Ekonomika podnikov ii stanovenie hodnoty podniku
Download
1 / 26

Ekonomika podnikov II STANOVENIE HODNOTY PODNIKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Ekonomika podnikov II STANOVENIE HODNOTY PODNIKU. ÚČELY STANOVENIA HODNOTY PODNIKU. Hlavné dôvody pre stanovenie hodnoty podniku možno rozdeliť do dvoch skupín: Interné potreby : v súvislosti s kúpou a predajom podniku, resp. jeho častí (fúzie, konkurz, nový spoločník a pod.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ekonomika podnikov II STANOVENIE HODNOTY PODNIKU' - gale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomika podnikov ii stanovenie hodnoty podniku

Ekonomika podnikov IISTANOVENIE HODNOTY PODNIKU


Ely stanovenia hodnoty podniku
ÚČELY STANOVENIA HODNOTY PODNIKU

Hlavné dôvody pre stanovenie hodnoty podniku možno rozdeliť do dvoch skupín:

 • Interné potreby: v súvislosti s kúpou a predajom podniku, resp. jeho častí (fúzie, konkurz, nový spoločník a pod.)

 • Externé potreby: žiadosti o úver, poisťovanie majetku, súdne spory, daňové účely a pod.


D vody ohodnotenia podniku
Dôvody ohodnotenia podniku

1.Ocenenie súvisiace s vlastníckymi zmenami

 • Kúpa a predaj na základe zmluvy o predaji podniku

 • Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti

 • Ocenenie v súvislosti s fúziou, rozdelením a prevzatím podniku

  2.Ocenenie bez vplyvu na vlastnícke vzťahy

 • Zmena právnej formy

 • Poskytnutie úveru

 • Sanácia podniku


Pobl my stanovenia hodnoty podniku
POBLÉMY STANOVENIA HODNOTY PODNIKU

 • Každý podnik je špecifickou jednotkou, neexistuje preto hromadná ponuka a dopyt, ktorá by objektivizovala cenu podniku na trhu,

 • Hodnota podniku je spravidla vyššia, ako súčet hodnôt jednotlivých zložiek majetku,

 • Nezohľadňuje sa iba skutočná súčasná hodnota majetku, ale aj výnosový potenciál, postavenie podniku na trhu, jeho perspektíva,

 • Subjektívny prístup externého posudzovateľa, súdneho znalca.


D vody ohodnotenia podniku1
Dôvody ohodnotenia podniku

 • Veľkosť podniku. Podniky sú vystavené silnej konkurencii. Výhody plynúce z veľkosti sa postupne strácajú. Kapitál je omnoho dostupnejší pre podniky všetkých veľkostí a ich prístup ku kapitálu nie je obmedzený.

 • Nestabilita a turbulentné podnikateľské prostredie núti podniky prehodnocovať ich stratégie. Je to spojené napr. so zmenami menových kurzov, úrokových mier, svetovou globalizáciou

 • Výhody, ktoré poskytoval vertikálna a horizontálna integrácia, ako aj široko diverzifikovaná výroba jedna za druhou strácajú svoj význam.


Vn torn hodnota podniku
Vnútorná hodnota podniku

 • Znamená analýzu minulosti podniku so zameraním na:

 • Analýzu trhového priestoru

 • Benchmarking

 • Analýzu finančných tokov

 • Určenie predpokladov pre súčasnú trhovú hodnotu podniku


Vonkaj ia hodnota podniku
Vonkajšia hodnota podniku

Možno ju skúmať podľa rôznych scenárov:

 • Predaj strategickému investorovi

 • Založením nového podniku

 • Špekulatívnym odkúpením manažmentom

 • Likvidácia

  Uskutočňuje sa podľa troch krokov:

 • Posúdenie hodnoty akcií a určenie reštrukturalizačných príležitostí

 • Konanie podľa týchto príležitostí ( vzdanie sa podielu, reorganizácia podniku, akvizícia a pod)

 • Implantácia filozofie tvorby hodnoty do prístupov riadenia podniku


Faktory p sobiace na stanovenie hodnoty podniku
FAKTORY PÔSOBIACE NA STANOVENIE HODNOTY PODNIKU

1. Suma cien podnikového majetku

2. Finančná štruktúra podniku

3. Súčasná a očakávaná výnosnosť podniku

4. Hodnota podniku


1 suma cien podnikov ho majetku
1 Suma cien podnikového majetku

Odpovedá na otázku, koľko kapitálu treba vynaložiť na vybudovanie podniku s rovnakými produkčnými parametrami.

