1 / 5

26.1.2005 Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. FSI VUT v Brně

Pracovní porada řešitelského týmu. 26.1.2005 Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. FSI VUT v Brně zodpovědný řešitel.

Download Presentation

26.1.2005 Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. FSI VUT v Brně

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Pracovní porada řešitelského týmu 26.1.2005 Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. FSI VUT v Brně zodpovědný řešitel „Inovace studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management“ ESF CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075

  2. Program dnešního jednání • administrativa • dosavadní průběh řešení • kontrola obsahu výukových modulů, diskuze • závěr

  3. Výukové moduly • Nové řezné materiály a nástroje – Doc. Ing. Humár, CSc. • Programování CNC strojů – Doc. Ing. Píška, CSc. • CAD– Ing. Píša, PhD., Ing. Polzer • CAD/CAM– Ing. Píša, PhD., Ing. Polzer • Progresivní výrobní technologie– Prof. Kocman, DrSc. • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie. Moderní metody testování řezných nástrojů. – Doc. Ing. Píška, CSc. • Rapid Prototyping – Doc. Ing. Roučka, CSc., Ing. Píša • Výuka technologie a CNC technologie v anglickém jazyce– Doc. Ing. Píška, CSc., Bc. Michael Lars Hill

  4. MSV Brno 2005

  5. Děkuji za pozornost

More Related