er hns konvensjonen gjennomf rbar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Er HNS-konvensjonen gjennomførbar? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Er HNS-konvensjonen gjennomførbar?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Er HNS-konvensjonen gjennomførbar? - PowerPoint PPT Presentation

gardenia
120 Views
Download Presentation

Er HNS-konvensjonen gjennomførbar?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Er HNS-konvensjonen gjennomførbar? Særlig om forsikrings- og rapporteringsforpliktelsene

 2. Oversikt over konvensjonen • Førstelaget • Objektivt, begrenset ansvar • Forsikringsplikt med direktekrav • Annetlaget • Fond tilsvarende IOPC • Finansiert av mottakere av last

 3. folk.uio.no/erikro Ikrafttredelse (art 46) Ratifikasjoner Angola Marokko Russland Saint Kitts og Nevis Samoa Slovenia Tonga Forarbeider NOU 2004:21 UK Danmark EUs rolle Rådsbeslutning 18. november 2002 (2002/971/EC) Tidsplanen: 30. juni 2006 Andre USA? Japan? Implementeringen internasjonalt

 4. Fra sjølovkomiteens arbeid • Et implementeringsperspektiv • Jurisdiksjon (§ 224) • Renter (§§ 232 og 244) • Kanalisering (§ 214, jfr § 211(2)(d)) • Kollisjonskonvensjonen • Forsikringspliktens omfang (§ 219) • Jurisdiksjon over bidragsytere (§ 225) • Valg mellom konvensjonens alternativer • Mottaker (art 1(4) og 21(5)) • Små skip (art 5) • Ratifikasjon • Eksponeringen av norsk industri

 5. Ting vi ikke gjorde • Elektroniske sertifikater. EQUASIS • Straff Straffeloven § 419 Med bøter straffes den som 1.ikke iakttar det som i eller i medhold av norsk lov er fastsatt om … plikt til å ha forsikring eller om forbud mot bruk av fartøy som ikke er … forsikret … • ”Associated person” • Presumsjonsregel for hvem som skal anses som mottaker • Definisjon av ”transhipment” • Eieransvaret ved bareboat-registrering

 6. Rapporteringssystemet • Betydningen av gode regler for norsk industri • Rapport • Definisjonen av farlig last (§ 212) • HNS Reporting Software • Terskelverdier (§ 223) • Kontroll • Dir 93/75/EEC (HazMat) • Dir 2002/59/EC (Traffic Monitoring) • Forskrift nr. 727/1999 • SafeSeaNet

 7. SafeSeaNet

 8. Forsikringsmarkedet • Politikken • Myndighetene • Skipsfarts- og forsikringsnæringen • Industrien – bidragsyterne til annetlaget

 9. Klubbenes problem • Et mengdeproblem? • Kan P&I assurere uten reassuranse? • Hvor fleksibelt er reassuransemarkedet? • Et policyproblem? • Direct action , etc. • Felles pool

 10. Reass. Fors.plikt Pooling Klubbenes problem • Et mengdeproblem? • Kan P&I assurere uten reassuranse? • Hvor fleksibelt er reassuransemarkedet? • Et policyproblem? • Direct action , etc. • Felles pool

 11. Unntakene i reassuransemarkedet • Krig og terrorisme • De siste revisjoner • Unntakene i konvensjonen (art. 7(2)) • caused by war • wholly caused by terrorism • Atomskade (jfr art. 4(3) • Biokjemisk skade • Elektromagnetisk skade

 12. Andre typer forsikring • Panthaverdekning • Relevans • Unntak • Lien-forsikring

 13. Fors.plikt Andre typer forsikring • Panthaverdekning • Relevans • Unntak • Lien-forsikring

 14. Alternativer til forsikring • Panthaverintervensjon • Egengarantier