Berú sa do úvahy:

 • ceny obstarania jednotlivých majetkových súčastí v súvahe podniku,

 • stupeň opotrebovania dlhodobého majetku,

 • vývoj trhových a reprodukčných cien,

 • náklady spojené so založením podniku, so získavaním kapitálu, zapojením do vonkajších vzťahov podniku.


2 finan n trukt ra podniku
2 Finančná štruktúra podniku

Informuje o podiele vlastného a cudzieho kapitálu na krytí podnikového majetku. Ak sa kupuje podnik, kupuje sa aj so záväzkami, ktoré musí následne investor plniť.

3 Súčasná a očakávaná výnosnosť podniku

Faktor ovplyvňujúci jeho trhovú hodnotu. Je dôležité, aký čistý výnos môže vlastníkovi prinášať. Trhová hodnota podniku sa určuje na základe jeho budúcich výnosov prostredníctvom úrokovej miery, ktorou budúce výnosy odúročujeme k momentu ohodnocovania.


4 hodnota podniku
4 Hodnota podniku

Zahŕňa peňažné vyjadrenie nehmotného majetku podniku, ktorý nie je zachytený v účtovnej evidencii podniku. Patrí sem napr. kvalita manažmentu, systém riadenia, logistika podniku, internacionalizácia značky podniku, alokácia podniku od trhu výrobkov a služieb a pod.

Dobrá povesť podniku sa buduje dlhodobo, ale môže sa zničiť za veľmi krátke obdobie.


Met dy stanovenia hodnoty podniku
METÓDY STANOVENIA HODNOTY PODNIKU

 • Metódy majetkové ( substančné), ktoré sú založené na analýze majetku a cudzích zdrojov podniku. Vychádzajú zo stavových veličín ukazovateľov k určitému okamihu. Patria sem: metóda účtovnej a likvidačnej hodnoty, metóda substančná

 • Metódy výnosové vychádzajú z poznatku, že hodnota je určovaná budúcimi výnosmi plynúcimi z vlastníctva podniku. Patria sem: metóda kapitalizovaných výnosov, diskontovaných CF a EVA

 • Metódy založené na analýze trhu sú založené na benchmarkingu, t.j. porovnávaním s inými podnikmi.

 • Metódy kombinované využívajúce majetkové a výnosové prístupy


1 ur enie tovnej a likvida nej hodnoty podniku
1. Určenie účtovnej a likvidačnej hodnoty podniku

 • Je to najjednoduchšia ale aj najmenej spoľahlivá metóda. Je založená na účtovnej hodnote majetku.

 • V aktívach je dlhodobý majetok vykázaný v zostatkovej cene. Od tohto súčtu podnikového majetku sa odpočíta suma cudzích zdrojov v súvahe. Zostatkom je vlastné imanie podniku, ktoré predstavuje netto účtovnú hodnotu podniku.

 • Likvidačná hodnota je počítaná k časovému okamžiku predpokladu ukončenia činnosti podniku


Prednosti a nedostatky účtovnej hodnoty podniku

Prednosti:

 • vychádza z účtovníctva,

 • každá majetková položka je presne evidenčne dokladovateľná.

