášky č.390/2007“ /www.statpedu.sk/


Maturita 200813
MATURITA 2008

Písomnú formu internej časti majú:

 • - cudzie jazyky (ANJ, NEJ,FRJ,RUJ,Šj,Tj )

 • - vyučovací jazyk (SJL, SjSL, MjL, UjL)

 •  centrálne zadávané témy

 •  centrálne zadávané pokyny na hodnotenie

 •  interné hodnotenie


Maturita 200814
MATURITA 2008

Ak má predmet EČ a PFIČ, konanie EČ predchádza konaniu PFIČ.

Časový harmonogram EČ a PFIČ

11.marec 2008 slovenský jazyk a literatúra

12.marec 2008 anglický jazyk

13.marec 2008 nemecký jazyk

14.marec 2008 matematika

V termíne od 26.marca - 31.marca 2008 sa uskutoční EČ a PFIČ

z francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka.


Maturita 200815
MATURITA 2008

 • Ústnu formu internej časti MS (ÚFIČ MS) tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou (PMK), pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní

 • Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov.


Maturita 200816
MATURITA 2008

 • Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možnosti a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov.

 • Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu.

 • Každá úroveň má pripravené samostatné súbory zadaní.


Maturita 200817
MATURITA 2008

 • Minimálny počet maturitných zadaní je 30.

 • Každé maturitné zadanie sa môže použiť iba jedenkrát v danom dni.

 • Uvedenie konkrétnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s príslušným maturitným zadaním je jeho súčasťou.


Maturita 200818
MATURITA 2008

 • Žiak môže konať ÚFIČ bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ.

 • Termín IČ, okrem jej písomnej formy, určí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný KŠÚ.


Maturita 200819
MATURITA 2008

 • ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov, okrem jej EČ

  a PFIČ, sa koná pred PMK.

 • PMK zo všeobecnovzdelávacích predmetov tvorí predseda a dvaja skúšajúci.

 • V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac PMK pre daný predmet.

 • V jednom dni môže PMK vyskúšať najviac 24 žiakov.

 • Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch predmetov.


Maturita 200820
MATURITA 2008

 • Predsedom PMK môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý

  - má najmenej štyri rokov pedagogickej praxe,

  - má príslušnú aprobáciu pre daný predmet,

  - nie je zamestnancom školy, na ktorej sa skúška koná.

 • Predsedu PMK vymenúva príslušný KŠÚ do 15. marca

 • Predseda PMK je vymenovaný na obdobie jedného roka.


Maturita 200821
MATURITA 2008

 • Skúšajúcim PMK môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý má na skúšaný predmet príslušnú aprobáciu.

 • Skúšajúceho PMK vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy z pedagogických zamestnancov školy.

 • V osobitných prípadoch môže riaditeľ skúšajúceho vymenovať aj z pedagogických zamestnancov inej školy s ich súhlasom a po dohode s jej riaditeľom.


Maturita 200822
MATURITA 2008

 • Skúšajúci PMK

  • citlivo riadi rozhovor so žiakom,

  • kladie pomocné a stimulačné otázky,

  • vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka.

 • Skúšajúci PMK vedie žiaka k tomu, aby

  • svoje názory podopieral argumentmi,

  • využíval pri argumentácii písomnú prípravu,

  • využíval poznatky získané počas prípravy na MS.


Maturita 200823
MATURITA 2008

 • Členovia PMK dbajú na to, aby žiak

  • mohol na ich podnety reagovať plynulo,

  • mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok.


Maturita 200824
MATURITA 2008

 • PMK hodnotí každú úlohu maturitného zadania samostatne.

 • PMK sa na svojom prvom zasadnutí dohodne na spôsobe stanovenia hodnotenia jednotlivých úloh maturitného zadania.

 • Každá úloha maturitného zadania má istú váhu vzhľadom na celkové hodnotenie.

 • Celkovým hodnotením ÚFIČ z daného predmetu je známka, ktorá vznikne ako vážený priemer známok jednotlivých úloh zadania.


Maturita 200825
MATURITA 2008

Príklad:

- Váha jednotlivých úloh v matematike, úroveň A, je 1 : 2 : 2.

- PMK hodnotila jednotlivé úlohy známkami 3, 1, 2.

- Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec:


Maturita 200826
MATURITA 2008

Výsledná známka je 2 - chválitebný, pretože po dosadení do vzorca dostávame


Maturita 200827
MATURITA 2008

Vážený priemer zaokrúhľujeme na celéčíslo, pričom číslo s desatinnou časťou

do 0,50 (vrátane) zaokrúhľujeme smerom nadol,

nad 0,50 zaokrúhľujeme smerom nahor.

