maturita 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATURITA 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATURITA 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

MATURITA 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

MATURITA 2013. Platná legislatíva pre organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 - Zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) -Vyhláška MŠ SR č.318/2009 o ukončovaní štúdia na stredných školách -Vyhláška MŠ SR č.319/2009 o uznávaní náhrady MS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATURITA 2013' - coralia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maturita 2013

MATURITA 2013

Platná legislatíva pre organizáciu maturitnej skúšky

v školskom roku 2012/2013

-Zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

-Vyhláška MŠ SR č.318/2009 o ukončovaní štúdia

na stredných školách

-Vyhláška MŠ SR č.319/2009 o uznávaní náhrady MS

z cudzieho jazyka v znení Vyhlášky č.269/2009 a

Vyhlášky č.208/2011

-Vyhláška MŠ SR č.209/2011 o uznávaní náhrady MS

z cudzieho jazyka v znení Vyhlášky č.318/2008 a

Vyhlášky č.319/2008

Vyhláška MŠ SR č.209/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa

vyhláška č. 318/2008 Z.z.

maturitn sk ka formy
Maturitná skúška - formy
 • Písomná forma :

externá časť - NÚCEM centrálne zadaný a vyhodnotený test, zverejnené výsledky 10 dní pred konaním ÚF MS,

predpoklad zverejnenia výsledkov- 8.-10. máj 2013

administrácia ( vykonanie testu) je v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika (na našej škole)

interná časť – písomná práca podľa centrálneho zadania,

zverejnené výsledky – 10 dní pred konaním ÚF MS

 • Ústna forma (ÚF MS)

Maturita 2013

pozor

POZOR!!!

Prihlášky na maturitnú skúšku treba odovzdať do

30.septembra 2012

triednym učiteľom

maturitn sk ka term ny
Maturitná skúška -termíny

Riadny termín - externá časť (EČ) a písomná forma internej časti(PFIČ)

 • 12.marec 2013 – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • 13.marec 2013 – anglický jazyk
 • 14.marec 2013 – matematika
 • 15.marec 2013 – maďarský jazyk

Náhradný termín: 16.-19.apríl 2013

 • ( zdravotné a iné vážne dôvody)

Maturita 2013

maturitn sk ka term ny1
Maturitná skúška-termíny

Riadny termín

 • ÚF MS - 20.- 23.máj 2013

Mimoriadny termín (opravný)

 • September 2013
 • Február 2014
 • Žiak vykoná ÚF MS po ukončení 4.ročníka štúdia

na gymnáziu.

Maturita 2013

hodnotenie jednotliv ch ast ms a daje o v sledku na maturitnom vysved en
Hodnotenie jednotlivých častí MS a údaje o výsledku na maturitnom vysvedčení
 • EČ - % úspešnosť a percentil (% sa zaokrúhľujú na desatiny)
 • PFIČ - % úspešnosť
 • ÚFIČ – známky z jednotlivých predmetov MS
 • Výsledné hodnotenie – uvádza sa, či žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

Maturita 2013

f ms maturitn zadania
ÚF MS – maturitné zadania
 • Minimálny počet pre maturitný predmet- 30
 • Maturitné zadanie sa v skúšobnom dni má použiť iba raz.
 • Maturitné zadania sa pre žiakov pred MS nezverejňujú.
 • Obsah a rozsah MS je určený v cieľových požiadavkách pre príslušný predmet MS.

Maturita 2013

dobrovo n sk ka
Dobrovoľná skúška
 • V riadnom skúšobnom období môže žiak konať maturitnú skúšku

z 2 dobrovoľných predmetov.

 • Ako výsledok z tejto skúšky ovplyní výsledné hodnotenie MS?
 • V prípade neúspešnej odpovede to neovplyvní úspešné vykonanie MS.
 • Ak budete hodnotený známkou nedostatočný, na vysvedčení sa známka neuvedie.
 • Zo skúšky môže žiak odstúpiť bez ospravedlnenia, na skúšku sa nedostaví.
 • Otázku si žiak vytiahne, čo sa považuje za začatie odpovede, začne odpovedať a zodpovedanie je ohodnotené známkou napr. dostatočný , na vysvedčení sa táto známka uvedie.
 • Otázku si žiak vytiahne, čo sa považuje za začatie odpovede a použije formulu „Odstupujem od maturitnej dobrovoľnej skúšky“, urobí sa o tom

v dokumentácii záznam, ale na vysvedčení sa to neuvedie.

Maturita 2013

predmetov maturitn komisia pmk
Predmetová maturitná komisia(PMK)

Pracuje v zložení:

 • Predseda PMK – menovaný KŠÚ
 • Dvaja skúšajúci- z kmeňovej školy
 • PMK pracuje v zložení predmetárov pre príslušný predmet.
 • V jednom dni môže PMK vyskúšať najviac 24 žiakov.
 • Žiak v jeden deň môže vykonať ústnu skúšku najviac z 3 predmetov.

