MATURITA 2013 - PowerPoint PPT Presentation

maturita 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATURITA 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATURITA 2013

play fullscreen
1 / 23
MATURITA 2013
102 Views
Download Presentation
valerie
Download Presentation

MATURITA 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MATURITA 2013 základné informácie, legislatívne zmeny KŠÚ v Trnave

 2. Legislatívne zmeny pri ukončovaní štúdia pre školský rok 2012/2013 KŠÚ v Trnave

 3. Posledné zmeny KŠÚ v Trnave Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 209/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 208/2011 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov

 4. Zmeny vyhlášky o ukončovaní štúdia KŠÚ v Trnave Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo (§ 15 ods. 7) Účinnosť od 1. 9.2012 !

 5. Naďalej platí KŠÚ v Trnave Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov(§ 15 ods. 7)

 6. Zmeny vyhlášky o ukončovaní štúdia KŠÚ v Trnave Žiak úspešne vykoná MS z matematiky, ktorá má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo(§ 15 ods. 8) Účinnosť od 1. 9.2012 !

 7. Naďalej platí KŠÚ v Trnave Žiak úspešne vykoná MS z matematiky, ktorá má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov (§ 15 ods. 8)

 8. Zmeny vyhlášky o ukončovaní štúdia KŠÚ v Trnave EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B2 jazykovej náročnosti SERR. EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS z predmetu podľa odseku 5 písm. b) a odseku 7 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti SERR. (§ 6 ods. 9) Účinnosť od 1. 9.2016 !

 9. Zmeny vyhlášky o ukončovaní štúdia KŠÚ v Trnave EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti SERR. EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti SERR (§ 7 ods. 10) Účinnosť od 1. 9.2016 !

 10. Upozornenie pre školy (žiakov) KŠÚ v Trnave Ak žiak nezíska z EČ alebo PFIČ MS potrebný počet %, v danom školskom roku nezmaturuje ! Žiak môže vykonať ÚFIČ MS Opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS môže vykonať v nasledujúcom školskom roku !

 11. Príklad č. 1 KŠÚ v Trnave Žiak zo SJL: ÚFIČ MS dobrý EČ MS 15,6 % PFIČ MS 25,0 % (žiak nezískal potrebný počet % aspoň z jednej časti – z EČ alebo PFIČ MS) Žiak sa musí prihlásiť do 30. septembra 2013 na opravnú skúšku z EČ alebo PFIČ MS (odporúčame obidve časti), ktorú vykoná až v riadnom termíne v roku 2014 Aby prospel, musí si EČ alebo PFIČ MS opraviť!

 12. Príklad č. 2 KŠÚ v Trnave Žiak zo SJL: ÚFIČ MS dostatočný EČ MS 15,6 % PFIČ MS 25,0 % (žiak nezískal potrebný počet % aj z EČ a aj PFIČ MS) Žiak sa musí prihlásiť do 30. septembra 2013 na opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS, ktorú vykoná až v riadnom termíne v roku 2014

 13. Príklad č. 2 - pokračovanie KŠÚ v Trnave Žiak zo SJL: ÚFIČ MS dostatočný EČ MS 15,6 % PFIČ MS 25,0 % Aby prospel, musí si EČ a aj PFIČ MS opraviť! Ak si opraví len jednu časť (EČ alebo PFIČ MS) bude musieť vykonať v septembri 2014 opravnú skúšku z ÚFIČ MS (minimálne na známku dobrý)

 14. Príklad č. 3 KŠÚ v Trnave Žiak zo SJL: ÚFIČ MS nedostatočný EČ MS 15,6 % PFIČ MS 25,0 % ÚFIČ môže opravovať už v septembri 2013 a zároveň sa musí do 30. septembra 2013 prihlásiť na opravu EČ a aj PFIČ MS !

 15. MATURITA 2013 – termíny EČ a PFIČ MS KŠÚ v Trnave 12. 3. 2013 SJL, SJSL 13. 3. 2013 AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, TJ 14. 3. 2013 MAT 15. 3. 2013 MJL, UJL Náhradný termín 16. – 19. 4. 2013

 16. MATURITA 2013 – termíny ÚFIČ MS KŠÚ v Trnave 1. termín 20. – 24. 5. 2013 2. termín 27. – 31. 5. 2013 3. termín 3. – 7. 6. 2013

 17. Organizačné pokyny KŠÚ v Trnave Od júna 2012 prideľuje kódy k MS novým školám ÚIPŠ – ŠVS Michalovce Aktualizovať na školách tlačivo prihlášky na maturitnú skúšku Ak prihlasujete žiakov cez Program aSc agenda, je potrebná spätná kontrola

 18. Zber údajov - Maturita 2013 KŠÚ v Trnave organizačné pokyny k MS, tabuľky predsedov kontrola binaritynavrhnutých PŠMK a PPMK pre vyučovacie jazyky, cudzie jazyky, matematiku spájanie škôl na maturitnú skúšku

 19. Záverečné skúšky KŠÚ v Trnave záverečné skúšky v hotelových akadémiách žiak získa výučný list po ukončení posledného ročníka v odbore 6323 6 hotelová akadémia po absolvovaní 1400 hodín praktického vyučovania, z toho najmenej 1200 hodín odborný výcvik

 20. Eures (MPSVaR SR) KŠÚ v Trnave 18.4. - 19.4.2013 veľtrh práce Jobexpo pre žiakov stredných škôl (výstavisko Agrokomplex Nitra) Eures – bezplatné služby, poradenstvo sprostredkovanie práce, dane v zahraničí, informácie o voľných pracovných miestach, požiadavky pre danú profesiu - http://www.eures.sk/ doprava do Nitry bezplatná

 21. Informácie o súťažiach KŠÚ v Trnave pozvánky, výsledky na webovom sídle www.ksutt.sk v časti školské súťaže mimoriadne výsledky – zoznam súťaží, na webovom sídle www.minedu.sk športové súťaže – kategorizácia súťaží A: organizuje a financuje KŠÚ a SFZ B: organizujú afinancujú sa prostredníctvom NŠZ a OZ C: športové súťaže žiakov špeciálnych škôl D: financované prostredníctvom VÚC

 22. Informácie k projektom KŠÚ v Trnave vzdelávanie pedagogickývh zamestnancov v rámci projektu ŠIOV „Tvorba školských vzdelávacích programov“ – dištančné vzdelávanie - 14 kreditov Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie projektov - zúčtovanie projektov

 23. Ďakujem za pozornosť. KŠÚ v Trnave