slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU Jerzy Bagiński Krzysztof Pietrzak IX Forum Edukacyjne dla MSP, Warszawa 8-9.06.2009. Działa nieprzerwanie od 1992 roku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU' - gannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne

Krajowej Sieci Innowacji KSU

Jerzy Bagiński

Krzysztof Pietrzak

IX Forum Edukacyjne dla MSP, Warszawa 8-9.06.2009

historia cele i osi gni cia fundacji
Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Obszar specjalizacji – prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do ograniczenia zużycia i racjonalnego wykorzystania energii (szczególnie w budynkach) oraz do rozwoju odnawialnych źródeł energii – szkolenia, doradztwo

Jako pierwsza w Polsce  opublikowała standard audytu energetycznego i uruchomiła kursy przygotowujące do działalności audytora energetycznego

W ramach „Biblioteki Fundacji Poszanowania Energii” w latach 1993-2008 wydano ponad 30 pozycji książkowych

Z inicjatywy i przy udziale Fundacji zostały podjęte prace przez Komitet Inżynierii Lądowej PAN, które doprowadziły do sformułowania propozycji państwowego systemu wspierania termomodernizacji. Propozycje te zostały wykorzystane w uchwalonej przez Sejm RP w 1998 r. Ustawie Termomodernizacyjnej

Historia, cele i osiągnięcia fundacji
aktualna dzia alno fundacji
W 2004 r uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego

W 2006 r Fundacja została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

W 2008 r wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym

W październiku 2008 r Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Jednocześnie stała się ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI)

Aktualnie poza świadczeniem usług prowadzimy szeroką działalność informacyjną bezpośrednią oraz  za pośrednictwem Internetu, wydawnictw i  mediów, a także przygotowujemy opinie i dane dotyczące problemów użytkowania energii dla władz państwowych, samorządowych oraz dla prasy, radia i telewizji

Aktualna działalność fundacji
kr tko o polinex sp z o o
Firma Polinex prowadzi kompleksową obsługę procesu termomodernizacji budynków, w skład której wchodzą:

wstępna analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia

audyt energetyczny budynku

przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji

wsparcie pozyskania źródła finansowania inwestycji

wykonawstwo inwestycji termomodernizacyjnej

Rocznie realizowanych jest 15-20 kompleksowych projektów, głównie dla wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządowych

Ogólnopolski obszar działania

Krótko o POLINEX Sp. z o.o.
termomodernizacja budynku
Poprawa charakterystyki energetycznej budynku przez kompleksowe wdrożenie technologii zmniejszających zużycie energii przez jego użytkowników:

zmniejszenie strat ciepła przez przegrody przez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

zwiększenie sprawności ogrzewania przez wprowadzenie automatyki odbioru ciepła

zmniejszenie zużycia energii pierwotnej dostarczanej do budynku przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Poprawa stanu technicznego dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii w zakresie osuszania ścian, konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, wzmacniania konstrukcji budynków

Termomodernizacja budynku
proinnowacyjna us uga systemowa ksi
Przeprowadzenie audytu technologicznego polegającego na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług – zakończone raportem oraz rekomendacją

Przeprowadzenie procesu transferu know-how lub technologii obejmującego w szczególności:

przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,

wprowadzenie oferty lub zapytania o technologię do Bazy Danych Technologii KSI,

przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii umieszczonych w BDT KSI,

nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,

pomoc doradczą we wdrażaniu technologii i/lub pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,

monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy.

Proinnowacyjna usługa systemowa KSI
nawi zanie wsp pracy audyt technologiczny
Bezpośrednim powodem zainteresowania przedsiębiorcy innowacyjnymi technologiami oraz transferem w tym zakresie była świadoma chęć ulepszenia procesu świadczenia usług, tak w fazie analiz, auditingu energetycznego i doradztwa, jak i w fazie realizacji inwestycji

Współpraca oraz pomoc doradcza rozpoczęła się na przełomie lat 2003/2004, bez sformalizowanych działań audytowych i trwa nieprzerwanie do dziś

Towarzyszy jej proces ciągłego monitorowania przez Fundację innowacji technologicznych w obszarze efektywności energetycznej w budynkach oraz potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie

Nawiązanie współpracy,audyt technologiczny
transfer know how
know-how - nieopatentowana wiedza technologiczna i organizacyjna

Przekazano wiedzę technologiczną i organizacyjną dotyczącą przygotowywania audytów energetycznych

Zrealizowano proces wyboru i zakupu licencji oprogramowania do przygotowywania audytów energetycznych (Audytor OZC)

