Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kansen Voor Jongeren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kansen Voor Jongeren

Kansen Voor Jongeren

143 Views Download Presentation
Download Presentation

Kansen Voor Jongeren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kansen Voor Jongeren Voorlichtingsbijeenkomst 26 maart 2012

 2. Welkom Ronald van der Giessen directeur

 3. Kansen Voor Jongeren Esther den Breejen Programmateam Kansen Voor Jongeren Senior communicatieadviseur

 4. Wie zijn de Jongeren? • 18 tot 23 jaar • voortijdig schoolverlaters • zonder startkwalificatie • 34.000 (10%)

 5. Wat zijn de Kansen? • Versterken initiatieven op dit terrein. • Toename startkwalificaties. • Toename sociale participatie. • Toename vrijwillige inzet. • Toename samenwerking bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid.

 6. Wat betekent deelname? • Inhoudelijke ondersteuning (kennis en uitwisseling) • Financiële ondersteuning (max. 75.000 euro per jaar) • Toegang tot coalitie (bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties)

 7. Onderzoek programma Wat is de beste methodiek?

 8. Ervaringen van … Hanno Ambaum Mijn School Doetinchem

 9. In gesprek Wie bent u, namens welk initiatief bent u hier? Wat zijn uw ervaringen met de doelgroep? Wat maakt uw aanpak succesvol?

 10. Ervaringen van … M’hamed Yahia Match Mentorproject

 11. Selectiecriteria Freek Mekking Programmateam Kansen Voor Jongeren Projectadviseur

 12. Voorwaarden Wij stellen specifieke criteria aan: • De deelnemende organisaties • De doelgroep, dus de jongeren • De vrijwillige inzet • De plannen • De lokale samenwerking • De begroting en dekkingsplan

 13. Voorwaarden De Deelnemende organisaties: • 3-jarige deelname aan programma. • Aantoonbare ervaring met deze jongeren. • Voldoende capaciteit voor 50 jongeren. • Deskundige projectleiding. • Projectleiders bereid zich te laten coachen. • Bereid tot samenwerking en kennisdeling. • Bereid mee te werken aan de evaluatie.

 14. Voorwaarden De Jongeren - Leeftijd: 18 tot 23 (dus t/m 22 jaar). - Deelname voor 1 jaar, op vrijwillige basis. - Startkwalificaties via diploma of traject. - Langere tijd volgen. - Vertrouwensband met een vrijwilliger. - Zo nodig bereid tot vrijwilligerswerk. - Voorkeur voor divers samengestelde groep.

 15. Voorwaarden De Vrijwilligers • Substantieel deel vrijwillige inzet project. • Selectie vrijwilligers, affiniteit doelgroep. • Bereid deelname van min. een jaar. • Goede koppeling jongere en vrijwilliger. • Intensief contact jongere en vrijwilliger. • Voldoende autonomie voor de vrijwilligers. • Goed vrijwilligersbeleid.

 16. Voorwaarden Uw plannen • Een goed uitgewerkt plan voor 3 jaar. • Heldere werkwijze, doelen, meetbare resultaten. • Aansluiting bij leefwereld jongeren. • Harde, cognitieve aspecten én meer zachte, sociale aspecten. • Zo nodig doorverwijzing naar anderen. • Bereid de thuissituatie erbij te betrekken. • Bereid de schoolsituatie erbij te betrekken.

 17. Voorwaarden De lokale samenwerking • Goede locale inbedding initiatief. • Lokaal netwerk met stakeholders: • het onderwijs • de gemeente • jeugdzorg & jongerenorganisaties • maatschappelijke organisaties • bedrijven (voor stages, geld, coaches, trainingen)

 18. Voorwaarden De Financiën • Realistische begroting en dekkingsplan. • Maatwerk, afhankelijk van opzet. • Breed financieel draagvlak. • Vrijwilligersinzet kan gerekend worden als bijdrage in natura. • Hoe continuering na 3e jaar?

 19. Planning Verloop van het selectieproces • 26 april: Sluitingstermijn inschrijving • 21 mei: 1e selectie: nog 40 kandidaten • 29 mei-8 juni: 40 selectiegesprekken • 21 juni: Beslissing 20 deelnemers • 29 juni: Kick-off bijeenkomst • 28-29 sept.: Startweekend

 20. Tot slot Inschrijvingsformulier en meer informatie: www.oranjefonds.nl/jongeren

 21. Brengt ons bij elkaar.