  Nedostatky:

 • dlhodobý majetok sa neoceňuje reprodukčnými cenami, čo vedie k nepresnostiam v oceňovaní,

 • nerešpektuje sa faktor času, takže pohľadávky a záväzky sú oceňované v nominálnych hodnotách, ktoré mali pri svojom vzniku,

 • do ocenenia nie sú zahrnuté nehmotné aktíva, ktoré sa nezachytávajú v účtovnej evidencii

 • nehodnotí sa výnosový potenciál podniku, možnosti a perspektívy jeho rozvoja.


2 subst an n hodnota podniku
2 Substančná hodnota podniku

 • Hodnota podniku sa určuje ako súčet ocenení jednotlivých majetkových súčastí podniku mínus súčet všetkých záväzkov podniku.

 • Majetok sa oceňuje v reprodukčných cenách a pri oceňovaní pohľadávok a záväzkov sa rešpektuje faktor času, tj. súčasná hodnota v momente oceňovania.

 • Metóda berie do úvahy aj nehmotný majetok, akými je goodwill a duševné vlastníctvo.


Pre účely substančnej metódy sa oceňuje majetok nasledovne:

 • pozemky, trhovou cenou vo vzťahu k lokalite

 • budovy a stavby, vo výške nákladov vynaložených na nadobudnutie v čase oceňovania

 • stroje a zariadenia, v reprodukčných cenách znížených o opotrebovanie

 • finančné investície, trhovou cenou a cenou akcií

 • zásoby v reprodukčných cenách, vylučujú sa nepotrebné a nepredajné zásoby

 • pohľadávky sa oceňujú ich súčasnou hodnotou v čase ocenenia. Ich nominálna hodnota pri nadobudnutí sa diskontuje pri platnej úrokovej miere na súčasnú hodnotu. Suma sa redukuje o nedobytné pohľadávky.

 • záväzky sa diskontujú podobne ako pohľadávky.


Prednosti a nedostatky substančnej hodnoty podniku nasledovne:

Prednosti:

 • nadväznosť na účtovnú evidenciu a inventúru, takže jednotlivé zložky je možné presne identifikovať.

  Nedostatky:

 • neberie do úvahy súčasnú a perspektívnu výnosnosť podniku, jeho schopnosť dosahovať kladný výsledok hospodárenia a existenciu kladných peňažných tokov. Je preto len pomocnou metódou.

 • Používa sa aj pre účely stanovenia tzv. likvidačnej hodnoty podniku. Tá predstavuje súčet predajných cien majetku znížených o záväzky a náklad spojený s likvidáciou.


3 ur enie v nosovej hodnoty podniku
3 nasledovne: Určenie výnosovej hodnoty podniku

Podnik oceňujeme ako subjekt schopný prinášať výnos, zohľadňuje sa jeho výnosový potenciál. Hodnota podniku sa určuje ako súčasná hodnota jeho budúcich výnosov.

Pozornosť sa venuje:

 • čistému výnosu podniku,

 • úrokovej miere kapitalizácie výnosu,

 • stupňu rizikovosti vkladu kapitálu do oceňovaného podniku.


A ist v nos podniku
a) čistý výnos podniku nasledovne:

Čo považovať za čistý výnos podniku:

 • Finančné prostriedky, tzv. netto cash flow z prevádzky (zisk a odpisy) mínus investičné a iné výdavky potrebné na udržanie substancie podniku.

 • Kategória zisku bez odpisov, ktoré sú určené predovšetkým na udržanie substancie podniku. Zisk je najčastejšie považovaný za čistý výnos podniku.

 • Pri jeho stanovení sa berie do úvahy priemer ziskov, ktoré dosahoval podnik za určité časové obdobie.


B rokov miera kapitaliz cie ist ho v nosu
b) úroková miera kapitalizácie čistého výnosu nasledovne:

Je to miera, ktorá sa očakáva od podniku v budúcom období.

Dva prístupy k jej stanoveniu:

 • K miere výnosu bezrizikového investovania v ekonomike, t.j. úrokovej miere, ktorú prináša dlhodobý vklad prostriedkov v banke alebo štátne dlhopisy.

