Download
nieuwe cao kansen voor de medezeggenschapsraden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieuwe CAO: kansen voor de Medezeggenschapsraden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieuwe CAO: kansen voor de Medezeggenschapsraden

Nieuwe CAO: kansen voor de Medezeggenschapsraden

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Nieuwe CAO: kansen voor de Medezeggenschapsraden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nieuwe CAO: kansenvoor de Medezeggenschapsraden 23 april 2013 Silverijn, Utrecht

 2. Programma • Presentatie: samenwerkingtussenlokaaloverleg en de medezeggenshap; inventarisatieprofessionalisering • Teun van Beusekom (NHTV) • Willem-Jelle Berg (Zestor) • Pauze • Theo de Wit (HAN) • Discussie over stellingen • Dagvoorzitter: Menno van der Veen

 3. Nieuwe cao: kansen voor de MR • In de nieuwe CAO voor het HBO wordt de ontwikkeling om steeds meer decentraal te regelen bevestigd; • Dit betekent dat de interactie tussen de vertegenwoordiging van de vakbonden en personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad steeds belangrijker wordt • Meer overleg, meer afstemming

 4. Tien suggestiesvoorinteractie Elkaarversterken, gemeenschappelijkespeerpuntenbenoemen, eentoekomstvisieontwikkelen

 5. Versterk elkaar • Respecteer elkaar! • Leer elkaar kennen • Maak heldere afspraken over bevoegdheden en procedures • Hou elkaar actief op de hoogte

 6. Optie: gemeenschappelijke speerpunten • 5. Stel gemeenschappelijke prioriteiten voor elk collegejaar • 6. Ondersteun elkaar in communicatie naar achterban • 7. Stem overleg en onderhandelingen met bestuur af

 7. Optie; Ontwikkel een gezamenlijke toekomstvisie • 8. Stel een gezamenlijke horizon op: word niet ‘te’ concreet • 9. Deel horizon met bestuur en vraag er feedback op • 10.Communiceer horizon met achterban.

 8. Professionaliseringsplan • Art. O-1 Professionalisering op hogeschoolniveau Lid 1. De werkgever stelt op hogeschoolniveau een professionaliseringsplan - hierna het plan - op. Lid 2: De werkgever dient jaarlijks minimaal 6% van het getotaliseerde jaarinkomen te besteden aan professionalisering. De helft daarvan (3%) wordt besteed aan een basisrecht in uren. De andere helft wordt besteed aan out of pocket kosten. • Lid 6: De hogeschool rapporteert in het sociaal jaarverslag over de wijze waarop de middelen zijn aangewend en de mate waarin deze middelen zijn uitgeput.

 9. Medezeggenschap en lokaal overleg • Artikel 0-1 Professionalisering op hogeschoolniveau • 3. Het plan wordt ter instemming aan de PMR voorgelegd. • 4. Het plan wordt voor advies aan de studentengeleding van de MR voorgelegd. • 5. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het plan en de cao-afspraken die hierop betrekking hebben bespreekt de hogeschool in het lokaal overleg met de vakorganisaties

 10. Inventarisatie • 14 hogescholen: meeste hogescholen nog in voorfase • Enkele zijn begonnen: aparte werkgroep of commissie P & O • MR’en zijn alert maar ook enigszins afwachtend • In Noord Nederland werken enkele hogescholen samen

 11. Aandachtspunten • Positie niet-docerend personeel • Gevolgen van niet-nakomen van individuele afspraken door werknemer of leidinggevende • Onderhandelvaardigheden van individuele werknemers • Betrekken van studentengeleding • Ontwikkelen eigen visie op professionalisering?

 12. Teun van Beusekom Hoofd P & O NHTV, Vertegenwoordiger werkgevers in cao-overleg

 13. Wim-Jelle Berg Bestuurder CNV-onderwijs, bestuurslid Zestor

 14. Theo de Wit Voorzitter Landelijke Vereniging Medezeggenschapsraden Hogescholen,

 15. Stellingen

 16. Een vertegenwoordiging van de MR hoort altijd bij het lokaal overleg aanwezig te zijn

 17. De MR en het lokaal overleg moeten waar mogelijk een gezamenlijke agenda ontwikkelen

 18. Het lokaal overleg en de MR moeten gezamenlijk activiteiten organiseren voor medewerkers.

 19. Onderhandelen over professionalisering, leidt tot ongelijkheid tussen werknemers

 20. De kaderafspraken uit CAOs moeten centraal worden ingevuld, niet decentraal

 21. Samenwerking tussen hogescholen ondermijnt het decentrale karakter van de CAO

 22. De afspraken over het professionaliseringsplan zijn een goed model voor meer onderwerpen

 23. TAQTTEAM • TAQT traintmedezeggenschapsradenen andereinspraakorganen. Wijverzorgentrainingen op het gebied van: • WOR / WHW / WMS • Overlegvaardigheden • Onderhandelen • Overtuigen • Presenteren • Visieontwikkeling • Effectiefvergaderen • Zievoormeerinformatie: • www.taqt.nl Maarten Poorter Menno van der Veen Jasper Groen • info@taqt.nl • 020 4636582 • Twitter: @taqt • TAQT Training en Advies • Sarphatipark 29, Amsterdam