Przeszkolono pracowników w zakresie efektywnego wykorzystywania zakupionego oprogramowania

Transfer know-how
poszukiwanie oraz transfer technologii
Osuszanie budowli

Wykonano proces poszukiwania i przeglądu technologii osuszania budowli

Dokonano wyboru właściwej technologii zgodnie z preferencjami oraz potrzebami przedsiębiorcy

Aktywnie wspierano proces kontaktów z dostawcą technologii - metoda iniekcji krystalicznej oraz proces przygotowania i podpisania umowy transferu technologii (umowa licencyjna)

Ocieplanie budynków

Zrealizowano proces poszukiwania, przeglądu oraz rekomendacji kompleksowych i kompletnych technologii ociepleń budynków (Atlas, Ceresit, Dryvit, Weber Terranova)

Po przeanalizowaniu tych systemów oraz z uwagi na potrzeby i uwarunkowania podstawowej grupy docelowej odbiorców usług, Polinex wybrał system Weber Terranova, gwarantujący wysoką jakość elementów, funkcjonalność i doradztwo techniczne oraz podpisał umowę o współpracy z dostawcą technologii

Przedsiębiorca uzyskał od fundacji pomoc doradczą we wdrażaniu wybranej technologii

Poszukiwanie oraz transfer technologii
bariery transferu oraz wdro enia pozyskanej technologii
Transfer technologii ukierunkowany był na stosowanie innowacji w termomodernizacji budynków uzyskującej wsparcie w ramach systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych

System ten umożliwia dofinansowanie innowacji w zakresie np. odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła) czy też osuszania zawilgoceń budynków, ale z uwagi na ich wysoki koszt (długie okresy zwrotu), wdrażanie innowacji napotyka na barierę ekonomiczną u inwestorów - końcowych odbiorców innowacyjnych technologii

Bariery transferu oraz wdrożenia pozyskanej technologii
korzy ci ze wsp pracy polinex z fpe
Usługa kompleksowej obsługi inwestora w zakresie termomodernizacji została uzupełniona o:

audyting energetyczny, Polinex rozwinął tę działalność w oparciu o transfer know-how oraz szkolenie pracowników

inwestorstwo zastępcze, jako innowacyjną formę współpracy z inwestorem; usługa ta polega na:

organizowaniu w imieniu inwestora przetargów

opracowywaniu dokumentacji technicznej termomodernizacji

Korzyści ze współpracy Polinex z FPE
korzy ci ze wsp pracy polinex z fpe1
Polinex stosuje w praktyce sprawdzony system dociepleń, gwarantujący wysoką jakość prac

Polinex jest przygotowany do stosowania w termomodernizacji budynków innowacyjnych technologii w zakresie:

Odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, pompy ciepła

Usuwanie zawilgoceń w budynkach

Korzyści ze współpracy Polinex z FPE
korzy ci ze wsp pracy polinex z fpe2
Polinex we współpracy z FPE i pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina uruchomił ośrodek doradztwa technicznego w zakresie termomodernizacji budynków. Ośrodek ten świadczy nieodpłatne usługi dla potencjalnych odbiorców technologii termomodernizacyjnych

Polinex polepsza swoją pozycję rynkową w regionie Lubelszczyzny i Zamojszczyzny dzięki współpracy z FPE polegającej na stałym doradztwie związanym z technologiami oszczędności energii w budynkach, współorganizuje seminaria i konferencje, w których uczestniczą zarówno przedsiębiorcy jak i samorządy terytorialne

Korzyści ze współpracy Polinex z FPE
nowe mo liwo ci w doradztwie transferu technologii
Dostęp do Funduszy Strukturalnych UE wspierających proces wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, także poprzez procesy transferu technologii

Możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie audytu technologicznego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenia transferu know-how lub technologii

FPE realizuje obecnie, w tym zakresie, dwa projekty współfinansowane ze środków UE, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2:

Projekt wspierający realizację usługi systemowej przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)

Autorski projekt NOWY EKSPERT transferu know-how w obszarze efektywności energetycznej w budynkach dla doradców energetycznych, projektantów oraz zarządców nieruchomości

Nowe możliwości w doradztwie transferu technologii
kontakt do naszego o rodka ksi
Fundacja Poszanowania Energii

Ul. Świętokrzyska 20 pok. 9

00-002 Warszawa

www.fpe.org.pl

Tel. (+48 22) 50 54 686

Fax (+48 22) 82 58 670

Dziękujemy za uwagę

Kontakt do naszego Ośrodka KSI