 • Vo výške miery rentability vlastného kapitálu dosahovaného v danom odbore podnikania.


C rizikovos vkladu kapit lu do podniku
c) rizikovosť vkladu kapitálu do podniku nasledovne:

Existujú tri riziká:

 • Trhové riziko, ktoré postihuje všetky podniky aj keď s rozdielnou intenzitou (zmena menového kurzu, daňová politika, zmeny cien vstupov, colná politika)

 • Špecifické riziká, ktoré postihujú len konkrétny podnik, napr. neplatiaci odberatelia, strata trhového podielu, osobnosť majiteľa a iné

 • Riziko súvisiace s nízkou likviditou.

  Oceňovanie rizík sa uskutočňuje kvalifikovanými odhadmi odborníkov z daného odboru podnikania. Odhadnuté riziko v algoritme výpočtu trhovej hodnoty sa realizuje:

 • Primeraným znížením očakávaných budúcich výnosov

 • Zvýšením úrokovej miery kapitalizácie – častejšie použitie.


O ak van v nos podniku
Očakávaný výnos podniku nasledovne:

Matematické vyjadrenie:

 • Kde:

 • k – počet rokov

 • t – jednotlivé roky

 • Zt – očakávaný zisk v roku t

 • Zs – stabilný očakávaný zisk

 • i – úroková miera


4 met da priemernej hodnoty
4 nasledovne: Metóda priemernej hodnoty

Vychádza z vypočítanej substančnej hodnoty a z hodnoty výnosu. Ide o jednoduchý aritmetický priemer.

Trhová hodnota =

Ak je hodnota výnosu vyššia ako substančná hodnota vzniká tzv. goodwill, v opačnom prípade vzniká badwill. Čím je väčší rozdiel medzi hodnotou výnosu a substančnou hodnotou, tým je väčšie aj riziko vzniku novej konkurencie, nových investorov priťahuje výnosnosť, čím sa zvyšuje riziko ohrozenia dosiahnutia očakávaných výnosov.

Znaleckým posudkom sa často dopĺňa použitie danej metódy.


5 met da nadzisku
5 nasledovne: Metóda nadzisku

Je ďalší spôsob kombinácie substančnej a výnosovej metódy.

Očakávané budúce zisky sa rozčleňujú na dve časti:

 • Bežný zisk, ktorý odpovedá priemernej miere zisku investovaného v danom odbore

 • Nadzisk, t.j. zisk prevyšujúci v hodnotenom podniku úroveň zodpovedajúcu priemernej miere zisku.

  Bežný zisk je prejav výnosu majetku vyjadreného substančnou hodnotou a nadzisk je výnosom hodnoteného podniku. Pri tejto metóde sa substančná hodnota zvyšuje o kapitalizovaný nadzisk za obdobie, počas ktorého sa očakáva dosahovanie nadzisku.


6 met da porovn vania
6 nasledovne: Metóda porovnávania

Určuje ocenenie na základe odhadu ceny, za ktorú by bolo možné podnik reálne predať. Ak ide o akciovú spoločnosť, trhovú hodnotu je možné určiť ako násobok kurzu príslušnej akcie na trhu a počtu emitovaných akcií. To platí pre dostatočne likvidné a transparentné kapitálové trhy.

Prihliadať treba na:

 • Pohyblivý kurz akcií,

 • Pri kúpe kontrolného balíka akcií sa trhová cena odlišuje od priemerného kurzu z minulosti,

 • Pri nedostatočne likvidnom trhu kurzy akcií nevyjadrujú dosť spoľahlivo skutočnú hodnotu podniku.


7 met da subjekt vna
7 nasledovne:Metóda subjektívna

Jej podstata vychádza so subjektívneho posúdenia podniku hodnotiteľom, pričom sa berie do úvahy:

 • Analýza vonkajšieho prostredia, podiel na trhu, značka, goodwill a pod.

 • Analýza vnútorného prostredia, životný cyklus podniku a výrobku, kvalifikačná štruktúra, a pod.


ad