Maturita 2013

hodnotenie f ms
Hodnotenie ÚF MS
 • PMK hodnotí každú zodpovedanú úlohu maturitného zadania samostatne.
 • Každá úloha má určenú svoju váhu pre stanovenie celkového hodnotenia. Celkové hodnotenie sa vypočíta na základe matematického vzorca pre daný hodnotený predmet.
 • Bližšie informácie – Vyhláška č. 209/2011 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.318/2008 Z.z.

o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Maturita 2013

kedy iak zmaturoval z predmetu
Kedy žiak zmaturoval z predmetu

Predmet má EČ a PFIČ

 • Ak jeho hodnotenie z ÚF MS

a/ nie je horšie ako stupeň prospechu 3 a PFIČ získa viac ako 25% a v EČ získa viac ako 33% z celkového počtu bodov

b/ je stupeň prospechu 4 a PFIČ získa viac ako 25% a v EČ získa viac ako 33% z celkového počtu bodov

Maturita 2013

kedy iak zmaturoval z predmetu1
Kedy žiak zmaturoval z predmetu

Predmet má EČ a nemá PFIČ (matematika)

 • Ak jeho hodnotenie z ÚF MS je hodnotené stupňom 3 a v EČ získal viac ako 33% z celkového počtu bodov

Maturita 2013

kedy iak zmaturoval z predmetu2
Kedy žiak zmaturoval z predmetu

Predmet má ÚF, nemá EČ ani PFIČ

 • Ak jeho hodnotenie z ÚF MS nebude horšie ako stupeň 4

Maturita 2013

kedy iak nezmaturoval
Kedy žiak nezmaturoval
 • Kritéria sú vysvetlené v snímke 12-14.
 • Ak žiak nezmaturoval z predmetu –bol na ústnej skúške hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, má právo vykonať opravnú skúšku (pozrite Zákon č.245/2008 v § 77 odst.7) v mimoriadnom termíne .
 • Opravná skúška z EČ a PFIČ sa koná až v riadnom období nasledujúceho školského roka.

Maturita 2013

pfi ms 2013 sjl
PFIČ MS 2013 - SJL
 • Výber žánrov , z ktorých sa budú losovať témy a zároveň žánre pre MS 2013:
 • Úvaha
 • Beletrizovaný životopis
 • Umelecký opis
 • Diskusný príspevok
 • Slávnostný prejav
 • Charakteristika osoby
 • Výklad
 • Rozprávanie
 • Rozsah písomnej práce - 1,5 -3 strany formátu A4
 • Čas na vypracovanie písomnej práce- 150 minút
 • Doporučenie: prečítajte si Špecifikáciu testov z vyučovacích jazykov – www.nucem.sk

Maturita 2013

pfi ms 2013 cudzie jazyky
PFIČ MS 2013- cudzie jazyky

Rozsah práce:

 • Úroveň B1 - 160-180 slov
 • Úroveň B2 – 200-220 slov – povinné pre gymnázia
 • Čas na vypracovanie práce: 60 minút , rovnako pre B1 a B2
 • Doporučenie: prečítajte si Špecifikáciu testov z cudzích jazykov na www.nucem.sk

Maturita 2013

inform cie ako spr vne vyplni daje v odpove ovom h rku oh pre e ms 2013
Informácie , ako správne vyplniť údaje v odpoveďovom hárku(OH) pre EČ MS 2013
 • Kód školy: 681054
 • Kód žiaka: je to rodné číslo žiaka
 • Kód testu: na OH prepíšete 4-ciferný kód

z testu, ktorý počas administrácie dostanete

 • Kód skupiny: bude napísaný pri zozname žiakov pre príslušnú učebňu, napr. 01, 02
 • Dátum: napr. 13.marca – 1303, rok bude predtlačený
 • Známka : uvediete známku z posledného klasifikačného obdobia, je dobré si to overiť pred PF.

Maturita 2013

pomocn materi ly
Pomocné materiály
 • pre SJL – platné Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický slovník, Krátky slovník

slovenského jazyka,

 • pre SJSL – platné Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický slovník, Krátky slovník

slovenského jazyka, Maďarsko – slovenský slovník, Slovensko – maďarský slovník,

 • pre MJL – Helyesírási kéziszótár, A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó),

Maturita 2013

pomocn materi ly po as e ms z matematiky
Pomocné materiály počas EČ MS z matematiky
 • Žiaci môžu používať vlastnú kalkulačku.
 • Nesmú používať kalkulačku, ktorá je súčasťou mobilu a ani kalkulačku s grafickým displejom.
 • Súčasťou testu z matematiky je prehľad vzťahov, ktorý tiež môžu používať.

Maturita 2013

maturita 20131
MATURITA 2013
 • Ďalšie informácie nájdete na týchto linkách:
 • www.nucem.sk
 • www.minedu.sk
 • www.statpedu.sk
 • szabo.maria@centrum.sk , alebo osobne Gymnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec

Maturita 2013

maturita 20132
MATURITA 2013
 • Žiaci, ktorí vykonali certifikát City&Guilds alebo ȌSD a požiadali o uznanie certifikátu ako náhradu za maturitnú skúšku z cudzieho jazyka, do 1.marca 2013 je potrebné riaditeľke školy doložiť potrebné doklady.

Maturita 2013

maturita 20133
MATURITA 2013

Prajeme úspešnú maturitnú skúšku.

Maturita 2013