Teda, napríklad

1,80 zaokrúhľujeme na 2

2,50 zaokrúhľujeme na 2

3,51 zaokrúhľujeme na 4


Maturita 200828
MATURITA 2008

 • Ak sa hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu maturitnej skúšky, pri výslednej známke ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia.


Maturita 200829
MATURITA 2008

 • Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutiedo svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do piatich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku.

 • Prípadné námietky voči hodnoteniu písomnej a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky môže podať žiak, jeho zákonný zástupca alebo ním poverená osoba písomne Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmichdní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku príp.do ôsmich dní od jej vykonania.


Maturita 200830
MATURITA 2008

 • Ak podaná námietka je opodstatnená voči hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov.

 • Ak podaná námietka je opodstatnená voči hodnoteniu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii. Preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení.


Maturita 200831
MATURITA 2008

 • Každá časť a forma MS sa hodnotí zvlášť. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v danom pred-mete žiak zmaturovalalebo nezmaturoval.

 • Údaje na vysvedčení:

  • predmet a úroveň

  • úspešnosť EČ v %

  • percentil

  • úspešnosť PFIČ v %

  • známka z ÚFIČ

 • Hodnotenie vyjadrené percentami sa zaokrúhľuje na desatiny.


Maturita 200832
MATURITA 2008

Žiak zmaturuje z predmetu,

ktorý má EČ a PFIČ MS,

ak jeho hodnotenie z ÚFIČ

a)nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý

alebo

b)je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v PFIČ získa viac ako 25 % a súčasne v EČ získa viac ako 33 %

z celkového počtu bodov.


Maturita 200833
MATURITA 2008

Žiak zmaturuje z predmetu,

ktorýnemá EČ a má PFIČ MS,

ak jeho hodnotenie z ÚFIČ

a)nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý

alebo

b)je stupeň prospechu 4 - dostatočnýa v PFIČ získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov.


Maturita 200834
MATURITA 2008

Žiak zmaturuje z predmetu,

ktorý má EČ a nemá PFIČ MS,

ak jeho hodnotenie z ÚFIČ

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý

(bez ohľadu na hodnotenie EČ)

alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.


Maturita 200835
MATURITA 2008

Žiak zmaturuje z predmetu,

ktorýnemá EČ, ani PFIČ,

ak jeho hodnotenie z každej formy IČ nebude horšie ako 4 - dostatočný


Maturita 200836
MATURITA 2008

Ak žiak nezmaturoval z predmetu, pretože bol z ÚFIČ hodnotený známkou nedostatočný, môže vykonať z ÚFIČ opravnú skúšku.

Opravná maturitná skúška z ÚFIČ sa koná naj- skôr v septembri alebo februárinasledujúceho školského roka.


Maturita 200837
MATURITA 2008

Ak žiak nezmaturoval z predmetu, pretože bol v ÚFIČ hodnotený známkou dostatočný, ale nezískal z EČ aspoň 33% alebo z PFIČ aspoň 25%, môže vykonať opravnú skúšku.

Opravnú skúšku koná buď z ÚFIČ, alebo z EČ, alebo z PFIČ.


Maturita 200838
MATURITA 2008

Opravnú skúšku

z externej časti

alebo

z písomnej formy internej časti

môže žiak konať najskôr v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.


Maturita 200839
MATURITA 2008

Žiakovi gymnázia, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal MS na niektorej opravnej skúške, môže maturitná komisia povoliť opakovať celú MS iba raz v riadnom skúšobnom období, na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.


Maturita 200840
MATURITA 2008

Organizáciu a priebeh MS v škole zabezpečujú:

 • predseda školskej maturitnej komisie (ŠMK),

 • predseda predmetovej maturitnej komisie,

 • riaditeľ školy,

 • školský koordinátor,

 • administrátori testov,

 • hodnotitelia testov.


Maturita 2008 iaci so vvp
MATURITA 2008 - žiaci so ŠVVP

 • Podľa § 4 ods.11 vyhlášky MŠ SR č. 510 môžu mať žiaci so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami (ŠVVP) upravené podmienky na vykonanie maturitnej skúšky.

 • Konkrétne úpravy sú uvedené v prílohe vyhlášky č.379

  V. Maturitná skúška pre žiakov so ŠVVP


Maturita 200841
MATURITA 2008

Termín podania prihlášok na maturitnú skúšku

30.september 2007

Zmeny predmetov a úrovne do 15.októbra 2007

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.statpedu.sk

[email protected]

http://www.gphmi.sk

[email protected]


Maturita 200842
MATURITA 2008

Veľa úspechov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 • školský koordinátor

  Mgr. Katarína Olšavová

  September 2007


ad